Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 DHdJ, Dala - Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten


DHdJ bana och byggnad  (DHdJ line and buildings) (2002-06-19)


Säkerhetsanläggningar
Signalsystemet bestod av träsemaforer placerade utanför stationshusen. Om sikten var dålig var semaforen kompletterad med en skivsignal. Vid Bollnäs fanns en modern semafor förreglad med växeln och linstyrt från SJ ställverk.
   Alla stationer längs banan var anslutna till en enkeltrådig telegraflinje. Telegrafapparaterna var av fabrikat L. M. Ericsson. Vissa stationer och banvakter hade också telefonförbindelse med varandra. Dessa "hängde" inte ihop hela sträckan utan var "isolerade öar". Telefonledningarna var enkeltrådiga av 3 mm järntråd.
   År 1913 köptes stolplinjen av Telegrafverket som satte upp rikstelefonledningar på stolparna. I fortsättningen hyrde DHdJ plats för sina ledningar. Man slapp därmed det dyrbara underhållet av stolplinjen.

Banans drift- och underhåll
Arbetena med att hålla banan i stånd fortsatte år efter år. All slipers var oimpregnerad och inga underläggsplattor användes. I medeltal byttes 14 500 slipers per år.
    Banans ballast kompletterades varje år med den ena vagnslasten efter den andra. I medeltal påfördes 3 300 kubikmeter grus varje år.
   De tjälsjuka partierna grävdes efterhand ut och isolerades från tjälskjutning. I medeltal blev det 230 meter per år.
   Dikes- och trumrensning var ett annat mycket viktigt underhållsarbete. Dikena måste vara fria från skräp. Skulle vattnenflödena hindras var det stor risk att banvallen underminerades och därmed äventyrades tågens säkra framförande. I medeltal rensades 47 00 meter per år.
   Hela banan var också inhägnad av stängsel. Dessa var också underhållskrävande. Närmare 15 000 meter fick sättas om varje år.

Maintenance of the DHdJ main-line
 Banarbete längs DHdJ huvudlinje. Troligen på 1920-talet. Foto: SJ fritid, fotosektionen Bollnäs. Repro Uno Johansson
Om någon läsare känner igen någon av personerna på bilden är det tacksam om detta meddelas till

Broar vid DHdJ
Kilometerangivelsen är räknad från Orsa
Längd= Spannets eller spannens längd i meter
Nr  Km Namn Längd
1 20,3 Tellängsbäcken 3
2 21 Granån 10
3 30,8 Orenoret 2X20 + svängbro 9
4 32 Tranåbäcken 10
5 43,5 Ore elf 40
6 41,1 Källbäcken 6
7 49,3 Dalforsån 10
8 51,1 Altbäcken 5
9 55,5 Åssjöbäcken 5
10 56,1 Djupån 6
11 65,9 Voxna 3 (vägport)
12 72 Homna 3
13 72,6 Gammel Homna 3
14 90,2 Viksjöfors 3 (Timmerränna)
15 90,3 Gränningeån 8 st a 6 
16 97,6 Kyrktjernsbäcken 3,5
17 103 Voxna Elf 40
18 111,3 Frelugabäcken 3,5

Banvakterna
Banans bevakning sköttes av banvakterna vilka hade sin "egen" sträcka". Förutom bevakningen skötte de även det löpande underhållet. Dessutom fanns även ett antal banarbetare som i huvudsak användes vid större arbeten och som vikarier när någon ordinarie banvakt var frånvarande.
Linemans cottage at Freluga
Banvakts- och grindvaktarstuga strax öster om Freluga station. Bollnäs är bortåt i bild. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Banan var indelad i fyra banmästardistrikt och 33 banvaktsstugor. Stugorna var utförda enligt SJ-modell. Runt 1910 ändrades antalet banvaktsstugor till 28 stycken. De "överblivna" lades in under ett annat nummer med tillägget "B". Hur distrikten och banvakterna var indelade framgår av tabellen nedan

Banmästardistrikt och banvakter vid DHdJ. Alla kilometerangivelser är räknade från Orsa
Stuga nr  / Bv sträcka  Sträcka        Övrigt
Första banmästardistriktet km 0-33,5
1 km 3,5 0,3-5,4 1 bevakad grind
1B km 6,8 Hållplatsvakt Kallholn
2 km  10,3 5,4-10,5 1 bevakad grind
3 km 15,1 10,5-15,5
4 km 18,0 15,5-20,5  2 bevakade grindar
5 km 22,4 20,5-25,5
6 km 26,7 25,5-29,5
7 km 31,0 29,5-33,5 1 bevakad grind
7B km 32,8 Grindvakt Furudal
Andra banmästardistriktet  km 33,5-65,5
8 km 35,4 33,5-38,2 1 bevakad grind
9 km 39,4 38,2-41,89
10 km 42,8 41,89-46,87 1 bevakad grind
10B km 45,8
11 km 48,1 46,87-48,48 (+Bibanan till Dalfors)
1 bevakad grind
12 km 51,5 48,48-53,5
13 km 54,9 53,5-57,5
14 km 59,4 57,5-61,5
15 km 63,0 61,5-65,5
Tredje banmästardistriktet km 65,5-90,0
16 km 67,4 65,5-69,5
17 km 70,9 69,5-73,5
18 km 74,8 73,5-76,5
19 km 78,1 76,5-82,0 1 bevakad grind
20 km 82,9 82,0-86,0 2 bevakade grindar
21 km 86,7 86,0-90,0
Fjärde banmästardistriktet km 90,0-118,3
21B km 90,2 Stationsvakt Viksjöfors
22 km 94,0 90,0-94,0 1 bevakad grind
23 km 97,5 94,0-98,0 1 bevakad grind
24 km 101,4 98,0-102,0
25 km 103,2 102,0-106,1
26 km 106,1 106,1-110,2 1 bevakad grind
27 km 110,2 110,2-114,4
27B km 114,5 Hållplatsvakt Sunnerstaholm
28 km 115,4 114,4-118,1 1 bevakad grind

Spåret till Säversta lokstation i Bollnäs sköts av banvakterna 22-28

Förutom banan var det många objekt som behövde underhållas.
Två lokstallar med tillbehör.
Två vändskivor.
Tre vattentorn med tillbehör
Tolv stationshus.
Trettiotre Banvaktsstugor med uthus.
Fjorton ekonomihus.
Sex godsmagasin.
Elva avträdeshus.
Betjäningshus och byråbyggnad.
Två kolboxar.
Diverse andra små byggnader.

Som synes var det en hel del underhåll som måste göras varje år.

 

Back to page top
Previous page   Föregående sida Nästa sida  Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckningen

© Rolf Sten
dhdj_bana_byggnad.htm senast uppdaterad 2007-08-20