Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 GDJ, Gävle-Dala Järnväg

Av Rolf StenSnabbfakta (facts about GDJ)
G
ävle - Dala Järnväg (GDJ), sträckan Gävle - Falun, öppnades för allmän trafik 1859.
   De första idéerna om en järnväg i det här området framkom 1841 då C J Nordin på Forsbacka bruk , grosshandlaren H W Eckhoff i Gävle samt brukspatron T Petre i Hofors uppdrog åt lantmätaren S P Bergman att göra en undersökning över en järnväg mellan Gävle och Forsbacka bruk.
   Utifrån bland annat detta framkom tanken att järnvägen skulle gå ända till Falun.
   I januari 1850 sonderades intresset för en järnväg Gävle - Falun, antingen för hästdrift eller ångloksdrift.
   I mars uppdrogs åt C E Norström och S P Bergman att utföra en undersökning och att ta fram ett kostnadsförslag. I november var detta klart och resultatet visade att en hästbana med spårvidd 4 fot skulle kosta 1 637 600 riksdaler. En bana för lokomotivdrift, spårvidd 4 fot 10 tum, skulle kosta 2 400 000 riksdaler.
   Vid en jämförelse med de båda alternativen visade det sig att driften av en lokbana skulle bli mycket billigare. Den kunde trafikeras året runt och det var även möjligt att transportera passagerare.
   Man beslöt att gå vidare och den 14 april 1851 ansökte man om statslån. Detta avstyrktes i augusti 1851.
  Sigill för Gefle - Dala JernvägsaktiebolagMan gav emellertid inte upp. Till Riksmötet 1853-1854 gjordes en förnyad framställan om statens stöd.. Vid en omröstning den 22 november 1854 beslöt man att bevilja 1 600 000 riksdaler i lån till en lokbana mellan Gävle och Falun.
Gävle - Dala Järnvägsaktiebolag konstituerades den 5 mars 1855. Bolagets förste ordförande blev A W Nisser.
   Koncession beviljades den 8 maj 1855.
   Till chef för järnvägsbygget utsågs Claes Adelsköld.

Första spadtaget
Första spadtaget vid Sätraåsen
D
en 29 maj 1855 togs det första spadtaget vid Sätraåsen strax utanför Gävle. Den här dagen gick verkställande direktören i järnvägsbolaget, grosshandlaren Pehr Murén, " i spetsen för sex man, vilka var och en drog sin skottkärra, tågade Nygatan i Gävle upp från Brobänkshållet norra vägen ut till Sätraåsen för att taga de första spadtagen för järnvägsarbetets påbörjande. Dessa de första skottkärrorna fylldes i Sätraåsen och utfördes. De små kanonerna vid det strax där bredvid belägna utvärdshuset Karlsborg dundrade, och många av stadens innevånare drucko den dagen en välgångsskål för Gefle - Dala järnvägs framgång".

    Efterhand som banbyggnaden blev färdig öppnades bandelarna för trafik.
- Gävle - Kungsgården 10 augusti 1857.
- Kungsgården - Storvik 7 juni 1858.
- Storvik - Robertsholm 13 augusti 1858.
- Och slutligen Robertsholm - Falun 13 juli 1859.
   Gävle - Dala järnväg var därmed öppen för allmän trafik i hela sin längd. Det svenska järnvägsnätet hade utökats med en normalspårig 91,7 kilometer lång järnväg.

Margretehill, Forsbacka station year 1893
Margretehill station omkring år 1893. Stationen är belägen 16 kilometer väster om Gävle. Från 1895 ändrades namnet till Forsbacka. Godståget som dras av lok nummer 14 "MERKURIUS" är på väg mot Gävle. Foto: samling Rune Lundby.


the Falun yard 1925
Falun Station och del av bangården omkring år 1925. Till höger syns godsmagasinet och mitt i bild skymtar stationshuset. Bilden kommer från Svenska Järnvägs- föreningens 50-års skrift.


Trafikområdet växer
D
et låg i GDJ intresse att utöka sitt trafikområde varför man aktivt stödde de järnvägsplaner som fanns i regionen
   Man engagerade sig starkt i
Falun - Rättvik - Mora Järnvägsaktiebolag (FRMJ) samt i Falun - Västerdalarnas Järnvägsaktiebolag ( FVJ). I båda bolagen ägde man 50 % av aktierna. 1903 köpte man upp resten av aktierna och därmed kom FRMJ och FVJ att bli helägda dotterbolag till GDJ. Trafikeringen av de båda banorna sköttes av GDJ med sitt rullande materiel
   När
Mora - Älvdalens Järnvägsaktiebolag (MEJ) gick i konkurs 1906 ropade FRMJ in järnvägen när den 1908 gick på exekutiv auktion. Trafikeringen av banan sköttes från början av GDJ med sitt rullande materiel
   Bergslagernas Järnvägar ( BJ) ökade efterhand sitt aktieinnehav i GDJ. 1908 inköpte BJ så många aktier att man blev majoritetsägare i GDJ.

Trafikförvaltningarna GSG och GDG
D
en 1 januari 1909 bildades Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gävle (GSG). GDJ, FRMJ och SVJ anslöt sig till denna.
   Årskiftet 1918/1919 bröt SWB samarbetet varför GSG ombildades till GDG (Göteborg - Dalarna - Gävle). GDG kom att vara verksamt fram till GDJ:s förstatligandet 1948.


Gävle - Dala Järnvägar
V
id Gävle - Dala Järnvägs bolagsstämma 1918 beslöts att GDJ skulle övertaga dotterbolagens koncessioner samt därefter upplösa FRMJ och FVJ.
Från och med 1 januari 1920 ingick alla Järnvägarna helt i Gävle - Dala Järnväg och från det här datumet kom GDJ att benämnas Gävle - Dala Järnvägar.
För vidare information om GDJ, gå till Gävle - Dala Järnvägar.

Return to page top
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
gdj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 14 maj 2003