Åter till föregående  sida?
Klicka i bilden ovan

 HKJ, Hästveda - Karpalunds Järnväg

Av Rolf Sten

   Föregående sida

 

Nästa sida    


Historik (History HKJ)
Följande text kommer till största delen  från Svenska Järnvägsföreningen minnesskrift 1876-1926. Texten är skriven 1925 och är till viss del redigerad för att göra den mer lättläst. Eventuell utökad text är skriven av mig och i så fall med kursiv stil, alternativt typsnitt Arial. Om inte annat anges är även bilder och bildtexter tillagda av Rolf Sten.

Hästveda - Karpalunds Järnväg.
Stationer/driftplatser? Klicka på den grönstreckade linjen på kartan.

Karta Hästveda - Karpalunds järnväg. HKJ
Enligt ett alternativt förslag i den ursprungliga planen för »Östra Skånes järnvägsnät» skulle en järnväg ha dragits från Osby station på statsbanan längs Helgeå, vars talrika forsar och fall kunde bli av stor betydelse för industriella anläggningar, över Glimminge och med samma sträckning som den nuvarande järnvägen till söder om Kviinge, där den skulle korsa Helgeå för att inkomma till egen station i Kristianstad.
Därefter skulle den fortsätta mot sydost i samma riktning som nuvarande bandelen Kristianstad - Åhus till närmaste hamn vid Östersjön.
Då denna plan av flera skäl måste överges, utsändes till kommuner och enskilda, efter ett sammanträde i Kviinge den 22 mars 1884, inbjudan till teckning av aktier i bolag för byggande av järnväg i Östra Göinge härad från Karpalund till Hästveda. Inbjudan var undertecknad av greve R. G. Hamilton och 19 andra personer.
Den planerade järnvägen skulle byggas efter samma system som Gärdsbanan och enligt kostnadsförslag från ingenjörsfirman Wessel & Posse betinga en kostnad av 779 474 kr. 14 öre inkl. rullande materiell.
Koncession för den 36,79 km. långa banan erhölls på ansökan av grevarna R. G. Hamilton och Axel Fr. Wachtmeister, frih. Fr. Bennet samt herrarna Ax. Lund, Ola Pehrsson och M. JOHNSSON den 1 aug. 1884.
Vid sammanträde med aktietecknarna den 22 aug. 1884 konstituerades Hästveda-Karpalunds järnvägsaktiebolag.
Bolagsordning antogs och till styrelse valdes: greve Raoul. Gustaf. Hamilton, frih. F. Bennet, Hamilton hill, patronen Th. N. Anglin, Stenemölla, poststationsföreståndaren Sv. Nilsson, Broby, riksdagsmannen O. Pehrsson, Nordanå, kronolänsmannen A. Herrström, Broby, förvaltaren Å. Åkesson Västerslöv, ryttmästaren J. Chr. Gadd, Broby, och häradsdomaren M. Tuvesson, Olinge. Till ordf. i styrelsen och verkst. direktör utsågs greve Hamilton. (se vidstående bild)
Koncessionen överläts från koncessionsinnehavarna till järnvägsbolaget, vilken överlåtelse, liksom bolagsordningen, fastställdes den 21 nov. 1884.

Statens Järnvägar, södra stambanan, Hästveda bangård och stationshus 1890
Statens Järnvägar, södra stambanan, Hästveda bangård och stationshus 1890.
Hästveda, HKJ norra ändpunkt och föreningsstation med SJ. Bortåt i bild är norrut. Bortom stationshuset står några personvagnar som tillhör HKJ. Längre bort, bortom stolpen, skymtar ångloket som dragit tåget från Kristianstad. Loket, har vänts på vändskivan, och är på väg tillbaka till personvagnarna för att senare dra persontåget tillbaka till Karpalund och Kristianstad. Till vänster på plattformen står Carl Tollstadius som var stationsinspektor (stins) på stationen 1890-1896. Foto: KDAA10788, Järnvägsmuseet. Större bild? Klicka i bilden!

