Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Haparandabanan, Boden - Morjärv - Kalix - Haparanda

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


.Ovanstående bild kommer från en informationsbroschyr utgiven av Banverket. Den visar ett systemtåg någonstans på linjen Boden - Morjärv
Ovanstående bild kommer från en informationsbroschyr utgiven av Banverket. Den visar ett systemtåg någonstans på linjen Boden - Morjärv. Foto: Banverket.

Dagens järnväg till Haparanda sträcker sig från Boden via Morjärv - Karungi till Haparanda och är en  viktig internationell länk som gör det möjligt att köra ökade transporter på järnväg.

Bakgrund
Så här skriver Banverket: "Den gamla järnvägssträckan mellan Boden och Haparanda byggdes för drygt 100 år sedan och är i väldigt dåligt skick. Detta medför att trafikeringskostnaderna blir mycket höga, vilket hämmar och begränsar trafiktillväxten.Järnvägsträckan saknar också signalsystem och är inte elektrifierad vilket gör att den endast kan trafikeras med dieseldrivna lok.
   Förstudier och järnvägsutredningar har visat att det bästa alternativet, ekonomiskt och miljömässigt, är att rusta sträckan Boden-Kalix och bygga helt ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda.

Varför byggs Haparandabanan?
Inom Barentsregionen och Nordkalotten ökar behovet av transporter. Industrier och handelsföretag vill ha en säker, snabb och miljövänlig frakt av sina produkter. Genom upprustningen och byggandet av Haparandabanan tillgodoses dessa behov. Banan ökar den regionala tillväxten samtidigt som den är viktig för en välfungerande godstrafik mellan
norra och södra Sverige. Haparandabanan är den enda järnvägslänk som binder
samman Sverige med Finland och Ryssland. Den är också en del av NEW-korridoren, en fraktväg som består av en kombination av järnvägs- och sjötransporter, och som är särskilt utpekad för internationella godstransporter av EU."   
 

Den nya Haparandabanan
Banverket har av staten fått i uppdrag att rusta upp den befintliga järnvägen mellan Boden och Morjärv samt bibanan Morjärv - Kalix. I uppdraget ingår att mellan Kalix och Haparanda bygga en helt ny järnväg.
    När den  nya Haparandabanan är klar att tas i bruk kommer den gamla sträckningen över Karungi att läggas ned
    Den nya Haparandabanan Boden - Morjärv - Kalix - Haparanda kommer att vara elektrifierad och ha en kapacitet som står i relation till dagens och morgondagens transportbehov.
Sammanfattningsvis kan man säga att projektet består av upprustning av befintlig järnväg Boden-Morjärv - Kalix/Karlsborg (119 km) samt ny järnväg Kalix-Haparanda (42 km).  
   Hela sträckan Boden-Kalix-Haparanda ska elektrifieras och förses med nytt signalsystem.
    "Banan kommer också förses med ett nytt, modernt signalsystem som heter ERTMS (European Railway Traffic Management System). Med hjälp av ERTMS kan man köra
tågen snabbare, säkrare och öka antalet tåg som trafikerar sträckan.
   Med ERTMS får lokföraren via radiosignaler all information som behövs på en panel i loket, till exempel hastighet, bromskurvor och hur den närmaste sträckan ser ut. Jämfört med traditionellt signalsystem är ERTMS betydligt mer flexibelt och avancerat när det gäller att förmedla information.
På sikt ska ERTMS införas över hela Europa, vilket gör det möjligt att köra med samma tåg och lokförare oavsett land."

Karta över "Nya Haparandabanan.
Karta över "Nya Haparandabanan. Kartan kommer från Banverket.

För närvarande
Upprustningen av den befintliga järnvägen Boden-Kalix/Karlsborg pågår. Byggnad av ny järnväg Kalix-Haparanda startade februari 2008.
Fram till april 2010  pågår elektrifiering av sträckan Boden - Morjärv

Trafikstart är beräknad till 2012

Kostnad: Cirka 3,4 miljarder kronor.

Mot bakgrund av detta genomförde Banverket (nuvarande Trafikverket)
under åren 1999 och 2000 en förstudie för att utreda förutsättningarna för
en ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda som ett alternativ till
upprustning av befintlig järnväg Morjärv–Haparanda. Arbetet fortsatte
sedan med en järnvägsutredning och Banverket beslöt 2005 att fortsätta
med järnvägsplaner för en ny kustnära järnväg mellan Kalix och Haparanda.
Sträckan tillåtlighetsprövades och regeringens godkännande kom i juni 2006
och arbetet fortsatte med järnvägsplaner, projektering och byggande.
År 2004 var också en förstudie klar för elektrifiering av den befintliga
järnvägen mellan Boden–Morjärv–Kalix–Karlsborg. Beslutet blev att gå vidare
med en elektrifiering, ny omformarstation i Kalix och bärighetsupprustning
av banan samt byggande av nya mötesstationer för att klara det framtida
trafikbehovet.
Denna slutrapport beskriver händelser och erfarenheter från
Järnvägsplaneskedet fram till trafikeringsstart.
Slutrapporten riktar sig till projektstyrgruppen, mottagare av projektets

 

 

 

Allmänt
Plats Norrbotten Sverige
Sträcka Boden–Haparanda
Anslutande linjer Stambanan genom övre Norrland
Malmbanan
Torneå–Haparanda-banan
Organisation
Ägare Svenska staten
Infrastruktur­förvaltare Trafikverket
Tekniska fakta
Längd Boden–Haparanda 159 kilometer
Antal spår enkelspår med mötesspår
Spårvidd 1 435 millimeter (normalspår)
Största tillåtna axellast 25 ton
Största lutning 19,9 ‰
ERTMS System E2 från 2013-12-15
Fjärrblockering nej, System M till 2013-12-15
Högsta hastighet 90 km/h
Elektrifierad ja

2004-2021

Åren 2004-2011 genomfördes upprustning och elektrifiering av sträckan Boden–Morjärv–Karlsborg. Den 19 december 2011 gick det första eldrivna godståget på denna sträcka.[7]
Karungi järnvägsstation på den numera nedlagda sträckan Morjärv-Karungi-Haparanda.

En ny järnväg byggdes som en fortsättning från Kalixbanan vidare förbi Sangis till Haparanda. Hela sträckan Boden–Haparanda har elektrifierats. Första spadtaget på den nya banan togs i september 2006 och var klar i slutet av 2012. Den gamla sträckan Morjärv–Karungi–Haparanda lades ned den 8 december 2012[8][9]. Motiveringen till att bygga ny järnväg var att ett stort upprustningsbehov fanns på den gamla banan, till en ganska stor kostnad. Eftersom sträckan Kalix-Haparanda är mycket kortare än Morjärv-Karungi-Haparanda (och Morjärv-Kalix skulle behållas), ansågs det medräknat framtida underhållsbehov vara någorlunda likvärdigt i kostnad mellan båda alternativen, och bli snabbare restider via Kalix.[10]

Kostnaden blev runt 3,6 miljarder kronor,[11] varav EU bidrog med 40 miljoner.[12]

Persontrafik på banan startades den 1 april 2021 i Norrtågs regi[13]. Ett nytt resecentrum har byggts i Kalix och stationen i Haparanda har rustats upp med en ny plattform.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
sb_haparandabanan.html senast uppdaterad 2022-04-09