Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
 
MÖJ, Mellersta Östergötlands Järnvägar
Linje

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

INSTRUKTIONER
FÖR
LINIE- OCH TRAFIKPERSONAL

BETRÄFFANDE ELEKTRISKA  LEDNINGARNA
KLOCKRIKE   BORENSBERGS ELEKTRISKA JÄRNVÄG

LINKÖPING A. BILLSTENS BOKTRYCKERI
1908

 
I.   
Vidrörande af de elektriska kontaktledningarna är lifsfarligt, antingen beröringen sker direkt eller med något föremål t.ex. af trä eller metall. Det är därför personalen förbjudet att bestiga vagnstak under ledningarna, då de äro strömförande, äfvenså uppmanas stationspersonalen att vid lastning och lossning af öppna vagnar själfva iakttaga samt uppmana trafikanter till försiktighet att ej kontaktledningen beröres direkt eller med något föremål.

II.   
Arbete får på inga villkor ske å kontaktledningen utan att den är både urkopplad och jordförbunden. Apparater för att jordförbinda ledningen finnas dels i motorvagnen, dels hos de tre banvakterna.

III.   Vid ett eventuellt uppstående fel urkopplas ledningen genom sektionsströmbrytarna medelst dragstång och den urkopplade delen jordförbindes äfven medelst dragstången.

IV.    Urkoppling af en sektion företages på följande sätt:
    Först fastsättes jordlinan säkert i skenan antingen medelst sax eller också genom att fästa den under en skarfjärnsbult, därefter göres linan fast vid dragstångens klämma B, och sedan dragés strömbrytarens knif ut medelst dragstången.

V.    Jordförbindning af en sektion göres som följer: Först fastsättes jordlinan säkert i skenan såsom förut, därefter göres linan fast i dragstångens klämma A och sedan hänges dragstångens krok öfver kontaktledningen eller en utliggare. (Se vidstående figur).

VI.    Skulle eventuellt en ledning nedfalla på marken utan att beröra någon af skenorna, får den ej beröras utan att först jordförbindas, d. v. s. förbindas med rälsen. Detta kan ske, om ej jordningsdragstången är till hands, med en lina eller tråd af minst 3 m/m diameter, hvarvid linan då först säkert fastgöres vid rälsen, och sedan kastas öfver kontaktledningen, hvarvid iakttages, att man släpper linan innan den berör tråden. Den sektion, å hvilken tråden brustit, urkopplas, och ledningen skarfvas i två upphängningspunkter, d. v. s. en ny tråd dragés mellan de upphängningar, där tråden brustit.

VII.   Det åligger personalen, att genast rapportera eventuelt iakttagna fel å kontaktledningen till banmästaren eller linjemontören, hvilka hafva ansvaret för deras afhjälpande, och skall den först anträffade af dessa då afgöra, om felet är af den art, att det omedelbart behöfver af-hjälpas eller om därmed kan anstå tills å tider, då kontaktledningen är strömlös.

VIII.    Då kortslutning å linien uppkommit, åligger det kraftstationen att försöka göra en inkoppling  af  strömmen  omedelbart  efter det kortslutningen uppkommit och att, om det då visar sig, att kortslutningen är kvar, ej åter inkoppla strömmen förrän telefonorder härom ingått från någon af vagnförarna, ansvarige linjemontören eller banmästaren. Skulle sådant fel inträffa på tider, då ej vagnen är i trafik, åligger det kraftstationen härom omedelbart meddela ansvarige linjemontören eller banmästaren, som då har att undersöka linien. Har kraftstationen erhållit meddelande att linjen med afsikt är kortsluten, så får ofvan omnämnda försöksinkoppling ej göras.

IX.    Utsökning af kortslutningsfel å linien tillgår på följande sätt:
    Två man utgå med dressin och fälttelefon till matarledningens anslutningspunkt och ur-koppla här strömbrytaren för Klockrikeledningen medelst dragstång pä vanligt sätt. Fälttelefonen inkopplas på telefonledningen och kraftstationen uppmanas påsläppa ström; är kortslutningen dä borta ligger felet åt Klock-rike till. Strömbrytaren för Klockrike inkopplas nu och manskapet förflyttar sig till sektionen vid Brunkärr, hvars strömbrytare urkopplas. Kraftstationen uppmanas släppa pä ström; är kortslutning kvar, ligger felet således på denna sektion och man har att detaljundersöka denna, för att finna felet.
    Var felet ej på denna sektion, inkopplas strömbrytaren och man far till nästa sektion och afkopplar strömbrytaren, släpper på ström etc. och fortfar så till den felaktiga sektionen är funnen.   Vanligtvis uppstår å det felaktiga stället ljusfenomen, så att felet lätt synes utan detaljundersökning.

X.    Under hvarje år företagas 2 genomgripande revisioner å linien, en höstrevision i nov. och en vårrevision i april.

XI.    Vid dessa revisioner efterses kontaktledningen i detalj, särskildt hvad isolatorer och efterspänningsanordningarna beträffa.

XII.    Under öfriga tiden på året har vakten att hufvudsakligen rikta sin uppmärksamhet på, att stolparna blifva stående rätt samt att trådarna vid sektionsdelningarna ligga i samma höjd, äfvensom tillse, att ledningarna för växlarna å bangårdarna ligga rätt, så att bygeln ej kan hafva tillfälle hänga upp sig. Om en stolpe ger efter, skall den genast spännas tillbaka igen.

XIII.    Den längsgående jordledningen med sina skenförbindningar bör äfven tillses, så att inga förbindelseledningar till skenorna äro afbrutna. Eventuelt  afslagna  sådana   repareras   genast.

XIV.    Skulle någon blifva skadad af den elektriska strömmen skall genast läkare efterskickas, och under tiden upplifningsförsök göras enligt föreskrifter, som erhållas från Sv. Teknologföreningen. Sådana föreskrifter finnas anslagna å stationerna Borensberg, Klockrike samt hållplatsen Brunkärr och i vagnstallet vid Borensberg.

Förenade Elektriska banbyrån Stockholm

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
moj_instruktion.html senast uppdaterad 2009-01-26
Epostadrerss