HOME
INDEX

330     Brogrenen - Kyrkviken

FÖREGÅENDE
LISTA
(Brogrenen) - Islinge - Kyrkviken
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

Sign

Driftplatsens namn

Sida

Km

Höjd

Från

Notering
 Delen Värtan–Lidingö järnväg
Ros Ropsten   0,900     se Stockholm–Södra Lidingöns järnväg
Rs Ropsten   0,700   1906-02-17 hp, +spårvagnsfärjeläge 1909-08-02, stn 1914-08-03, †1967-09-01
  Lidingöbron   0,600   1925-05-31 kombinerad  dubbelspår klaffbro totalt 850 m, fast enkelspårsbro 1983; Lilla Värtan
 Delen Norra Lidingö järnväg (LiB)
Bn (Brogrenen)

0,000

1914-01-29

hp, +fp 1925-03-01, †1971-06-12; ansl SSLidJ
Is Islinge

0,300

1907-10-26

stn, +spårvagnsfärjeläge 1909-08-02, stn 1914-08-03,
*G 1925-03-01, T hlp b1940t, T hp ~1968, †1969-12-15
Källbonäs

0,700

1907-10-26

hp, †1971-06-12
Dn Dalängen

1,200

1907-10-26

hp, †1971-06-12
Ng Norevägen

1,600

1907-10-26

hp, †1971-06-12; fd Lidingö villastad Norevägen
Vasavägen

1,900

1907-10-26

hp, T stn, T hp, †1971-06-12; fd Lidingö villastad Vasavägen
Hm Hersbyholm

2,500

1907-10-26

stn, *G 1925-03-01, T hlp ~1950, T hp ~1968, †1971-06-12
Kv Kvarnen

3,000

1909-01-11

hp, †1971-06-12
Ky Kyrkviken

3,600

1909-01-11

stn  *G 1925-03-01, T hlp b1940t, T hp ~1950, †1971-06-12

Norra Lidingö järnväg (LiB)
Initierades liksom flera av Stockholms förortsbanor av ett företag för fastighetsexploatering, AB Lidingö Villastad. I allt väsentligt en spårväg men med järnvägskoncession och sporadisk godstrafik. Vid nedläggningen planerades en kapacitetsstarkare tunnelbana till norra Lidingö

Koncession 1907-07-05

Längd 4 km

Spårvidd 1435 mm

Ägare
Till 1944 Lidingö Trafik AB, till 1968-01-01 Lidingö stad, sedan Trafik AB Stockholm–Södra Lidingön, systerbolag till Storstockholms lokaltrafik

Förvaltningsort Lidingö

Trafikförändringar
1907-10-26 *Islinge–Hersbyholm, 2 km, persontrafik
1909-01-11 *Hersbyholm–Kyrkviken, 1 km, persontrafik
1925-03-01 *hela banan inklusive Ropsten–Islinge, 5 km, allmän trafik
~ 1960 †godstrafik
1971-06-12 † Brogrenen–Kyrkviken, 4 km, persontrafik

Trafik
a) LiB trafikerades från början av Stockholms Nya Spårvägs AB, ”norra bolaget”, och 1909-08-02–1914-08-03 överfördes vissa av linje 5-vagnarna Ropsten–Islinge med spårvägsfärja. LiB övertog trafiken med egen materiel 1917-01-01
b) 1925-03-01 började tågen rulla över Lidingöbron, vilken tillhörde Värtan–Lidingö järnväg, till Humlegården. LiB var Stockholms Spårvägars linje nr 20. Spårvägstrafiken upphörde 1967-09-03, vid övergången till högertrafik. Tågen terminerade 1967–1971 vid Ropsten med anslutning till tunnelbanan
c) Förutom det klara sambandet med Stockholms Spårvägar bör nämnas att samtrafik 1946-09-15 inleddes med Södra Lidingö järnväg så att tågen pendlade mellan den norra och den södra linjen

Elektrifiering Ursprunglig, likström 500 V,

Värtan–Lidingö järnväg
Diverse intressenter konkurrerade om koncession på bron till Lidingö men sådan erhölls först sedan Lidingö och Stockholms kommuner hade enats om ett förslag.
Byggprocessen blev ovanligt komplicerad på grund av krigs- och krisbetingade svårigheter, tekniska problem och inte minst av långvariga arbetskonflikter.

Koncession 1918-04-30.

Längd 1 km.

Spårvidd 1435 mm.

Ägare Lidingö och Stockholms kommuner, hälften var förvaltningsort Stockholm .

Trafikförändringar
1925-03-01 *Värtan–Brogrenen, persontrafik.
1926-10-01 *godstrafik. Omfattande kompletteringsarbeten innan godstrafik kunde upptas
1982 †godstrafik de facto (formellt 1987-10-01).

Trafik
Har trafikerats av Norra Lidingö järnväg och Södra Lidingö järnväg trafikuppehåll 1983-08-22–1986-08-24 när bron byggdes om. Dess dåliga skick gjorde att rivning planerades, men i stället byggdes den om och öppnades med enkelspårig järnväg samt gång- och cykelbana. Tågen på SSLidJ vände under tiden i Baggeby.

Elektrifiering Ursprunglig, likström 500 V, byte till 750 V 1945-01..

Dubbelspår Ursprungligt, slopat 1983-08-22.

Nollpunkt Brogrenen. Spåranläggningen tillhörde Stockholms Spårvägar.

Anmärkning
a) Järnvägen omfattade förutom Lidingöbron spår till en överlämningsbangård mot SJ vid Värtan. Delen Ropsten–Värtan är nu förstatligad och delvis riven.
b) Ombyggnaden bekostades av Lidingö kommun varefter bron enligt avtal överläts på Stockholms läns landsting. Den skedde till enbart persontrafiksmått.
c) Värtabrons självständiga identitet markerades länge för Lidinöbanornas resenärer genom
den broavgift som fanns angiven på biljetten.

Källor/Litteratur
- Järnvägsdata 2009, Svenska Järnvägsklubben, SJK.
Einar Nordendahl, Beskrivning över Nya Lidingöbron, 1928.
Carl-Henrik Ankarberg, Södra Lidingöbanan,1986. Järnvägen överfördes 1986-08-24 efter ombyggnad av bron till Stockholm–Södra Lidingöns järnväg  (se härefter denna).
För trafikplatsdata se Norra Lidingöbanan

Nedanstående karta visar området närmast Islinge, Lidingöbron och Brogrenen.
Originalkartan är en del av Ekonomiska kartan från 1950-talet. Bearbetad av Rolf Sten

Kartan  visar området närmast Islinge, Lidingöbron och Brogrenen

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson   /   Kjell Byström
Uppdaterad 2013-01-27 Rolf Sten