Åter till föregående  sida?
Klicka i bilden ovan.

 HTJ, Hörby - Tollarps Järnväg

Av Rolf Sten

   Föregående sida

 

Nästa sida    

Historik (History HTJ)
Hörby järnvägsstation och järnvägshotell cirka 1910
Hörby järnvägsstation och järnvägshotell cirka 1910. Stationen anlades av HHyJ och öppnades för allmän trafik 25 oktober 1882. Föreningsstation mellan Höör - Hörby Järnväg, HHyJ, Hörby - Tollarps Järnväg, HTJ samt Eslöv - Hörby Järnväg, EHJ.
Bortåt i bild är i riktning mot Tollarp, bandel 588. Hitåt i bild är i riktning mot Eslöv, bandel 589, respektive Höör bandel 590.
Tåget på bilden är ett så kallat blandat HHyJ-tåg, bestående av både person- och godsvagnar. Klart för avgång mot Höör.
Loket är HHyJ nummer 4 (det andra loket med nummer 4) tillverkat 1904 av Ljungrens Mekaniska Verkstad i Kristianstad.. Foto: Beskuret, KDAA10811, Järnvägsmuseet.


Hörby - Tollarps järnväg (HTJ)

Den 31 juli1885 söktes om koncession för Hörby - Tollarps Järnväg av apotekaren G. G. H. Thedenius, greve R. G. Hamilton (se vidstående bild), häradshövdingen L. von Sydow m. fl.
Greve Raoul Gustaf HamiltonKoncessionen beviljades den 31juli 1885 och avsåg byggandet av en 25,36 km. lång normalspårig järnväg från Hörby station på Höör - Hörby järnväg till Tollarps station på Gärds härads järnväg. Detta i enlighet med ritningar och kostnadsförslag uppgjorda av löjtnanten i Väg- och vatten-byggnadskåren C. Schmidt.
Hörby - Tollarps järnvägsaktiebolag , HTJ, bildades och bolagsordning fastställdes den 31 juli 1885. Aktiekapitalet uppgick till 207 100 kr.
Enligt bolagsordningen skulle styrelsen bestå av tolv ledamöter med sju suppleanter. Ordförande blev greve Raoul, Gustaf Hamilton (se vidstående bild) och verkställande. direktör frih. W. G. von Schwerin. Carl JehanderJärnvägsbyggandet gick på 631 000 kr., och som entreprenör hade man anlitat ingenjören Carl. Jehander. (se vidstående bild)

Byggs och invigs
I järnvägen ingick inte ändstationerna Hörby och Tollarp. Dessa tillhörde HHyJ respektive Gärds Härads Järnväg; GJ. På båda stationerna gjordes utbyggnader av framför allt spåren något som HTJ fick vara med och betala samt att därefter betala årlig hyra för användandet av stationerna.
Den normalspåriga järnvägen öppnades för allmän trafik den 16 november 1886.
Järnvägsbolaget hade inte köpt egna lok och vagnar.
För tågtrafiken hade man anlitat Hör - Hörby Järnvägsbolag som med sina lok, vagnar och personal skulle köra tågen på entreprenad.


Tollarp station cirka 1900, ursprungligen anlagd av Gärds Härads Järnväg, GJ. Föreningsstation mellan bandelen 591 mot Åhus, Bandelen 588 mot Skepparslöv samt bandelen 588 mot Hörby och Eslöv. Foto: KDAJ02760; Järnvägsmuseet.

Nedanstående tidtabell gällande från 16 november 1886 visar hur tågen gick mellan Höör - Hörby - Tollarp. det framgår även vad en biljett kostar i första respektive andra klass.
 
Tidtabell 1886 Hör - Hörby - Tollarps Järnvägar

Ett ÖSJ persontåg på väg mot Hörby - Eslöv forcerande LinderödsåsenBilden till vänster visar ett ÖSJ persontåg, på väg mot Hörby - Eslöv, forcerande Linderödsåsen, bland annat det kraftiga motlutet mellan Sätraröd och Liarum. Banans profil finns här.
Loket är troligen något av ÖSJ 16 eller 17. Fotograf: Emmertz. Foto: 1920-tal. KBED00583 Järnvägsmuseet.

