Return to previous page
Åter till normalspår huvudsida?
Klicka i bilden ovan
Borås - Alvesta Järnväg, BAJ

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

1/2

Förhistoria
Sedan Göteborg – Borås Järnväg, GBJ, hade öppnats för trafik 1894 fanns det intressenter både i Göteborg och Borås som såg stora möjligheter att utöka handelsområdet österut. Hela regionen mellan järnvägen Varberg -  Borås – Herrljunga och Halmstad – Jönköping saknade bra kommunikationer. En tvärbana, Alvesta – Borås, skulle ge den här regionen en direkt och snabb förbindelse med landets andra stad, Göteborg.

Koncession söks och bolag bildas
J D Insulander
Under 1896 uppdrogs åt bandirektören vid Bergslagernas Järnvägar, BJ, D Insulander (se vidstående bild) att göra nödvändiga undersökningar rörande en järnväg från Borås via Värnamo till Alvesta.
   Med dessa som underlag sökte landshövdingarna Hj. Palmstierna, L W Lothigius, G H Spens, C A Fagerlund och Gotth. Wachtmeister med flera koncession. Denna beviljades 31 december 1897.
   Inbjudan till aktieteckning skickades ut. Minimikapitalet skulle vara minst 4 500 000 kr. Intresset var mycket stort och redan den 29 november 1898 kallade man till konstituerande bolagsstämma. Där meddelades att aktieteckningen uppgick till 4 631 000 kr varefter man beslutade att konstituera Borås – Alvesta Järnvägsaktiebolag, BAJ.
 T Mannheimer  Den första styrelsen valdes och den bestod av bankdirektör Theodor Mannheimer (se vidstående bild), professor August Wijkander, överstelöjtnant Hj. Virgin, major D Insulander, grosshandlare C Carlander, rådman E Trana och fabrikör A Sandwall.
   För att få fram resterande kapital som behövdes för järnvägsbygget ansökte man om statslån vilket beviljades år1900 med 4 795 000 kr. Den totala byggnadskostnaden var uppskattad till 9 790 000 kr inklusive rullande materiel.

Banan byggs
C G Sprichorn
Som kontrollerande ingenjör för hela järnvägsbygget anställdes ingenjör C G Sprinchorn (se vidstående bild).
   För byggande av bandelen Hillared –Alvesta tecknades entreprenadkontrakt med Carl Jehander. Kontraktet var på 3 070 000 kr. Arbetet med denna bandel började 20 juni 1899.

 

Breakthrough at the tunnel construction west of AplaredBanbygget kompliceras
Bandelen Borås nedre – Hillared utfördes i BAJ egen regi med ingenjör C H Wallgren som arbetschef. I mars 1900 påbörjades arbetet. Arbetet på den här bandelen komplicerades genom att banan skulle dras nära Kinds Härads Järnväg, KindsJ, och att BAJ skulle komma att inkräkta på dess trafikområde och därmed påverka dess ekonomi i negativ riktning. Koncessionsvillkoren krävde därför att BAJ skulle ersätta Kinds J för den ekonomiska förlust som man skulle få genom intrånget i sitt trafikområde.
   1901 fick Carl Jehander ekonomiska svårigheter varför C G Sprinchorn fick ta rollen som arbetschef även på sträckan Hillared – Alvesta.Genombrott vid tunnelsprängningen väster om Aplared 1901. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Scaffold at the construction of the bridge over Ätran year 1900
Byggnadsställning i samband med brobygget över Ätran 1900. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Test load of the bridge over Ätran year 1902
Provbelastning av bron över Ätran 1902. Mellan sig har loken en specialvagn fullastad med räls. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.Inköp av Kinds Härads Järnväg, KindsJ
Frågan om ersättning till KindsJ för intrång i dess trafikområde löstes efter förhandlingar med KindsJ.  Man kom överens om att BAJ skulle köpa deras järnväg för 1 000 000 kr. I beloppet inräknades KindsJ återstående del av statslånet, 469 279 kr, vilket överfördes till BAJ för fortsatt amortering. Vidare fick man Kunglig Majestäts medgivande att efter det att BAJ bandel Borås – Hillared nya var klar riva upp motsvarande del av KindsJ.
   Försäljningen till BAJ genomfördes och 1 januari 1899 övertog BAJ Kinds Construction of the cutting west of Aplared station year 1901Härads Järnväg men fortsatte att driva den som KindsJ fram till 23 november 1902 varefter verksamheten inkorporerades i BAJ organisation och den rullande materielen märktes om med den nye ägarens signatur, BAJ.
   Trafiken fortsatte på banan fram till 23 december 1902 varefter persontrafiken upphörde. Samma dag öppnades BAJ linje Borås – Hillared nya station - Alvesta för allmän trafik. Viss godstrafik pågick även i fortsättningen på den forna Kindsbanan fram till 1 mars 1903.
   Rivningen av Kindsbanan mellan Åhaga och en punkt strax söder om Hillared genomfördes under 1903. Mellan Borås Nedre och Åhaga behölls spåret eftersom BAJ hade byggt sina nya underhållsverkstäder vid Åhaga.

