Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
1988 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Statens Järnvägar
1988 års organisation

Väsentliga förändringar
· Verksamheten indelad i divisioner som förberedelse för en bolagisering.
· Ansvaret för bana med tillhörande anläggningar överfört till Banverket.

Styrelse och verksledning
Styrelsen för SJ
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
2001-01-01: Upphörde vid SJ bolagisering.

Chefen för SJ (CSJ)
Chefen för SJ var utsedd av Regeringen med titel Generaldirektör.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
2001-01-01: Upphörde vid SJ bolagisering.

Godstransportdivisionen (G)
Godstransporter. Fältverksamheten var organiserad i affärsområden.
1988-07-01: Ombildad från Godstransportavdelningen vid 1988 års omorganisation.
1991-01-01: Affärsområde Färja bolagiserat som Sweferry AB.
1992-07-01: Affärsområde Kontinent bolagiserat som Rail Combi AB.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till Green Cargo AB.

Persontrafikdivisionen/Resedivisionen (P)
Persontrafik. Fältverksamheten var organiserad i affärsområden.
1988-07-01: Ombildad från Persontrafikavdelningen vid 1988 års omorganisation.
1990-01-01: Verksamheten inom Affärsområde Buss överförd till Swebus AB.
1993-05-01: Verksamhet avseende tågplaner och trafikledning överförd till Trafikledningen.
1999-04-01: Namnändring från Persontrafikdivisionen till Resedivisionen.
2000-01-01: Verksamhet överförd till Terminalproduktion.
2000-??-??: Verksamhet övertagen från Stab Information.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till SJ AB.

Maskindivisionen/Teknikdivisionen (M)
Konstruktion, upphandling och underhåll av spårbunden rullande materiel. Materialförsörjning. Fältverksamheten var organiserad i verkstadsenheter.
1988-08-15: Ombildad från Maskinavdelningen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från
Finans- och inköpsavdelningen.
1993-05-01: Verksamhet övertagen från Stab Tele och Radio.
1998-11-01: Verksamheten vid godsvagnsverkstäderna i Malmö, Helsingborg, Norrköping, Hallsberg, Kil och Borlänge överförda till SweMaint AB.
1999-04-01: Namnändring från Maskindivisionen till Teknikdivisionen.
2000-01-01: Verksamhet överförd till Terminalproduktion. Verksamheten vid godsvagnsverkstaden i Nässjö överförd till SweMaint AB.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till EuroMaint AB med dotterbolag Trainmaint AB, TGOJ AB, RPL AB samt Traintech Enginering AB.

Fastighetsdivisionen (F)
Byggnation, förvaltning och avveckling av byggnader. Fältverksamheten var organiserad i fastighetsregioner.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Banavdelningen och
Banregionerna.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till Jernhusen AB.

SJ Data (DA)/Datadivisionen (D)
Utveckling och drift av IT-system, inköp och installation av datautrustning med mera.

Enhet med internstyrelse.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1993-01-01: Verksamhet övertagen från Ekonomiservice.
1994-04-01: Ombildad från enhet med internstyrelse till division organisatoriskt underställd Chefen för
Statens Järnvägar.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till Unigrid AB.

SJ Resebyrå (RB)
Resebyråverksamhet inom och utom landet.
Enhet med internstyrelse.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1989-10-??: Indragen vid försäljning. Verksamhet överförd till Travel Management Group.

Trafikledning (TL)
Trafikledning. Fältverksamheten var organiserad i Trafikledningsområden (TLO).
1993-05-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Persontrafikdivisionen och dess regionala affärsområden.
1994-12-01: Verksamhet överför till Stab Tågplanering.
1996-11-01: Indragen. Verksamhet överförd till Banverket.

Terminalproduktion (TP)
Städning, reparationer samt klargöring och uppställning av fordon..
2000-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Städservice, Teknikdivisionen och Resedivisionen.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till TraffiCare AB.

Serviceenheter
Divisionsgemensamma servicefunktioner med internstyrelse.

Administrativ service (AA)
Generaldirektörens sekretariat, Järnvägsmuseum, utgivning av SJM och SJF, statistikproduktion, arkiv, bibliotek med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från ett flertal enheter.
1990-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Personalservice och Stab Information.

Ekonomiservice (AE)
Redovisning, kund- och leverantörsreskontra, systemförvaltning med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Finans- och inköpsavdelningen.
1993-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Stab Ekonomi och finans, Stab Personal samt SJ Data.

Inköps- och förrådsservice (AI)
Inköp och förrådshållning av förbrukningsartiklar, trycksaker, kontorsmaskiner, kemiska laboratoriet med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Finans- och inköpsavdelningen.
1992-??-??: Indragen. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Intendenturservice (AN)
Vaktmästeri, post, reception, tryckeri med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Finans- och inköpsavdelningen.
1990-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Personalservice.

Juridik (AJ)
Juridisk ärenden.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Juridiska enheten.
1992-??-??: Indragen. Verksamhet överförd till Stab Juridik.

Personalservice (AP)
Personaladministration, löneadministration, SJ-skolor med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Personalavdelningen.
1990-01-01: Verksamhet övertagen från Administrativ service och Intendenturservice.
1993-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Stab Personal.

Städservice (AS)
Lokalvård, fordonsstädning, fastighetsskötsel, överliggningslokaler med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation.
2000-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Terminalproduktion.
Staber

Staber
Ekonomi och finans (SE)

Årsbokslut, riskhantering, planering, IT med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Ekonomi- och planeringsavdelningen.
1993-01-01: Verksamhet övertagen från Ekonomiservice.
1994-04-01: Verksamhet övertagen från Stab Strategisk utveckling.
2001-01-01: Upphörde vid SJ bolagisering.

Försvar (SÖ)
Försvarsfrågor med mera. Gemensam med Banverket. Fältverksamheten var utlokaliserad till regionala senheter.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1998-01-01: Verksamheten helt överförd till Banverket.

Information (SI)
Information, sponsring och företagsprofil. Fältverksamheten var utlokaliserad till regionala enheter.
1988-07-01: Ombildad från Information och PR vid 1988 års omorganisation.
1990-01-01: Verksamhet övertagen från Administrativ service.
1994-04-01: Verksamhet överteagen från Stab Strategisk utveckling.
2000-??-??: Indragen. Verksamhet överförd till Resedivisionen.

Inköp (SN)
Upphandling.
2000-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Teknikdivisionen.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering.

Internrevision (SR)
Intern revision.
1988-07-01: Ombildad från Internrevisionen vid 1988 års omorganisation.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering.

Juridik (SD)
.Juridiska ärenden, skadeståndsfrågor med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Juridiska enheten.
1992-??-??: Verksamhet övertagen från Juridisk service (AJ).
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering.

Kvalitet (SQ)
Kvalitetsutredningar och kvalitetskontroll
1991-10-01: Bildad.
1998-??-??: Indragen. Verksamhet överförd till Stab Tågplanering.

Personal (SP)
Övergripande frågor avseende personal, löner, arbetsmiljö, företagshälsovård med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Personalavdelningen.
1989-02-01: Verksamhet övertagen från Stab Strategisk utveckling.
1990-01-01: Verksamheten vid de sista kvarvarande hälsovårdscentralerna avvecklades.
1993-01-01: Verksamhet övertagen från Ekonomiservice.
1993-01-01: Verksamhet övertagen från Personalservice.
2000-04-01: Verksamhet övertagen från Stab Tågplanering.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering.

Strategisk utveckling (SU)
.Strategisk planering och utveckling, större projekt samt internationella frågor.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Ekonomi och planeringsavdelningen.
1989-02-01: Verksamhet överförd till Stab Personal.
1994-04-01: Verksamheten begränsad till internationella frågor. Övrig verksamhet överförd till Stab Ekonomi och finans, Stab Information samt Maskindivisionen.
1999-??-??: Indragen.

Tele och radio (ST)
Tele, radio med mera.
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamheten övertagen från Banavdelningen när Banverket bildades.
1993-05-01: Indragen. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Trafiksäkerhet/Trafiksäkerhet och tågplanering/Trafiksäkerhet (SÄ)
Trafiksäkerhet, missöden med mera.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1993-05-01: Verksamhet avseende tågplaner övertagen från Persontrafikdivisionen. Namnändring från Stab

Trafiksäkerhet till Stab Trafiksäkerhet och tågplanering.
1994-12-01: Verksamhet avseende tågplaner och tidtabeller överförd till Stab Tågplanering. Namnändring från Stab Trafiksäkerhet och tågplanering till Stab Trafiksäkerhet.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering.

Tågplanering (ST)
Tågplaner och tidtabeller.
1994-12-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Stab Trafiksäkerhet och tågplanering samt Trafikledning.
1998-??-??: Verksamhet övertagen från Stab Kvalitet (SQ).
2000-04-01: Indragen. Verksamhet överförd till Stab Personal.

Godstransportdivisionens regionala affärsområden 1988-07-01

Godstransportdivisionens regionala affärsområden 1988-07-01

Godstransportdivisionen: Regionala affärsområden
1988-07-01: Bildade vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregionerna.
1993-01-01: Indragna. Verksamhet överförd till centrala affärsområden.

Lokala produktionsområden
· Produktionsområde.
Affärsområde G Syd (GS) – Malmö
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1990-06-01: Verksamhet övertagen från affärsområde Post.
1993-01-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden.

Affärsområde G Väst (GV) – Göteborg
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-01-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden.

Affärsområde G Öst (GÖ) – Gävle
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-01-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden.

Affärsområde G Nord (GN) – Sundsvall
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-01-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden.
 

Persontrafikdivisionens regionala affärsområden 1988-07-01

Persontrafikdivisionens regionala affärsområden 1988-07-01

Persontrafikdivisionen: Regionala affärsområden
Marknadsföring och produktion av persontrafik. Trafikledning. Chefen för affärsområde var organisatoriskt underställd chefen för Persontrafikdivisionen.
1988-07-01: Bildade vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregionerna.
1993-05-01: Indragna. Verksamhet överförd till centrala affärsområden samt Trafikledning.

Lokala produktionsområden
· Försäljningsområde.
· Terminalområde.
· Loktjänstområde.
· Konduktörsområde.
· Trafikledningscentral.

Affärsområde P Syd (PS) – Malmö
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden samt Trafikledning.

Affärsområde P Väst (PV) – Göteborg
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden samt Trafikledning.

Affärsområde P Öst (PÖ) – Stockholm
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden samt Trafikledning.

Affärsområde P Nord (PN) – Gävle
1988-07-01: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från marknadsregioner.
1993-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala affärsområden samt Trafikledning.

Persontrafikdivisionen: Regioner Affärsområde Buss
Marknadsföring och produktion av främst persontransporter på landsväg samt underhåll av fordon. Bussregionchefen (CPBR) tjänstgjorde på bussregionkontoret (PBRK) och var organisatoriskt underställd chefen för Persontrafikdivisionens affärsområde Buss.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1990-01-01: Verksamheten överfördes till Swebus. Personalen kvarstod dock tills vidare hos SJ.
1990-11-01: Divisionen indragen och även personalen överförd till Swebus.

Lokala produktionsområden
· Busstrafikområde (PBRO).
· Bussverkstad (PBRV).

Malmö bussregion (PBR M)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1989-01-01: Verksamhet övertagen från Helsingborgs bussregion.
1990-01-01: Verksamhet överförd till Swebus.
1990-11-01: Indragen vid bolagisering. Personal överförd till Swebus.

Helsingborgs bussregion (PBR Hb)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1989-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö bussregion.

Karlskrona bussregion (PBR Ck)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1990-01-01: Verksamhet överförd till Swebus.
1990-11-01: Indragen vid bolagisering. Personal överförd till Swebus.

Göteborgs bussregion (PBR G)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1990-01-01: Verksamhet överförd till Swebus.
1990-11-01: Indragen vid bolagisering. Personal överförd till Swebus.

Jönköpings bussregion (PBR Jö)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1989-07-01:Verksamhet övertagen från Norrköpings bussregion.
1990-01-01: Verksamhet överförd till Swebus.
1990-11-01: Indragen vid bolagisering. Personal överförd till Swebus.

Norrköpings bussregion (PBR Nr)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1989-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till Jönköpings bussregion.

Uppsala bussregion (PBR U)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1990-01-01: Verksamhet överförd till Swebus.
1990-11-01: Indragen vid bolagisering. Personal överförd till Swebus.

Gävle bussregion (PBR Gä)
1988-07-01: Fortsatt verksamhet från 1982 års organisation.
1990-01-01: Verksamhet överförd till Swebus.
1990-11-01: Indragen vid bolagisering. Personal överförd till Swebus.

Fastighetsdivisionens regioner 1988-07-01

Fastighetsdivisionens regioner 1988-07-01

Fastighetsdivisionen: Fastighetsregioner
Förvaltning av fastigheter och byggnader. Projektering och utförande av ny- och ombyggnadsarbeten. Avveckling av obehövliga fastigheter. Regionchefen tjänstgjorde på regionkontoret och var organisatoriskt underställd chefen för Fastighetsdivisionen.
Gränsdragningen mellan regionerna var föremål för smärre justeringar.
1988-07-01: Bildade vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från banregionerna.
2001-01-01: Indragna vid bolagisering. Verksamhet överförd till Jernhusen.

Lokala produktionsområden
· Förvaltningsområde.

Fastighetsregion Syd (FS) – Malmö
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö och Norrköpings banregion.
2001-01-01: Indragen vid bolagisering. Verksamhet överförd till Jernhusen Region Syd.

Fastighetsregion Väst (FV) – Göteborg
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Göteborgs och Örebro banregion.
2001-01-01: Indragen vid bolagisering. Verksamhet överförd till Jernhusen Region Väst.

Fastighetsregion Öst (FÖ) – Stockholm
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Stockholms banregion.
1993-05-01: Verksamhet övertagen från Fastighetsregion Mellan.
2001-01-01: Indragen vid bolagisering. Verksamhet överförd till Jernhusen Region Öst.

Fastighetsregion Mellan (FM) – Örebro
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Norrköpings, Örebro och

Gävle banregion.
1993-05-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till Fastighetsregion Öst.

Fastighetsregion Nord (FN) – Sundsvall
1988-07-01: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Gävle, Sundsvall och Luleå banregion.
2001-01-01: Indragen vid bolagisering. Verksamhet överförd till Jernhusen Region Nord.

 

Maskindivisionens trafikverkstadsområden 1988-08-15

Maskindivisionens trafikverkstadsområden 1988-08-15

Maskindivisionen: Underhållsverkstäder
Periodisk tyngre underhåll samt ombyggnader av spårfordon. Chefen för underhållsverkstad var organisatoriskt underställd Maskindivisionens Underhållsverkstadsenhet.
1988-08-15: Bildade vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från verkstadsregionernas huvudverkstadsenheter.
1991-01-01: Verksamheten vid flertalet underhållsverkstäder såld till TGOJ AB varvid Maskindivisions Underhållsverkstadsenhet indrogs.
2001-01-01: MUV Notviken indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till EuroMaint AB.

Underhållsverkstad Malmö (MUV M)
1988-08-15: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö verkstadsregion.
1991-01-01: Indragen vid försäljning. Verksamhet överförd till TGOJ AB.

Underhållsverkstad Örebro (MUV Ör)
1988-08-15: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Örebro verkstadsregion.
1991-01-01: Indragen vid försäljning. Verksamhet överförd till TGOJ AB.

Underhållsverkstad Tillberga (MUV Tb)
1988-08-15: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Örebro verkstadsregion.
1991-01-01: Indragen vid försäljning. Verksamhet överförd till TGOJ AB.

Underhållsverkstad Åmål (MUV Ål)
1988-08-15: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Åmåls verkstadsregion.
1989-04-01: Verksamheten vid verkstaden i Bollnäs överförd till AGEVE AMC.
1991-01-01: Indragen vid försäljning. Verksamhet överförd till TGOJ AB.

Underhållsverkstad Östersund (MUV Ös)
1988-08-15: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Östersunds verkstadsregion.
1989-04-01: Indragen vid försäljning. Verksamheten i Östersund och Gävle överförd till AGEVE Maintenance.

Underhållsverkstad Notviken (MUV Nvn)
1988-08-15: Bildad vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Notvikens verkstadsregion.
2001-01-01: Indragen vid SJ bolagisering. Verksamhet överförd till EuroMaint AB.

Maskindivisionen: Trafikverkstadsområden
Löpande underhåll och skötsel av spårfordon. Chefen för trafikverkstadsområde var organisatoriskt underställd Maskindivisionens Trafikverkstadsenhet.
1988-08-15: Bildade vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från verkstadsregionernas driftverkstadsområden.
1995-05-01: De regionala trafikverkstadsområdena indragna. Verksamhet överförd till centrala verkstadsområden.

Trafikverkstadsområde Syd (MTS/MS) – Malmö
1988-08-15: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö verkstadsregion.
1993-03-01: Indraget vid ändrad regional indelning. Verksamhet överförd till Trafikverkstadsområde Väst.

Trafikverkstadsområde Väst (MTV/MV) – Göteborg
1988-08-15: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Göteborgs verkstadsregion.
1989-04-01: Verksamheten vid den tidigare huvudverkstaden i Göteborg överförd till AGEVE Maintenance.
1993-03-01: Verksamhet övertagen från Trafikverkstadsområde Syd.
1995-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala verkstadsområden.

Trafikverkstadsområde Öst (MTÖ/MÖ) – Hagalund
1988-08-15: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Örebro verkstadsregion.
1995-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala verkstadsområden.

Trafikverkstadsområde Nord (MTN/MN) – Gävle
1988-08-15: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Östersunds och Notvikens verkstadsregioner.
1995-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala verkstadsområden.

Trafikverkstadsområde Pendeltrafik (MTP/MP) – Älvsjö
1988-08-15: Bildat vid 1988 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Örebro verkstadsregion.
1995-05-01: Indraget. Verksamhet överförd till centrala verkstadsområden.


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_018_1988.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild