DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

  Nyåbron/Åbrobanan lastplats (2000-11-23) 
55,6 km från Linghed. 30,4 km från Norrsundet.

Lastplatsen Nyåbron anlades 1908 med ett 147 meter långt stickspår. Säkerhetsanläggningen vid linjeväxeln bestod av en kontrollåsanläggning kopplad till en skivsignal. Denna ersattes 1936 av en dagljussignal.
   Lasterna härifrån bestod av träprodukter.
   I skogarna sydost om Nyåbron, ned mot sjöarna Fagersjön, Fjärden och Hällsjön, fanns stora mängder avverkningsmogen skog. Så länge som Avaströms sågverk i Gävle var igång, flottades den avverkade skogen till Gävle via sjön Fjärden och Testeboåns flottled.
  För att i fortsättningen, efter Avaströms nedläggning, få det avverkade virket till bl a Norrsundet, fick trafikchef Westerlund i uppdrag att utreda kostnaderna för en 8 km lång bibana från Nyåbron till Fagersjön.
   I april 1914 överlämnade Westerlund ett kostnadsförslag på 72 000 kronor.
För dessa pengar skulle en 8 km lång bibana kunna byggas från Nyåbrons lastplats vid DONJ, norr om Hammarsjön, korsa Norra stambanan på en viadukt vid Åbro för att därefter gå i sydostlig riktning ner mot slutpunkten vid Fagersjön.
Förslaget antogs och redan samma år (1914) började banan att byggas. Arbetet fick avbrytas p g a den allmänna mobiliseringen i och med första världskrigets utbrott. 1915 kom arbetet igång igen och i början av 1916 köptes delar av den gamla järnvägsviadukten i Söderhamn för att användas bl a som bro över Norra stambanan vid Åbro.
   Åren 1916-1917 blev banan klar till Fagersjön. Kostnaderna summerades till 77 000 kronor.
  1919 förlängdes banan till Höstfäbodarna nere vid sjön Fjärden.
I och med denna utbyggnad kom banan att få sin slutliga sträckning. Den bestod nu av ett 10,8 km långt huvudspår, ett 132 meter långt stickspår vid Åbron, ett sidospår på 351 meter vid Vargmuren och vid Fagersjön ett sidospår på 268 meter. Vidare ett sidospår på 198 meter vid Aftonmuren och vid Höstfäbodarna ett sidospår på 131 meter. Totalt bestod banan av 11,988 km spår lagd på ca 20 000 slipers.

  1925 planerades en 6-8 km lång förlängning av banan från Fagersjön till Stora Medskog men vid stakningen framkom stora terrängsvårigheter. Detta gjorde projektet alltför dyrbart.
   Förslaget ändrades till en 3,6 km lång utbyggnad med slutpunkt i Flaxängarna i stället för vid Stora Medskog. Av olika anledningar blev inte heller detta förslag genomfört.

  1931 drogs allmänna landsvägen om vid Åbron, varvid vägen kom att gå parallellt med Norra stambanan. Ändringen innebar att Höstfäbodbanans bro över Norra stambanan fick förlängas för att ge plats även åt landsvägen.
   1934 var man åter tvungen att arbeta med bron, den här gången fick man höja den för att ge plats åt elektrifieringen av Norra stambanan.

    Trafikeringen av den här banan sköttes i huvudsak av det i Wij Bruk placerade växelloket.
  Ett tomvagnståg utgick från Wij Bruk och placerade ut de tomma vagnarna längs banan. På återvägen medtogs de lastade vagnarna för vidare befordran till Ockelbo.
   Att det varit frågan om stora mängder gods från Höstfäbodbanan kan vi se om vi tittar på bolagets beräkning för10-års perioden 1925-35:
205 000 st timmer
32 500 kbm sulfitved
31 500 kbm sulfatved
23 000 famnar ved
16 000 läster träkol

   1952 nedlades Åbrobanan. Rivningen lämnades ut på anbud, varvid Gävle Järn- och Metallvaruaffär gav det förmånligaste anbudet.
De fick uppdraget att riva banan och i september 1955 var detta avslutat. Därmed var Åbrobanan ett avslutat kapitel.

   Efter denna avstickare, återvänder vi till Nyåbrons lastplats, varefter vi rullar vidare på vår färd mot kusten. efter 3,7 kilometer rullar vi in till Wij-Bruk.

Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta   Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_nyabron.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten