Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

OFWJ,
Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg

Av Rolf Sten


Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.
I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs OFWJ enligt följande:

Skogstorp station year 1900
Skogstorp station omkring år 1900. Loket som drar persontåget är något av loken 1 - 7. Till höger i bild är i riktning mot Eskilstuna. Foto: Stig Nyberg.

Oxelösund - Flen - Västmanlands järnväg, linjerna Oxelösund - Rekarne,
114 km., Rekarne - Kolbäck, 18 km., Rekarne - Valskog, 24 km.

Oxelösund är beläget i Nyköpings skärgård och bekant för sin järnvägen tillhöriga, storartade, isfria hamn och för sin utskeppning av järnmalm. Platsen anlöpes av Götakanalbåtarna.
   Från Oxelösund går banan till Stjärnholms station och fortsätter genom omväxlande skogstrakter och slättbygd till en vik av östersjön, kallad Stadsfjärden, vid vilken Nyköping är beläget i en av vårt lands äldsta bygder och med det gamla slottet Nyköpingshus som förnämsta sevärdhet. Från Nyköpings station fortsätter linjen till Nyköpings Central, föreningsstation med statsbanan. Över ett relativt lågt och öppet land uppnår banan därefter Larslunds och Stigtomta stationer, av vilka den sistnämnda är belägen i Stigtomta samhälle, som är en viktig knutpunkt och har en del mindre industrier. Järnvägen fortsätter över näset mellan Hallbosjön och sjön Långhalsen samt övergår sundet mellan de båda sjöarna, vilket bildar en mindre fors vid Vrena station. Vrena samhälle, som har ett synnerligen vackert läge och är omgivet på tre håll av vatten, har vuxit upp kring den lilla torn lösa medeltidskyrkan. Ett större tegelbruk samt en ångsåg med betydande rörelse äro här belägna. Banan fortsätter mellan Yngarens och Långhalsens många vikar och uppnår Bettna station, belägen på en öppen och bördig slätt. Den närbelägna kyrkan, som härleder sig från 1400-talet och som restaurerats, är ett ståtligt tempel med torn efter ritning av Tessin. Runt omkring Bettna utbreder sig en gammal bondbygd med stora gårdar, i vilkas närhet ofta gravfält förekomma, vilket bevisar att folk bott här från hedenhös.
   Följande station är Vadsbro, från vilken många sevärda platser kunna uppsökas. Kyrkan, som är från medeltiden och har vackra målningar från denna tid, är en av de allra mest sevärda i landskapet. Naturen är den typiskt sörmländska med en småtäck blandning av odlad bygd, skogar, berg och sjöar, ståtliga herresäten och måleriska kyrkor, forntida gravar och välskötta gårdar, vilket allt ger ett starkt intryck av intensiv och uråldrig kultur.
Därefter framgår banan genom mera skogig och glesare bebyggd trakt, passerar Silinge station och uppnår Flen, föreningsstation med statsbanan. Flen är ett betydande municipalsamhälle och har en mängd intressanta anläggningar, bl. a. mek. verkstäder, snickerifabrik, sågverk, tegelbruk, vagn fabrik m. m.
   Från Flen går banan in i en trakt av helt annan prägel. Landet ligger högre, skog och småsjöar upptaga en betydande del av den bergiga terrängen. Herresätena äro få och byarna äro icke många eller särdeles gamla. Efter Mellösa station går järnvägen långs Mellösasjön och stiger därefter alltjämt. Vid Hälleforsnäs station ligger Hällefors bruk med järnverk, större ångsåg m.m. Vid Harsjöns hållpl. uppnår banan sin högsta punkt, belägen i den ödsliga gränsskogen till Rekarnebygden. Linjen sänker sig därefter nedåt Bälgvikens station, belägen vid Näshultasjön, å vilken ångbåtsförbindelse finnes med åtskilliga platser. Vattenleden är omkring 15 km. lång och både vacker och intressant.

Stjärnholms station year 1900
Stjärnholms station omkring 1900. Till höger i bild är i riktning mot Oxelösund. Foto efter gamalt vykort. samling Magnus Bark.

   Banan kommer nu ner till slätten kring Hjälmarens utlopp i Hyndevadsströmmen. Landet genomskäres här av en av landskapets kraftigaste rullstensåsar, den s. k. Strömsholmsåsen, genom vilken banan är framdragen strax före Hållsta station. Trakten har många fasta fornlämningar och den vid banan belägna Husby - Rekarne kyrka har medeltida målningar. Banan övergår Hyndevadsån på det smalaste stället, där ån bildar en kraftig fors, och uppnår Skogstorps station, vilken är omlastningsstation för Hjälmaretrafiken. Ett 1,5 km. långt sidospår leder från stationen till hamnen ovanför den här anlagda regleringsdammen. Flera industriella anläggningar finnas, såsom Skogstorps valsverk, järnmanufakturverk, ångsåg m. m. Under bronsåldern, då sjöfarande utan svårigheter kunde från Mälaren, ja, ända från östersjön, nå hit upp, torde platsen ha haft en livlig samfärdsel och vari t en betydande ort.
   Från Skogstorp följer banan åns västra strand, och snart antyda talrika villor närheten aven större stad, varefter banan ingår på Eskilstuna Centralstation, föreningsstation med Norra Södermanlands järnväg. Den förutvarande gamla stationen har ombyggts och är nu fullt modern. Eskilstuna är Södermanlands största och en av landets mera betydande industristäder och känd långt utanför landet för de berömda Eskilstunasmidena.
   Från Eskilstuna C. går linjen förbi Hällby och Folkesta stationer till Rekarnes station, där banan delar sig i två linjer, av vilka den ena går över det natursköna Kvicksund, livligt frekventerad sommarort, till Strömsholms och Kolbäcks stationer, den sistnämnda föreningsstation med Stockholm - Västerås - Bergslagens järnvägar. Bron vid Kvicksund nybyggdes 1925 och är Skandinaviens största svängbro för kombinerad järnvägs- och landsvägstrafik. Vid Strömsholms station ligger det berömda stuteriet.
   Den andra järnvägslinjen framgår förbi Kungsörs station i köpingen med samma namn. Den har ett vackert och fördelaktigt läge vid Arbogaåns utlopp i Mälaren. Flera icke obetydliga industrier finnas på platsen. Vid Valskogs station förenar sig linjen med Örebro - Köpings järnväg.
   Den sammanhängande linjen Oxelösund - Ludvika har en viktig uppgift att transportera järnmalm från mellersta Sveriges gruvfält till Oxelösund. Direkta personvagnar framföras mellan Stockholm och Eskilstuna över Kolbäck.

Folesta station year 1910
Folkesta station någon gång på 1910-talet. Loket med det blandade tåget är något av tankloken 35 - 36. Till höger i bild är i riktning mot Eskilstuna. Foto: Stig Nyberg.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till OFWJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
ofwj_beskrivning..html senast uppdaterad 2004-03-07