DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

 Wintjern station (2009-01-11) 
11,0 kilometer från Linghed. 75,0 kilometer från Norrsundet.
322,7 meter över havet.

Wintjern station 1906
Wintjern station 1906. Bortåt i bild är i riktning mot Linghed. (Wintjern station year 1906). Foto: samling JTJ.

Namnet Wintjern finns i olika stavningar beroende på vilken tidsepok man avser. I dag stavas det, Vintjärn. Tidigare har det stavats Vintjern eller Wintjärn. Jag har valt att konsekvent använda den stavning som återfinns på de äldsta kartorna samt i den brevväxling som Ockelboverken använde. Även på stationens namnskylt användes stavningen "Wintjern".

 Järnvägarna i Wintjern
Man gott säga att upptäckten av malmfyndigheter i Wintjern var anledningen till att den järnväg, som sedermera kom att kallas Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg (DONJ), blev byggd. Wintjern blev ena ändpunkten på den första bandelen Wintjern - Lilla Björnmossen, öppnad för trafik 5 oktober 1876.
  
Den äldsta bangården i Wintjern låg 750 meter längre österut och kallades för Wintjerns övre. Den anlades 1876 vid den så kallade Östergruvan. 1886 byggdes bangården om, samtidigt som huvudspåret förlängdes 750 meter ned till den så kallade Gammelgruvan (blivande Wintjerns station). Året efter byggdes ett sidospår nere vid Gammelgruvan. Detta för att få till stånd en mötesstation inför arbetena med järnvägens förlängning till Linghed.
Ritning över bangården i Wintjern
Röd linje = förlängning till Gammelgruvan. 1886. Grön linje= sidospår inför förlängningen till Linghed 1887. Blå linje= ÅWJ:s spår i Wintjern 1887.
De två nordligaste spåren tillkom 1896.

Nu kunde Bergslaget (Stora Kopparberg) ansluta sin järnväg ÅWJ (Åg-Wintjerns Järnväg Även signaturen ÅJ, Åg:s Järnväg förekommer) till DONJ.
   ÅWJ hade blivit färdigbyggd redan 1883.  Malmlastningen till ÅWJ hade tidigare skett via ett så kallat malmspel från Östergruvan. Detta behövdes inte längre och ÅWJ kunde nu med sina egna vagnar nå Östergruvan och Gammelgruvan via DONJ:s spår.
   När DONJ förlängning till Linghed var klar 1888, blev den vid Gammelgruvan belägna bangården Wintjerns station. 1887 uppfördes ett vattentorn och 1894 stod stationshuset klart.

Med anledning av att ett nybyggt anrikningsverk togs i drift 1906 blev spåren på den äldsta bangården, Wintjern övre, efterhand överflödiga och revs 1910.
   En ny malmlastningsplats byggdes nedanför anrikningsverket. Från denna byggdes spår som anslöt till ÅWJ några 100-tal meter nedanför Wintjerns station.
När DONJ-vagnar skulle lastas fick dessa rangeras ned efter ÅWJ ett hundratal meter för att sedan via en växel nå malmfickorna nedanför anrikningsverket.
För ÅWJ-tågen blev det enklare eftersom dessa kunde köra direkt till malmfickorna för lastning.

Bilden visar anrikningsverket sett från lastplatsen. Till vänster skymtar sligfickan.  Även den här bilden är från någon gång på 1920-talet.
Bilden visar anrikningsverket sett från lastplatsen. Till vänster skymtar sligfickan.  Även den här bilden är från någon gång på 1920-talet. Foto efter gammalt vykort.

ÅWJ:s tåg fick inte officiellt gå ut på DONJ-linje eftersom den rullande materielen inte var besiktigad för detta. Undantag från detta var 13 stycken träkolsvagnar som ägdes av ÅWJ men var besiktigade och inregistrerade vid DONJ, L 509-521. Bergslaget hämtade träkol till hyttan i Åg inte bara längs ÅWJ utan även längs DONJ. Bland annat i Rysjön hade man ett stort träkolslager. Till dessa transporter använde man de vagnar som var inregistrerade vid DONJ. Transporterna utfördes av DONJ och Wintjern var överlämningsstationen mellan ÅWJ och DONJ.

