Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
 
MÖJ, Mellersta Östergötlands Järnvägar
Linje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Utredning i och för sammanslagning av Fogelsta - Wadstena - Ödeshög och Mellersta Östergötlands JärnvägarTill Styrelserna för Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs och Mellersta Östergötlands Järnvägs-Aktie-Bolag.

    Sedan fråga väckts om att sammanslå Fogelsta—Wadstena — Ödeshögs och Mellersta Östergötlands järnvägar under ett bolag, på det att denna trafikled må kunna erhålla den betydliga godssamtrafik med däraf följande högre trafikinkomster, som rätteligen tillkommer densamma, på samma gång trafikutgifterna genom förvaltningens centralisering äfvensom genom arbetskraftens bättre tillvaratagande i afsevärd mån kunna minskas, samt de respektive bolagens styrelser åt oss uppdragit att göra beräkning öfver nuvarande värdet af dessa järnvägar med allt därtill hörande äfvensom att uttala vår åsikt rörande förslaget i dess helhet, hafva vi härmed äran öfverlämna resultatet af de arbeten och undersökningar vi på grund af detta uppdrag företagit.

     För att komma till detta resultat hafva vi måst undersöka:
1o) banornas byggnadssätt samt de använda materialiernas beskaffenhet,
2:o) sättet hvarpå de underhållits,
3:o) i hvad mån olika slitning förekommer å desamma,
4:o) rörliga materielens antal, beskaffenhet, ålder och slitning och
5:o) husbyggnadernas antal och beskaffenhet.

     Vi hafva dessutom:
      jämfört trafikens storlek å dessa banor inbördes samt beräknat, i hvad mån en förening kan öka densamma,
      äfvensom uppdragit en jämförelse mellan de båda bolagens tillgångar och skulder.
      På grund af dessa förhållanden samt med nödig hänsyn till gjorda afskrifningar m. m. hafva vi bildat vårt omdöme.

      Af Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs Järnväg öppnades bandelen Fogelsta—Wadstena för allmän trafik den 28 Oktober 1874 och bandelen Wadstena—Ödeshög den 13 November 1888.
     Mellersta Östergötlands Järnväg öppnades för allmän trafik den 1 December 1897.
   För de ifrågavarande båda banorna gälla följande tekniska bestämmelser:

 Mellersta Östergötlands Järnväg öppnades för allmän trafik den 1 December 1897.

     Den rullande materielen, anskaffad under olika tider, är vid Fogelsta--Wadstena — Ödeshögs järnväg delvis af äldre typ. Vid båda banorna består den af följande antal lokomotiv och vagnar, näml.:

Den rullande materielen, anskaffad under olika tider, är vid Fogelsta--Wadstena — Odeshögs järnväg delvis af äldre typ. Vid båda banorna består den af följande antal lokomotiv och vagnar, näml.:

Enligt 1903 års revisionsberättelser voro de båda banorna vid samma års utgång bokförda till nedanstående värde, näml.:

Enligt 1903 års revisionsberättelser voro de båda banorna vid samma års utgång bokförda till nedanstående värde, näml.:

     Hvad Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs järnväg vidkommer, så är densamma icke obetydligt äldre och dess byggnadssätt dessutom i flere hänseenden lättare samt ur trafiksynpunkt mindre fördelaktigt än hvad fallet är med Mellersta Östergötlands järnväg. På det att de båda banorna må komma i samma skick böra såväl järnvägsanläggningen som den rullande materielen genomgå reparation och förbättring, hvilka, då man, såsom nödigt är, tillika tager hänsyn till ålder och slitning beräknats:
För bananläggningen till                 Kr. 49,891: — samt
  „    den rullande materielen till ....   „     9,777: 93

Denna järnvägs värde hafva vi därför icke kunnat upptaga till högre belopp än:
för bananläggningen till              Kr. 706,670: 93 och
 „   den rullande materielen till.    „    150,676: 62
                   eller sammanlagdt   Kr. 857,347: 55

    Det   kan   möjligen   förefalla   anmärkningsvärdt,   att denna järnvägs rullande materiels värde  endast nedsatts med Kronor 9,777: 93,   men   härvid   torde   bemärkas,  att ett belopp af omkring 43,000 kronor redan förut afskrifvits å densamma.
   Beträffande Mellersta Östergötlands Järnväg hafva vi ansett, att nedsättning för värdet endast bör göras för den rullande materielen och hafva vi beräknat denna nedsättning till Kronor 10,500 —, hvadan vi upptaga denna bana jämte dess rullande materiel till ett sammanlagdt värde af Kr. 1,058,932: 38.

