HOME
INDEX

637     Malmö - Genarp

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö) - (Östervärn) - Bokskogen nedre - Klågerup - Genarp inklusive (Bokskogen nedre) - Bokskogen övre
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringM (Malmö) 0,000 3 1856-12-01 stn, triangelspår; ansl SJ, MkontJ, MSJ, Bandel 639
Övn (Östervärn) 1,900   1892-12-21 stn, ansl MSJ, MKontJ. † 1992-01-01, BI 1995; Ny pendeltågsstn P 2000-06-13
H Hohög 4,300 12 1894-06-15 stn, † 1948-05-09
  Virentofta     5,6 1923 hp, † 1931
Q Kvarnby 6,700 17 1894-04-15 stn, † 1948-05-09; fd Qvarnby
Qvarnby
  Sallerup   8,000   1899 lp, hlp 1900, lp 1901, †~1915
B Bjärshög 10,400 20 1894-04-15 stn, †1 948-05-09; fd Bjäreshög
Bjäreshög 20 1894-06-15
Bjereshög
Ba Bara 13,400 31 1894-04-15 stn, † 1948-05-09
Bkväx Bokskogsväxeln 14,000 1898 fp, BI 1948
Bkn Bokskogen nedre 14,000  1895 hp, † 1946-05-09; <1898 Bokskogen
Torups lertag ~0,400 ~1898 ssp  BI ~1904;
Bkö Bokskogen övre 1,200 1898-06 säsong hp, † 1948-05-09
Klågerup 18,300 15 1875-07.26 Klågerup 15 se Lund–Trelleborgs järnväg
Kn Kongsmarken 22,000 15 1894-04-15 stn 1894-04-15, † 1948-05-09
Td Toppeladugård 26,000 35 1894-04-15 stn, † 1948-05-09
G Genarp 28,000 41 1894-05-15 stn, † 1948-05-09


 

Malmö–Genarps järnväg (MGJ)
MGJ:s förverkligade linjesträckning föreslogs i princip av 1870-talsprojektet ”Östra Skånes järnvägar” och aktualiserades i början av 1890-talet när Malmö–Tomelilla järnväg planerades.
Sedan denna fått en nordligare sträckning förverkligade de ”södra” intressenterna sitt alternativ. De utgjordes i första hand av godsägare utmed linjen och ägare till kritbrott vid Kvarnby.
Krita, sockerbetor och tidvis lera till Klagshamns cementfabrik var de tyngsta godsslagen. Persontrafiken var måttlig, utom på senvåren då många malmöbor skulle ut till Bokskogen och till festplatsen vid sidospårets ände.
Bolaget ägnade sig åt vidlyftiga godsvagnsaffärer som dock inte kunde förhindra en konkurs 1929.
Efter en rekonstruktion fortsatte problemen. Konkurrensen från vägtrafiken hårdnade och omlandet var litet – en koncessionerad förlängning till Ystad blev inte av.
I brist på nyinvesteringar fick banan en alltmer museal karaktär och var i slutet av 1930-talet nära att läggas ner sedan förstatligande avvisats men andra världskriget gav den tio nådår

Koncession
1892-03-26 Östervärn–Genarp.
1901-03-01 Bokskogen nedre–Bokskogen övre, i efterhand.

Längd Totalt 27 km.

Spårvidd 1435 mm .

Förvaltningsort
Till 1937 Malmö, till 1945 Lund, sedan Kvarnby.

Trafikförändringar
1894-04-15 *Östervärn–Genarp, 26 km, allmän trafik.
1896-06 *Bokskogen nedre–Bokskogen övre, 1 km, provisorisk persontrafik.
1903-04-08 *samma sträcka, allmän persontrafik (TT).
1947-09 †Bokskogen nedre–Bokskogen övre, 1 km, persontrafik de facto.
1948-05-09 † all trafik.

Samband
Förvaltades 1937-07-01–1939-06-30 av Landskrona–Lund–Trelleborgs järnväg.

Trafik
a) MGJ trafikerade MöToJ/MSJ-spåret Malmö C–Östervärn.
b) Sidospåret till Bokskogens övre trafikerades endast sommartid.

Omläggning
1915-12-01 flyttades östra utfarten från Östervärn när SJ:s och MSJ:s nya verkstäder anlades.

Upprivning 1948–49.

Nollpunkt Malmö C.

Anmärkning
Pensionsfonden försvann i konkursen och stins Thulin i Hohög tvingades arbeta tills han var 82 år.

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Björn Åstedt, Malmö–Genarps Järnväg 1894–1948, 1988
- ”MGJ-boken: rättelser och kompletteringar”, ÖSJ-bladet 1/1992
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2011-12-03 Rolf Sten