HOME
INDEX

329     Stockholm Humlegården - Gåshaga

FÖREGÅENDE
LISTA
Stockholm Humlegården - Ropsten - Brogrenen - Gåshaga
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering

Delsträcka för godstrafik Värtan–Lidingö (Trafikverkets spår)

  Värtan   4,800     Se statsbanan Karlberg-Värtan
  Norra Bassängkajen   +0,600     bsp
  Norra Värtahamnen   +0,900     bsp
               Delen Värtan–Lidingö järnväg
  Ropsten   +1,600   1925-03-01 *G, GU 1982; passerande godstrafik till Lidingö
Lidingöbron 0,600 Se Norra Lidingöbanan
Ropsten 0,700 1967-09-03 stn  (PU 1983-08-01-1986-08-23 vid Lidingöbrons ombyggnad)
 Stockholm–Södra Lidingöns järnväg ­ (SSLidJ)
Brogrenen 0,000 1925-03-01 hp, † 1967-09-02
Tk, Tov Torsvik 0,200 1925-03-01 hp,  U 1983-08-01, †1983-08-22, *P 1986-08-24; PS
Hd Herserud 0,500 1914-01-29 stn, T hp b1940, U 1983-08-01, †1983-08-22; hamnspår
  Sandspårsväxeln   1,200     ssp, BI ~1930; skydd för lutningen mot Herserud
By, Bag Baggeby 1,400 1914-01-29 hp+ts; PS
Bl, Bod Bodal 1,900 1914-01-29 hp; PH
Lab Larsberg 2,400 hp 1960t; PH
Aga AGA 3,100 1914-01-29 stn, †G 1987-10-01; <1928-01-01 Gasaccumulator (Gk); PS
Aga 3,100
Gasaccumulator 3,100
Cn, Cev Centralvägen 3,800 1914-01-29 hp, †2000-10-30; fd Skärsätra-Centralvägen
Skärsätra-Centralvägen 3,800  
Skä Skärsätra   4,100   2000-10-30 hp+ts; PS
Pn, Pav Parkvägen 4,200 1914-01-29 stn , †G 1921-04-15, *G 1925, T hlp b1940, T hp ~1960, †2000-10-30; <1917 Skärsätra; <1921 Skärsätra-Parkvägen
Skärsätra-Parkvägen 4,200
Ka/Koa Kottla 4,600 1914-07-06 hp; PH
  Mölna   4,900   1914-07-06 hp, † 1914
Ha/Höb Högberga 5,400 1914-07-06 hp+ts; ev även vagnslast en tid; PS
Bk/Bvi Brevik 6,200 1914-07-06 stn, †G 1921-04-15, †G 1925, T hlp b1940t, T hp ~1960, hp+ts; <1921 Lidingö-Brevik
Lidingö-Brevik 6,200
Kp/Käp Käppala 7,200 1920 hp , hp+ts; PS
  Odlingen   7,300   1979 sto, †1979
  sidospår   7,300   1926 ssp, BI; växel Rasta
  Rasta   +0,700   1929 ssp, lp 1939, †1978-01-01; Shells oljedepå
Tn, Tas Talludden 7,600 1916-06-01 hp; PH
Ga, Gåh Gåshaga 8,000 1916-06-01 stn, *G 1925-03-01, hlp b1940t, GU 1978-05-12,
T hp 1987-10-01; <1946-10-01 Gåshaga övre; PH
Gaö Gåshaga övre 8,000
Gan Gåshaga nedre 8,300 1916-06-01 stn, *G 1917, hlp 1918, T hp 1921-05-15, T hlp 1925, †1946-10-01; <1918 Gåshaga (Ga); hamnspår
Gåb Gåshaga brygga   8,300   2001-05-07 hp+ts ; PS
 

Värtan - Lidingö järnväg
Diverse intressenter konkurrerade om koncession på bron till Lidingö men sådan erhölls först sedan Lidingö och Stockholms kommuner hade enats om ett förslag.
Byggprocessen blev ovanligt komplicerad på grund av krigs- och krisbetingade svårigheter, tekniska problem och inte minst av långvariga arbetskonflikter.

Koncession 1918-04-30.

Längd 1 km.

Spårvidd 1435 mm.

Ägare Lidingö och Stockholms kommuner, hälften var förvaltningsort Stockholm .

Trafikförändringar
1925-03-01 *Värtan - Brogrenen, persontrafik.
1926-10-01 *godstrafik. Omfattande kompletteringsarbeten innan godstrafik kunde upptas
1982 †godstrafik de facto (formellt 1987-10-01).

Trafik
Har trafikerats av Norra Lidingö järnväg och Södra Lidingö järnväg trafikuppehåll 1983-08-22–1986-08-24 när bron byggdes om. Dess dåliga skick gjorde att rivning planerades, men i stället byggdes den om och öppnades med enkelspårig järnväg samt gång- och cykelbana. Tågen på SSLidJ vände under tiden i Baggeby.

Elektrifiering Ursprunglig, likström 500 V, byte till 750 V 1945-01..

Dubbelspår Ursprungligt, slopat 1983-08-22.

Nollpunkt Brogrenen. Spåranläggningen tillhörde Stockholms Spårvägar.

Anmärkning
a) Järnvägen omfattade förutom Lidingöbron spår till en överlämningsbangård mot SJ vid Värtan. Delen Ropsten - Värtan är nu förstatligad och delvis riven.
b) Ombyggnaden bekostades av Lidingö kommun varefter bron enligt avtal överläts på Stockholms läns landsting. Den skedde till enbart persontrafiksmått.
c) Värtabrons självständiga identitet markerades länge för Lidinöbanornas resenärer genom
den broavgift som fanns angiven på biljetten.