Efter Åg:s masugns nedläggning 1927 upphörde malmtransporterna till Åg.  ÅWJ kom att användas några år till, mest för timmertransporter.  Trafiken upphörde successivt och 1948 var ÅWJ uppriven och borta.

Sedan malmbrytningen återupptagits 1941 fortsatte malmtransporterna på DONJ. Det var den malm som gick till Söderfors som DONJ transporterade. Malm till SKF i Hofors samt Domnarvet kördes med lastbil.
   I slutet av 1940-talet upphörde malmtransporterna på DONJ. Sligen till Söderfors övergick till transport på lastbil. DONJ kunde, eller kanske inte ville, konkurrera eftersom omlastningarna i Ockelbo fördyrade transporten.
Därmed slutade transporten av de järnprodukter som en gång var huvudorsaken till att DONJ byggdes.

Wintjerns station utrustades 1888 med skivsignaler placerade vid infartsväxlarna. 1914 fick den östra infarten en försignal, vilken var ansluten till skivsignalen via en 349 meter lång linledning.
1920 försågs stationshuset, skivsignalen och försignalen med elektriskt ljus. 1932 fick stationen fullständig kontrollåsanläggning. Detta innebar stationen inte längre behövde vara bemannad. Året därpå byttes skivsignalerna ut mot så kallade dagljussignaler.
   Efter malmtransporternas upphörande på DONJ miste stationen sin betydelse. I fortsättningen skedde bara, förutom persontrafik,  tågmöten och en del timmerlastning i Wintjern. 

1 oktober lades persontrafiken ned. "Linghedsexpressen" blev ett minne blott.
30 september 1968 passerade det sista ordinarie godståget. Sista tåget hade gått och tio år senare lades även gruvan ned!

Gruvdriften i Wintjern
Siffrorna på ritningen betyder följande: 1. DONJ stationshus.  2. Majorens schakt.  3. Anrikningsverket.  4. Malmlastningsplats.  5. Kanalsystem för vattenförsörjning.  6. Högbana mellan gruvschakten och anrikningsverket
Siffrorna på ritningen betyder följande: 1. DONJ stationshus.  2. Majorens schakt.  3. Anrikningsverket.  4. Malmlastningsplats.  5. Kanalsystem för vattenförsörjning.  6. Högbana mellan gruvschakten och anrikningsverket. Vill du se en större ritning? Klicka i bilden ovan!

I Wintjern finns än idag ett malmblock med inskriptionen: "På denna plats fann år 1725 finnen Olof Andersson från Gräsbackatorp i Svärdsjö socken det malmstuff som gaf anledning till arbete i Vintjärns gruvor. Blocket taget ur gamla gruvan, restes år 1894 av gruvbolaget genom dåvarande förvaltning."

      Hade inte finntorparen Olof Andersson hittat det “malmstuff” som gav upphov till gruvan i Wintjern, hade det fortfarande bara varit ett berg mitt ute i ödemarken.
   Gammalgrufvan kom den först upptagna att kallas. I oktober 1732 var gruvan 20 alnar djup, 20,5 alnar lång och 20 alnar bred (1 aln = 0,5938 m).
   Det här året var äganderätten var fördelad på 20 andelar. Genom Catharina Bröms ägde Ockelboverken 3,5 andelar och Bergslaget (senare Stora Kopparberg) ägde 2 andelar. Resterande andelar var fördelade på ett antal bönder i trakten runt Wintjern.
   Några år senare upptäcktes ytterligare en malmfyndighet. Den låg omkring 1 kilometer öster om Gammelgruvan och kom att kallas för Östergruvan. Ägandet av Östergruvan fördelades på 28 andelar.
   Gammelgruvan växte med åren och kom senare att delas på västra och östra Gammelgruvan. Ytterligare gruvschakt kom med åren att öppnas men det var de båda tidigare nämnda gruvorna som levererade mest med malm. Som mest fanns det 25 olika gruvöppningar och uppfordringsschakt.

