Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 MÅJ, Mönsterås - Åseda Järnväg,
Mönsterås Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Förhistoria
Innevånarna i Mönsterås, som blev egen kommun 5 december 1862,  såg som så många andra kommuner behovet av att utöka sitt handelsområde.
   1892 presenterades ett projekt som avsåg att bygga en järnväg med spårvidden 600 mm mellan Mönsterås och Målerås. Koncession söktes 10 november 1893 men den beviljades inte. Främsta skälet till detta var att en så lång bana med den smala spårvidden inte ansågs vara lämplig.
August Haglund   1897 väcktes järnvägsfrågan åter till liv på ett möte i Mönsterås sammankallat av lantbrukaren Aug. Haglund (se vidstående bild). Han hade fått ett engelskt bolag intresserat av att eventuellt medverka till en järnväg med spårvidden 891 mm Mönsterås – Målerås. Vid mötet framkom en stark önskan om att få en järnväg till Mönsterås men man framhärdade att järnvägen skulle gå Mönsterås – Åseda med anknytning till den blivande järnvägen Klavreström – Åseda.
   En kommitté tillsattes att undersöka om intresset runt om i bygden var tillräckligt för att kunna gå vidare i järnvägsfrågan.
   Det visade sig att intresset var mycket stort och man beslöt att låta majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren, L Broomé att göra närmare undersökningar. Pengar till undersökningen anslogs från Mönsterås och fyra andra kommuner. Undersökningen visade att en järnväg Mönsterås – Åseda skulle kosta omkring 1 972 000 kr.

Koncession söks
Koncession, undertecknad av sju personer, söktes 23 oktober 1897. Kommittén började nu arbeta med finansieringsfrågan. Det engelska bolagets intresse hade svalnat och man fick i stället gå ut med inbjudan till aktieteckning.
   Koncessionsansökan skickades ut på remiss av Kunglig Majestät. Väg- vattenbyggnadsstyrelsen tillstyrkte koncession men framhöll att det vore bättre om banan byggdes med normal spårvidd. Länsstyrelsen i Kalmar län tillstyrkte koncessionen eftersom handel och industri I Mönsterås kunde gå under om järnvägen inte blev byggd. Länsstyrelsen i Kronobergs län tillstyrkte och påpekade fördelen av sammanknytning av Växjö – Klavreström – Åseda och Mönsterås – Åseda eftersom Växjö då skulle få tillgång till ännu en Östersjöhamn.
   Civildepartementet ifrågasatte starkt om Mönsterås Kommun skulle klara av ett ekonomiskt deltagande i järnvägens byggnad och krävde ett yttrande från länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen trodde dock att finansierings frågan skulle lösa sig eftersom intresset i bygden var så stort.
   Koncessionen beviljades 10 mars 1899. Bland kraven var att banbygget skulle påbörjas senast 1 september 1900 och banan skulle öppnas för allmän trafik senast 1 mars 1903.
 J E Almbladh  Konstituerande bolagsstämma med Mönsterås – Åseda Järnvägsaktiebolag, MÅJ, hölls 17 maj 1900. Den första styrelsen bestod av doktor J E Almbladh (ordförande, se vidstående bild), bankdirektör Axel Berggren, vice konsul Alb. Johansson och fabrikör C O Carlsson.
   Svårigheter att få fram pengar gjorde att man begärde anstånd tidpunkten för banbyggets start och samtidigt begärde man att koncessionen skulle överföras till Almbladh, Berggren och Johansson. Detta beviljades av Kunglig Majestät 14 juni 1901.

Banan börjar byggas och delvis öppnande för trafik
Som arbetsledare för banbygget anställdes civilingenjören  Karl E Robert Luhr och arbetet påbörjades sommaren 1901. Arbetet bedrevs så att den 12 km långa bandelen Mönsterås – Sandbäckshult kunde öppnas för allmän trafik 17 oktober 1902.
   Som dragkraft till byggnadstågen köptes 1901 ett begagnat tanklok från Hjo – Stenstorps Järnväg. Loket hade axelföljden C1, tre drivande axlar följt av en löpaxel, Loket var ursprungligen tillverkat av Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1876.
   För att kunna köra trafik på den öppnade bandelen hade man träffat avtal med Vagn & Maskinfabriken i Falun om att under fyra år hyra lok och vagnar. Därefter skulle dessa lösas in efter vissa fastställda villkor.  Hösten 1901 levererades 10 grusvagnar och i början av 1902 levererades 2 tanklok med axelföljden 1C, en löpaxel följd av tre drivande axla. Loken fick inventarienumren 1 och 2. Vidare levererades 4 tvåaxliga personvagnar och 2 boggivagnar samt 50 godsvagnar.

Part of Mönsterås yard year 1905
Översikt Mönsterås med del av järnvägens bangård 1905. Foto. Sveriges Järnvägsmuseum.

Pengarna slut och inga lån beviljas
Hittills hade banbygget skett utan att finansieringsfrågan var löst. Kostnaderna hade löpande betalats med pengar från aktieteckningar, inteckningar i järnvägen och personliga åtaganden från privatpersoner.
   På den blivande bansträckningen mellan Mönsterås och Kråksmåla fortsattes arbetet med banans terrassering men den 11 november 1903 blev det stopp, pengarna var slut och arbetet måste läggas ned.
   Samtidigt som arbetet stoppades krävde Vagn & Maskinfabriken i Falun att få tillbaka de personvagnar och godsvagnar som man hyrt ut eftersom man inte fått in den avtalade hyran. Detta akuta problem löstes genom att man från KBJ fick hyra 2 personvagnar, 1 resgodsvagn och en ångfinka.
   Finansieringsfrågan var under många år den helt förhärskande frågan. Från början hade man tänkt sig att aktieteckningen skulle ge 650 000 kr och två lån med inteckningar som säkerhet 986 000 kr respektive 350 000 kr. Vi aktieteckning fick man in drygt 400 000 kr men sedan var det stopp. Trots många försök fick man inte landstinget att garantera dom lån som behövdes. 1903 fick man efterförhandlingar med Stockholms handelsbank möjlighet att ta ett obligationslån på 1 200 000 kr under förutsättning att Mönsterås kommun och några andra kommuner kunde gå i borgen för delar av detta lån. Men även detta försök misslyckades.
   Sedan ett nytt försök gjorts att få landstiget att garantera ett lån på 1 050 000 kr misslyckats utarbetades ett förslag till bolagets avvecklande. Detta gick ut på att fullborda banan till trakten av Kråksmåla och sedan avstå från att bygga vidare. Även det här byggde på att kommuner och landsting kunde gå in med lån och täcka skulderna som nu uppgick till 1 391 638 kr. Ett annat alternativ var att överlåta banan till ett nytt järnvägsbolag eller inleda förhandlingar om en försäljning till KBJ.

MÅJ coach C 14 year 1940
MÅJ personvagn C 14 avställd i Kläckeberga (KBJ) 1940 i väntan på skrotning. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Ny styrelse och nya försök med finansiering
På en extra bolagsstämma 19 december 1903 beslöts att bolaget skulle skötas av sex administratorer och att dessa skulle ordna bolagets finanser före april månads utgång. En av de första åtgärderna var att ordna nytt hyresavtal med Vagn & Maskinfabriken i Falun av de vagnar vilka någon månad tidigare återtagits. De från KBJ hyrda vagnarna kunde då återlämnas.
   På grund av obetalda löner togs järnvägen 20 februari 1904 i mät. Bolaget värderades till 594 500 kr och genom att en av de större fordringsägarna sköt till likvida medel undvek man för tillfället att sättas i konkurs.
   Vid en extra bolagsstämma 16 april 1904 konstaterades att administratorerna hade misslyckats med uppdrag eftersom bolaget skulder fortsatte att växa med  1000 kr per vecka. På bolagsstämman sade styrelsen upp sitt uppdrag varför en ny styrelse valdes.
   Den nya styrelsen fick i uppdrag att försöka träffa ackord med bolagets borgenärer. Vidare skulle styrelsen begära hos Kunglig Majestät om att koncessionen skulle uppdelas på två, en för Mönsterås – Alsterbro och en för Alsterbro – Åseda. För ordnade av finansieringen skulle ett obligationslån på 650 000 kr sökas. Dessutom skulle preferensaktier för 500 000 kr släppas ut.
   Två banker var villiga att överta obligationslånet mot säkerhet i inteckning i järnvägen Mönsterås – Alsterbro samt under förutsättning att Mönsterås kommun gick i borgen. På kommunalstämma 11 juli 1904 tog kommunen på sig det begärda borgensåtagandet. Styrelsen lyckades även få ackord till stånd.

Banbygget fortsätter men finansieringen misslyckas
31 juli 1904 fortsatte banbygget från Sandbäckshult till Alsterbro. Som entreprenörer kontrakterades byggmästarna S J Petersson, K Petersson och ingenjör Joh. Svensson. Kontrollerande ingenjör var greve Cronstedt.
   Man fick genast problem med likvida medel eftersom innehavarna av Mönsterås tändsticksfabrik, E & F Kreuger, hade överklagat kommunalstämmans beslut från den 11 juli. Detta innebar att bankerna inte ville betala ut pengar så länge detta överklagande inte var löst.
   Nu stod inför två val det en var att åter lägga ned arbetet alternativt försöka att hanka sig fram med kortsiktiga lösningar.
   Eftersom man nu hade lyckats med ackord samt avtal om gynnsamma entreprenader och obligationslån bestämde man sig för att fortsätta bygget med den förhoppningen att Kunglig Majestät skulle godkänna kommunens borgensförbindelse.
   Det fortsatta banbygget var fler gånger nära att nedläggas men tack vare styrelsen personliga åtaganden och när det inte räckte vädjade man till kommuninnevånarna att mot pant i byggnadsinventarierna ställa upp med pengar. På det här viset fick man fram 90 000 kr vilket gjorde att man kunde bygga banan färdig fram till Alsterbro.

Abbetorp station year1910
Abbetorp station omkring 1910. Till höger i bild är i riktning mot Sandbäckshult och Mönsterås. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.


Bandelen Sandbäckshult – Alsterbro öppnas för trafik och bolaget går i konkurs
Efter besiktning och trots att allt inte var riktigt färdigt fick man tillstånd att  22 januari 1905 öppna den 27 km långa bandelen Sandbäckshult – Alsterbro för allmän trafik. På grund av det ofullständiga arbetet blev största tillåtna hastighet 35 km/t på sträckan Sandbäckshult – Knivingaryd och 20 km/t på delen Knivingaryd – Alsterbro.
   Tändsticksfabriken överklagande av Mönsterås kommuns borgensåtagande avslogs av länsstyrelsen. Kommunen gick sedan till Kunglig Majestät för fastställande av beslutet. Tändsticksfabriken gick också in till Kunglig Majestät men med yrkande att beslutet inte skulle godkännas. I en resolution 28 juli 1905 beslutade Kunglig Majestät att kommunstämmans beslut inte skulle godkännas.
   Detta blev slutet för Mönsterås – Åseda Järnvägsaktiebolag. Efter den ordinarie bolagsstämman 2 augusti överlade styrelsen vilka möjligheter som fanns för att rädda järnvägsbolaget. De förslag som presenterades förkastades enhälligt av borgenärerna varvid ingen annan utväg fanns än att begära bolaget i konkurs, vilket gjordes 14 september.
   Bouppteckningen den 25 september visade att tillgångarna var 764 102 kr och skulderna 1 224 831 kr. Inklusive det inbetalda aktiebeloppet 413 450 uppgick den verkliga skulden till 1 638 281 kr.

 Konkursförvaltaren fortsatte nu att driva järnvägen och en första auktion hölls 3 september 1906. Ett enda anbud på 350 000 kr gavs av Major W Jung som representant för Kalmar läns Östra järnvägsaktiebolag (KBJ).  Borgenärerna avslog detta anbud och trots att det höjdes till 400 000 kr avslogs det.
   I december erbjöd Vagn & Maskinfabriken i Falun att sälja den uthyrda materielen till bolaget för 100 000. Detta ansågs så förmånligt att man lyckades få ett lån på beloppet och kunde därmed avsluta affären.

I början av 1907 begärde konkursförvaltaren förlängning av tiden för banans byggande Alsterbro – Åseda. Detta avslogs delvis av Kunglig Majestät. Koncessionen förverkades på sträckan Fagerhult – Åseda medan den på resterande sträckan Alsterbro - Fagerhult fick J A Hanssonfärdigställandedatumet förlängt till 1 mars 1911.
   En ny auktion hölls i Mönsterås 28 mars 1907 men intet enda anbud gavs.
   Ännu en auktion hölls i Mönsterås 13 november 1909 men resultatet var detsamma, inget anbud gavs.
   Den fjärde auktionen hölls 15 mars 1910 och den här gången lyckades det. Högsta anbudet, 400 000 kr, gavs av trafikchefen vid KBJ. A Hansson (se vidstående bild), som representant för Kalmar läns Östra järnvägsaktiebolag (KBJ).

 Mönsterås Järnväg, MÅJ
Kalmar läns Östra järnvägsaktiebolag bildade för ändamålet ett dotterbolag, Mönsterås nya Järnvägsaktiebolag, vilket övertog den inköpta järnvägen. Järnvägen kom i fortsättningen att heta Mönsterås Järnväg men den gamla signaturen, MÅJ, behölls. Stiftelseurkund hölls 25 april 1910 och konstituerande bolagsstämma hölls samma dag. Styrelse blev E Schedin, Gust. Jeansson och A Hansson. Aktiekapitalet i det nya bolaget var från början 50 000 kr
   Överenskommelse träffades med KBJ om samtrafik och gemensamt utnyttjande av bolagens rullande materiel. Vidare beslöts om inköp av en ångmotorvagn av system Purrey. Den levererades av Arlöf Vagnfabrik 1910.
   1911 utökade aktiekapitalet samtidigt som man tog ett obligationslån på 400 000 kr.

MÅJ steam railcar year 1910
1910 köptes en ångvagn. Maskineriet var av fabrikat Purrey och allt hopbyggdes av Vagnfabriken i Arlöf. Bilden ovan är tagen i samband med leveransen. Vid MÅJ hade vagnen nummer 10. FFoto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

1932 byggdes ångvagnen om till motorvagn av Kalmar Verkstad. Som motorvagn fick den behålla sitt gamla nummer, 10. Bilden visar leveransen i Kalmar 1932. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.
The steam railcar converted to railcar

 Fortsatt utbyggnad till Grönskåra
Från innevånare i Kråksmåla kommun framfördes önskemål om att järnvägen skulle byggas ut till kommunen. En kostnadsberäkning som var uppgjord av major John Ekelund visade att kostnaden uppgick till 477 000 kr.
   Koncession fanns sedan tidigare för sträckan Alsterbro – Fagerhult och vissa arbeten hade redan gjorts genom det gamla järnvägsbolaget. Kalmar läns Östra järnvägsaktiebolag som hade koncessionen, vilken hade ingått i köpet av Mönsterås – Åseda Järnvägsaktiebolag, var beredda att överlåta koncessionen till Mönsterås  nya Järnvägsaktiebolag samt att skjuta till pengar i form av aktieteckning. På bolagsstämma 30 juni 1911 beslöt  Mönsterås  nya Järnvägsaktiebolag att överta koncessionen och genomföra utbyggnaden. Finansieringen genomfördes genom aktieteckning samt ett obligationslån.
   Under ledning av trafikchefen A Hansson startade utbyggnaden och 20 september kunde den 10 km långa sträckan Alsterbro – Kråksmåla öppnas för allmän trafik. Nästan ett år senare, 4 juni 1913, kunde man öppna den 11 km långa sträckan Kråksmåla – Grönskåra för allmän trafik.

Fortsatt utbyggnad till Fagerhult
Samtidigt som utbyggnaden till Grönskåra påbörjades begärde innevånare i Fagerhults kommun att banan skulle förlängas till Fagerhults kyrkoby. 9 februari 1913 beslöt bolaget att bygga ut till Fagerhult. Finansieringen löstes genom utökning av aktiekapitalet och anordnande av löpande kredit.
   Banbygget startade och utan större svårigheter kunde man 24 november 1916 öppna den 11 km långa bandelen Grönskåra – Fagerhult för allmän trafik.
Fagerhult station year 1950
Fagerhult på 1950-talet. Längre än så kom inte Mönsterås - Åseda Järnväg. Fagerhult förblev järnvägens västra ändstation. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Förlängning till Triabo blev inte av
1912 begärde bolagsstyrelsen att, efter det att bandelen Grönskåra – Fagerhult var klar, få bygga ut banan till Triabo station på järnvägen Växjö – Virserum.
   Undersökning och kostnadsberäkning för denna bandel gjordes sommaren 1912 av baningenjören L M Holmer. Kostnaden för denna 13,5 km långa bandel beräknades till 275 000 kr utan rullande materiel.
   Koncession söktes 1912 men eftersom detta järnvägsförslag kom i konflikt med andra järnvägsplaner inom regionen dröjde det ända till 18 september 1914 innan koncessionen beviljades. På grund av lågt intresse för utbyggnaden begärde man uppskov med starten av banbygget vilket beviljades. I januari 1918 anmälde bolaget att man avstod från koncessionen.

Förlängning till Vireserum blev inte av
1918 sökte bolaget koncession för en bana mellan Fagerhult och Virserum  och den beviljades 20 december 1918. Ekonomiska svårigheter efter första världskriget gjorde att banan inte blev byggd varefter koncession förföll.

Komplettering och upprustning
Under de kaotiska åren med Mönsterås – Åseda Järnvägsaktiebolag som ägare fanns det inga för pengar att utföra de kompletteringsarbeten som behövdes. Sedan järnvägen övertagits av Mönsterås Nya Järnvägsaktiebolag började man med kompletteringarna och upprustning efter det eftersatta underhållet.
   1920 var man helt klar med alla arbeten och hela järnvägen kunde därmed betraktas som färdig.
Engine No 5 at Mönsterås year 1924
Lok nummer 5 med persontåg i Mönsterås omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Vad fick man för pengarna
1920 kunde man summera byggnadskostnaden och den uppgick till 1 645 112 kr. För detta hade man fått en 68,9 km lång järnväg med spårvidden 891 mm. Minsta kurvradie var 200 m och största lutning 16 ‰. Rälsen på banan var av stål och vägde mellan 17 – 17,5 kg/m och vilade på 103 400 sliprar. Största tillåtna hastighet var 40 km/t och axeltryck 7,4 ton. Antalet egna trafikplatser med tillhörande byggnader var 19 stycken.

För lokens drift och underhåll hade man byggt lokstall i Mönsterås, Alsterbro, Grönskåra och Fagerhult.
   Mönsterås uppfördes 1902 ett rundstall i tegel med två platser i bangårdens södra del. Med lokstallet var ett vattentorn sammanbyggt och framför låg en vändskiva. 1916 när hela järnvägen var färdigbyggd utökades stallet med tre platser och en ny större, 13,5 m, vändskiva ersatte den gamla. När bandelen Fagerhult – Sandbäckshult revs 1963 revs även lokstationen.
   I Alsterbro uppfördes 1905 ett parallellstall med ett spår och en lokplats vid bangårdens ena ände. Framför stallet nedlades en 6 meters vändskiva.
   I Grönskåra uppfördes 1913 ett parallellstall med två spår vid bangårdens västra del. Framför stallet nedlades en 12,5 meters vändskiva.
   I Fagerhult uppfördes 1916 ett parallellstall med ett spår och plats för två lok. Framför stallet nedlades en 12,5 meters vändskiva. Stallet revs 1963.
   Den rullande materielen bestod 1920 av tre tanklok, en ångvagn, 5 tvåaxliga personvagnar samt  2 boggivagnar samt 128 godsvagnar samt 4 tvåaxliga resgodsvagnar.
   Den rullande materielens underhåll sköttes av Kalmar Verkstad AB i vilket bolaget även var delägare sedan 1917 genom ett aktieköp på 7 000 kr.

Railcar No 10 at the turntable in Mönsterås year 1930
Motorvagn nummer 10 på vändskivan i Mönsterås 1939. Motorvagnen skrotades året därpå. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Och sedan
Ökande konkurrens gjorde att man tog alla möjligheter till rationaliseringar. Vid tre tillfällen 1932, 1926 och 1939 begärde man att få lägga ned trafiken på den olönsamma delen mellan Sandbäckshult och Fagerhult. Samtliga framställningar avslog.

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Mönsterås järnväg, Mönsterås - Fagerhult, 69 km.
Från Mönsterås köping går järnvägen genom jämn och bördig terräng förbi Tålebo station till Sandbäckshult, där Kalmar - Bergabanan korsas. Järnvägen går vidare genom övervägande stenbunden skogsmark förbi Abbetorps, Vackerslätts och Knivingaryds stationer till Alsterbro, där ett icke obetydligt samhälle med bl. a. glasbruk vuxit fram. Härifrån fortsätter linjen över öppna och odlade bygder genom Kråksmåla socken, som genomskäres i sin längdriktning och gynnas av icke mindre än sex järnvägsstationer, av vilka, förutom Alsterbro vid södra gränsen, må nämnas Skoghult, föreningsstation med Ruda - Älghults järnväg, Kråksmåla station invid kyrkan och Grönskåra vid socknens norra gräns. Banan drages härefter in i Fagerhults socken fram till kyrkobyn, varest station anlagts. Vidare märkas inom denna kommun hållplatser vid Björkedal och Kianäs.

