HOME
INDEX

624     Landskrona - Lund

FÖREGÅENDE
LISTA
(Landskrona) - (Kävlinge) - (Lund)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringLk (Landskrona) v 0,000 2 1865-08-01 stn, † P 2000-01-07; nu trafikalt vid sidolinje;  hamnspår; ansl LEJ
Lkgb (Landskrona godsbangård)     2 2000-06-13  gbg
  lmk   3,178   2001-01-07 lmk, km 3,178 = 23,671; I inom Landskrona Ö stn; grenpunkt till linjen mot Helsingborg
Axa Axeltofta 4,100 1998-07-23 avx, I del av Landskrona Ö stn 2000
H/Häp Häljarp h 4,500 4 1893-08-08 stn, hlp 1939, † 1966-05-22
Heljarp
Sx/Sxp Saxtorp v 9,200 14 1893-08-08 stn , hlp 1958, hp 1968, † 1982-06-12
Af/Ann Annelöv v 11,400 16 1893-08-08 stn, hlp 1958, hp 1962, † 1982-06-12
Annelöf
Ann grp Annelövs grusgrop   12,4     grp
  sidospår   12,5     ssp, BI; krutbruk
Ann Annelöv   13,3   1999-08-09 avx, BI 2000
Dös Dösjebro   (34,700) 12 2000-10-30 hp; PH. Hp i nytt läge efter linjeomläggning
D/Dös Dösjebro v 14,200 13 1893-08-08 stn , hlp 1965, U stn 1967, I hp 1972-03-28, T hp 1972-05-28, †1982-06-12, *P 1984-06-03. P † 2000-10-30
Dösjöbro 14
Da Dagstorp h 16,200 15 1893-08-08 stn, hlp 1940, hp 1961, † 1970-05-31
Kg (Kävlinge) h 20,400 15 1886-09-18 stn, † G 1997-06-09; <1913 Kjeflinge; ansl 20,4 KSJ, KjBJ, Godsstråket genom Skåne; PS
  Kävlinge grusgrop   21,000     grp; fd Kjeflinge grustag
  Kävlingeån   21,200     bro 78 m; dsp
Lla Lackalänga   22,000   1996-08-19 avx, BI 1997-02-24
L/Lla Lackalänga v 23,300 29 1886-09-22 stn, hlp b1940t, hp ~1958, † 1967-05-27
Lla Lackalänga   23,500   1995-08-14 avx, BI 1996-08-19
W, V/Vkä Vallkärra v 26,700 29 1886-09-22 stn, † 1967-05-27, BI 1972-10-18
  Vallkärra   26,700 29 1981-10-26 ts, BI 2005-08-01; IS
Nnö Norra Nöbbelöv v 28,300 30 1929 hp, † 1963-05-26
Gnb Gunnesbo 29 ,000 1986-06-01 hp; PH
  Gunnesbo hållplats   29,000   bro 112 m; dsp
Lurhv Lunds stads renhållningsverk 29,700 41 ssp; BI 1956; fd Lunds stads nya renhållningsverk renhållningsverk
  port   31,200   2004-08-09 port ~95 m  under SSB
Lu (Lund C) v 31,700 40 1856-12-02; stn, ansl BLHJ, LLTJ; FS

 
Lund–Kävlinge järnväg (LKJ)

Lund kämpade för att få Västkustbanetrafiken förbi staden, men när malmöintressenterna byggde sin direktbana till Billesholm etablerade Lund en anslutning i Kävlinge, en punkt som hade fastställts genom statlig  medling. En täkt med grus även för avsalu och bettransporter gav hyggliga intäkter.

Fusionen med trafikerande Lund–Trelleborgs järnväg var ett logiskt steg.

Koncession 1884-09-26 ängd 11 km.

Förvaltningsort Trelleborg.

Trafikförändringar
1886-05 *Lund–Lackalänga, 8 km, provisorisk godstrafik1886-09-22 *Lund–Kävlinge, allmän trafik.

Trafik Ombesörjdes av LTJ

Nollpunkt Obekant.

LKJ uppgick 1903-01-01 i LTJ (se nedan).

 

Landskrona–Kävlinge järnväg (LaKJ)

Malmö–Billesholms järnväg inkräktade på Landskronas traditionella handelsområde, och ett motdrag från staden var att bygga LaKJ.
”Sockerkungen” Carl Tranchell köpte själv en stor aktiepost i järnvägen som förband hans sockerbruk i Kävlinge med hans raffinaderi i Landskrona. Sockerbetorna och råsockret gav järnvägsbolaget intäkter, men LaKJ:s engagemang i förlängningen från Kävlinge till Sjöbo vållade stora förluster.
Samgåendet med Lund–Trelleborgs järnväg möjliggjorde i gengäld besparingar och rationellare drift.
Under SJ-tiden reducerades efter hand LaKJ-linjens andel av persontrafiken på Landskrona, men en vändning kom med Länstrafiken och pågatågen. Västkustbanan fick så en i huvudsak ny sträckning.

Koncession 1892-02-04.

Längd 21 km.

Ägare Landskrona–Lund–Trelleborgs Järnvägs AB från 1919-05-31. Om än samtrafikerade och samförvaltade förblev LaKJ och LTJ formellt två skilda järnvägar.

Förvaltningsort Landskrona till 1919, sedan Lund.

Trafikförändringar
1893-08-08 * allmän trafik.
1982-06-12 † persontrafik.
1983-01-08 * persontrafik (”pågatåg”).
2001-01-07 † Landskrona gbg–Landskrona ”nya”, 3 km, persontrafik.

Samband Samförvaltning med Landskrona–Kävlinge–Sjöbo järnväg 1906–1919.

Trafik
a) Genomgående tåg till Trelleborg kördes redan 1893–1906 och därefter åter från 1919-06-01.
b) Behovsgodståg 1949–1983.

Trafikuppehåll
1982-06-12–1983-01-08, all trafik under ombyggnad till ”pågatågstrafik”.
1998-06-29–1998-08-02 all trafik på grund av arbeten för Västkustbanans nya sträckning vid Landskrona.

Omläggning
a) 1965-05-30 närmast Landskrona i samband med motorvägsbygge, med nya anslutningar till både f.d. Landskrona & Helsingborgs järnvägar och f.d. Landskrona–Ängelholms järnväg.
b) Stora delar av linjen vid dubbelspårsbygget, bl.a. ny infart till Kävlinge.

Förstatligad 1938-07-01 statligt bolag, till SJ 1940-07-01.

Elektrifiering 1949-01-01.

Dubbelspår 2000-10-30 Landskrona Ö–Kävlinge, 18 km.

Linjeblockering 1983-01-09 Landskrona–Kävlinge, automatisk.

Fjärrblockering Malmö.
1983-12-05 Landskrona–(Kävlinge).
1984-06-03 (Landskrona ”gamla” stn, delvis och tidvis).
2003-05-29 Landskrona ”gamla” stn, helt [till Västkustbanan].

ATC
1983-01-09 (Landskrona)–(Kävlinge).
1983-03-21 Kävlinge stn.

Nollpunkt Landskrona, omkilometrerad till Helsingborg C 2000.

Anmärkning
a) Materielsignaturen LKJ användes.
b) Landskrona ”gamla” station omdöptes 2000-06-13 trafiktekniskt till Landskrona godsbangård. Landskrona blivande station benämndes Axeltofta under anläggningstiden 1998–2000.
c) Banan var länsjärnväg 1988-07-01–2002-03-31.

 
Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Anders Olsson, ”Landskrona–Kävlinge Järnväg 100 år”, ÖSJ-bladet 4/1993.
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920.
 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /   Kjell Byström
Kompletterad/Uppdaterad 2022-12-27 Rolf Sten