Flygfotot över Vintjärn är taget på 1940-talet.
Flygfotot är taget på 1940-talet. Anrikningsverket ligger strax utanför bildens nedre högra hörn.
Siffrorna på bilden talar om följande: 1. Stationshuset.  2. Majorens schakt. Man ser tydligt högbanan till höger som leder till anrikningsverket. 3. Gruvdammen.  4. Här låg den äldsta bangården, Wintjerns Öfre, åren 1876 - 1908.  5. Till vänster om siffran skymtar gruvbolagets lokstall. Det är inte helt klarlagt men det är troligt att man periodvis använde sig av lok från ÅWJ.  6. Här syns Åg - Wintjerns Järnväg och spåret till Åg.  7. Spåret till malmlastningsplatsen nedanför anrikningsverket. Vill du se en större bild? Klicka i bilden ovan! Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Splittrad ägarbild
Att ägandet var fördelat på så många andelar skapade ibland problem då den de andelsägande bönderna helst ville slippa de stora underhållskostnaderna, dessutom ville de helst använda sina egna drängar i malmbrytningen. Efter sega förhandlingar nådde man en överenskommelse: "arbetare är nu inrotade, tre för Svartnäs (Stora Kopparberg), tre för Åmots bruk (Ockelboverken) och tre för bönderna. Detta antal ökas eller minskas efter omständigheterna. Årsbrytningen i Östergruvan skulle vara 2 000 lass och i gamla Gruvan omkring 1 000 lass". Ett lass var 60 lispund vilket motsvarade omkring 510 kg.
   På 1780-talet var Ockelboverkens ägande i Gamla gruvan, 4,75 andelar och i Östergruvan 6 andelar.
   Vid samma tid arbetade 15 till 20 personer i Östra gruvan och 12 personer i Gamla gruvan.
   På 1830-talet arbetade cirka 60 personer i de tre gruvorna och produktionen var omkring 4 500 ton bruten malm per år.
   1818 fick gruvarbetarna betalt per lass (510 kg). 20 skilling för malm och 16 skilling för gråberg. Dagpenningen blev omkring 28 skilling på sommaren och 24 skilling på vintern.

 Teknisk utveckling
  
När malm började brytas i Wintjern hade utvecklingen kommit så långt att man sprängde med krut. Detta gjorde man fram till omkring 1870 varefter man började använda dynamit. Borrhålen borrades för hand fram till 1914 då man övergick till maskinborrning.
   Vid gruvarbetet användes från början så kallade stickbloss. Dessa ersattes efterhand av beckolja vilken även den gav ifrån sig obehaglig rök och lukt. . På 1870-talet övergick man till ligroin, en lysolja som brann med rökfri låga utan lampglas. I början på 1900-talet övergick man efterhand till elektrisk belysning.
   Uppfordringen av malm skedde från början med en så kallad hästvinda. Dessa ersattes 1775 med kraft som överfördes via en konstgång från Vinnerån.
   I mitten på 1800-talet gjordes en stor investering. Man grävde en 5 kilometer lång kanal från Rysjön till Wintjern. Nu fick man ett tillräckligt stort vattenflöde vilket via kanaler på gruvområdet leddes till pumpar, konstgångar  och uppfordringsverk. Det här visade sig vara lönsamt eftersom man omkring 1865, på samma antal arbetare som tidigare fick fram mer än dubbelt så mycket malm.
Bilden är tagen någon gång i början av 1910-talet. Uppe till vänster syns gruvdammen och i förgrunden en av de kanaler som ledde "vattenkraft" till gruvorna. Till höger syns högbanan som gick mellan Östergruvan och anrikningsverket
B
ilden är tagen någon gång i början av 1910-talet. Uppe till vänster syns gruvdammen och i förgrunden en av de kanaler som ledde "vattenkraft" till gruvorna. Till höger syns högbanan som gick mellan Östergruvan och anrikningsverket. I änden av denna, till vänster bakom träden, låg Östergruvan. Foto efter gammalt vykort.