----------------

   Då förbindelsen mellan orter belägna å ömse sidor om Vättern på sin tid var särdeles obekväm, och då en resa mellan t.ex. Göteborg och Linköping tog lång tid i anspråk, blef öppnandet af trafikleden Stenstorp—Hjo—Hästholmen—Fogelsta för nämnda landsdelar en viktig tilldragelse, enär en hel del resande sedan med mycken fördel kunde färdas denna väg. Sin egentliga och största betydelse fick denna trafikled dock först sedan Mell. Östergötlands Järnväg tillkommit. Därigenom kom nämnda trafikled i direkt förbindelse med Linköping samt statsbanelinien Stockholm—Malmö jämte dess grenbanor och anslutande privata järnvägar. Man kunde därefter resa från Linköping till Ödeshög eller Hästholmen i direkt gående vagn, utan att behöfva begagna sig af den besvärligare och dyrare omvägen via Mjölby. Härigenom har också persontrafiken å ifrågavarande sträckor tagit ett afsevärdt uppsving.
   Genom dessa kortare och bekvämare förbindelseliniers inrättande hoppades man därjemte få den genomgående godstrafiken ökad i ännu högre grad än persontrafiken, men genom orsak, som här nedan närmare belyses, hafva dessa förhoppningar ännu icke kunnat förverkligas. Visserligen har äfven denna trafik under de gångna åren visat ett ringa framåtgående, men, med tanke på dessa banors fördelaktiga läge, har ökningen dock icke motsvarat de berättigade förhoppningarna.
   Orsaken till att den påräknade ökningen i godssamtrafiken icke vunnits är uteslutande att söka däri att, som förhållandena nu äro, den hufvudsakliga genomgående godstrafiken fortfarande går öfver de äldre och längre linierna på grund af de högre fraktafgifter, som vållas af att så många förvaltningar ingå i samtrafiksleden Linköping—Fogelsta—Hästholmen—Hjo—Stenstorp. Det är därför af största vikt för ifrågavarande båda järnvägsbolag att få en ändring till stånd, så att man åt denna linie kan förvärfva den godssamtrafik, som rätteligen bör gå denna väg.
   För att detta skall kunna förverkligas, är det af nöden, att de båda järnvägar, hvarom här är fråga, äfvensom så vidt möjligt ångbåtssträckan Hästholmen—Hjo varda förenade under ett bolag, hvarigenom fraktafgifterna blifva mycket lägre samtidigt med att ett större trafikområde vinnes. Utan en dylik förening är det icke möjligt att åt dessa banor kunna bereda annan ökad godstrafik än det lilla, som ändock tillkommer i den lokala rörelsen genom de kringliggande orternas efter hand försiggående utveckling i industriella och andra hänseenden. Någon nämnvärd ökning af den genomgående godssamtrafiken kan däremot, såsom redan sagts, icke erhållas utan den föreslagna föreningen af de båda bolagen.
   I bifogade redogörelse angående den ökade godssamtrafik, som skulle vinnas genom denna förening, och hvilken redogörelse utarbetats af tjänsteman inom Kungl. Järnvägsstyrelsen, visas, att denna ökning blir mycket stor.
   Förutom genom denna förening har man ytterligare en möjlighet till att i hög grad kunna öka dessa järnvägars trafik.
   Som bekant har det nämligen länge arbetats på att utsträcka Mellersta Östergötlands Järnväg från Linköping till Ringstorps station   å linien Örebro—Pålsboda—Norsholm—Västervik—Hultsfred,  hvilken har samma   spårvidd som de båda, nu omhandlade banorna.
   För dessa senare är det gifvetvis af allra största vikt att få denna utsträckning till stånd, hvarigenom de komma i direkt spårförbindelse med en så gammal och upparbetad trafikled som den nämnda, men fördelen blir ännu mera påtaglig sedan sistnämnda järnvägslinier genom det redan i full gång varande byggandet af linierna Kimstad—Norrköping och Söderköping— Valdemarsvik komma att bilda landets största sammanhängande smalspåriga järnvägsnät. Genom att förena Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs och Mellersta Östergötlands Järnvägar med detta järnvägsnät, som genomskär provinserna Östergötland, Nerike och Småland och som vid Norrköping, Arkösund, Söderköping och Valdemarsvik kommer i förbindelse med Östersjön samt genom att därefter erhålla transitotrafiken däremellan och orterna väster om Vättern, hvilken trafik för närvarande söker sig andra och längre vägar, åstadkommes med full visshet en högst betydlig ökning af de båda banornas trafikrörelse.
   Härigenom blir det icke allenast på kortare sträckor, som man erhåller ökad trafik, utan kommer största delen af den sålunda vunna godstrafiken de ifrågavarande banorna i nästan hela deras längd till godo. Man behöfver endast kasta en blick på kartan för att se, hvilka områden, som skulle komma att vinnas genom Linköping—Ringstorpsliniens byggande af samma bolag, som äger linien Linköping—Hästholmen—Hjo.
   Är man sedan nog framsynt att åstadkomma en sammansmältning af alla de i det ofvannämnda stora smalspåriga järnvägsnätet ingående bolagen, kommer säkerligen trafikutvecklingen å dessa linier att nå en nu icke anad höjd.
   För att nu återgå till den närmast föreliggande frågan om de båda banornas förenande till ett bolag, så torde observeras, att vinsten däraf icke endast ligger i ökade trafikinkomster, utan kommer man därjämte att vinna en hel del andra fördelar, hvilket ock visat sig å alla andra ställen, där dylik förening af banor redan ägt rum.
   De viktigaste af dessa fördelar äro enhetlighet i förvaltningen, förbättrade tåganordningar och bättre utnyttjande af tåg- och förvaltningspersonalen äfvensom af den rullande materielen, genom hvilket allt. betydlig minskning i trafikutgifterna vinnes.

