Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 DHdJ, Dala - Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten


Stationer och lastplatser vid DHdJ  (stations at DHdJ) (2002-06-19)


Bollnäs
118,4 km från Orsa
317 km från Stockholm
56,4 m över havet

   Station vid Norra stambanan, signatur Bn. Tillhörig Statens Järnvägar anlagd år 1878. Föreningsstation med DHdJ.
   Vid utfarten mot Orsa hade DHdJ en egen lokstation, Säversta, bestående av lokstall med plats för fyra maskiner, en vändskiva med 15 meters diameter, vattentorn, samt en kolbox med plats för 1500 ton.
SJ station Bollnäs around year 1935
SJ stationen i Bollnäs på 1930-talet. Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Sunnerstaholm
115,4 km från Orsa
3,0 km från Bollnäs
81,5 m över havet

   Håll- och lastplats med person-, stycke- och vagnslastgodstrafik med signatur Suh. Belägen i Bollnäs socken. Öppnad för trafik 4 november 1899.

Freluga
110,0 km från Orsa
8,4 km från Bollnäs
90,5 m över havet

   Vid banans öppnade var Freluga klassad som station. Ändrades år 1910 till håll-, last- och mötesplats med person-, stycke och vagnslastgodstrafik. Signatur Fa. Belägen i Bollnäs socken. Öppnad för trafik 4 november 1899. Poststation i anslutning till stationen.
   Förste stationsmästare vid Freluga blev Per Olof Persson Holm en tjänst som han innehade till och med år 1909 varefter han flyttade till Mässbacken. Även där som stationsmästare.

Söräng
105,9 km från Orsa
12,5 km från Bollnäs
88,3 m över havet

   Andra klass station med signatur Sg. Belägen i Bollnäs socken. Öppnad för trafik 4 november 1899. Poststation i anslutning till stationen.
   Ursprungligen var stationen tänkt att heta Sörbor. Det föreslagna namnet godkändes inte av Kungliga Järnvägsstyrelsen på grund av likheten med många andra stationer vars namn började på "sör".
    Förste stationsmästare blev förre konduktören vid Uppsala - Gävle Järnväg, Johan Olof Olsson. Han innehade tjänsten fram till år 1905 varefter han efterträdde Rydén som stationsmästare vid Runemo. Efterträdare i Söräng blev Kontorsbiträdet vid DHdJ Carl Hilmer Törnblom

Runemo
101,0 km från Orsa
17,4 km från Bollnäs
96,8 m över havet

   Andra klass station med signatur Ro. Belägen i Alfta socken. Öppnad för trafik 4 november 1899. Poststation i anslutning till stationen.
   Förste stationsmästare vid Runemo blev förre kontoristen vid SJ, Justus Erhard Alexius Rydén. Han Innehade tjänsten fram till år 1905 varefter han tillträdde likadan tjänst i Furudal.

Alfta
97,2 km från Orsa
21,2 km från Bollnäs
97,8 m över havet

   Fjärde klass station med signatur Al. Belägen i Alfta socken.
Öppnad för trafik 4 november 1899. Poststation i anslutning till stationen.
   Stationsinspektor blev förre stationsinspektorn vid Norra Södermanlands Järnväg, Otto Kristoffer Pehrsson. Han innehade tjänsten till år 1924 då han efterträddes av stationsmästaren, förre kontorsskrivaren vid DHdJ, Olof Andersson.
Alfta station at DHdJ year 1915
Alfta stationshus omkring år 1915.

Viksjöfors
90,0 km från Orsa
28,4 km från Bollnäs
158,2 m över havet

   Andra klass station med signatur Vk. Belägen i Alfta socken.
   Öppnades ursprungligen som håll- och lastplats under andra halvåret år 1900. Upphöjdes till station år 1919. Poststation i anslutning till stationen.
   Förste stationsinspektor vid blev förre stationsmästaren vid Mässbacken, Per Olof Holm.    Vattentorn för ångfordonens behov fanns också på stationen.

Ovanåker
86,2 km från Orsa
32,2 km från Bollnäs
157,5 m över havet

   Andra klass station med signatur Of. Belägen i Ovanåkers socken. Öppnad för trafik den 4 november 1899. Poststation i anslutning till stationshuset.
   Förste stationsmästare blev Erik Danielsson

Edsbyn
81,8 km från Orsa
36,6 km från Bollnäs
168,8 m över havet

   Fjärde klass station med signatur En. Belägen i Ovanåkers socken. Öppnad för trafik den 4 november 1899. Poststation i anslutning till stationshuset.
   Förste stationsinspektor blev förre stationsskrivare vid Carlskron -Växjö Järnväg, Carl Albert Widman.