Järnvägen byggs och invigs
Carl JehanderMed ingenjören C. Jehander (se vidstående bild) träffades avtal om byggande av järnvägen för en summa av 263 000 kr., vartill skulle komma arbeten som lastkajer på stationerna samt anslutning till Hästveda station. Räls och sliprar för överbyggnaden skulle inköpas och stationshus uppföras av styrelsen.
Då aktiekapitalet endast utgjorde 359 500 kr., upplades ett 4 1/2 % obligationslån på 400 000 kr.
Järnvägen öppnades för trafik den 16 nov. 1886. Den 30 juni 1898 stod järnvägsbyggnaden bokförd till 880 000 kr.
För en järnväg från Karpalund till egen station i Kristianstad hade ledamöterna av styrelserna för Hästveda - Karpalunds och Gärds härads järnvägar erhållit koncession, men den 12 jan. 1889 antog dessa järnvägsbolag en överenskommelse med Kristianstad - Hässleholms järnvägsaktiebolag angående gemensamt trafikerande av bandelen Karpalund - Kristianstad. Koncessionen fick därefter förfalla.
HKJ första officiella tidtabell
HKJ första officiella tidtabell. De understrukna siffrorna avser tider mellan klockan 1800-0559. Först 15 maj 1927 infördes 24-timmars tidräkning i Sverige.

Rullande materiel
Inför trafikstarten hade man köpt 4 ånglok, 5 personvagnar, 28 godsvagnar samt 1 postvagn. Samtliga vagnar var 2-axliga.

Av ångloken var nummer 1 ett tanklok med axelföljd 1B0 som byggdes av NOHAB 1885 med tillverkningsnummer 201. Loket fick namnet RAOUL HAMILTON, efter en av HKJ:s initiativtagare. efter samgåendet med ÖSJ 1898 fick loket nummer 4. Byggdes om till så kallat enmanslok (en person är både lokförare och eldare) på 1920-talet. 1936 togs loket över av Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ. och fick nummer CHJ 26. Okänt när loket skrotades..

2 WANÅS, lB0, Nohab 227 1886, ( Axel Fr. Wachtmeister Vanås är ett slott i Göinge, och tidigare namn på stationen Knislinge på HKJ), 1898 ÖSJ 5, ombyggt till enmanslok, 1936 CHJ 25, cirka 1936 skrotat.
3 lB0 Nohab 229 1886, möjligen kan loket haft namnet ÖSTRA GÖINGE, 1890-1893 hyrt från HHyJ 2, 1893-9~ GHJ 4, 1898 ÖSJ 4, 1936 CHJ 24, 1944 SJ All 1675, 1946 slopat, 1948 skrotat.
 

4. se bilden nedan.
Kviinge bangård och stationshus i början av 1900
Ovanstående vykort visar Kviinge bangård och stationshus i början av 1900. Ursprungligt namn var Qviinge, när det ändrades är okänt. Från den 1 oktober 1908 ändrades namnet ånyo, nu till Hanaskog.
Ångloket på bilden är ÖSJ nummer 8. Tanklok tillverkat av Motala Verkstad 1895 för HKJ där det fick inventarienumret 4. Tillverkningsnummer 156. Axelföljd 1C0T /lC0-2 Övergick 1898 till ÖSJ där det blev nummer 8. Byggdes om 1913 till tenderlok med axelföljden C0-2 med begagnad tender från SJ. Loket skrotades 1935. Foto: KBEB04542, Järnvägsmuseet.

