Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
1982 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Statens Järnvägar
1982 års organisation

Väsentliga förändringar
· Centralförvaltningen namnändrades till huvudkontor.
· Verksamheten vid huvudkontoret marknadsanpassades genom inrättandet av särskilda avdelningar för persontrafik respektive godstransporter.
· Trafikdistrikt och bandistrikt döptes om till marknadsregion respektive banregion. Vissa justeringar av gränserna genomfördes.
· Regionala personalkontor inrättades. De var organisatoriskt underställda respektive marknadsregion men gav service även åt ban-, buss- och verkstadsregioner.
· Busstrafiken organiserades i 8 bussregioner underställd persontrafikavdelningen.

Genomförande och förändringar
1982-06-01: 1982 års omorganisation genomförd på central nivå. Centralförvaltningen namnändrades till Huvudkontoret och marknadsanpassades genom inrättandet av särskilda avdelningar för persontrafik respektive godstransporter.
1983-02-01: 1982 års omorganisation genomförd på regional nivå. Trafikdistrikt och bandistrikt namnändrades till marknadsregion respektive banregion. Busstrafiken organiserades i bussregioner direkt under Persontrafikavdelningen. Regionala personalkontor inrättades.
1988-02-01: Huvudförråden i Bollnäs, Åmål, Örebro, Tillberga och Östersund överförda från Finans- och inköpsavdelningen till Maskinavdelningens verkstadsregioner.
1988-07-01: 1988 års omorganisation påbörjad.
1988-10-01: 1988 års omorganisation avslutad.

Instruktion
1984-01-01: Förordning om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar; utfärdad den 15 december 1983. SFS 1983:1017.
1984-05-01: Förordning om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar; utfärdad den 29 mars 1984. SFS 1984:146.
1985-07-01: Förordning med instruktion för statens järnvägar; utfärdad den 6 juni 1985. SFS 1985:445.
1987-01-01: Förordning om ändring i förordningen (1985:445) med instruktion för statens järnvägar; utfärdad den 13 november 1986. SFS 1986:1058.

Organisationsschema 1982 års organisation – 1983-02-01

Organisationsschema 1982 års organisation – 1983-02-01

Styrelse och verksledning
Styrelsen för SJ
Ledamöterna var utsedda av regeringen.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Chefen för SJ (CSJ)
Chefen för SJ var utsedd av Regeringen med titel Generaldirektör.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Godstransportavdelningen (G)
Godstransporter. Marknadsanalyser, produktutveckling, taxefrågor, utformning av lastbärare och anläggningar, central försäljning samt riktlinjer för fältverksamheten i Marknadsregionerna.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Trafikavdelningen och

Kommersiella avdelningen.
1988-01-01: Affärsområde Expressgods överfört till Persontrafikavdelningen vid 1988 års omorganisation.
1988-07-01: Ombildad till Godstransportdivisionen vid 1988 års omorganisation.

Styckegodsdivisionen (GS)
Transport och terminalhantering av styckegods i samarbete med Svelast. Fältorganisation bestående av styckegodsdistrikt (GSD).
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation.
1988-01-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamheten avvecklad.

Färjedivisionen (GF)
Marknadsföring och produktion av färjetransporter av resande, gods och fordon. Fältorganisation bestående av tågfärjeleder.
1986-01-01: Ombildad från sektion till division.
1988-07-01: Ombildad till Godstransportdivisionens affärsområde Färja vid 1988 års omorganisation.

Malmbanedivisionen (GM)
Marknadsföring och produktion av transporter av malm, gods och resande på Malmbanan.
1984-06-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Luleå marknadsregion och Luleå banregion.
1988-07-01: Ombildad till Godstransportdivisionens affärsområde Malmbanan vid 1988 års omorganisation.

Persontrafikavdelningen (P)
Persontrafik med tåg och buss. Marknadsanalyser, produktutveckling, taxefrågor, utformning av vagnar och terminaler, central försäljning samt riktlinjer för fältverksamheten i Marknadsregionerna.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Trafikavdelningen och

Kommersiella avdelningen.
1986-01-01: Verksamhet övertagen från Tågdriftavdelningen.
1988-01-01: Affärsområde Expressgods övertaget från Godstransportavdelningen vid 1988 års omorganisation.
1988-07-01: Ombildad till Persontrafikdivisionen vid 1988 års omorganisation.

Bussdivisionen (PB)
Marknadsföring och produktion av transporter av resande och gods med buss. Fältverksamhet var organiserad i Bussregioner.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Trafikavdelningen och

Trafikdistrikten.
1988-07-01: Ombildad till Persontrafikdivisionens affärsområde Buss vid 1988 års omorganisation.

Banavdelningen (B)
Konstruktion, upphandling, byggande och underhåll av fasta anläggningar samt elkraftförsörjning. Fältverksamheten var organiserad i Banregioner.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket, Stab Tele och Radio samt Fastighetsdivisionen.

Maskinavdelningen (M)
Konstruktion, upphandling, byggande och underhåll av spårbunden rullande materiel. Fältverksamheten var organiserad i Verkstadsregioner.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-07-01: Ombildad till Maskindivisionen vid 1988 års omorganisation.

Tågdriftavdelningen (T)
Planering och uppföljning av tågrörelser. Fördelning av dragkraft och linjekapacitet. Försvarsfrågor. Fungerade i en matrisorganisation tillsammans med Marknadsregionerna.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Trafikavdelningen och
Administrativa avdelningen.
1986-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Persontrafikavdelningen, Stab Försvar och Stab Trafiksäkerhet.

Ekonomi- och planeringsavdelningen (E)
Budget, strategisk planering och organisation.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Ekonomiavdelningen och Planeringsavdelningen.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stab Ekonomi och Finans samt Stab Strategisk utveckling.

Personalavdelningen (PA)
Övergripande personalplanering, förhandlingsfrågor, personalutveckling, företagshälsovård samt personaladministration för huvudkontoret. Fältverksamhet bestående av hälsovårdsenheter (PAHE) i Malmö, Göteborg, Norrköping, Örebro, Gävle och Luleå samt SJ-skolor i Mjölby, Ängelholm och Stockholm.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Administrativa avdelningen.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stab Personal samt Personalservice.

Finans- och inköpsavdelningen (F)
Redovisning, ADB-verksamhet, inköp och materialadministration samt intendentur vid huvudkontoret.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Ekonomiavdelningen och Administrativa avdelningen.
1983-02-01: Redovisningscentraler övertagna från Trafikdistrikten.
1986-01-01: ADB-verksamheten överförd till Datadivisionen.
1988-02-01: Huvudförråden i Bollnäs, Åmål, Örebro, Tillberga och Östersund överförda till Maskinavdelningens verkstadsregioner.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Inköps- och förrådsservice, Ekonomiservice, Intendenturservice samt Maskindivisionen.

Resebyrådivisionen (SJR)
Resebyråverksamhet inom och utom landet.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Kommersiella avdelningen.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Datadivisionen (SJD)
ADB-service.
1986-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Finans- och inköpsavdelningen.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Staber
Information och PR (IP)
Intern och extern information.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Administrativa avdelningen.
1988-07-01: Ombildad till Stab Information vid 1988 års omorganisation.

Internrevisionen (IR)
Förvaltnings- och redovisningsrevision.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Ekonomiavdelningen.
1988-07-01: Ombildad till Stab Internrevision vid 1988 års omorganisation.

Juridiska enheten (JUR)
Juridisk konsultation.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Juridiska avdelningen.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stab Juridik och Serviceenhet Juridik.

Koncernstab (K)
Samverkan inom koncernen.
1982-06-01: Bildad vid 1982 års omorganisation.
1986-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till AB Swedcarrier.

Trafiksäkerhet (TS)
Säkerhet i tågdrift och växlingstjänst.
1986-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Tågdriftavdelningen.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års omorganisation.

Försvar (TF)
Totalförsvar.
1986-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Tågdriftavdelningen.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års omorganisation.