----------------

    Vid   bestämmandet af hvardera banans närvarande värde hafva vi kommit till följande slutresultat:

 Vid   bestämmandet af hvardera banans närvarande värde hafva vi kommit till följande slutresultat:

   Med beräkning af den i följd af banornas förening ökade trafikintäkten och efter afdrag af å densamma belöpande drift- och underhållskostnader äfvensom af 5 % ränta å det kapital, som måste dels användas för båda banornas ställande i likartadt skick och dels beräknas med anledning af den ena banans större slitning, och sedan de utgående aflöningarne blifvit höjda med ett mindre belopp för en del af personalen vid Fogelsta —Wadstena—Ödeshögs järnväg, uppstår en för aktieägarne disponibel behållning å dessa banor

 Med beräkning af den i följd af banornas förening ökade trafikintäkten och efter afdrag af å densamma belöpande drift- och underhållskostnader äfvensom af 5 % ränta å det kapital, som måste dels användas för båda banornas ställande i likartadt skick och dels beräknas med anledning af den ena banans större slitning, och sedan de utgående aflöningarne blifvit höjda med ett mindre belopp för en del af personalen vid Fogelsta —Wadstena—Ödeshögs järnväg, uppstår en för aktieägarne disponibel behållning å dessa banor

och anse vi, att denna beräkning bör läggas till grund, för så vidt den föreslagna föreningen af de båda banorna skall förverkligas.
   På grund af våra här of van gjorda anföranden och då icke någon omständighet talar emot, men däremot allt för den projekterade föreningen, få vi för vår del härmed på det lifligaste tillstyrka densamma, helst detta gifvetvis är enda medlet att i någon mån kunna göra de båda bolagens aktiekapital fruktbärande.
   Åstadkommes icke föreningen, torde högst ringa om ens någon utsikt till trafikens utveckling förefinnas och torde aktiekapitalet i så fall kunna anses vara nära nog förloradt, på samma gång bolagen säkerligen allt framgent komma att föra en tvinande tillvaro med risk att ett par dåliga år kunna bringa dem till fullständig ekonomisk undergång.
   I båda bolagens eget intresse tillåta vi oss därför uttala den förhoppning, att ett kraftigt steg till den föreslagna föreningens förverkligande snarast måtte tagas.
   Slutligen hafva vi äran att till de resp. bolagens styrelser frambära ett vördsamt tack för det förtroende, man genom det lämnade uppdraget visat oss.

               Malmö och Warberg i Sept. 1904.

