Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan!

 DHdJ, Dala - Hälsinglands Järnväg

Av Rolf Sten


Person- och godsvagnar vid DHdJ  (wagons at DHdJ) (2002-06-19)

Personvagnarna
För persontrafiken inköpte bolaget ett antal vagnar från Nya Aktiebolaget Atlas i Stockholm (Atlas). Vagnarna levererades under 1899. Samtliga personvagnar var försedda med ångvärmeledningar.
Vagnarna fördelades enligt följande:
   Två stycken boggievagnar kombinerade andra- och tredjeklass. Vagnarna numrerades som BCo1 och BCo2. Sittplatsantalet var i varje vagn 28 i andra- och 35 i tredjeklass.
  Vid leveransen var vagnarna utrustade med enbart skruvbroms och fotogenbelysning. 1910 försågs BCo2 med vaccumbroms och acytylenbelysning och 1912 moderniserades BCo1 på samma sätt.

Två stycken två-axliga, obromsade, kombinerade andra- och tredjeklass vagnar. Vagnarna numrerades som BC 7 och BC 8. Sittplatsantalet var i varje vagn 12 i andra- och 22 i tredjeklass. Vagnarna var försedda med fotogenbelysning.
Vagnarna försågs 1913 med genomgångsledning för vaccumbroms. Vagn nummer 7 försågs 1916 med plåtbeklädnad eftersom träpanelen hade blivit i dåligt skick..

Tre stycken två-axliga, skruvbromsade, tredjeklassvagnar. Vagnarna numrerades som C 11, 12 och 13. Varje vagn hade plats för 44 stycken passagerare. Vagnarna var försedda med fotogenbelysning.
1913 försågs vagnarna med genomgångsledning för vaccumbroms.

Två stycken två-axliga, obromsade, kombinerade tredjeklass och postkupé. Vagnarna numrerades som CD 19 och 20. Varje vagn hade plats för 22 passagerare. Belysningen bestod av fotogenlampor.
CD 19 försågs 1912 med vaccumbroms och CD 20 fick 1913 genomgångsledning för vaccumbroms.

Inför trafikstarten på bibanan Göringen - Dalfors, 1902, inköptes en begagnad personvagn från Nässjö - Oskarshamns Järnväg. Det var en tvåaxlig obromsad tredjeklass personvagn med plats för 40 resande. Vagnen som var tillverkad 1872 numrerades som C 9.
   Den här vagnen var i huvudsak avsedd för trafiken på bibanan. 1907 byggdes den om till en kombinerad tredjeklass- och resgodsvagn varvid sittplatsantalet minskade till 30. Vagnen numrerades om till CF 29.
   1913 slopades den som personvagn och kom fram till 1917 att tjänstgöra som järnvägens materialvagn. Vagnen såldes det här året som skrot för 1500 kronor.

Som extra kapacitet fanns det sex stycken så kallade "sommarvagnar" (se avsnittet godsvagnar). Som hörs på namnet var det vagnar som bara användes under den varma årstiden. Det var lösa skrov, inredda för persontrafik, som kunde monteras på vanliga öppna godsvagnar. Skroven bestod av väggar och tak samt glaslösa fönster. Sittplatserna bestod av träbänkar. 40 resande fick plats.
   1913 försågs samtliga personvagnar med modernare buffertar.
   Personvagnarnas sammanlagda kapacitet var 410 resande. Därav var 80 platser i andra klass. Om man även räknar in de sex sommarvagnarna ökade kapaciteten med 240 platser.

Furudal station year 1900-1901. The engine is No 3
Furudal station år 1900 eller 1901. Lok nummer 3 med blandat tåg på väg mot Bollnäs. Närmast lok syns en kalkvagn littera R. De övriga vagnarna resgods- och passagerarvagnar. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Godsvagnarna
Från Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje köptes 1899 två stycken kombinerade resgods- och ångfinkevagnar. Dessa numrerades som F 206 och 207. Båda vagnarna var försedda med skruvbroms. Ångpannorna var av Cochrans modell och tillverkade av Munktell.
   Vagnarna gick som resgodsvagnar i persontågen och ångpannan användes, under den kalla årstiden, för att leverera ånga till personvagnarnas uppvärmning.

För res - och styckegods samt färskvarutransporter köptes fem stycken täckta vagnar. Även dessa levererades av Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje och var tillverkade under åren 1897/98. Vagnarna numrerades som G 191 - 195.
   1910 isolerades G 193 och 195 för att kunna användas som så kallade varmvagnar.    Vagnarna försågs även med ångvärmeledning. Varmvagnarna behövdes speciellt vintertid för transporter av köldkänsligt gods. Samma år försågs 192 och 193 med vacuumbroms och 195 med genomgångsledning för vacuumbroms. Vagn 194 var under några även försedd med ångpanna för uppvärmning av personvagnar.
  Samtliga vagnarna var förberedda för trupp- och hästtransport.
   Det visade sig att man hade underskattat behovet av täckta vagnar varför man redan 1900 , i två omgångar, köpte ytterligare tio stycken. Fem stycken från Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje samt fem stycken från Vagn & Maskinfabriken i Falun. Vagnarna numrerades som G 352-355 respektive 356-360.
Året därpå köpte man ytterligare två stycken. Den här gången från Atlas. Vagnarna numrerades som G 361 0ch 362.
   Ännu var inte behovet mättat varför man 1902 köpte ytterligare två vagnar. Den här gången från Karlstads Mekaniska Verkstad. Dessa vagnar numrerades som G 363 och 364. Det här var för övrigt den sista nyanskaffningen av vagnar till DHdJ.
Samtliga G-vagnar var obromsade samt förberedda för trupp- och hästtransport. Nummer 351, 355 och 359 försågs efterhand med genomgångsledning för vacuumbroms.

Under åren 1897 till 1899 köptes från Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje sammanlagt 140 stycken öppna godsvagnar. Av dessa vagnar var 56 stycken försedda med skruvbroms. Vagnarna numrerades in i nummerserien 100-247. De ursprungliga NN-vagnarna 116, 125 , 151, 163 samt 188 försågs 1902 med skrov för kalktransporter och blev omlittrerade till R. Kalkskroven kostade 275 kronor styck.
   Vagnarna 196-205 levererades som KN-vagnar. Det vill säga att de var utrustade med så kallade svänglar vilket gjorde det möjligt att transportera virke som var så långt att det måste lastas på två vagnar.
Övriga vagnar littrerades som NN.
   Till sex stycken av NN-vagnarna köpte man så kallade "sommarvagnsskrov". Detta gjorde det möjligt att transportera resande. Skroven rymde 40 passagerare. Vagnarna NN 102, 119, 122, 126 samt 168 gick normalt i trafik som "Sommarvagnar" och var då littrerade CN. Skroven kostade 500 kronor styck.
   Övriga öppna godsvagnar användes till allehanda transporter. För att bredda vagnarnas användningsområden fanns det 100 stycken lösa träkolsskrov som kunde montera på vagnarna. Dessutom fanns det äve 10 stycken skrov för kalktransporter.
   Vilka vagnar som för tillfället gick apterade med lösa skrov, berodde helt på kundernas transportbehov
DHdJ car nn 229
DHdJ öppna godsvagn Nn 229. På bilden försedd med ett löstagbart träkolsskrov. Leveransfoto 1899. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Från Nässjö-Oskarhamns Järnväg köptes en, obromsad, begagnad N-vagn, tillverkad 1872. DHdJ byggde om den för att användas som spårrensare. Vagnen numrerades som N 100.

För alla vagnar vid DHdJ gällde att de ursprungliga axlarana var av Surahammars tillverkning och SJ 1890-års modell. Materialet var puddelstål. Hjulringarna var av Sandvikens bessemerstål och fästade med bultar. Efterhand som ringarna slets ut ersattes de av Surahammars martinstål och fästades med sprängringar. Vid nyanskaffning av axlar övergick man också till Surahammars martinstål.

Godsvagnarnas sammanlagda lastförmåga var 1334 ton!

Datatabell över DHdJ person- och godsvagnar
Littera nummer tillv.år Axel-
avstånd
löb sittpl 1/2
Lastar
egen
vikt
antal  Anmärkning 
BC0+ 1-2 1899 2.0/12.0 18,87 28/35. 25,4 2 -
BC 7-8 1X 4,3 10,27 12/22 11,2 2 -
C 9 1872 3,68 7,7 -/40 8,5 1 Före detta NOJ
C+ 11-13 1899 4,3 10,27 -/44 11,1 3 -
CD 19-20 1899 4,3 10,27 -/22 11,2 2 -
- - - - -/45  - 1 Släp till ångvagnen
F+ 206-207 1899 4,3 9,67 5 ton 15,2 2 Plåtklädda ångfinkor.
G+ 191-195 1897/98 4,3 9,67 2 ton 9,4 5 No 194 med ångpanna för tåguppvärmning.
G 351-355 1900 3,76 8,17 9 ton 7,4 5 -
G 356-360 1900 3,76 8,17 9 ton 7,4 5 -
G 361-362 1901 3,76 8,17 9 ton 7,4 2 -
G 363-364 1902 3,76 8,17 9 ton 7,4 2 -
R 116,125 1897/98  3,76  8,87  10,7  6,3   
R 151,163 1897/98  3,76  8,87  10,7  6,3   
R 188 1897/98 3,76 8,87 10,7 6,3 5 -
N 100 1872 3,68 7,7 8 5 1 Före detta NOJ. Användes som spårrensare
Nn 101-115 - - - - - - Data Nn- vagnarna. Se nedan "med broms" respektive "utan broms"
Nn 117-124 - - - - - - -
Nn 126-150 - - - - - - -
Nn 152-162 - - - - - - -
Nn 163-187 - - - - - - -
Nn 189-190 - - - - - - -
Nn 208-247 - - - - - - -
Nn Med broms 1897-99 3,76 8,87 12 5,4 56 Av Nn-vagnarna 56 stycken med broms
Nn Utan broms 1897-99 3,76 8,87 12 4,9 69 Av Nn-vagnarna 69 stycken utan broms. Sex stycken av vagnarna är med inredning för persontrafik, ”sommarvagnar”.
Kn 196-205 1899 3,76 8,87 12 5,4 10  

Back to page top
Previous page   Föregående sida Nästa sida  Next page


Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckningen

© Rolf Sten
dhdj_vagnar.htm senast uppdaterad 2007-08-20