Bilden visar Wintjern omkring 1906. Den är tagen från högbanan som leder till det nybyggda anrikningsverket. De hästdragna vagnarna är på väg till gråbergsvarpen för att hämta fyllandsmaterial till bygget av anrikningsverket.
Bilden visar Wintjern omkring 1906. Den är tagen från högbanan som leder till det nybyggda anrikningsverket. De hästdragna vagnarna är på väg till gråbergsvarpen för att hämta fyllandsmaterial till bygget av anrikningsverket. Huset med den vita gaveln i bildens mitt är stationshuset. Längst upp till vänster i bild kan man skymta "Majorens schakt". Järnvägsspåret som går till vänster i bild är mot Linghed. Foto efter gammalt vykort.

I samband med elektricitetens intåg blev "vattenkraften" överflödig och ersattes av elektriska motorer.
   1906 togs ett anrikningsverk i drift. I detta omvandlades malmstyckena till slig för vidare befordran till kunderna.
   Med åren kom alltfler fyndigheter att exploateras varför de olika gruvorna blev ett enda system av underjordiska gångar.  
Samlingsbegreppet Wintjerns gruva kom att bli 355 meter djup och med gångar som sammanlagt uppgick till cirka 10 kilometer.

Bilden visar anrikningsverket i Wintjern. Verket uppfördes 1906 och bilden torde vara tagen omkring 1920.
Bilden visar anrikningsverket i Wintjern. Verket uppfördes 1906 och bilden torde vara tagen omkring 1920. 1947 bestod verket av två kulkvarnar, tromlar, magnetiska separatorer av Löwenhielms konstruktion samt avvattnare. Kapaciteten var 6 ton 65 procentig slig i timman. Uttransporten av sligen skedde med transportband och utliggare. Nere till vänster i bild syns lastplatsen med dess sligficka. Foto efter gammalt vykort.

 Nedläggning
1927 lades Stora Kopparbergs masugn i Åg ned. Från Kopparfors meddelades att man avsåg att lägga ned masugnen i Jädraås inom ett par år. Eftersom dessa var gruvans största kunder såg man inget annat alternativ än att lägga ned malmbrytningen. Nedläggningen skedde 1928.

 En ägare
Under åren som gick förändrades ägoförhållandena. Bönderna sålde efterhand sin andelar till bruksägarna så att Stora Kopparberg  och Kopparfors kom att äga hälften var av Wintjerns gruvor. 1937 förändrades ägoförhållandena en sista gång. Stora Kopparberg övertog Wintjerns gruvfält bestående av nio utmål. Kopparfors blev i stället ensam ägare till de skogsområden som sedan gammalt tillhört gruvorna.

I drift igen
Nu visade det sig att detta inte var slutet för Wintjerns gruvor. 1941 återupptogs malmbrytningen. Andra Världskriget pågick och efterfrågan ökade. Samtidigt hade Stora Kopparbergs verk i Söderfors börjat använda en stålframställningsmetod som passade bra för just den malmkvalité som fanns i Wintjern. Även SKF i Hofors blev en stor köpare av Wintjernsmalm. Även Domnarvet blev en stor konsument av Wintjernsmalm.
   I början av 1960-talet byggdes den gruvlave som fortfarande står som ett minnesmärke från Wintjerns storhetstid.
    Det blev under åren avsevärda mängder berg som uppfordrades från jordens inre. Från brytningens början till och med 1942  hade 2 350 000 ton berg tagits upp från djupet. Av detta var cirka 65 % järnmalm.
   Under åren 1875 - 1928 var den årliga medelproduktionen 25 000 ton berg varur man utvann cirka 19 000 järnmalm.
   Sedan gruvan hade återöppnats 1941 ökade årsproduktionen. 1947 tog man upp 90 000 ton berg.

Slutet
Strukturförändringen av stålindustrin på 1970-talet gjorde att både Söderfors och Domnarvet slutade använda malm från Wintjern. 1977 tappade man sin sista kund, SKF i Hofors.
   Gruvbolaget hade räknat med att driva gruvan till 1981 men såg nu ingen annan möjlighet än att lägga ned gruvdriften.
Sommaren 1978 var det definitivt slut 62 anställda varslades om uppsägning, en 250-årig era var slut.

Efter detta något längre uppehåll rullar vi vidare österut. Det lutar uppåt och efter en kraftig vänstersväng och efter att endast ha rullat endast 750 meter är vi vid den plats där växeln till Wintjerns Öfre låg.


Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_win.html senast uppdaterad 2009-01-12