R. C. von Essen.                  Alfr. Olsson.

----------------------

 

GODSSAMTRAFIK

I. Nuvarande godssamtrafik öfver Fogelsta—Wadstena— Ödeshögs järnväg (se äfven under IV).

Denna trafik omfattar försändelser mellan Linköping S. J. och Linghem samt
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl.  Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidk.—Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidk.—Håkantorps j. (incl. Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköpings j. (Källby—Hellekis).
„                    „    Askekärr—Forshem vid Mariest.—Kinnekulle j.
„                    „    Gråbo- Kålltorp och Lundsbrunn—Wänern vid Wästergötl.--Göteb. j.
„                    „    Warnhem vid Sköfde—Axvalls j.

mellan Gistad och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidk. — Skara—Stenstorps j.
,,                    „    Lidk.—Håkantorps j. (incl. Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidk. j. (Källby—Hellekis).
„                    „    Österäng—Forshem vid Mariest.—Kinnekulle j.
„                    „    Gråbo—Kålltorp och Lundsbrunn—Wänern vid Wästg.—Göteb. j.

mellan Norsholm och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidk.—Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidk.—Håkantorps j. (ej Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j. (Källby—Hellekis).
„                    „    Gråbo—Kålltorp och Lundsbrunn—Wänern vid W. G. j.

mellan Kimstad och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidk.—Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidköp.—Håkantorps j. (ej Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j., (Källby—Råbäck).
„                    „    Gråbo—Kålltorp och Lundsbrunn—"Wänern vid W. G. j.

mellan Okna och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidköp.—Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidköp.—Håkantorps j. (incl. Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j., (Källby och Blomberg).
„                    „    Gråbo—Kålltorp och Lundsbrunn—Wänern vid W. G. j.

mellan Eksund och Fiskeby samt
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidköp. — Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidköp.—Håkantorps j. (incl. Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j.,  (Källby och Blomberg).
„                    „    Gråbo—Kålltorp och Lundsbrunn, Götened och Wänern vid AV. G. j.

mellan Norrköping och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidköp.—Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidköp.—Håkantorps j. (ej Håkantorp).
„                    „    Gråbo—Kålltorp  och Lundsbrunn ooh Götened vid W. G. j.

 

II.   Nuvarande godssamtrafik öfver hela linien Linköping   Fogelsta—Hästholmen.

Denna trafik omfattar förbindelser mellan stationerna Tannefors—Werfveln vid Östra Centralbanan och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).
„                    „    Lidköp. — Skara—Stenstorps j.
„                    „    Lidköp.—Häkantorps j.  (incl. Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j.
„                    „    Askekärr—Forshem vid Mariest.—Kinnekulle j.
„                    „    Gråbo—Kålltorp och Lundsbrunn—Wänern vid W. G. j.
„                    .,    Warnhem vid Sköfde—Axvalls j.

stationen Björkhult vid Östra Centralbanan och
stationerna    vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidköp.—Skara--Stenstorps j.
„                    „    Lidköp.—Håkantorps j. (ej  Håkantorp).
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j.
,,                    „    Äskekärr—Forshem vid Mariestad—Kinnekulle j.
.,                    „    Tråfvad—Kålltorp    och    Lundsbrunn—Wänern vid W. G. j.
„                    „    Warnhem vid Sköfde—Axvalls j.

stationen Gullringen vid Östra Centralbanan och
stationerna    vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).„                    „    Lidköp.—Skara—Stenstorp j.
„                     „   Lofvene vid Lidköp.—Håkant. j.
„                    „    Kinnekulle—Lidk. j.
„                    ,,    Äskekärr—Forshem vid Mariestad—Kinnekulle j.
„                    „    Stora Hof—Kålltorp och Lundsbrunn—Wänern vid W. G. j.
„                    „    Warnhem vid Sköfde—Axvalls j.

stationen Södra Wi vid Östra Centralbanan
och stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (utom Stenstorp).

