DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

    Hamrånge/Åbydal station (2000-08-18) 
80,0 kilometer från Linghed. 6,0 kilometer från Norrsundet.
6,8 meter över havet.

Att det överhuvud taget blev någon station i den här delen av bygden kan man nog tacka Hamrånge kommunalnämnd för. Deras krav på en station.. "helst i nerheten af allmän väg".. gjorde att bolaget ålades detta i koncessionen.
Första mamnförslaget Hagsta "föll inte i god jord" men det gjorde däremot Hamrånge.
Åbydal station 1906
  Åbydals station 1906. Till vänster ångdressinen "HUPPEN". (Åbydal station year 1906). Foto ©: samling JTJ.  

   År 1895 lades två sidospår ut, det ena försett med lastkaj. Samma år byggdes även ett vattentorn. År 1897 stod stationshuset färdigt. För att få plats med ytterligare en bostad utbyggdes stationshuset år 1910.
     Den 5 februari 1899 skickade trafikchefen Crafoord vid Norra Hälsinglands järnväg följande citerade brev till DONJ trafikchef Westerlund:
    "Broder Westerlund!
Som det oupphörligt sker misstag mellan Hamrånge å Din Jernväg samt Harmånger å min ville jag föreslå att en namnförändring företages - som vi hade vår jernväg först öppnad för trafik och vår Harmångers station just icke kan få något annat namn än Wattrång ett namn som jag undviket tillföljd af dess likhet med Wattjom, vorde det önskvärt om du kunde göra namnförändringen.
Många helsningar från vännen
Crafoord

   Westerlund agerade snabbt och föreslog postinspektören att Hamrånge skulle namnändras till Hagsta. Detta namn var dock inte bra, då det också kunde förväxlas med andra stationer. Nu föreslogs i stället Åbydal och med det blev namnfrågan löst.
Den 10 juni 1899 skickade postinspektören i mellersta distriktet följande citerade brev :

Herr trafikchefen vid Dala Ockelbo Norrsundets jernväg. Jädraås.
Sedan Kongl. Maj:t jemlikt nådigt bref den 4 sistlidne juni, funnit godt medgifva, att stationen Hamrånge vid Dala - Ockelbo - Norrsundets Jernväg må fr. o. m. den 1 nästkommande oktober benämnas Åbydal, har Kongl. Generalpoststyrelsen beslutat, att den med Hamrånge trafikstation förenade poststationen med samma namn skall fr. o . m. sistnämnda dag jemväl erhålla benämningen Åbydal.
Hvarom jag har äran underrätta.
Stockholm den 10 juli 1899
e. f. Viktor Ohlson

      Även Åbydal hade sina obligatoriska skivsignaler placerade vid infartsväxlarna. År 1921 försågs skivsignalerna med elektrisk belysning. Skivsignalerna byttes år 1932 ut mot dagljussignaler.
Även genom Åbydal passerade det sista ordinarie tåget den 2 oktober 1970.
Innan vi fortsätter mot Norrsundet ska vi göra en avstickare på det bispår som utgår från Åbydal. Det går i en vid högerkurva och efter endast 0,6 km kommer vi till Hamrångefjärden.


Vill du gå vidare till nästa station?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört  


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_abydal.html senast uppdaterad 18 augusti 2000 av Rolf Sten