DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

                                                                 Av Rolf Sten

 Lilla Björnmossen station (2000-11-23) 
22,3 km från Linghed. 63,7 km från Norrsundet.
307,6 meter över havet

Här låg ursprungligen ett övernattningsställe längs forvägen. Forkarlarna och deras hästar fick här välbehövlig vila.
   Finntorparen Anders Andersson avyttrade välvilligt sin mark till järnvägen och förändringen började. Forkarlar blandades med rallare. 1874 uppfördes det stora och rymliga stationshuset. Samma år uppfördes en klensmedja som senare försågs med ett utskjutande tak längs långväggen och därmed fick lokomotivet ett provisoriskt lokstall.
   Lilla Björnmossen var banans administrativa huvudort fram till 1884, då den verksamheten flyttades till Jädraås.
  1887 uppfördes ett nytt lokstall med plats för två lok. Stallet innehöll även vattentorn och överliggningsrum. Samtidigt byggdes bangården om helt och hållet.
Lilla Björnmossen 1906
Lilla Björnmossen 1906. längst bort till vänster syns det år 1887 uppförda lokstallet. Mannen i den vita rocken på stationshusets trappa är dåvarande banvakten A J Svedlund. Foto: © Kopparfors, samling JTJ   

  1914 revs lokstallet för att ge plats åt en 100 meters förlängning av bangården. 1948 byggdes ett stickspår avsett för handlastning av timmer, men spåret kom bara att användas några år. I stället byggdes spåret om till ett sidospår. En omlastningskran för lastning av timmer från lastbil till järnvägsvagn byggdes över spåret.
   De första huvudsignalerna blev även här skivsignaler, placerade vid infartsväxlarna. Den västra infartssignalen försågs 1914 med en försignal, som med en 460 meter lång linledning var förbunden med skivsignalen.
   1933 installerades fullständig kontrollåsanläggning. 1936 försvann skivsignalerna och ersattes av en T-semafor, placerad mitt för stationshuset.
   1950 nådde elektriciteten fram till Lilla Björnmossen.
Lilla Björnmossen 1960
Lilla Björnmossen 1960. De multipelkopplade dieselloken nummer 4 "Wij" och 3" Åmot" har stannat till för att tillkoppla några lastade timmervagnar. Foto: © OWL, samling JTJ.

   Vi rullar vidare österut och när vi lämnar stationen börjar en lång kraftig uppförsbacke där kurvorna är skarpa. Vi passerar gränsen mellan Kopparbergs- och Gävleborgs län och efter tillryggalagda 6,1 km kommer vi till Stora Björnmossen

åter till sidans början. Back to page top
Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet   Karta  Innehållsfört.   


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_lbjm.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten