DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Hamrångefjärden (2000-08-18) 
Ostkustbanans station 80,6 km från Linghed. 6,6 km från Norrsundet.
6,8 meter över havet

De gamla planerna på en normalspårig järnväg, Ostkustbanan (OKB), mellan Härnösand och Gävle lämnade trafikchef Westerlund ingen ro.
OKB:s planer preciserades när OKB fick koncession år1903. År 1904 beslöt OKB att bestämma den slutliga sträckningen av sin bana.
Inför detta tillställde Westerlund OKB ett förslag till gemensam station vid Norrsundet. OKB-linjen skulle komma in norrifrån och läggas parallellt med DONJ:s station. Alternativt skulle OKB och DONJ anlägga en gemensam ny station strax väster om Norrsundets station. Därefter skulle OKB svänga av söderut och via Lindön och Björnön gå vidare mot Gävle. Förslaget vann inte OKB:s gillande och hela frågan om detta drog ut på tiden.
OKB:s önskemål var att korsa under DONJ strax öster om Åbydal. De ville över huvud taget inte anlägga någon station eller hållplats i anslutning till DONJ och något större intresse fanns det inte heller från DONJ:s sida.
DONJ och OKB kom år1914 överens om att såvida Kunglig Majestät inte beviljade tillstånd att låta banorna korsa varandra utan anslutning, skulle DONJ och OKB anlägga en gemensam station vid Åbydal.
DONJ skulle läggas parallellt och korsa OKB i plan. En station skulle anläggas, varefter DONJ i en vid båge skulle svänga tillbaka mot Norrsundet och åter komma i kontakt med sin gamla bana. Vidare skulle de bägge banorna ha skilda stationshus och förvaltning vid den gemensamma stationen.
Kunglig Majestäts beslut blev att de båda banorna skulle ha anslutning med varandra. Vidare bestämdes att banorna skulle ha GEMENSAMT stationshus och förvaltning. Det sista gjorde att DONJ "drog öronen åt sig". Man var rädd för ökade kostnader och för att inte själva få bestämma tågföringen, speciellt under flottningssäsongen, då tågen rullade dygnet runt. Överenskommelsen från 1914 revs upp och nya segslitna förhandlingar började om anslutningens utförande.
År 1920 var bolagen i princip överens om att DONJ:s bana skulle dragas på en viadukt över OKB och att OKB skulle bygga en egen station, Hamrångefjärden. För de bägge banornas anslutning skulle OKB anlägga ett 600 meter långt anslutningsspår mellan Hamrångefjärden och Åbydal.
Enighet kunde inte nås mellan bolagen om vem som skulle betala kostnaderna för anslutningsspåret. Förhandlingarna strandade, men OKB förklarade sig beredda att godta den nu skissade lösningen..."under förutsättning att densamma godkännes av Kunglig Majestät och icke medför ökade kostnader för Ostkustbanan AB..". Det hela slutade med att Kunglig Majestät godkände det nya förslaget. Dock fick OKB stå för anslutningsspårets kostnader.

År1923 började arbetet med att lägga om DONJ vid korsningen med OKB. DONJ drogs på en nybyggd bank och viadukt över OKB och den 16 april1924 blev viadukten klar för trafik.
Den 1 november 1926, när OKB öppnades för allmän trafik mellan Söderhamn och Gävle, var även förbindelsespåret mellan Hamrångefjärden och Åbydal klart. För trafikeringen av förbindelsespåret svarade DONJ.
I Hamrångefjärden medverkade inte DONJ med omlastningen av gods banorna emellan, utan det sköttes helt av OKB.
År 1931 upphörde persontrafiken på förbindelsespåret och samma år byggde DONJ en överföringsramp i Hamrångefjärden.
Därmed började normalspåriga vagnar, lastade på överföringsvagnar, att transporteras mellan Hamrångefjärden och Norrsundet.
Samma år som Ostkustbanan förstatligades,1933, byggdes ytterligare en överföringsramp i Hamrångefjärden; därmed hade man en ramp för avgående och en för ankommande vagnar.
Under åren var det många förslag som diskuterades angående treskensspår mellan
Hamrångefjärden och Norrsundet. Det mest konkreta förslaget kom år 1959. En treskenig överföringsbangård skulle anläggas öster om och parallellt med Hamrångefjärdens station. Från Hamrångefjärden skulle ett treskensspår ansluta till "gamla DONJ vid kilometer 80 och fortsätta ned till Norrsundet, där delar av bangården och fabriksspåren skulle göras treskeninga. Hela detta spårsystem skulle trafikeras med DONJ lok och kopplingsvagnar, precis som mellan Ockelbo - Wij Bruk - Fornwij. Projektet blev aldrig genomfört, men vissa likheter finns då den här sträckan i dag trafikeras av normalspåriga SJ-tåg.
Sedan 1971 är sträckan Hamrångefjärden - Norrsundet breddad. Spåret utgår direkt från SJ huvudspår i Hamrånge-fjärden och går i en högerkurva fram till forna DONJ, vars banvall utnyttjats för normalspåret ned till Norrsundet. Förbindelsespåret mellan Hamrångefjärden och Åbydal revs 1971.

Efter vår avstickare till Hamrångefjärden rullar vi tillbaka till Åbydal, varefter vi återtar vår färd mot kusten. Vi passerar viadukten över OKB, bron över Hamrångeån och kommer strax till Totra hållplats.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_hfj.html senast uppdaterad 18 augusti 2000 av Rolf Sten