Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
 
MÖJ, Mellersta Östergötlands Järnvägar
Linje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Elektrisk drift, elfordon beställs och brofrågan löser sig
Leveransfoto, ellok nummer 2, hos tillverkaren ASJ i Linköping 1915
Leveransfoto, ellok nummer 2, hos tillverkaren ASJ i Linköping 1915. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

extra bolagsstämma beslöts anläggningen av egna broar enligt kanaldirektionens önskemål.
  Vidare beslöts införandet av elektrisk drift på järnvägslinjerna Fågelsta—Linköping (togs i drift 31 juli 1915) och Motala—Fornåsa.
Kontrakt om elektrifieringen samt återstående delen av järnvägsbygget uppgjordes med Nya Förenade elektriska a.-b. i Ludvika samt A.-b. Svenska järnvägsverkstäderna i Linköping.
Den rullande materielen skulle bestå av 4 st. 4-axliga boggielokomotiv samt en reservboggie med motor. Priset för hela anläggningen var 370 000 kr.
    Vidare uppgjordes kontrakt med Motala ströms kraft a.-b. om strömleverans från Näs kraftstation och med Motala verkstads Nya a.-b. om stålöverbyggnader till broarna över Motala ström och Göta kanal vid Motala.
   Bron över Motala ström byggdes i fem spann om vardera 15 m. och tre på 10 m. Svängbron över Göta kanal med ett fast spann har en längd av 50 m. Kostnaden var 57 000 kr.
   Entreprenadkontrakt undertecknades vidare med ingenjören J. Ant. Andersson om utförandet av de resterande arbetena på Fornåsa—Motala järnvägsbyggnad. Entreprenadsumman var 95 300 kr.

Den svängbara järnvägsbron över Göta kanal har just blivit färdigställd. Året är 1914 och på bron syns ett byggnadståg draget av lok MÖJ nummer 5. Till vänster i bild ligger stationen i Motala.
Den svängbara järnvägsbron över Göta kanal har just blivit färdigställd. Året är 1914 och på bron syns ett byggnadståg draget av lok MÖJ nummer 5. Till vänster i bild ligger stationen i Motala. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

"1 ½ km. koncession beviljas"
Som vanligt vid nästan alla järnvägsbyggen överskreds den fast ställda tiden för järnvägens fullbordan högst betydligt. Det stora världskrigets utbrott 1914 hade denna gång en stor andel i fördröjandet. K. M:ts resolution om järnvägens elektrifiering erhölls först den 1 okt. 1914 och koncessionen om sträckan närmast Motala den 28 november Såsom villkor för koncessionen måste styrelsen underteckna kontrakt med K. vattenfallsstyrelsen om kungsfisket i Motala ström, ett kontrakt, som visade sig rädda järnvägen från en hel del befarade utgifter och i stället lämna en rätt avsevärd behållen inkomst.
    Den 14 december s. å. lämnade Göta kanalbolags direktion tillstånd för järnvägsbolaget att t. v. anlägga hamnspår i Motala på kanalens mark, ett tillstånd, av vilket järnvägen emellertid ännu icke begagnat sig.

Österstads station cirka 1915.
Österstads station cirka 1915. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Bandelen öppnas för trafik
Den 28 juli 1915 erhölls tillstånd att upplåta banan för elektrisk drift, som också skedde den 31 påföljande juli. Vid slutavsyning 1916 medgavs en största tåghastighet av 40 km/t.
   Bandelen var 15 kilometer lång och hade samma tekniska standard som det övriga MÖJ.

Ellok nummer 4 med persontåg har just lämnat Motala station och passerar över Göta Kanal på sin färd mot Fornåsa
Omkring 1920. Ellok nummer 4 med persontåg har just lämnat Motala station och passerar över Göta Kanal på sin färd mot Fornåsa. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Vad fick man för pengarna
Bandelen Fornåsa—Motala är utan jämförelse den dyraste av Mellersta Östergötlands järnvägs banbyggnader.
   Enligt kostnadsförslaget skulle hela anläggningskostnaden belöpa sig till 505 000 kr. Aktieteckningen stannade emellertid vid 240 300 kr., och anläggningskostnaden översteg den beräknade med över 200 000 kr.
Dels tillkom ju anläggning av broarna i Motala med 130 000 kr., dels erfordrades motorvagnsstall med spår i Motala, dels andra byggnader utöver entreprenadkontraktet, så Ritning Motalaatt hela anläggningen vid 1916 års slut uppgick till 720 000 kr., banans elektrifiering icke medräknad.
   Längs den nya bandelen hade man anlagt 5 trafikplatser. Räknat från Fornåsa: Station vid Österstad, station vid Ulvåsa, hållplats vid Ask (tagen i bruk 1 oktober 1915), hållplats vid Vedemö samt station vid Holmsbruk. Motala var föreningsstation med SJ.

Flygfoto över en del av järnvägsområdet i Motala 1932. Till vänster Statens Järnvägar med stationshus.
Flygfoto över en del av järnvägsområdet i Motala 1932. Till vänster Statens Järnvägar med stationshus.
Till höger MÖJ:s station. Längst upp i bildens mitt syns omlastningsmagasinet. Till höger vid skogskanten syns Motorvagnsstallet. Rakt nedanför detta skymtar MÖJ:s "stationsbyggnad" (se bilden nedan). Framför står ett persontåg och väntar på tiden för avgång mot Fornåsa.  Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

MÖJ:s Motala Central. SJ Motala Central skymtar till vänster. Ganska kort promenad för att  byta tåg mellan de båda järnvägarna.
MÖJ:s Motala Central. SJ Motala Central skymtar till vänster. Ganska kort promenad för att  byta tåg mellan de båda järnvägarna. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
moj_fakta_06.html senast uppdaterad 2009-01-30