HOME
INDEX

622     Säby - Säbyholm

FÖREGÅENDE
LISTA
(Säby) - Säbyholm
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringSäy (Säby) Bild h 0,000 13 1883 fp, stn 1903-02-10, T hlp 1944-05-01, †1960-05-29; ansl LEJ
Säb Säbyholm Bild 2,400 1884-09-09 lp, U 1969- 01, †1971-05-23

Säbyholms järnväg (SbhJ)
Efter en brand flyttade Skånska Sockerfabriks AB sitt betsockerbruk från Landskrona till en plats två kilometer utanför staden, och den erforderliga järnvägsanslutningen drogs från Säby på Landskrona–Ängelholms järnväg där en station anlades.

Svenska Socker AB övertog bruket och SJ övertog LEJ men verksamheten fortsatte som tidigare med trafik mest under betkampanjerna, särskilt sedan råsockertransporterna till raffinaderiet i Landskrona överförts till landsväg på 1920-talet.

Sockerbruket nedlades 1962 och trafiken därefter var sporadisk.

 

Koncession 1883-01-19 Säby–Säbyholm.

Längd
2,4 km.

Spårvidd 1435 mm.


Ägare
1966-10-01 uppgick järnvägsbolaget i moderbolaget SSA.

Förvaltningsort
Landskrona (till 1938 Landskrona & Helsingborgs järnvägar).

Trafikförändringar

1883-12-15 *enskild godstrafik.
1884-08-09 *allmän godstrafik.
1969-01 †godstrafik de facto (formellt 1971-05-23).

Trafik
a) Sköttes den första tiden av LEJ. Egen trafik 1883–1964, övertogs av SJ 1965-01-01.
b) Endast godstrafik men koncessionen medgav persontrafik.

Upprivning
1970 före formell nedläggning.
 

Källor och referenser
- Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009.
- Ulf Fjeld, ”Den svenska sockerindustrin och dess järnvägar”, ÖSJ-bladet 2/1985
- Henrik Mundt, ”Sveriges kortaste koncessionerade järnväg”, Ångtrycket 3–4/1985 & 4/1986
- Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /  Kjell Byström
Uppdaterad 2021-04-13Rolf Sten