Älmeskullen
74,6 km från Orsa
43,6 km från Bollnäs
184,8 m över havet

    Håll- och lastplats med person-, stycke- och vagnslastgodstrafik. Signatur Älk. Platsen hette från början Stenkullen men ändrades den 1 januari 1917 till sitt nuvarande namn. Detta för att undevika förväxling med SJ station Stenkullen på linjen Falköping - Göteborg.
   Anlades under år 1900 och öppnad för trafik samma år. Belägen i Ovanåkers socken.

Homna
72,5 km från Orsa
46,9 km från Bollnäs
184,5 meter över havet

   Hållplats för person- och styckegodstrafik med signatur Hm. Belägen Ovanåkers socken.

Voxna
67 km från Orsa
51,4 km från Bollnäs
196,7 m över havet

   Fjärde klass station med signatur Va. Öppnad för trafik den 4 november 1899.
Belägen i Voxna socken. Poststation i anslutning till stationshuset.
   Förste stationsinspektor, sedermera stationsinspektor blev förre kontorsbiträdet vid statens järnvägstrafik, Carl Oscar Bergman.
   I Voxna fanns också en lokstation med vändskiva (15 meter), lokstall för två lok samt ett kolförråd på 300 ton. Vattentorn för ångfordonens behov.
   Från och med år 1908 föreningsstation med Woxna-Lobonäs Järnväg (WLJ).
Woxna station year 1902
Woxna station vid banans officiella invigning 23 augusti 1902. På bilden Carl Oscar Bergman med familj. Foto: samling Rolf Sten.

Efter Voxna lämnar vi Hälsingland och Gävleborgs län för att vid nästa anhalt vara i Dalarna och Kopparbergs län.

Tungsen
59,4 km från Orsa
59,0 km från Bollnäs
264,9 m över havet

   Hållplats för person- och styckegodstrafik. Signatur Thp. Belägen i Ore socken.

Åssjöbo
54,5 km från Orsa
63,9 km från Bollnäs
251,9 m över havet

   Håll- och lastplats med person-, stycke- och vagnslastgodstrafik. Signatur Ån. Belägen i Ore socken.

Göringen
48,7 km från Orsa
69,7 km från Bollnäs
253,6 m över havet

   Håll-, last- och mötesplats, person-, stycke och vagnslastgodstrafik med signatur Gö. Belägen i Ore socken. Poststation i anslutning till trafikplatsen.
   Trafikplatsen anlades under år 1901 under namnet Dalfors. Namnet ändrades till Göringen vid ett styrelsebeslut den 30 juli 1901.
   Platsen var även utgångspunkt för bibanan till Dalfors vilken officiellt öppnades för trafik den 12 november 1902.
Göringen station year 1912. The engine is No. 3
Göringens lastplats och hållplatsstuga omkring år 1912. loket är lok nummer 3. Till höger i bild är mot Orsa. Hållplatsstugan ersattes på senare tid av en ny. Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Dalfors
51,7 km från Orsa
72,7 km från Bollnäs
228,2 m över havet

   Andra klass station med signatur Df. Belägen i Ore socken och anlagd under år 1902. Stationen var slutpunk på bibanan från Göringen. Officiellt öppnad för trafik den 12 november 1902. Poststation i anslutning till stationshuset.
   Förste stationsförman blev förre banvakten vid DHdJ, Anders Johan Sundberg.

Mellan Göringen och Östanvik ligger banans högsta punkt, 286,7 meter över havet.

Östanvik
38,3 km från Orsa
80,1 km från Bollnäs
231,4 m över havet

   Håll- och lastplats med person-, stycke- och vagnslastgodstrafik. Signatur Övk. Belägen i Ore socken. Anlagd 1905 och öppnad för trafik samma år.

Furudal
32,4 km från Orsa
86,0 km från Bollnäs
210,2 m över havet

Fjärde klass station med signatur Fl. Belägen i Ore socken.
Ursprungligen var platsen tänkt att heta Ore men med risk för förväxling med Åre ändrades namnet till Furudal.
Poststation i anslutning till stationshuset.
Provisorisk trafik startade den 18 januari 1900. Som provisoriskt stationshus användes den befintliga banvaktsstugan. Det rätta stationshuset stod klart först år 1902.
Förste stationsinspektor blev, år 1905, förre stationsmästaren vid Runemo, Justus Erhard Alexius Rydén
Vattentorn för ångfordonens behov fanns också vid stationen.

Skattungsjön
25,3 km från Orsa
93,1 km från Bollnäs
210,8 m över havet

   Håll- och lastplats med person-, stycke- och vagnslastgodstrafik. Signatur Skh. Belägen i Orsa socken.

Skattungbyn
17,0 km från Orsa
101,4 km från Bollnäs.
206,6 m över havet

   Station med signatur Sk. Belägen i Orsa socken.
Poststation i anslutning till stationshuset.
   Öppnad för provisorisk trafik den 18 januari 1900.
   Förste stationsmästare blev, förre kontorsbiträdet vid statens järnvägstrafik, Bror Axel Herman Björkman..
   Det ursprungliga stationshuset eldhärjades år 1913 varefter ett nytt uppfördes.

Mässbacken
10,3 km från Orsa
108,1 km från Bollnäs
210,0 m över havet

   Andra klass station med signatur Ms. Belägen i Orsa socken.
Poststation i anslutning till stationshuset.
Öppnad för provisorisk trafik den 18 januari 1900.
    Stationen var ursprungligen tänkt att kallas Kallmora men med risk för förväxling med Kallmora beläget mellan Krylbo och Norberg beslöt man sig för namnet Björken. Det senare namnet var inte heller bra eftersom det fanns många andra stationer vars namn började med Björk. Den 6 juni 1899 beslöt man sig för att kalla stationen för Mässbacken.
   Förste stationsmästare blev förre stationsmästaren vid Freluga, Per Olof Pehrsson Holm år 1911. Han innehade tjänsten till år 1918 varefter han flyttade till Viksjöfors som stationsmästare.

Kallholsfors
6,9 km från Orsa
111,5 km från Bollnäs
206,7 m över havet

 Håll- och lastplats med person-, stycke- och vagnslastgodstrafik. Signatur Sm. Belägen i Orsa socken. Öppnad för trafik under år 1902
    Här anlades två rundspår med sammanlagt 239 meter fri spårlängd samt ett stickspår till kalkbruket.
   Förutom ett banvaktshus uppfördes en hållplatsstuga bestående av bräder med sågspånsfyllning under plåttak. Stugan innehöll en väntsal och ett expeditionsrum. Ett godsmagasin av stolpvirke och bräder under papptak samt en mindre kur, även den av bräder under papptak, uppfördes också.

Stackmora
3,6 km från Orsa
114,8 km från Bollnäs
204 m över havet

   Hållplats, person- och styckegodstrafik. Signatur Sm. Belägen i Orsa socken.

Orsa
118,4 km från Bollnäs
166,5 m över havet

   Stationen anlades år 1892 och invigdes den 15 september samma år. Orsa var ursprungligen den ena ändpunkten på Falun-Rättvik-Mora Järnväg (sedermera uppgått i Gävle-Dala Järnvägar). Förste stationsinspektor blev Herman Alfred Dahl
   Förutom stationshus och personalhus uppfördes även ett enkelt, 13,2 meter långt lokstall.
Inför DHdJ:s anslutning , år 1899, till stationen gjordes stora ombyggnader. Bangården försågs med fler spår och nya plattformar. Ett nytt lokstall uppfördes öster om stationshuset. Det nya stallet innehöll personalutrymmen, vattentorn, mindre verkstad och fyra stallplatser. Varav två var avsedda för DHdJ. Dessutom anlades en 15 meters vändskiva.
   Avtal tecknades med Falun-Rättvik-Mora Järnväg. Det beskrev hur kostnaderna dskulle fördelas mellan de bägge banorna samt att den förstnämnda banan skulle sköta trafiktjänsten i Orsa åt DHdJ.
   Inför Orsa-Härejeådalens Järnvägs (OHJ) anslutning till stationen gjordes inga större ändringar på bangården. Inför Denna järnvägs öppnande år 1908 byggdes lokstallet ut med två stallplatser
   Inför Inlandsbanans bildande på den södra delen Kristinehamn - Brunflo inköpte staten, år 1917, Mora-Vänerns Järnväg samt järnvägssträckan Mora - Mora Noret - Orsa. Därmed kom Orsa att bli Statens Järnvägars station.
   År 1919 förstatligades även OHJ. Behovet av överliggningsrum ökade nu så mycket att man var tvungen att uppföra ett särskilt överliggninghus bakom lokstallet.
När rälsbussarna på 1930-talet började trafikera Inlandsbanan och DHdJ uppfördes i anslutning till lokstallet två stallplatser för rälsbussar.
   I slutet av 1940-talet var Orsa en relativt stor station. På trafiksidan arbetade cirka 33 personer och maskinpersonalen uppgick till cirka 40.

Back to page top
Previous page   Föregående sida Nästa sida  Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckningen

© Rolf Sten
dhdj_stn_lastpl.htm senast uppdaterad 2007-08-20