Return to previous page
Åter till innehållsförteckning?
Klicka i bilden ovan
Utredning om trafikering av Åmål - Årjängs Järnväg

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

VIII. Driftskostnadsberäkningar.

I. ALLMÄN ÖVERSIKT.

A. Administrativa avdelningen.
   Styrelseledamöternas antal föreslås till fem med ett sammanlagt arvode på 900 kr. För verkställande direktören föreslås ett särskilt arvode på 350 kr. För två revisorer beräknas åt vardera 50 kr. och till siffergranskare dessutom särskilt 100 kronor.
   Järnvägens direkta ledning bör uppdras åt en trafikchef, som tillika är föreståndare för ban -, maskin- ,och trafikavdelningarna. Vi anse såsom lämpligt att trafikchefen vid denna järnväg, där kostnaderna för ban- och maskinavdelningen dominera, innehar jämväl erforderlig teknisk kompetens för tillsyn och kontroll av arbetet vid dessa avdelningar. Av kostnadsskäl förutsätts, att trafikchefen dessutom är föreståndare för Åmål Ö. station. Den till trafikchefen utgående avlöningen, 7,000 kr., har sålunda fördelats på administrativa och trafikavdelningen med 1,500 kr. vardera och på ban- och maskinavdelningen 2,000 kr. vardera. Med föreståndareskapet för Åmål Ö. följer dessutom fri bostad (i stationshuset).
   För biträde åt trafikchefen beräknas dels ett på trafikchefsexpeditionen placerat kontorsbiträde och dels arbetshjälp från det på Åmål Ö. planerade förste kontorsbiträdet, på vilka tjänstehavare sålunda fördelas de på kamrer och kassör fallande göromålen ävensom kontroll i banans lokaltrafik och eventuellt tvåbanesamtrafik.
   Som biträde och reserv för trafikavdelningen placeras vidare i Åmål Ö. en stationskarl med huvudsakligen innertjänstgöring.

B. Banavdelningen.
   För banarbetet beräknas att linjen fördelas på 8 banvakter med en banförman, som även sköter den dagliga inspektionen och därför utrustas med motordressin. Banvakter åläggs endast undantagsvis inspektionsskyldighet såsom sön- och helgdagar, då de få inspektera två banvaktsträckor vardera.
   Till hjälp får varje banvakt vid syllutbyte, justering, kilning, snöskottning m.m. en á två banarbetare vissa tider på året.
   Banförmannen har tänkts placerad i Sillerud och erhåller utöver banvaktsavlöning i förmanspengar 600 kr. pr år. Bostadshyra för två rum och kök har avdragits såväl för honom som för banvakterna, vilka senare placeras på efter arbetssträckan lämpade driftsplatser.
   Grindvakternas avlöning beräknas efter 2 kr. 50 öre pr tåg och månad till 15 kr. pr månad.
   Kostnaden för banunderhållet blir til1 sin huvudpart beroende på erforderligt syllutbyte. Då detta utbyte, som ovan under avd. III nämnts, möjligen icke under den gångna sommaren eller tidigare vidtagits i för järnvägens trafikering med persontåg nödig omfattning, har fråga uppstått, om järnvägens nuvarande tillstånd i detta avseende skulle kunna komma att utgöra hinder för ett återupptagande av persontrafiken med en tåghastighet av 60 km./tim., innan erforderligt banunderhåll, enkanerligen syllutbyte, vidtagits i av kontrollmyndigheterna påfordrad utsträckning, varigenom tidpunkten för sådan trafik skulle komma att framflyttas till sommaren 1934. Undertecknad Ehrlin har i denna fråga underhand konfererat dels med vederbörande i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, och dels med baninspektören, Överstelöjtnant Asplund i Göteborg. Det torde på grundval av därvid välvilligt gjorda uttalanden finnas berättigad anledning förutsätta, att syllarnas tillstånd på delar av banan icke får bliva avgörande vid bestämmande av huvudfrågan, utan endast eventuellt komma att föranleda viss temporär hastighetsnedsättning över sträckor, där syllarnas tillstånd icke kan anses fullgott, i avvaktan på kommande sommars utbyten därstädes,
   Vid beräknandet av underhållskostnaderna har hänsyn tagits till att banan är relativt ny och välbyggd varför den icke torde kräva några mera dyrbara kostnader utöver de arbeten, banvakterna kunna nedlägga under sakkunnig ledning. Med banans stigande ålder ökas dock underhållskostnaderna och efterföljande kostnadsberäkningar får därför endast beräknas ha giltighet som medeltal för en kommande femårsperiod.
   Med hänsyn härtill har det erforderliga syllutbytet beräknats till c:a 7500 syllar pr år, motsvarande en medelanvändningstid för banans syllar på 14 år, vilket även för en äldre bana bör kunna anses betryggande ur trafiksäkerhetssynpunkt. På varje banvaktssträcka utgör detta antal c:a 950 syllar.
   Priset på syllarna har beräknats till ett genomsnittspris på 2 kr. pr st. för 8 fots längd. Det bör måhända dock tagas i övervägande om icke åtminstone i kurvor 9 fots syllar bör inläggas till motverkande av utspjälkningen genom klotsarna, ävensom för ernående av bättre kärna i syllen. Upphandlingspriset får därvid bli utslagsgivande i förhållande till kärnvillkoren.
   Som förut nämnts erhåller banvakt hjälp av banarbetare vid bl. a. syll utbytet, men deltager själv i arbetet. Vid en timlön för banarbetare på 70 öre bör minst 14 syllar inläggas pr dag såväl av banarbetare som banvakt. Arbetskostnaden för syllutbytet har, därför beräknats till 30 öre pr st., då banvaktens lön icke där medräknats.
   Övriga underhållskostnader har beräknats under förutsättning av fullt utnyttjande av banvakterna.


C. Trafikavdelningen.
   Med hänsyn till den jämförelsevis enkla persontrafiken förutsätts att biljettförsäljning i lokaltrafik sker på tågen, för vilket ändamål inrättas härför lämpliga biljetter (dylika biljetter användas redan vid statens och flera enskilda järnvägar). Vid de platser, där manlig föreståndare förutsättes, eventuellt även vid Sillerud, bör dock biljetter i såväl lokal som samtrafik kunna försäljas.
   Expediering av gods förutsätts ske vid samtliga trafikplatser, och sålunda även vid hållplatserna i den mån detta kan vara erforderligt. Följande anordningar förutsätts:
   1) Vid Åsebyfors, Sillerud, Norane, Kättilsbyn, Kroppan, Finntorp och Jakobsbyn anställs kvinnlig hållplatsvakt vilken vid Finntorp och Jakobsbyn även är bomvakt. Avlöning till båda sistnämnda hållplatsvakter upptages på banavdelningen.
   2) Vid övriga håll- och lastplatser, nämligen Leverhögen, Sandaholm, Kyrkudden och Ömmeln samt vid de hållplatser, där så befinnes lämpligt, omhänderhavs expedieringen av godset av godsombud, som beräknas kunna utgöras av familjemedlem till där placerad banvakt. Vid hållplatser, där banvakt saknas, torde vid behov kunna ordnas med annat godsombud.
   3) Vid Hallanda, Svanskog och Åmål Ö. förutsättes manlig stationsföreståndare finnas; vid Hallanda huvudsakligen på grund av det med bispåret till Kättilsbyn följande arbetet därstädes. Dessa trafikplatser ska även fungera som huvudstationer för de under 1 och 2 nämnda trafikplatserna enligt trafikföreståndarens bestämmande.
   Som ovan omförmälts anses lämpligt att trafikchefen jämväl upprätthåller föreståndarskapet för Åmål Östra station, samt beräknas personaluppsättningen därstädes i övrigt för stationstjänst utgöras av ett förste kontorsbiträde och en stationskarl (i ytter- och innertjänst),
   För tågtjänst har upptagits en stationskarl, som beräknas i regel åtfölja godstågen för utförande av växling på stationerna, och vilken stationskarl beräknas jämväl vid behov tjänstgöra på Åmål Ö. samt i övrigt som reserv.
   Föreningsstationskostnaderna vid Årjäng uppgick år 1931 till omkring 3,500 kr. Med hänsyn till dels att antalet försålda biljetter kan komma att minskas tack vare den planerade biljettförsäljningen på tågen och dels att tågantalet beräknas minskas på grund av reducering av godstågen har ett något lägre belopp beräknats för Årjäng.

D. Maskinavdelningen och förrådet.
   Persontågen avses som tidigare nämnts att framföras av motorvagn, stationerad i Årjäng.   Vid föreslagen tidtabell utgör persontågkilometrarna 312,8 pr dag och pr, år c:a 114,000. På grund av revisioner kan motorvagnen beräknas kunna hållas i trafik högst 300 dagar om året, d, v. s. genomlöpa c:a 90,000 km. pr år, Den bör då underkastas revision två gånger om året efter genomlupna c:a 45 á 50,000 km. De dagar, motorvagnen icke är användbar, måste trafiken uppehållas med ånglok. Inklusive godstågen måste sålunda c:a 50,000 tågkilometer framföras med ånglok.
   Motorvagnen skall kunna medföra en släpvagn (godsfinka eller personvagn), men bemannas endast med motorförare (eldare), som tillika får tjänstgöra som konduktör (tågbefälhavare). Då motorvagnen ersätts av loktågen bemannas endast med förare och eldare på loket, med föraren tillika tågbefälhavare. Konduktörsarbetet utförs av eldaren vid tågens uppehåll.
   Godstågen bemannas med förare och eldare samt åkande stationskarl rör växlingen på driftplatserna,
   Normalt är motorvagnen i tjänst varje dag samt ett lokomotiv varje söckendag. Personaluppsättningen på maskinavdelningen beräknas på grundval härav till
   1 lokförare
   l eldare
   2 motorförare (eldare)
   1 putsare (ex. eldare).
   Bensinförbrukningen för motorvagnen har beräknats till en medelförbrukning av ungefär 0,02 kg. pr tonkilometer tågvikt, vilket för, ensam motorvagn utgör c:a 0,55 och för ett 30 tons tåg incl. motorvagn utgör c:a 0,85 liter pr tågkilometer. Bensinpriset efter avdrag för järnvägsanvändning restitutionsvis återburen skatt c:a 9,5 Öre har beräknats till 13,5 öre pr liter. Bensinpriset har på senaste lid varit fluktuerande. Så har i Kalmar tidigare endast betalts l0,5 och i Ystad 9,9 öre pr liter för järnvägsdrift.
   Konsumtionspriset för stenkol beräknas till 21 kronor pr ton.
   Var den erforderliga "macken" för motorvagnens förseende med bensin bör placeras, får göras beroende på bensinpriserna i Åmål respektive Årjäng. Förmodligen kommer därvid placering i Åmål att visa sig ekonomiskt fördelaktigare och hinder för regelbunden bensintagning där torde icke föreligga.
   I Årjäng skulle i sådant fall bensin endast tas i nödfall. Kostnaderna för "macken" torde kunna fördelas mellan bensinleverantören och järnvägen på så sätt, att järnvägen endast ställer erforderlig plats till förfogande och möjligen betalar viss del av kostnaderna för "mackens" uppsättande.
   Den rullande materiel, som järnvägen skulle få underhålla, utgörs av:
   1 st. motorvagn
   2  " lokomotiv
   2  " personvagnar
 15  " läckta godsvagnar
 20  " öppna godsvagnar samt eventuellt
 24  " uthyrningsvagnar,
   (För revision av de senare torde ersättning erhållas, beroende på hyresavtalet.)
   För detta underhåll avses att i Åmål anställa högst tre verkstadsarbetare, därav en fullt yrkeskunnig. Utom det dagliga underhållet och vagnsrevideringen får verkstadspersonalen ombesörja lokens spolning, vagnssyning, smörjning m. m., tillsyn av förrådet samt därjämte utgöra reserv för den åkande personalen. För större revisioner såväl av motorvagnen som av lokomotiven förutsättes ett avtal träffas med lämplig reparationsverkstad, helst B. J, om sådana arbetens utförande. Den kostnadsökning, som därigenom uppkommer, återvinns genom arbetets bättre och snabbare utförande. Avlöningarna till personal på verkstaden ingår i underhållskostnaderna för rullande materielen.
   Underhållskostnaderna för motorvagnen har beräknats till c:a 6 Öre pr km. Liknande vagnar har visat sig kunna underhållas för c:a 4 öre pr km., men då i detta fall en stor del underhållsarbete måste ske utom järnvägens egen regi, har hänsyn tagits till detta förhållande. För övrigt underhåll ha även priser med hänsyn härtill lagts till grund.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
amaj_utredning_07.html senast uppdaterad 2007-01-19