Karta över Marknads- respektive Banregioner 1983-02-01

Karta över Marknads- respektive Banregioner 1983-02-01

Marknadsregioner (MR)
Marknadsföring och produktion av transporter på järnväg av resande och gods samt bilforsling av gods till
och från järnvägsterminaler. Marknadsregionchefen (CMR) tjänstgjorde på marknadsregionkontoret (MRK) och var direkt underställd generaldirektören. Marknadsregionerna utgjorde gemensam fältorganisation för Godstransport-, Persontrafik- och Tågdriftavdelningarna.
1983-02-01: Bildade vid 1982 års omorganisation genom omvandling av trafikdistrikten med smärre
justeringar av geografisk omfattning. De lokala produktionsområdena placerades på samma organisatoriska
nivå som övriga regionala enheter.
1988-07-01: Indragna vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionens och
Godstransportdivisionens centrala och regionala affärsområden.

Lokala produktionsområden
• Trafikområde (TO).
• Persontrafikområde (PO).
• Persontrafikområde lokaltrafik (LPO).
• Persontrafikområde fjärrtrafik (FPO).
• Godstransportområde (GO).
• Loktjänstområde (LO).
• Konduktörstjänstområde (KO).
• Vagntjänstområde (VO).
• Trafikledningsområde (TLO).

Regionalt personalkontor (RPK)
Service till alla SJ-enheter inom respektive marknadsregions geografiska område med undantag för HKenheter i Stockholm, styckegodsdivisionen, resebyrådivisionen, hälsocentralerna, förrådsregionerna samt
färjetrafiken.

Malmö marknadsregion (MR M)

1983-02-01: Ombildad från Malmö trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Göteborgs marknadsregion (MR G)
1983-02-01: Ombildad från Göteborgs trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Norrköping marknadsregion (MR Nr)

1983-02-01: Ombildad från Norrköpings trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Stockholms marknadsregion (MR Cst)

1983-02-01: Ombildad från Stockholms trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Örebro marknadsregion (MR Ör)

1983-02-01: Ombildad från Örebro trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Gävle marknadsregion (MR Gä)
1983-02-01: Ombildad från Gävle trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Sundsvalls marknadsregion (MR Suc)

1983-02-01: Ombildad från Sundsvalls trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.

Luleå marknadsregion (MR Le)

1983-02-01: Ombildad från Luleå trafikdistrikt vid 1982 års omorganisation.
1984-06-01: Verksamhet överförd till Malmbanedivisionen.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Persontrafikdivisionen och
Godstransportdivisionen.
 

Banregioner (BR)
Tillsyn och underhåll av bana, byggnader och elkraftförsörjning. Projektering och utförande av ny- och
ombyggnadsarbeten. Banregionchefen (CBR) tjänstgjorde på banregionkontoret (BRK) och var
organisatoriskt underställd Banavdelningen.
Gränsdragningen mellan regionerna var föremål för smärre justeringar.
1983-02-01: Bildade vid 1982 års omorganisation genom omvandling av bandistrikten med smärre
justeringar av gränsdragning. De lokala produktionsområdena placerades på samma organisatoriska nivå som övriga regionala enheter.
1988-07-01: Indragna vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
fastighetsregioner.

Lokala produktionsområden
• Banområde (BO).
• Elområde (ELO).
• Signalområde (SIO).
• Teleområde (TELO).
• Husbyggnadsområde (HO).

Malmö banregion (BR M)
1983-02-01: Ombildad från Malmö bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Syd.

Göteborgs banregion (BR G)

1983-02-01: Ombildad från Göteborgs bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Väst.

Norrköping banregion (BR Nr)

1983-02-01: Ombildad från Norrköpings bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Syd och Mellan.

Stockholms banregion (BR Cst)

1983-02-01: Ombildad från Stockholms bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Öst.

Örebro banregion (BR Ör)

1983-02-01: Ombildad från Örebro bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Väst och Mellan.

Gävle banregion (BR Gä)

1983-02-01: Ombildad från Gävle bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt Fatighetsregion Mellan och Nord.

Sundsvalls banregion (BR Suc)
1983-02-01: Ombildad från Sundsvalls bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Nord.

