Åter till föregående  sida?
Klicka i bilden ovan.

 EHJ, Eslöv - Hörby Järnväg

Av Rolf Sten

   Föregående sida

 

Nästa sida    

Historik (History EHJ)
Följande text kommer till största delen  från Svenska Järnvägsföreningen minnesskrift 1876-1926. Texten är skriven 1925 och är till viss del redigerad för att göra den mer lättläst. Eventuell utökad text är skriven av mig och i så fall med kursiv stil, alternativt typsnitt Arial. Om inte annat anges är även bilder och bildtexter tillagda av Rolf Sten.

Eslöv - Hörby järnväg.

EHJ, Osbyholm station
Ousbyholm station cirka 1910. Namnändrades senare till Osbyholm. Till vänster är i riktning mot Eslöv. Foto: KCAC05387, Järnvägsmuseet.

Den 29 november 1895 meddelade K. M:t på ansökan av greve J. Dela Gardie, frih. W. G. von Schwerin, direktören C. Tranchell. Landskrona, kronolänsmannen G. Krook (se bilden till vänster), Hörby, grosshandlaren C. Engström, Kronolänsman G Krook.Eslöv, bankdirektören Fr. A. Ohlsson och disponenten Chr. E. Nilsson, Eslöv, koncession på byggandet av en 23,86 km. lång järnväg från Eslövs station till Hörby station på Höör - Hörby järnväg.
Koncessionen överläts den 11 febr. 1896 till det samma dag med ett aktiekapital på 343 900 kr. bildade Eslöv - Hörby järnvägsaktiebolag.
Samtidigt antogs bolagsordning och valdes styrelse. Medlemmar av denna blev frih. W. G. von Schwerin, direktören C. Tranchell, Landskrona, direktören G. Krook, GeorgshiIl, bankdirektören FR. A. Ohlsson, greve R. G. Hamilton, konsuln Fr.  Hansson, Landskrona, grosshandlaren C. Engström, Eslöv, och lantbrukaren A.J. Meijer, Fogdarp. Till ordförande valdes friherre von Schwerin och till verkställande direktör, direktören Krook (se vidstående bild).
Greve Fredrik Arvidsson Posse
Plan och kostnadsberäkning hade uppgjorts av ingenjören greve Fredrik Arvidsson Posse, slutande på en summa av 667 000 kr. utom rullande materiell, som beräknades till 45000 kr.
Till byggnadsentreprenör antogs greve Posse
(
Bilden till vänster. foto: Tekniska museet), och entreprenadsumman bestämdes till 436 000 kr. kontant och 30 000 kr. i järnvägsbolagets aktier. Vid järnvägens öppnande för allmän trafik den 1 juni1897 utgjorde järnvägsbyggnadens bokförda värde 705 900 kr.

EHJ ånglok nummer 9
I koncessionsvillkoren för EHJ fanns kravet att man även skulle ha rullande materiel. Kravet uppfylldes genom att köpa ett ånglok. Leverantör blev Nydqvist & Holm, NOHAB, i Trollhättan som 1897 levererade tanklok med axelföjden 1C0, en löpaxel följd av 3 drivande axlar. Bilden ovan visar detta på ett illustrativt sätt. Tillverkningsnumret var 455. Loket inventarienummer blev 9 och var redan anpassat till den nummerserie som skulle användas vid kommande sammanslagning, 1898, av GHJ, HKJ och HTJ till Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ.
1898 blev alltså loket ÖSJ 9. 1914 byggdes det om och försågs med så kallad **överhettning av Ljungrens tillverkning. 1937 flyttades ÖSJ ånglok över till Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ, där loket blev nummer CHJ 29. 1944 förstatligades CHJ och loket fick nytt nummer SJ L19 nummer 515/1663. Loket slopades 1952 och skrotades 1956.
** "Överhettning?" Den heta ångan i ångpannan överhettas i en speciell anordning som monteras i ångpannan där den övergår från våtånga till gasform varefter den leds vidare till lokets cylindrar. Största vinsten med detta var att loken framför allt fick en mycket bättre bränsleekonomi.
Foto: KDAJ02773, Järnvägsmuseet
.

EHJ Snogeröd station
Snogeröds station cirka 1900. Till vänster. Sannolikt stationsmästare Olof Berns (född 1867) med familj. Foto: KDAA12926, Järnvägsmuseet.

Snabbfakta (facts about EHJ)
Karta. EHJ, Eslöv-Hörby Järnväg
Efter fyrtio år hade järnvägen (SJ) gjort Eslöv till ett blomstrande stationssamhälle och där skapat förmögna köpmän som kunde satsa pengar på järnvägar.

Tillsammans med intressenter kring blivande Östra Skånes järnvägar och kommuner tillhandahöll de en knapp men dock grundplåt för en bana som redan från början siktade på genomfartstrafik Malmö–Kristianstad.

 

 

Koncession 1895-11-29.

Längd 24 km.

Spårvidd  1435 mm.

Bandel 589

Förvaltningsort Hörby.

Trafikförändringar
1896-10 * Kastberga–Hörby, 20 km, provisorisk godstrafik.
1896-12-22 * Eslöv–Kastberga, 4 km, provisorisk godstrafik.
1897-06-01 * hela sträckan, allmän trafik.

Samband 1897–98 hade EHJ övergångsvis samverkan i Östra Skånes trafikförening.

Litteratur
Anders Olsson, ”Eslöv–Hörby Järnväg 100 år”, ÖSJ-bladet 4/1997/
Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 2009.

1 juli 1898 uppgick EHJ i det nybildade Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

   Föregående sida

Till sidans början. To page top

Nästa sida    

 

 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
ehj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 2021-10-23