Dålig ekonomi
HTJ ekonomi försämrades för varje år. Utom skulder till banker och andra fordringsägare var det även 1893 en skuld på 30 861 kr. 38 öre till Höör- Hörby järnvägsaktiebolag för deras skötseln av trafiken samt HTJ användande av Hörby station.

Nya ägare
Då HHyJ krävde att skulden skulle betalas blev bolaget tvunget att ansöka om konkurs. Den 27 april 1893 såldes HTJ på exekutiv auktion. Köpare blev greve R. G. Hamilton och frih. W. G. von Schwerin vilka betalade 25 000 kronor för HTJ.
HTJ drevs tillfälligt vidare med de "nya" ägarna. Man gjorde en överenskommelse med Gärds Härads järnväg, GJ, om att dom på entreprenad skulle driva tågtrafiken med sina lok, vagnar och personal.

Tidtabell 1893 Gärds Härads och Hörby - Tollarps Järnvägar


Ovanstående tidtabell från 1 oktober 1893 visar trafiken på HTJ sedan Gärds Härads Järnväg 1893 hade övertagit trafikeringen.

ÖSJ persontåg på väg mot Hörby/Eslöv rullar in på Linderöd station
ÖSJ persontåg på väg mot Hörby/Eslöv rullar in på Linderöd station. Loket är troligen ÖSJ 16 eller 17. Foto cirka 1910. Fotograf K Lindeborg. KBEB00809, Järnvägsmuseet.

Nytt bolag
Den 31 dec. 1897 övergick HTJ med alla sina tillgångar över till ett nybildat bolag, Frosta härads järnvägsaktiebolag, vilket dels skulle överta ansvaret för alla järnvägens skulder och dels utlämna aktier i Frosta härads järnvägsaktiebolag för 360 000 kr. allt efter parikurs. officiellt behölls järnvägens signatur HTJ.
Ordförande blev densamma som i Hörby - Tollarps järnvägsaktiebolag, greve R. G. Hamilton. Ny Verkställande direktör blev från 1 januari 1898 kronolänsman Georg Krook.

1 juli 1898 övertogs järnvägen av Östra Skånes järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

Snabbfakta (facts about HTJ)

Hörby–Tollarps järnväg (HTJ, HyTJ)
HyTJ byggdes med en spårstandard obetydligt över den på de anslutande ångspårvägarna, Gärdsbanan och Höör–Hörby. Den hade att övervinna den betydande höjdsträckningen Linderödsåsen vilket framtvingade en krokig linjeföring. Stigningarna förbrukade lokbränsle, trakten var glest befolkad och framför allt blev genom- fartstrafiken inte den förväntade, varför det lilla bolaget fick re-konstrueras eko-nomiskt två gånger under sin korta tid som autonomt bolag.

 


Koncession
1885-07-31

Längd
25 km.

Spårvidd
1435 mm .

Bandel
Se ÖSJ

Förvaltningsort
Hörby till 1893, Åhus till 1894, sedan Kristianstad.

Trafikförändringar
1886-11-16 *allmän trafik.

Samband.
1897-1898 övergångsvis samverkan i Östra Skånes trafikförening

Trafik.
Ombesörjdes av HHyJ till 1893, därefter av GHJ

Anmärkning.
Under första halvåret 1898 hette banan, efter ett nytt ägarbolag, Frosta härads järnväg

Litteratu
r Yngve Holmgren, ”Hörby-Tollarps Järnväg 100 år”, ÖSJ-bladet 4/1986

Uppgick 1898-07-01 i
Östra Skånes järnvägar

 

   Föregående sida

Till sidans början. To page top

Nästa sida    

 

 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
htj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 2021-10-23