Return to SJ main-page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Skövde - Karlsborg
The state railway Skövde - Karlsborg

av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Snabbfakta Statsbanan Skövde - Karlsborg del 1/2
Skövde station year 1890
Skövde station 1890. Utgångspunkt för statsbanan till Karlsborg. Kanske är det ett tåg från Karlsborg som står närmast stationen? Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Förhistoria
Anledningen till att statsbanan Skövde – Karlsborg byggdes var för att i första hand åstadkomma en förbindelse mellan det svenska järnvägnätet och fästningen i Karlsborg.

Innan vi går vidare är det kanske på sin plats att beskriva fästningen.
I Allers illustrerade konversationslexikon från 1903 beskrivs Karlsborgs fästning enligt följande:
    ”Karlsborg, en på Vätterns västra strand belägen fästning, vid Göta kanals utlopp. På förslag af den krigserfarne Karl XIV Johan börjades uppförandet af denna fästning år 1819 på den s. k. Vanäs udde, till en början enligt * bastionsystemet. Efter 1835 fortsattes arbetet enligt det då allt mera tillämpade ** kaponjärsystemet, men är ännu icke till alla sina delar fullbordadt. I främsta rummet afser fästningen att vara en tryggad upplagsplats för såväl härens reservförråd, som ock för de dyrbarheter, hvilka ägas af staten och riksbanken, och den är därför inrättad som hufvudförrådsplats. Både sjö- och landtfronterna utgöras af jord- och stenvallar samt omsluta en areal af 40 har, på hvilken finnas uppförda kanon- och bonings-kassematter såväl som förrådshvalf. Dessutom rymmer fästningen stora förråd af gevär, ammunition, proviant, persedlar m. m., reparationsverkstäder, stall, ridhus o. s. v. Medelst järnväg står fästningen i förbindelse med Sköfde, och sjöledes uppehållas kommunikationerna af Vätterns och Göta kanals ångare. Sedan början af år 1885 bildar fästningsområdet jämte närliggande delar af Mölltorps och Undenäs socknar en egen socken i Skaraborgs län.”
(* Bastion: en framskjuten del av fästningsvallen på äldre befästningar. ** Kaponjär: kasematt (värn), som skjuter ut från eskarpen, avsedd för försvar av en fästningsgrav.)

  
Fästningen som var färdigbyggd 1909 hade sin roll i det så kallade ”centralförsvaret” och avsikten var bland annat att Sveriges statsledning skulle flytta hit i fall av ofredstid.
    I takt med utvecklingen, inte minst flygets utveckling, blev fästningen, nästan innan den var färdigbyggd, omodern och redan1925 lades den ned.
Militärt kom den dock att användas även i fortsättningen som en del i Karlsborgs militära garnison. I slutet av 1930-talet tillkom flygflottiljen F6 vilken var i bruk till 1994. Fästningen är idag till större delen ett museum.

Banan byggs och invigs
Riksdagen beslutade att banan skulle byggas. Den var kostnadsberäknad till 3,05 miljoner kronor ett belopp som fördelades på tre år.
   Under ledning av kaptenen i flottans mekaniska kår A T Roos (bild till vänster) började banbygget 1 juli 1874.
   Banbyggnaden mötte inga större svårigheter och banan kunde öppnas för allmän gods- och persontrafik 27 juli 1876.
”Från Sköfde lutar banan 10 ‰ mot Ösaån och är därefter framdragen förbi Igelstorp och öfver Tidaån till Tibro. Sedan följer den sydöstra stranden av sjön Örlen, går vidare förbi Fagersanna, utefter Ulfvamossen och Kyrksjön till Mölltorp och Karlsborgs station. Härifrån är den utsträckt dels till Rödesund, där anslutning finnes till Göta kanalled, dels in till Karlsborgs fästning.”
Map from year 1904
Avsnitt ur karta från 1904. Utvisande statsbanan Skövde - Karlsborg - Rödesund.

Vid banbygget flyttade man för banvallens bildande om 316,506 kbm jord och sprängde Drawing Skövdebort 2,696 kbm berg.
   För passerandet av större och mindre vattendrag anlades 6 broar och 86 avloppstrummor. Bland broarna kan två av de större nämnas. Bron över Ösaån bestod av ett spann på 29,69 meter och över Tidaån bestod bron av 3 spann på 14,86 meter vardera.
   Banans längd mellan stationerna i Skövde och Karlsborg är 43,9 kilometer. Räknar min in spåren till Rödesund och Fästningen blir längden 47,76 kilometer. Rälsen som lades in var av järn och hade en vikt på 32,35 kg/meter. Största lutning är 10 ‰ och minsta kurvradie 600 meter.
Karlsborg station year 1900
 Karlsborg station 1900. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

 Från Karlsborgs station fortsatte banan 1 kilometer fram till Rödesund där man fick anslutning till Göta kanal. Person- och godstrafik till och från Rödesund förekom bara under den tid på året då trafiken på Göta kanal var igång.
Karlsborg hette från början Rödesund och Rödesund benämndes Rödesunds hamn detta ändrades 30 december 1876 till Karlsborg respektive Rödesund.
   Från Karlsborgs station anlades även ett cirka 3 kilometer långt stickspår till Karlsborgs fästning. Spåret användes för godstrafik och i viss mån även för trupptransporter.

Längs banan fanns 97 plankorsningar med vägar samt två stycken vägportar
   För banvakterna uppfördes 19 stycken banvaktsstugor.
   Vid trafikstarten fanns det följande stationer, Igelstorp, Tibro, Fagersanna, Mölltorp samt lastplatsen Rödesund
Igelstorp station year 1902, engine SJ Da2 347
Igelstorp station 1902. Tåget dras av SJ Da2 347 och är på väg mot Skövde. Foto: Den Nybergska samlingen.


Tibro station 1902. loket är SJ Aa 128 "HALFDAN SNÄLLE" och tåget är på väg mot Skövde. Foto: Den Nybergska samlingen.

Fagersanna station year 1902, engine SJ Aa 128
Fagersanna station 1902. loket är SJ Aa 128 "HALFDAN SNÄLLE" och tåget är på väg mot Skövde. Foto: Den Nybergska samlingen.

För drift och underhåll av loken uppfördes i Karlsborg 1876 ett så kallat rundstall bestående av en stallplats. Förenat med stallet byggdes ett vattentorn och framför stallporten lade man ned en 12 meters vändskiva. Stallet var beläget i bangårdens södra ände.
   I Skövde uppfördes i samband med öppnandet av banan till Karlsborg ett rundstall med två platser i bangårdens västra del. En vändskiva på 12 meter nedlades och i anslutning till stallet anlades ett kolbås. Efter några år utbyggdes stallet med två platser. 1913 byggdes ett stall med ett spår avsett för en snöplog.

Mölltorp station year 1902
Mölltorp station 1902. Persontåg draget av lok SJ Aa 128 "HALFDAN SNÄLLE" ankommer från Karlsborg. Foto: Den Nybergska samlingen.

Back till sidans början. Back to page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
sb_skovde_karlsborg_snabbf.html senast uppdaterad 2006-10-05