Arbete med utsprängning av den stora skärningen väster om Aplared station 1901. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Aplared station year 1902
Aplared station 1902. Borta till höger skymtar den stora skärningen som fick sprängas ut. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

The BAJ line east of Aplared station year 1902
Strax öster om Aplared passerar järnvägen på en stor bank. Fyllnadsmassorna togs till stor del från den skärning som sprängdes ut strax väster om Aplared station. Den bro som skymtar bakom tågsättet leder Kinds Järnväg över BAJ. Foto 1902: Sveriges Järnvägsmuseum.
 

Borås – Alvesta Järnväg invigs
Borås nedre station year 1920
Borås nedre station omkring år 1920. Stationshuset genomgick 1904 en större utbyggnad i och med BAJ tillkomst. Gångbryggan över bangården togs i bruk i början av 1903. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

  
Trots att naturen på många ställen gjorde motstånd kunde arbetet bedrivas så att järnvägen kunde öppnas för allmän trafik 23 augusti 1902. Samtidigt lades persontrafiken på KindsJ ned mellan Borås och Hillared station på KindsJ.
   Kvarvarande del av KindsJ, Hillared – Svenljunga behölls men anslöts till BAJ huvudlinje vid Hillareds nya station genom ett nytt 2 kilometer långt förbindelsespår vilket öppnades för trafik samtidigt som BAJ huvudlinje 23 december 1902.

Hillared station year 1903
Hillared station 1903. Föreningsstation med sidolinjen till Svenljunga och Axelfors. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Förlängning av sidobanan Hillared – Svenljunga
1 maj 1903 fick BAJ koncession på att förlänga sidobanan Hillared – Svenljunga med 6 kilometer  till Axelfors.
   Genom denna förlängning skulle man få anslutning till den smalspåriga Falkenbergs Järnväg, FJ. Sedan men tecknat avtal med FJ om formerna för anslutning till deras station i Axelfors kunde arbetet med förlängningen starta hösten 1903. Arbetet gick fort och den allmänna trafiken startade 12 augusti 1904. Kostnaden uppgick till 166 810 kr.

Train at the branch line Hillared - Svenljunga year 1903
Bibanan Hillared - Svenljunga 1903 (före detta Kinds Järnväg). Tåget passerar en grusgrop i närheten av Sexdrega. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Avtal med andra banor
Med Varberg – Borås Järnväg, WBJ, tecknades avtal om gemensamt utnyttjande av deras station Borås Nedre. En station som genom BAJ anslutning fick utökas.
   Ett liknande avtal träffades med Halmstad – Nässjö Järnvägar, HNJ, när det gällde BAJ anslutning till stationen. Även här gjordes stora utökningar i samband med BAJ anslutning.
   Även med Statens Järnvägar tecknades avtal när det gällde BAJ anslutning till Alvesta station på södra stambanan. Även här fick spårområdet utökas.

Construction of a yard year 1901
Anläggning av en bangård 1901. Loket är BAJ nummer 3. Platsen är okänd, är det någon av läsarna som vet? Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
baj_snabbf..html senast uppdaterad 2006-04-03