Luleå banregion (BR Le)

1983-02-01: Ombildad från Luleå bandistrikt vid 1982 års omorganisation.
1984-06-01: Verksamhet överförd till Malmbanedivisionen.
1988-07-01: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Banverket samt
Fastighetsregion Nord.

Verkstadsregioner (VR)
Underhåll och reparation av spårfordon, projektering och utförande av ändringsarbeten på spårfordon samt
hjälpberedskap. Verkstadsregionchefen (CVR) tjänstgjorde på verkstadsregionkontoret (VRK) och var
organisatoriskt underställd Maskinavdelningen.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation. De lokala produktionsområdena placerades på samma organisatoriska nivå som regionala enheter.
1988-02-01: Huvudförråden i Bollnäs, Åmål, Örebro, Tillberga samt Östersund övertagna från Finans- och
inköpsavdelningen samt integrerade med respektive verkstad.
1988-08-15: Indragna vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionens
underhållsverkstäder och trafikverkstadsområden.

Lokala produktionsområden
• Verkstadsområde (VSTO).
• Driftverkstadsområde (DVSTO).

Malmö verkstadsregion (VR M)
1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Göteborgs verkstadsregion (VR G)

1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Örebro verkstadsregion (VR Ör)

1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1986-03-01: Verksamhet övertagen från Tillberga verkstadsregion.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Tillberga verkstadsregion (VR Tb)

1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1986-03-01: Indragen vid ändrad regional indelning. Verksamhet överförd till Örebro verkstadsregion.

Östersunds verkstadsregion (VR Ös)

1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1986-01-01: Verkstaden i Bollnäs överförd till Åmåls huvudverkstad.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Notvikens verkstadsregion (VR Nvn)

1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Åmåls huvudverkstad (HVST Ål)/Åmåls verkstadsregion (VR Ål)

1983-02-01: Bildad som Åmåls huvudverkstad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från
Göteborgs verkstadsregion.
1986-01-01: Verkstaden i Bollnäs övertagen från Östersunds verkstadsregion.
1986-05-01: Ombildad från Åmåls huvudverkstad till Åmåls verkstadsregion.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.

Notvikens verkstadsregion (VR Nvn)

1983-02-01: Fortsatt verksamhet från 1973 års organisation.
1988-08-15: Indragen vid 1988 års omorganisation. Verksamhet överförd till Maskindivisionen.
Utskriftsdatum Statens Järnvägar med föregångare Sida
2007-09-16 Organisation 1855-2000 139 av 149
 

Karta över Bussregioner 1983-02-01

Karta över Bussregioner 1983-02-01

Bussregioner (PBR)
Marknadsföring och produktion av transporter på landsväg av resande och gods samt underhåll av fordon.
Bussregionchefen (CPBR) tjänstgjorde på bussregionkontoret (PBRK) och var organisatoriskt underställd
Persontrafikavdelningen.
1983-02-01: Bildade vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från trafikdistrikten. De lokala
produktionsområdena placerades på samma organisatoriska nivå som övriga regionala enheter.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Lokala produktionsområden
• Busstrafikområde (BTO).
• Bussverkstad (BVST).

Malmö bussregion (PBR M)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö trafikdistrikts
busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Helsingborgs bussregion (PBR Hb)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö trafikdistrikts
busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Karlskrona bussregion (PBR Ck)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö trafikdistrikts
busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Göteborgs bussregion (PBR G)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Göteborgs trafikdistrikts
busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Jönköpings bussregion (PBR Jö)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Norrköpings och Göteborgs
trafikdistrikts busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Norrköpings bussregion (PBR Nr)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Norrköpings trafikdistrikts
busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Uppsala bussregion (PBR U)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Norrköpings och Stockholms
trafikdistrikts busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

Gävle bussregion (PBR Gä)

1983-02-01: Bildad vid 1982 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Norrköpings och Gävle och
Sundsvalls trafikdistrikts busslinjegrupper.
1988-07-01: Fortsatt verksamhet i 1988 års organisation.

 


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_009_1982.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild