DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Rysjön station (12000-11-23) 
17,5 km från Linghed. 68,5 km från Norrsundet.
374,3 meter över havet

Här vid Rysjön delade sig den gamla forvägen, den ena vägen fortsatte till Svartnäs bruk och den andra till bruken i Åmot, Åbron och senare Jädraås.
    Här ligger Rysjön och det var från den sjön som man i mitten av 1880-talet byggde en 5 km lång kanal till gruvan i Wintjern. Kanalen försåg gruvans vattenhjul med kraft, så att pumparna kunde hållas igång i gruvan. Det var även sjön som gav den nya stationen dess namn.
   Här fanns ingen tidigare bebyggelse när man 1887 gjorde en förändring i banans plan- och profil för anläggande av en mötesplats.
Rysjöns station år 1906
Rysjön år 1906. Ett tåg draget av dubbla Atlaslok har just anlänt från Linghedshållet. til vänster står två stycken så kallade Kristinehamnsvagnar. Spåret i förgrunden ledde till en grusgrop. i bakgrunden syns berget Rysjöklack. Foto: © Kopparfors, samling JTJ.

   Samma år uppfördes ett stationshus med plats för stationskarl och banvakt.
Rysjön var under alla år en rangerstation dit de lastade tågen kom i två delar, sattes ihop till ett och rullade sedan vidare till slutstationen.
De första åren kom de lastade tågen från Lilla Björnmossen för att efter 1895 i stället komma lastade från Linghed, ett förhållande som kom att gälla ända fram till nedläggningen.
   1896 började Bergslaget att lagra träkol i Rysjön och för det ändamålet byggdes ett stort kolhus. Det var DONJ som skötte transporterna åt Bergslaget och huvuddelen av träkolet från Rysjön transporterades till Wintjern där Bergslagets järnväg Åg - Wintjerns Järnväg tog över för vidare befordran till masugnen i Åg.
   I Rysjön har även funnits en grusgrop, som bland annat levererade gruset till bandelen Wintjern - Linghed samt till ångsågsbygget i Linghed 1897.

Skivsignaler placerades vid infartsväxlarna och 1933 försågs stationen med fullständig kontrollåsanläggning. 1936 byttes skivsignalerna ut till en mitt för stationshuset placerad T-semafor. 1942 installerades elektrisk belysning.

På grund av de branta backarna från Linghed upp till Rysjön var man tvungen att dra upp tågen i två delar. Varje del bestod i regel av 12 lastade vagnar. På bilden har dieselloken nummer 4 "Wij" och 3 "Åmot" anlänt till Rysjön med de första 12 lastade vagnarna. Sedan man varit tillbaka i Linghed och hämtat den andra halvan av tåget kopplades allt ihop och man fortsatte mot Norrsundet med 24 lastade vagnar i kopplet. Foto: © OWL, samling JTJ.

   Vi rullar ut från Rysjön och nu bär det ordentligt utför. Vi passerar bland annat banans kraftigaste lutning, 27,7 0/00. Backen slutar inte förrän vi efter 4,8 km rullar in till Lilla Björnmossen

åter till sidans början. Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta  Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_rysjon.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten