Return to previous page
Åter till innehållsförteckning?
Klicka i bilden ovan
Utredning om trafikering av Åmål - Årjängs Järnväg

 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

E. Hyra för rullande materiel.
   För järnvägens trafikering enligt utredningsmännens förslag skulle som ovan förutsatts erfordras
   1 st. motorvagn
   2  " lokomotiv och
   2  " personvagnar samt vid järnvägen befintliga godsvagnar.
  
   Motorvagnen måste nyanskaffas. Priset torde vid normalutförande uppgå till c:a 60,000 kr. Efter en livstid på själva vagnen av 25 år och en sådan tid för vagnens motorer och växellådor i 5 år beräknas vid en ränterot på 5 % ränta och amortering per år uppgår till 5,820 kr. eller i runt tal 6,000 kronor.
   Lokomotiven skulle kunna utgöras av vid järnvägen befintliga loken 14 och 15, sedan desamma utrustats med tryckluftbroms. Dessa är emellertid tendermaskiner, och utgöra ingen idealisk reserv för motorvagnen de tider, denna icke kan användas. Efter vad utredningsmännen under hand erfarit, torde det icke möta svårighet att från Statens järnvägar få förhyra ett lämpligare lokomotiv, exempelvis av W -typ. Genom minskad kolåtgång kulle hyreskostnaderna härför till en del täckas. Tidvis förhyrande av lokomotiv kan även eljest i vissa fall bliva erforderligt.
   Några personvagnar finnas numera icke vid järnvägen, varför sådana måste anskaffas eller hyras. Järnvägens f. d. direktör, ingenjör Hallmen äger en i Åmål uppställd treaxlig personvagn, som torde vara lämplig att medtagas i godstågen för de resande, som önska medfölja dessa tåg. Uppgörelse om denna vagns köp eller förhyrning torde kunna ske på lämpliga villkor. Möjlighet att inköpa eller hyra en för den övriga trafiken lämpad personvagn torde även för närvarande föreligga. Övriga personvagnar hyras vid behov.
  
Som av det följande framgår, avses emellertid ingen rullande materiel att av blivande trafikbolag inköpas med äganderätt, varför driftskostnadsposten "Hyra för rullande materiel" här måste belastas med dessa hyreskostnader, förslagsvis förutom motorvagnen med 6,500 kronor.

F. Personal och avlöningar.
   Utom förvaltningspersonalen, trafikchef och kamrer, var tidigare vid järnvägen anställda 26 ordinarie befattningshavare, 13 extra, 20 tillfälliga och 4 verkstadsarbetare, således tillsammans 65 personer incl. förvaltningspersonalen. Avlöningen har utgått enligt gällande avtal för bangrupp IV. Åmål tillhör dyrortsgrupp C, och Årjäng B, medan alla övriga platser är A-orter. Genom särskilt avtal uppflyttades befattningshavarna tidigare än efter den normala tiden - 3 år - från anställningen i andra löneklassen inom respektive personal-grupper, men någon ytterligare ökning i avlöningen ifrågasattes då iinte för perioden 3-6 års anställningstid. Årsavlöningen för ordinarie personal uppgick till c:a 66,000 kronor.
   Föreliggande driftplan avser att lämna arbete åt 21 ordinarie och extra befattningshavare, 3 verkstadsarbetare och c:a 20 tillfälliga, tillsammans 44 personer. Avlöningarna har beräknats utgå för tidigare vid järnvägen anställd personal enligt samma grunder som förut, således efter andra löneklassen i respektive personalgrupper för bangrupp IV med gällande dyrorts- och dyrtidstillägg. För åkande personal har avtalsenliga resekostnadsersättningar i kostnadsberäkningen medtagits.
   Nedanstående sammanställning utvisar avlöningarna för ordinarie och extra personal såväl i bangrupp IV som i bangrupp V.
Sammanställning som utvisar avlöningarna för ordinarie och extra personal såväl i ban grupp IV som i ban grupp V.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
amaj_utredning_08.html senast uppdaterad 2007-01-19