Källor/Litteratur
- Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Einar Nordendahl, Beskrivning över Nya Lidingöbron, 1928.
Carl-Henrik Ankarberg, Södra Lidingöbanan,1986. Järnvägen överfördes 1986-08-24 efter ombyggnad av bron till Stockholm-Södra Lidingöns järnväg  (se härefter denna).
För trafikplatsdata se Norra Lidingöbanan


Stockholm–Södra Lidingöns järnväg ­ (SSLidJ)
Till SSLidJ överfördes 1986-04-24 Värtan–Lidingö järnväg (för tidigare data se denna).
SSLidJ förenade och gav utfart åt villaområden som ursprungligen låg åtskilda.
Godstrafiken till och från industrier som Aga, Ljungströms, Margarinbolaget och Shell var under flera decennier omfattande.
Nedläggning har hotat vid flera tillfällen efter andra världskriget. Ett första hot eliminerades genom en kommunal utfästelse om flerbostadshus utmed banan och därmed större underlag. Kostnaderna för Lidingöbrons renovering var det andra problemet.

Koncession
1911-11-13 Herserud–Skärsätra
1914-05-29 Skärsätra–Brevik
1916-03-10 Brevik–Gåshaga
1918-04-30 Torsvik–Herserud
1928-05-17 Talludden–Rasta

Längd 9 km

Spårvidd 1435 mm

Ägare
1911 ingenjör Gustaf Dalén
1913-02-14 Trafik AB Stockholm–Södra Lidingön. Dess huvudägare var Svenska AB Gasaccumulator, senare AGA AB. Från 1967-10-01 systerbolag till Storstockhoms Lokaltrafik, 1972 dotterbolag till SL AB
1973-01-01 helt införlivad med SL
1991-04-01 övertar SL Bansystem AB infrastrukturen och SL Fastighets AB byggnader m.m.
1992 SL Lidingö Trafik AB, utbrutet för samordning med områdets bussar
1997 SL Tunnelbanan, se vidare Stockholms Lokaltrafiks järnvägar

Förvaltningsort Lidingö

Trafikförändringar
1914-01-29 *Herserud–Skärsätra, 4 km, allmän trafik
1914-07-06 *Skärsätra–Brevik, 2 km, allmän trafik
1916-06-01 *Brevik–Gåshaga, 2 km, persontrafik
1917-08 *Aga–Gåshaga, 5 km, godstrafik
1919 *Gåshaga nedre–Gåshaga övre, 0,5 km, allmän trafik
1925-03-01 *Brogrenen–Herserud, 0,5 km, allmän trafik och nystart Herserud–Gåshaga,
9 km, godstrafik
1929-10-21 *Talludden–Rasta, 1 km, godstrafik
1946-10-01 † Gåshaga nedre–Gåshaga övre, 0,5 km, persontrafik
1962-04-02 *Talludden–Rasta, arbetartåg (abonnerade av Shell)
1974-05-01 †  samma sträcka, arbetartåg
1978-01-01 †samma sträcka, godstrafik
1982 †Värtan–Gåshaga, 10 km, godstrafik de facto (formellt 1987-10-01)
2001-05-07 *Gåshaga–Gåshaga brygga,
0,5 km, persontrafik

Samband
a) Herserud var förbundet med Ropsten genom passagerarfärjor. Först 1925-03-01 började tågen rulla över Lidingöbron in till Humlegårdsgatan. SSLidJ var i Stockholm spårväg med nr 21 (1975-01-12 – 1989-09-30 nr 221) i SS/SL-serien
b) Signalsystemet manövrerades i viss omfattning av förarna

Trafikuppehåll
1921-04-15–1925 Gasaccumulator–Gåshaga, ­5˙km, godstrafik
1983-08-22–1986-08-24 Ropsten–Baggeby på grund av ombyggnad av Lidingöbron

Omläggning 1967-09-02 ny slutstation i Ropsten i anslutning till nya tunnelbanan

Elektrifiering Ursprungligen 500 V, från 1946-01 750 V

Dubbelspår
1925-03-01 Brogrenen–Torsvik, 0,5 km, dock enkelspår 1953
1949-04-01 Aga–Baggeby, 2 km

Linjeblockering automatisk
1949-04-01 Torsvik–Aga
1953-06-13 Aga–Gåshaga

ATC 1993-10-09 Ropsten–Gåshaga

Anmärkning
Sedan LiB nedlagts 1971 var även SSLidJ:s framtid osäker. Hotet undanröjt först genom styrelsebeslut i SL 1983-05-20. En förutsättning var kommunens utfästelse om ökat bostadsbyggande utmed linjen
Formell status ändrad från järnväg till spårväg 2009-03-01
 

Källor/Litteratur
- Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK
- Petrus J. Sarmento, Linje 21, 1997
- F. Rey Harwall, Trafikaktiebolaget Stockholm–Södra Lidingön, 1964
- Carl-Henrik Ankarberg, Södra Lidingöbanan, 1986
- Johan Hellström, ”Lidingöbanan – järnväg eller spårväg?”, Tåg 6/1996

Nedanstående karta visar området närmast Islinge, Lidingöbron och Brogrenen.
Originalkartan är en del av Ekonomiska kartan från 1950-talet. Bearbetad av Rolf Sten

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /  Kjell Byström
Uppdaterad 2013-01-27 Rolf Sten