Fagerhults station är järnvägens slutpunkt. Med endast två motlutningar vid Flatehult stiger banan från 2 m. ö. h. i Mönsterås till 189 m. i Fagerhult.

Skoghult station year 1930
Skoghult, föreningsstation med Ruda - Älghults Järnväg, RÄJ. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Förstatligande
Den fortsatta lågkonjunkturen på 1930-talet höll järnvägarna i ett svårt ekonomiskt grepp. Inte blev det bättre genom den ökande konkurrensen från landsvägstrafiken.
De avslagna ansökningarna om att få lägga ned trafiken mellan Sandbäckshult och Fagerhult tillika med krigsutbrottet 1939 gjorde att situationen blev ekonomiskt helt ohållbar. Nu återstod bara konkurs eller försäljning till staten.
   1 juli 1940 köptes MÅJ av staten. Järnvägen inkorporerades i Statens Järnvägars organisation, dåvarande 27 trafiksektionen i Kalmar.

Vad hände sedan?
Ironiskt nog ökade trafiken under krigsåren. Samtidigt minskade konkurrensen på grund av bränslebristen. I slutet av 1940-talet ökade åter konkurrensen, främst på persontrafiksidan. Detta möttes genom rationaliseringar, bland annat genom insättande av rälsbussar.

 Smalspårets nedläggning
Den fortsatta utvecklingen av landsvägstrafiken gjorde det till sist alltför olönsamt att fortsätta med trafiken på smalspåret.

Beslut om etappvis nedläggning
1 september 1959 lades persontrafiken ned mellan Sandbäckshult och Fagerhult. Den hade då varit obetydlig sedan 2 juni 1957
   1 februari 1962 lades persontrafiken ned mellan Sandbäckshult och Mönsterås.
   26 maj 1963 lades godstrafiken ned mellan Sandbäckshult och Fagerhult. I praktiken hade den upphört redan 6 mars.

 Mönsterås bruk och delvis ombyggnad till normalspår
Bruket byggdes cirka 8 Tankvagn upplastad på en vagnbjörnkilometer från Mönsterås station och togs i drift 1958. I samband med detta anlades en omlastningsplats vid Stubbemåla där järnvägsvagnarna till och från bruket transporterades vi landsväg på en så kallad vagnbjörn. Från början fanns bara en vagnbjörn men 1964 sattes ytterligare en sådan i trafik. Som mest var det 200 turer per månad.

Bilden ovan är inte från Mönsterås utan visar bara hur en så kallad vagnbjörnstransport ser ut. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

   I slutet av 1960-talet hade beslut fattats om att KBJ och MÅJ, delen Mönsterås – Sandbäckshult skulle byggas om till normalspår.

Mot den bakgrunden kom Mönsterås bruk, Arbetsmarknadsstyrelsen, SJ, berörda myndigheter överens om att:
- Bygga om lastplatsen i Stubbemåla till en överföringsbangård med både smal- och normalspår.
- bredda bandelen från Stubbemåla till Mönsterås, sanera och ändra bangården i Mönsterås till normalspårig.
- bygga en ny normalspårig järnväg från Mönsterås till bruket samt anlägga ett spårsystem inom bruksområdet.
   I november 1970 började arbetet och den 10 juli 1972 kunde normalspårtrafiken börja, vagnbjörnstiden var nu historia. Nu kunde normalspåriga vagnar transporteras på smalspåriga överföringsvagnar mellan Kalmar och Stubbemåla. Rampning av normalspårvagnarna skedde i Kalmar och Stubbemåla.
   Det här systemet kom att leva endast drygt ett år eftersom den 14 november 1973 kunde normalspårstrafiken starta på den breddade delen Kalmar – Sandbäckshult. Mellan Stubbemåla och Sandbäckshult hade också linjen blivit ombyggd till normalspår. Samtidigt hade man byggt ett normalspårigt förbigångsspår vid Sandbäckshult vilket möjliggjorde att tågen till och från Mönsterås nu kunde gå direkt till och från Kalmar utan rampning av vagnarna i Stubbemåla och Kalmar.

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
maj_fakta.html senast uppdaterad 2010-08-02