Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
1973 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

1973 års organisation
Statens Järnvägar
Väsentliga förändringar

• Driftavdelning och driftdistrikt namnändrades till trafikavdelning respektive trafikdistrikt.
• Ban- och driftdistrikt med huvudort i Växjö, Borås och Umeå drogs in och verksamheten tillfördes
angränsande distrikt.
• Gränsdragningen mellan ban- respektive trafikdistrikt anpassades till länsgränser.
• Ansvaret för driftverkstäderna överfördes från driftavdelningen till maskinavdelningen. För ändamålet
inrättades verkstadsregioner.
• Huvudverkstäderna upphörde som regionala förvaltningsenheter och underställdes de nyinrättade
verkstadsområdena.
• Huvudförråden upphörde som regionala förvaltningsenheter och ombildades till centralförråd underställda
ekonomiavdelningen.

Genomförande och förändringar
1973-07-01: 1973 års omorganisation genomförd. Distrikten med huvudort i Växjö, Borås och Umeå drogs
in och verksamheten tillfördes angränsande distrikt. Driftavdelningen och driftdistrikten namnändrades till
Trafikavdelningen respektive trafikdistrikt. Verkstadsregioner inrättades och tillfördes driftverkstäderna från
driftdistrikten samt huvudverkstäderna vilka upphörde att vara regionala förvaltningsenheter. Även
huvudförråden upphörde som regionala förvaltningsenheter och ombildades till centralförråd under
ekonomiavdelningen.
1982-06-01: 1982 års omorganisation genomförd på central nivå.
1983-02-01: 1982 års omorganisation genomförd på regional nivå.

Instruktion
1973-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion (1965: 843) för statens järnvägar; given
Stockholms slott den 5 juni 1973. SFS 1973:495.
1974-01-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion (1965: 843) för statens järnvägar; given
Stockholms slott den 16 november 1973. SFS 1973:799.
1976-01-01: Förordning om ändring i instruktionen (1965:843) för statens järnvägar; utfärdad den 27
november 1975.SFS 1975:1064.
1978-01-01: Förordning om ändring i instruktionen (1965:843) för statens järnvägar; utfärdad den 10
november 1977. SFS 1977:866.
1979-10-09: Förordning om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar;
utfärdad den 23 augusti 1979. SFS 1979:790.
1980-01-01: Förordning om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar;
utfärdad den 22 november 1979. SFS 1979:1041.
1981-01-01: Förordning om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar;
utfärdad den 20 november 1980. SFS 1980:1017.
1981-02-24: Förordning om ändring i förordningen (1965:843) med instruktion för statens järnvägar;
utfärdad den 29 januari 1981. SFS 1981:58.


Organisationsschema 1973 års organisation – 1973-07-01

Organisationsschema 1973 års organisation – 1973-07-01

Väsentliga förändringar
· Driftavdelningen namnändrades till trafikavdelningen.
· Ansvaret för driftverkstäderna överfördes från driftavdelningen till maskinavdelningen.

Styrelse och verksledning
SJ styrelse
Ledamöter utsedda av Kungl. Maj:t. Som ordförande fungerade generaldirektören.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Generaldirektören (Gd)
Generaldirektören var som chef underställd styrelsen.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Tekniska enheter
Banavdelningen (Ba)
Konstruktion, anläggning och underhåll av bana, byggnader och andra fasta anläggningar.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Maskinavdelningen (Ma)
Konstruktion, tillverkning och förvaltning av spårgående rullande materiel samt huvud- och driftverkstadsunderhåll.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Driftenheter
Trafikavdelningen (Ta)
Produktion av transporttjänster samt transportförsäljning.
1973-07-01: Ombildad från Driftavdelningen vid 1973 års omorganisation.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till Godstransportavdelningen, Persontrafikavdelningen samt Tågdriftavdelningen.

Kommersiella enheter
Kommersiella avdelningen (Ka)
Marknadsbedömning, taxefrågor, central transportförsäljning samt resebyråverksamhet.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till Godstransportavdelningen, Persontrafikavdelningen samt Resebyrådivisionen.

Administrativa enheter
Administrativa avdelningen (Aa)
Personaladministration, allmän administration etc.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till Personalavdelningen, Finans- och inköpsavdelningen, Tågdriftavdelningen, samt stab Information och PR.

Ekonomiavdelningen (Ea)
Centrala ekonomifunktioner samt inköp och förrådshållning.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till Finans- och inköpsavdelningen, Ekonomi- och Planeringavdelningen samt stab Internrevision.

Juridiska avdelningen (Ja)
Juridiska ärenden.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till Juridiska enheten.

Planeringsavdelningen (Pa)
Strategisk planering och verksamhetsutveckling.
1979-09-01: Bildad.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomi- och
Planeringavdelningen.

Utvecklingsavdelningen (Ua)
Teknisk utveckling, forskning samt ADB-frågor.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1982-06-01: Indragen vid 1982 års omorganisation. Verksamhet överförd till projekt.

