DONJ, Stationer, lastplatser (Stations)

Av Rolf Sten

    Norrsundet station (12000-11-23) 

Höjd över havet 2.7 meter. 86.0 kilometer från Linghed


Sedan vi lämnade Åbydal har vi rullat i 6.0 km när vi anländer till DONJ:s östra slutstation, Norrsundet.
    Norrsundet är beläget vid det norra utloppet av Hamrångefjärden. Under 1600-talet anlades här en lastageplats, där Ockelboverken, Vifors Bruk och Viksjö Bruk skeppade ut sina järnprodukter.
    Runt om i trakten fanns under 1800-talet ett flertal små bondeägda vattensågar. Den första större sågen i Norrsundet var en ångsåg, som 1868 anlades vid en plats kallad Stånghararna. Sågen byggdes av byggmästare Bengtsson från Gävle och togs i drift 1869. Brist på kapital gjorde dock att Bengtsson 1870 sålde sågen till grosshandlare Franke från Stockholm. Driften utökades och man började även att tillverka träkol av sågverksavfallet.
    De urusla bostadsförhållandena började sakta att förbättras. Samhället Norrsundet började så sakta att växa fram. Grunden var lagd för den fortsatta utvecklingen.
    1885 såldes sågen till grosshandlare Bonneivier, vilken i sin tur 1887 sålde den vidare till inspektor Wesslen. Denne ägde inte sågen länge. Redan året efter sålde han hela anläggningen tillJohn Sammy Nisser J S Nisser, dåvarande Kopparberg och Hofors Sågverksaktiebolags verkställande direktör.
När nu bolaget kommit med i bilden började utvecklingen skjuta fart. Ett omfattande program för sågverkets utbyggnad startade.
   När så det första tåget, i september1895, rullade in till Norrsundet, var det ett led i satsningen på sågverket, det hade nu fått en rationell transportlänk och säkra transporter av råvara.
    1895 utlades fyra sidospår. Ett spår drogs till hamnen, ett till det så kallade timmerstjälpet där vagnarnas timmerlast stjälptes i sjön och ett spår drogs till hyvleriet.
   Samtidigt började byggandet av stationshuset. Det uppfördes även ett fyra portars lokstall med vändskiva, ett vattentorn samt godsmagasin. 1897 stod byggnaderna klara för att tas i bruk.
   1906 påbyggdes lokstallet för att ge plats åt de nya större tenderloken. Av samma anledning byttes vändskivan till en större.
   1909 byggdes ett nytt godsmagasin, eftersom det gamla stod i vägen för brädgårdens utökning.
      Bolagets satsning på Norrsundet gav 1924 till resultat att en modern Norrsundet bangård och stationshus 1925 Foto: Kopierat från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.
sulfatfabrik igångsattes. Den brädgård som legat parallellt med bangården, fick nu flyttas ut till Granskär för att ge plats åt en stor massavedgård.
   1929 byttes den vid infartsväxeln placerade skivsignalen ut mot en dagljussignal. 1933 togs ett nytt vattenledningssystem i bruk och det gamla vattentornet revs.
    Växlingen sköttes från början av DONJ över hela industriområdet, men från 1942 övertogs den av fabriken. Av den anledningen uppsattes en mot fabriksområdet riktad dagljussignal. Signalen var avsedd att stoppa fabrikens växlingståg från att gå in på DONJ bangård samtidigt som ett DONJ-tåg var på väg in till Norrsundet.
    Att redogöra för industrispårens utveckling är praktiskt omöjligt, då myndigheterna inte hade någon tillsyn på dessa och därigenom finns det inte heller någon tillförlitlig dokumentation över dessa spår.
   Vi kan emellertid konstatera att 1933 var längden av DONJ spår i Norrsundet 2,783 km, för att 1953 minskat till 1,483 km. Motsvarande siffror för industrispåren i Norrsundet var 1933, 8,116 km och 1953 hade dessa växt till hela 11,846 km.
    Den 2 oktober1970 nådde det sista ordinarie tåget fram till sin slutstation men till skillnad mot de flesta DONJ-stationerna går det fort farande tåg till Norrsundet även om det står SJ på fordonen. Sträckan Hamrångefjärden - Norrsundet blev följaktligen breddad till normalspår.

Vi började i Linghed för att resa mot kusten och Norrsundet, vi är nu framme och därmed är vår resa på DONJ slut!!

Vill du gå tillbaka till någon station / lastplats?
Gör Ditt val. (Make your choice and Click at the selected station)  
Linghed  Wintjern Wintjern Övre Rysjön Lilla Björnmossen
Stora Björnmossen  Svartbäcken Tallås grusgrop Tallås   Itranite
Pallanite Åbo Jädraås Flaxen Brattfors 
 Nyåbron/Åbrobanan Wij-Bruk Forn-Wij Ockelbo Sundsbro  
 Gäveränge  Östby  Östbyberg Wittersjö  Hamrånge/Åbydal 
 Hamrångefjärden  Totra Norrsundet    Karta   Innehållsfört  


 Train Back to DONJ table of content
  Returtåg till DONJ innehållsförteckning

© Rolf Sten
stn_norrsundet.html senast uppdaterad 2000-11-23 av Rolf Sten