HOME
INDEX

579     Vislanda - Bolmen
Kilometerräkning från Halmstad

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vislanda) - Ljungby - Bolmen
NÄSTA

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringVs (Vislanda)   160 1863-10-01 stn; ansl Södra stambanan
  port   114,500     under SSB, BI
Mh/Möt Mörhult h 108,400 185 1879 hp, †1966-10-01
Åg/Åä Åäng h 104,700 169 1882 ssp, lp 1904-04-01, hlp ~1910, †1966-10-01
M/Mål Målaskog h 100,400 167 1878-10-05 stn, hlp 1960, †1966-10-01
Ry/Rys Ryssby h 94,100 139 1874-10-05 stn, †1966-10-01; hamnspår
Eld Ekeliden 91,100 1949 hpr, †1966-10-01
Fp Förarp   158 1918-12-20 lp, †mellankrigstiden
TutTu/Tut Tutaryd v 86,500 151 1878-10-05 stn, hlp 1942-09-01, I stn ~1943, I hlp 1948, †1966-10-01
Ms, Mas Marås 84,600 165 1918-10-05 lp, †mellankrigstiden, *1942-09-01, BI 1960, †1964-07-01
  Ågård   80,100   1880 lp, †~1910
L Ljungby h 79,200 137 1878-10-05 stn, se vidare Skåne–Smålands järnväg
spårkorsning 78,800 1899  plankorsning SSJ
Gänget  
Bkä Broakärr 74,500 140 1943-10-01 hpr, †1966-10-01
Sm/Sse Stavsjömosse 72,600 145 1903-04-15 lp, U 1950t, BI 1959
Sse Stavsjö mosse   145
(EJ: Sm) Stafsjö mosse    
Dg/Drd Dragaryd v   150 ~1921 hp , †1966-10-01
Stavsjö   150 1880 hp
Stafsjö  
Ag/Ang Angelstad h 68,300 133 1878-10-05 stn, T hlp 1949, I hlp 1952, †1966-10-01
Bms Bolmens mosse 65,000 143 1936 ssp, lp 1944-01-01, †; namn från 1943
B/Bon Bolmen v 64,000 143 1878-10-05 st, †1966-10-01; ansl HBJ; hamnspår

 

Karlshamn–Vislanda järnväg (KWJ)   Läs mer HÄR!
Karlshamn tänkte upprätta förbindelse till Södra stambanan genom en kombinerad järnvägs- och vattenled till Alvesta hamn, men fann att en obruten järnvägslinje låg inom ekonomiskt räckhåll om man valde smalspår.
Karlshamns stad garanterade halva aktiekapitalet och banan fullbordades trots den fördyring som uppstod under det tidiga 1870-talets högkonjunktur.
Trafiken utvecklades väl, inte minst genom de industrisamhällen som utvecklades kring flera stationer och tillflödet från anslutande banor.

Koncession 1872-01-19

Längd 78 km.

Spårvidd 1067 mm.

Förvaltningsort Karlshamn.

Trafik
1874-06-06 *provisorisk trafik.
1874-06-30 *allmän trafik.

Samband
KWJ trafikerade 1878–1891 Vislanda–Bolmens järnväg, som administrerades 1886–1903.

Nollpunkt Halmstad.

KWJ sammanslogs 1908-07-01 med ViBJ till Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg .

Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg (KVBJ) Läs mer HÄR!
KVBJ bildades 1908-07-01 av Karlshamn–Vislanda järnväg och Vislanda–Bolmens järnväg. Fusionen möjliggjorde sådana rationaliseringar och besparingar att det gemensamma bolaget redan från början gav vinst.

Längd 129 km.

Spårvidd 1067 mm.

Ägare Karlshamn–Vislanda järnvägs AB som alltså behöll firmanamnet.

Förvaltningsort Karlshamn.

Trafikförändringar
1966-10-01 †Vislanda–Bolmen, 51 km, all trafik.
1970-05-31 †Karlshamn–Norraryd, 38 km, persontrafik, och Norraryd–Vislanda, 40 km, all

Trafik
1971-03-01 †Ryd–Norraryd, 2 km, godstrafik
1979-06-08 †Karlshamn V–Ryd, 36 km, godstrafik de facto (formellt 1981-03-01).

Samband
a) 1932-09-01 förvärvade KVBJ från Växjö–Tingsryds järnväg järnvägen Hönshylte–Kvarnamåla, som dock formellt förblev självständig på grund av lägre löneavtal.
b) Samtrafik upprätthölls med Halmstad–Bolmens järnväg, som trafikerade Bolmen–Vislanda med rälsbuss från 1939-05-15.

Omläggning
1957-08-31 lades KVBJ-linjen vid breddningen av Blekinge kustbana förbi Karlshamn i en ny sträckning norr om staden varvid den nya stationen Karlshamn C anlades. Dess trafik leddes dit på ett nytt 1067 mm-spår. Godstrafiken fortsatte att gå till den gamla stationen som i fortsättningen kallades Karlshamn V.

Förstatligad 1943-07-01.

Upprivning
Bolmen–Vislanda ~1967, smalspåret till Karlshamn C ~1970, Vislanda–Norraryd 1970–1971, Norraryd–Ryd 1972, Ryd–Karlshamn 1982.

Nollpunkt
Karlshamn för Karlshamn–Vislanda, Vislanda för Vislanda–Bolmen, av KVBJ ändrat till Karlshamn, av SJ till Halmstad.

Anmärkning
a) Försäljning till Blekinge kustbanor var nära avslut 1936 men planen föll på nej från Karlshamn.
b) Överföringsvagnar förekom ej Bolmen–Vislanda på grund av en trång spårport under Södra stambanan.
c) De ålderdomliga skivsignalerna Vislanda–Karlshamn (flest vid någon övertagen SJ-bana) var helt utbytta först 1963.

 
Källor och referenser
Karlshamn–Vislanda och Vislanda–Bolmens Järnvägar 1874–1924, 1924
Åke Forsberg (red.), En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad, 2003
Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson  /  Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad 2011-12-02 Rolf Sten