Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Banan byggs, construction of the railway Banan byggs, construction of the railway (2004-03-05) 

J A SöderlindSom överingenjör vid banbyggnaden anlitades majoren Claes Adelsköld och som arbetschef anställdes trafikchefen vid Söderhamns Järnväg, J A Söderlind (se vidstående bild9.
   15 april 1872 togs det första spadtagen för anläggandet av en provisorisk träbro över Dalälven vid Älvkarleö. Provisoriet uppfördes strax uppströms den permanenta bro som senare byggdes.
    1 maj startade terrasseringsarbetena på var sin sida om Dalälven. Två arbetssektioner inrättades. Den ena bestod av sträckan Harnäs - Marma och den andra Marma - Orrskog - Söderfors - Tierp.
   31 juli hade terrasseringsarbetena färdigställts mellan Harnäs och Mehedeby. Arbetsstyrkan uppgick då till 350 personer.

The temporary bridge over Dalälven year 1873
Den provisoriska träbron över Dalälven togs i bruk 1873. Loket på bilden är nummer 2 "FÄRDIG" levererat från Nydqvist & Holm i Trollhättan samma år. Foto: Stig Nyberg.

   En tredje arbetssektion inrättades för sträckan Tierp - Dannemora och 30 augusti 1832 uppgick den totala arbetsstyrkan till 800 personer.
   För järnvägens överbyggnad slöt man avtal med ett antal leverantörer.
3500 ton järnräls med en vikt på 21,5 kilo per meter samt skarvjärn, bultar och rälsspik beställdes från den engelska firman The Rhymney Iron Company Ltd.
Med Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm skrevs kontrakt om leverans av 6 stycken järnbroar.
   Med olika skogsägare tecknade man avtal om leverans av sliprar, sammanlagt 130 000 stycken fritt levererade till den blivande banan. Priset för dessa varierade mellan 1 och 1,10 kronor styck.
   Med ingenjör Wiman slöts avtal om anläggande av telegrafledning inklusive själva telegrafapparaterna. Priset för detta var 30 000 kronor.
   8 augusti 1872 slöts avtal om anläggande av hamnen i Harnäs
   I december godkände styrelsen förslaget om järnvägens dragning på en träviadukt över dalgången vid Järvsta by strax norr om Gävle.
   I december kunde man även konstatera att arbetena gått betydligt fortare än planerat. Arbetsstyrkan uppgick till 1120 personer och tack vare den milda vintern 1872 - 1873 flöt allt på i en snabb takt.
I mars 1873 påbörjades terrasseringsarbeten på sträckan Uppsala - Vattholma.
   I slutet av april pågick arbeten längs hela den blivande järnvägen inklusive bibanorna. Arbetsstyrkan uppgick till 1300 personer och 7 mil av banan var färdigterrasserad.
   25 augusti 1873 började terrasseringsarbeten inom dåvarande Gävle stad.
   I augusti 1873 började rälsen att levereras och samtidigt levererades de första lokomotiven samt ett antal öppna vagnar. Allt detta levererades per båt till Harnäs.
I och med detta kunde arbetet med banans överbyggnad (slipers, räls och grus) starta.

Harnäs harbour year 1890
Harnäs hamn omkring år 1890. Det var till den här hamnen som det mesta av UGJ:s material och materiel levererades under banans byggnadstid. I förgrunden syns ett större rälsupplag. Vagnarna är ar avsedda för malm- respektive träkolstransport. Ute på redden syns både segel- och ångfartyg. Foto: Stig Nyberg.

Rälsläggningen startar
Rälsläggningen startade i Harnäs och gick söderut. 1 februari 1874 hade rälsläggningen kommit cirka 4 mil till strax söder om Tierpsån.
   Den fortsatta rälsläggningen forcerades, framför allt från Tierp till Dannemora, eftersom man så snabbt som möjligt ville komma igång med malmtransporter från Dannemora till Harnäs för vidare befordran till kunderna med båt, bland annat till bruket i Iggesund samt bruken längs Upplandskusten.
   Under sommaren blev rälsläggningen klar till Dannemora. Malmtrafiken startade omedelbart och äntligen kunde järnvägsbolaget få inkomster i stället för bara utgifter.
   15 juni 1874 blev den permanenta bron över Dalälven färdig. Brodelarnas sammanlagda vikt uppgick till 298 ton. I september hade rälsläggningen från Harnäs mot Gävle nått fram till Arbetslag som arbetar med genomgrävning av "Pinnmobacken"strax norr om Järvsta. När den sista delen av den så kallade "Pinnmobacken" söder om Kaserngatan i Gävle genomgrävdes i samma månad kunde rälsläggningen fullbordas fram till strax norr om Kaserngatan. Bilden till vänster visar ett arbetslag som arbetar med genomgrävning av "Pinnmobacken".

   23 september 1874, på Storvreta, station sammanspikades det sista skenparet och därmed var rälsen lagd från Kaserngatan i Gävle till Uppsala station.
   Lördagen 10 oktober 1874 sammanspikades de sista skenorna på bangården i Gävle 50 meter norr om Kaserngatan.

Anslutning till Gävle - Dala
För anslutningen mellan UGJ och Gävle - Dala Järnväg Byggdes broar över Islandsån och Gavleån. Den senare bron var en svängbro. Spåret byggdes 1875 och öppnades för allmän trafik 1877 samtidigt som nuvarande Gävle Centralstation togs i bruk

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_02..html senast uppdaterad
2004-03-05