Nedanstående bild från 1910 visar stationshuset i Winnö. fr 1894
Ångloket ÖSJ 8, före detta HKJ 4, är på "tillfälligt besök" och fotografen har passat på att fota stations - och lokpersonalen. Foto: KCAC00800, Järnvägsmuseet.
.
Bild från 1910 visar stationshuset i Winnö

Aktiekapitalet hade från början varit alltför litet, och skulderna växte. Trafiken krävde ständigt ny rullande materiell och då driften årligen visade förlust, måste styrelsen alltjämt anskaffa nya lån, dels mot inteckning, dels mot styrelsens borgen.
Styrelsen hade dessutom förskjutit ej obetydliga belopp för amortering och förräntning av obligationslånen och tillika bildat ett konsortium för inköp av rullande materiell, som mot bolagets åtagande att förränta och amortera köpesumman uthyrts till järnvägsbolaget.

Järnvägen säljs

Då år 1893 skuldsumman, oberäknat aktiekapitalet, stigit till i runt tal 622 000 kr., de från järnvägsdriftens början samlade driftförlusterna utgjorde 143 000 kr. och de kommuner som tecknat aktier i järnvägsbolaget, var ovilliga att ytterligare bidra till anskaffande av medel, återstod inte annat än att försälja järnvägen.
Genom köpekontrakt av den 7 sept. 1893 övergick järnvägen till Hästveda-Karpalunds Nya järnvägsaktiebolag vars styrelse utgjordes av grevarna AXEL FR. Wachtmeister och R. G. Hamilton samt frih. G. Louis de Geer. Köparen åtog sig härvid ansvara försäljarens samtliga skulder och förbindelser med undantag av aktiekapitalet, och säljaren överlämnade samtliga tillgångar och rättigheter.

Bibana Färlöv - Ströö
Sedan styrelsen år 1896 utverkat koncession på en 5 km. lång järnväg från Färlöv till Ströö huvudsakligen avsedd för bettransport till den år 1893 anlagda sockerfabriken i Karpalund, färdigbyggdes denna bibana av järnvägsbolaget för en bokförd kostnad av 51 000 kr. och öppnades för trafik den 1 okt. 1899.
Hästveda - Karpalunds järnväg hade då redan övergått till Östra Skånes järnvägsaktiebolag.

Den 1 juli 1898 uppgick HKJ i Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.
Strö station, ändpunkt på sidobanan mellan Färlöv och Strö
Ovanstående bild visar Strö station, ändpunkt på sidobanan mellan Färlöv och Strö. Bilden är tagen omkring 1920. Foto: KBEB00801, Järnvägsmuseet.

Snabbfakta (facts about HKJ)
På 1870-talet formulerades ett storslaget projekt, ”Östra Skånes järnvägar”, där ett nät av smalspåriga järnvägar skulle sträcka sig från Malmö i söder till Hästveda på Södra stambanan i norr. Lågkonjunkturen kom dock i vägen.
År 1884 tog godsägare Raoul G. Hamilton initiativ till en bana på det tänkta nätets nordligaste del – han satsade själv pengar men det gjorde även andra lantbrukare och traktens spirande industrier.
HKJ byggdes med låg standard, snäppet över de skånska ångspårvägarna.
Ekonomin var kärv och blev positiv först sedan ett sockerbruk byggts i Karpalund 1894. I samband därmed beslöts att bygga ett betspår till Strö, men när det stod klart 1899 hade HKJ gått upp i ”riktiga” Östra Skånes järnvägar.

Koncession
1884-08-01 Hästveda–Karpalund.  1896-12-11 Färlöv–Strö.

Längd 36 km.

Bandel Se ÖSJ

Spårvidd 1435 mm.

Förvaltningsort Till 1894 Åhus, sedan Kristianstad.

Trafikförändringar *1886-11-16 allmän trafik.

Samband 1897–98 övergångsvis samverkan i Östra Skånes trafikförening.

HKJ uppgick 1898-07-01 i Östra Skånes järnvägar (se härefter dessa)

Litteratur
Järnvägens historia i Hästveda, 2002.
Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 2009..
 

   Föregående sida

Till sidans början. To page top

Nästa sida    


 

Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
hkj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 2021-10-23