 III.   Om Mellersta Östergötlands och Fogelsta-Wadstena—Ödeshögs järnvägar sammansloges till en bana, skulle till den under II angifna trafiken komma:

    dels trafiken under I (undantagandes Linköping S. J.)
    dels ock godsförsändelser
mellan Linghem  samt
stationerna Sköfde — Askloster vid S. J.
„                    Uddevalla—Skee   „       „
stationerna vid Uddevalla—Wänersborg—Herrlj. j.
„                    „   Uddevalla—Lelångens j.
„                    „   Strömstad—Skee j.
„                    „   Warberg—Borås j.
„                    „    Borås j.
„                    „   Göteb.—Borås j.
„                    „    Dalslands j.
„                    „    Lerje—Olofstorp vid W. Gr. j.
„                    „    Agnesberg—Mellerud vid B. j.
„                    „    Fredriksstad, Sarpsborg och Bakkestad—Præstebake vid N. St.
„                    „    Falköp.—Uddagårdens j.

mellan Gistad och
stationerna  Sköfde—Åskloster   vid S. J.
,,                    Uddevalla —Skee  „       „
„                    vid Uddevalla—Wänersb.—Herrlj. j.
„                    „    Uddevalla—Lelångens j.
„                    „    Strömstad—Skee j.
„                    „    Warberg—Borås j.
„                    „    Borås j.
„                    „    Göteborg—Borås j.
„                    „    Lerje—Olofstorp vid W. Gr. j.
„                    „    Agnesberg—Erikstad vid B. j.
„                    „    Falk.—Uddagårdens j.

mellan Norsholm och
stationerna Skultorp—Åskloster vid S. J.
„                    Uddevalla—Skee.
„                    vid Uddevalla—Wänersb. -Herrlj. j.
„                          Lane—Högsäter vid Uddevalla—Lelångens j.
„                    vid Strömstad— Skee j.
„                    „    Warberg—Borås j.
„                    „    Borås j.
„                    „    Gröteborg—Borås j.
„                    Lerje—Olofstorp  vid W. G. j.
„                    Agnesberg—Frändefors vid B. j.
„                    vid Falköping—Uddagårdens j.

mellan Kimstad och Okna samt
stationerna Falköp.-R.—Åskloster  vid S. J.
„                    Uddevalla—Skee.
„                    vid Uddevalla—Wänersb.—Herrlj. j.
„                    Lane—Högsäter vid Uddevalla—Lelångens j.
„                    vid Strömstad—Skee j.
stationerna vid Warberg—Borås j.
„                    „    Borås j.
„                    „    Göteborg—Borås j.
„                    Lerje—Olofstorp vid W. G. j.
„                    Agnesberg—Frändefors vid B. j.
„                    vid Falköping—Uddagårdens j. (Eksund, Fiskeby och Norrköping intet nytt)

mellan Åby och
stationerna   Hjo—Svensbro-Tidaholm   vid   Hjo —Stenstorps  j.

mellan Grafversfors och
stationerna Hjo—Wreten vid Hjo—Stenstorps j.

mellan Simonstorp och
stationerna Hjo—Korsberga vid Hjo—Stenstorps j.

mellan Strångsjö och Hjo.

mellan stationen Skärblacka vid Finspong—Norsholms j. och
stationerna vid Hjo—Stenstorps j. (utom Stenstorp)

mellan stationen Finspong vid Finspong—Norsholms j. och stationerna Hjo—Fridened vid Hjo—Stenstorps j.

mellan stationen Sonstorp vid Örebro—Pålsboda—Finspongs j.
samt
stationerna Hjo och Mofalla vid Hjo—Stenstorps j.

mellan stationen Hellestad vid Örebro—Pålsboda—Finspongs j.
samt Hjo.

mellan stationen Prestköp vid Ö. P. F. j. samt Hjo.

mellan stationerna Skärkind— Gamleby vid Norsh.—Wästerv.—Hultsfr. j. och
stationerna Skultorp—Åskloster vid S. J.
„                    Uddevalla—Skee.        „       „
„                    vid Hjo—Stenstorps j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).
„                     „    Lidköp.—Skara—Stenstorps j.
„                     „    Lidköp.—Håkantorps j. (ej Håkantorp).
„                     „    Kinnekulle—Lidköp. j.
„                     „    Lerje—Kålltorp   och Lundsbrunn —Wänern vid W. G. j.
„                     „    Uddevalla—Wänersborg—Herrlj. j.
„                    Lane—Högsäter vid Uddevalla—Lelångens j.
,,                    vid Strömstad—Skee j.
„                     „    Warberg—Borås j.
„                     „    Borås j.
„                     „    Göteborg- Borås j.
,,                    Agnesberg—Frändefors vid B. j.
„                    vid Falköping—Uddagårdens j.

mellan stationerna Tannefors—Rimforsa   vid    Östra    Centralbanan och
stationerna Sköfde—Åskloster v   id St. J.
„                    Uddevalla—Skee      „        „
„                    vid Uddev.—Vänersb.—Herrlj. j.
„                     „    Uddevalla—Lelångens j.
„                     „    Strömstad—Skee j.
„                     „    Warberg—Borås j.
„                     „    Borås j.
„                     „    Göteborg—Borås j.
„                     „    Dalslands j.
„                    Lerje—Olofstorp vid W. G. j.
„                    Agnesberg—Mellerud vid B. j.
„                    Fredriksstad och Sarpsborg samt B,akkestad—Prtestebake vid N. St.
„                    vid Falköp.—Uddagårdens j.
                     (Slätmon—Södra Wi vid Ö. C. intet nytt).

mellan stationen Wimmerby vid Ö. C. och
stationerna Hjo—Korsberga vid Hjo—Stenstorps j.

mellan stationen Storebro vid Nässjö—Oskarshamns j. och Hjo.

 

IV.   Den   godssamtrafik  mellan  stationerna vid Mellersta Östergötlands j. och väster om Vättern belägna stationer, som f. n. transiterar linien Fogelsta—Hästholmen, omfattar följande försändelser, nämligen:

mellan stationerna Linköping Norra—Hvarf
vid Mellersta  Östergötlands j   och
stationerna     Tidan—Tvååker vid S. J.
„                    Falköping—Sandhem vid  S. J.
„                    Uddevalla—Skee        „        „
„                    vid Strömstad—Skee j.
„                    „    Sköfde—Axvalls j.
,,                    Lugnas—Forshem vid Mariestad—Kinnekulle j.
„                    vid Lidk. — Skara—Stenst. j.
„                    „    Kinnekulle—Lidköp. j.
,,                    „    Wästergötland—Göteborgs j.
„                    ,,    Hjo—Stenstorps j.
„                    „    Varberg—Borås j.
„                    „    Göteborg—Borås j.
.,                    „    Borås j.
„                    „    Ulricehamns j.
„                    „    Uddevalla—Wänersb.— Herrlj. j.
„                    „    Dalslands j.
„                    Agnesberg—Köpmannabo vid B. j.
„                    Fredriksstad—Prsestebake vid N. St.
„                    vid Falk.—Uddagårdens j.

V.  Om Mellersta Östergötlands och Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs järnvägar sammansloges tillen  bana,  skulle  till närmast förestående trafik (se under IV)  komma intet nytt.

VI.     Samtrafiksförsändelserna mellan stationerna vid Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs järnvägar samt Linköping (S. J.) och på andra sidan därom belägna stationer beröra icke f.n. Mell. Österg. j.

VII.   Men om ifrågavarande tvenne jänvägar sammansloges till en bana, skulle åt Mell. Österg. järnv. vinnas följande ökade transitotrafik, nämligen, förutom trafiken under III, godsförsändelser

mellan stationerna Ödeshög (Hästholmen)—Aska
vid Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs jänv. och
stationerna Linghem—Katrineholm—Stockholm—Bergsbrunna vid St. J.
stationerna   vid Stockholm—Rimbo j. (incl. Rimbo).
„                    „    Stockholm—Nynäs j.
„                    „    Södra Roslags Kustbana.
„                    Sundbyberg—Jakobsberg vid   Stockholm—Wästerås—Bergsl. j.
„                    vid Spånga—Löfsta j.
„                    „    Norra Södermanlands j.
„                    Oxelösund—Eskilstuna C. vid O. F. W. j.
„                    Prestköp—Sonstorp vid Örebro—Pålsb.—Finsp. j.
„                    vid Finspong—Norsholms j.
„                    „    Norsh.—"Wästerv.—Hultsfreds j.
„                    Storebro—Oskarshamn   vid Nässjö—Oskarshamns  j.
„                    vid Kalmar—Berga j.
„                    „    Kalmar—Torsås j.

„                    „    Bergqvara—Brömsebro vid Östra Blekinge j.

VIII. Utgjorde linien Ringstorp—Linköping—Fogelsta—Hästholmen en enda bana, skulle hela denna linie (jfr ni) transiteras af godsförsändelser

mellan stationerna Halleby—Gamleby vid Norsh.—Wästerv.-Hultsfreds j. och
stationerna Skultorp—Åskloster vid    S. J.
,,                    Uddevalla—Skee  „        „
„                    vid Hjo—Stenst. j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).
„                    „    Lidköp.—Skara—Stenst. j.
„                    „    Lidköp.—Håkant. j.
„                    „    Kinnek.—Lidköp. j.
„                    „    Uddevalla—Wänersborg—Herrlj. j.
„                    „    Uddevalla—Lelångens j.
„                    „    Strömstad—Skee j.
,,                    „    Warberg—Borås j.
„                    „    Borås j.
„                    „ Göteborg—Borås j.
„                    Lerje—Kålltorp   och   Lundsbrunn—Wänern vid W.G. j.
„                    Agnesberg—Brålanda vid B. j.
„                    vid Falköp.—Uddagårdens j.

mellan stationen Almvik
v
id Norsh.—Wästervik—Hultsfreds j. och
stationerna vid Hjo—Stenst. j. (incl. Stenstorp utom för paket- och ilgods).
„                    Lidköp.—Skara—Stenst. j.
„                    vid Kinnekulle—Lidköp. j.
„                    Stora Hof—Kålltorp  och Lundsbrunn—Wänern vid W. G. j.
„                    Lofvene vid Lidköp.—Håkantorps j.

mellan stationerna Jenny och Wästervik
vid Norsh.—Wästerv.—Hultfreds j. samt
stationerna vid Hjo—Stenstorp j. (utom Stenstorp).

mellan stationen Werkebäck
vid Norsh.—Wästervik—Hultfreds j. och
stationerna Hjo—Korsberga vid Hjo—Stenst.j.

mellan stationerna Hvalstad och Fårhult
vid Norsh.- Wästerv.—Hultsfr. j. samt
stationerna Hjo och Mofalla vid Hjo—Stenst. j.

mellan stationen Ankarsrum
vid Norsh.—Wästerv.—Hultfreds j. och Hjo.

Godssamtrafiken mellan stationerna incl. Linköping Norra vid Mellersta Östergötlands j. och Fogelsta—Wadstena—Ödeshögs j. berör icke tredje bana.

Stockholm i Augusti 1904.

Gunnar W. Alving. Gustaf Landahl.
Bokhållare vid K. Järnvägsstyrelsens taxebyrå. Kontorsskrifvare vid K. Järnvägsstyrelsens tariffbyrå.

-----------------------

Bil. I.

      Om linien Hjo—Hästholmen—Fogelsta—Linköping sammanslås till en enda bana, tillkommer ej något nytt transitogods utöfver det som uppgifvits i förut lämnad redogörelse, dock med undantag för några enstaka stationer såsom t. ex. Strångsjö till Mofalla (i uppgiften omfattar Strångsjö endast st. Hjo) och dylikt.
   För banans egna stationer å linien Hästholmen—Fogelsta, exempelvis Alvastra och Wäfversunda, bör trafiken till en del stationer å Borås—Alfvesta järnväg (Målsryd—Svenljunga— Brandsmo) ändras till öfver Hjo, Stenstorp, Herrljunga, Borås (nuvarande väg Fogelsta, Nässjö, Wärnamo).

För Hjo station tillkommer:
stationerna    vid S. J. Katrineholm—Stockholm—Bergsbrunna.
,,                    „    Stockholm—Bimbo j. (incl. Bimbo).
„                    „    Stockholm—Nynäs j.
„                    „    Södra Boslags Kustbana.
„                    „    Stockh.—Wästerås—Bergsl. j. Sundbyberg—Jakobsberg.
„                    „    Spånga—Löfsta j.
.,                    „    Norra Södermanlands j.
„                    „    O. F. W. j. Oxelösund—Eskilstuna C.
„                    „    Ö. P. F. j. Prestköp—Sonstorp (äfven enl. föreg. uppgift).
„                    „    Finspong —Norsholms j.  fäfven enl. föreg. uppgift).
„                    ,,    N. W. H. (enl. uppg. endast t. o. m. Ankarsrum).
„                    „    N. O. Storebro—Öskarshamn.
„                    „    Kalmar—Berga j.
„                    „    Kalmar—Torsås j.
„                    „    Östra Blekinge j. Bergqvara—Brömsebro.

    Blir linien Hjo—Hästholmen—Fogelsta—Linköping—Ringstorp—Hultsfred en enda bana, kommer trafiken ej att ökas, då t. ex. gods från Hjo till Målilla vid N. O. j. enl. räkning skall gå öfver Hästholmen—Fogelsta—Linköping—"Wimmerby.

   Sammanslås linien Örebro Södra—Pålsboda—Finspong— Norsholm—Wästervik—Hultsfred till en enda bana tillkommer ej något transitogods. För stationerna å denna linie, Svennevad—Sonstorp   ändras vägen från öfver Pålsboda (Hallsberg) och Hultsfred—Nässjö till öfver Pålsboda—Örebro Södra.

till           stationerna          vid  S. J. Örebro—Krylbo norrut.
„                    „                    „      „    Rosshyttan—Brunna.
„                    „                    „                    N.   K.   j.   Jerle—Granbergsdal och Bredsj—                                                                Snöbergshyttan.
„                    „                    „                    Svartelfs j. (incl. Grythyttehed).
„                    „                    „                    B. j. Falun—Hellefors.
„                    „                    „                    F.  L.  J.
„                    „                    „                    Ö. K.
„                    „                    „                    K. U. R. j.
„                    „                    „                    O. F. W. Öster Tibble och Kungsör.
.,                    „                    „                    S.   W. B. med undantag af linien 
                                                                 Sundbyberg—Bro.
„                    „                    „                    G. D. j. Gefle norra—Garsås.
„                    „                    „                    D. H. j.. Freluga—Woxna.
„                    „                    „                    S.   D.   j.
„                    „                    „                    Siljans j.
„                    „                    „                    G. O.  J.
„                    „                    „                    H:d S.
„                    „                    ,,                    Merakerbanan.
„                    „                    „                    Krylbo—Norbergs j.
,,                    „                    „                    Örebro—Svarta j.

För stationen  Finspong
till         stationerna             vid                  S. J. Örebro—Krylbo norrut.
„                    „                    „                    N.   K.   Jerle—Granbergsdal   och Bredsjö—  
                                                                 Snöbergshyttan.
„                    „                    „                    Svartelfs j. (incl. Grythyttehed).
„                    „                    „                    B. j. Falun—Hellefors.
„                    „                    „                    F. L. j-
„                    „                    „                    Ö.  K.  J.
„                    „                    „                    K. U. R. j.
„                    „                    „                    S. W. B. Fagersta—Björbo.
„                    „                    „                    G. D. j. Gefle norra— Garsås.
„                    „                    „                    D. H. j. Freluga—Woxna.
„                    „                    „                    S. D. J.
„                    „                    „                    Siljans j.
„                    „                    „                    G. O. j.
„                    „                    „                    H:d  S- J-
„                    „                    „                    Merakerbanan.
„                    „                    „                    Örebro—Svarta j.

För stationen  Skärblacka
till          stationerna            vid                  S. J. Örebro—Krylbo norrut.
„                    „                    „                    N.   K.   Jerle—Granbergsdal   och Bredsjö
                                                                 Snöbergshyttan.
„                    „                    „                    Svartelfs j. (incl. Grythyttehed).
„                    „                    „                    B. j. Falun—Hellefors.
„                    „                    „                    F. L.  j.
„                    „                    „                    O. K. j. (ej Köping).
„                    „                    „                    K. U. R. j. (utom Asby st.).
„                    „                    „                    S. "W. B. j. Fagersta—Björbo.
„                    „                    „                    G-. D. j. Gefle-norra—Gar sås.
„                    „                    „                    D. H. j. Freluga—Woxna.
„                    „                    „                    S. D. j.
„                    „                    „                    Siljans j.
„                    „                    „                    G. O. j.
„                    „                    „                    H:d S. j.
,,                    „                    „                    Merakerbanan
„                    „                    „                    Örebro—Svarta j.

    För stationerna Kimstad—Norsholm -Wästervik—Hultsfred ändras vägen i likhet med Skärblacka, dock utom för O. K. j., som endast omfattar Wanneboda—Fellingsbro.
   Stationerna Hvena och Hultsfred omfatta a N. K. j. Jerle— Kortfors och Bredsjö—Dalkarlsberg.
   Paket- och ilgods för st. Kimstad och Norsholm bibehålles gamla vägen.

---------------------

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sammansl_1904.html senast uppdaterad 2009-01-24
Epostadrerss