Karta över Trafik- respektive Bandistrikt 1973-07-01

Karta över Trafik- respektive Bandistrikt 1973-07-01

Trafikdistrikt (td)
Trafikdrift, kundtjänst samt städning och avsyning av lok, vagnar och annan rullande materiel. Trafikdistriktschefen (tdc) tjänstgjorde på trafikdistriktsexpeditionen (tdx) och var organisatoriskt underställd Trafikavdelningen.
Gränsdragningen mellan distrikten var föremål för smärre justeringar.
1973-07-01: Ombildade från driftdistrikt vid 1973 års omorganisation.
1982-06-01: Trafikdistrikten blev organisatoriskt direkt underställda generaldirektören vid 1982 års omorganisation.
1983-02-01: Ombildade till marknadsregioner vid 1982 års omorganisation.
Lokala förvaltningsenheter
· Trafikområde (to).
· Lokstation (lst).
· Vagnstation (vgst).
· Busslinjegrupp (blg).

Malmö trafikdistrikt (M td)
1973-07-01: Ombildat från Malmö driftdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från

Växjö driftdistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Malmö marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Göteborgs trafikdistrikt (G td)

1973-07-01: Ombildat från Göteborgs driftdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från

Borås driftdistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Göteborgs marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Norrköping trafikdistrikt (Nr td)

1973-07-01: Ombildat från Norrköping driftdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Växjö och Borås driftdistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Norrköpings marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Stockholms trafikdistrikt (Cst td)

1973-07-01: Ombildat från Stockholms driftdistrikt vid 1973 års omorganisation.
1983-02-01: Ombildat till Stockholms marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Örebro trafikdistrikt (Ör td)

1973-07-01: Ombildat från Örebro driftdistrikt vid 1973 års omorganisation.
1983-02-01: Ombildat till Örebro marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Gävle trafikdistrikt (Gä td)

1973-07-01: Ombildat från Gävle driftdistrikt vid 1973 års omorganisation.
1983-02-01: Ombildat till Gävle marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Sundsvalls trafikdistrikt (Suc td)

1973-07-01: Ombildat från Sundsvalls driftdistrikt vid 1973 års omorganisation.
1983-02-01: Ombildat till Sundsvalls marknadsregion vid 1982 års omorganisation.

Luleå trafikdistrikt (Le td)

1973-07-01: Ombildat från Luleå driftdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Umeå driftdistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Luleå marknadsregion vid 1982 års omorganisation.
 

Bandistrikt (bd)
Drift och underhåll av bana, byggnader och andra anläggningar. Bandistriktschefen (bdc) tjänstgjorde på bandistriktsexpeditionen (bdx) och var organisatoriskt underställd Banavdelningen.
Gränsdragningen mellan distrikten var föremål för smärre justeringar.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1983-02-01: Ombildade till banregioner vid 1982 års omorganisation.
Lokala förvaltningsenheter
· Banunderhållsområde (buo)/Banområde (bo).
· Elunderhållsområde (euo)/Elområde (elo).
· Signalunderhållsområde (suo)/Signalområde (sio).
· Teleunderhållsområde (tuo)/Teleområde (telo).
Antalet lokala förvaltningsenheter minskades successivt genom sammanslagning till större enheter. Beteckningen underhållsområde ersattes med område 1976-01-01.

Malmö bandistrikt (M bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation. Verksamhet övertagen från Växjö bandistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Malmö banregion vid 1982 års omorganisation.

Göteborgs bandistrikt (G bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation. Verksamhet övertagen från Borås bandistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Göteborgs banregion vid 1982 års omorganisation.

Norrköping bandistrikt (Nr bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation. Verksamhet övertagen från Borås och Växjö bandistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Norrköpings banregion vid 1982 års omorganisation.

Stockholms bandistrikt (Cst bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1983-02-01: Ombildat till Stockholms banregion vid 1982 års omorganisation.

Örebro bandistrikt (Ör bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1983-02-01: Ombildat till Örebro banregion vid 1982 års omorganisation.

Gävle bandistrikt (Gä bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1983-02-01: Ombildat till Gävle banregion vid 1982 års omorganisation.

Sundsvalls bandistrikt (Suc bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation.
1983-02-01: Ombildat till Sundsvalls banregion vid 1982 års omorganisation.

Luleå bandistrikt (Le bd)

1973-07-01: Fortsatt verksamhet från 1963 års organisation. Verksamhet övertagen från Umeå bandistrikt.
1983-02-01: Ombildat till Luleå banregion vid 1982 års omorganisation.

Verkstadsregion (vr)
Underhåll och reparation av spårfordon, projektering och utförande av ändringsarbeten på spårfordon samt hjälpberedskap. Verkstadsregionchefen (vrc) tjänstgjorde vid Verkstadsregionsexpeditionen (vrx) och var organisatoriskt underställd Maskinavdelningen.
Gränsdragningen mellan regionerna var föremål för smärre justeringar.
1973-07-01: Bildade vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Maskinavdelningens huvudverkstäder och driftdistriktens verkstäder.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Lokala förvaltningsenheter

· Driftverkstad (dvst)
· Filialverkstad (fvst).

Malmö verkstadsregion (M vr)
1973-07-01: Bildad vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Malmö huvudverkstad samt Malmö, Växjö och Norrköpings driftdistrikt.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Göteborgs verkstadsregion (G vr)

1973-07-01: Bildad vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Göteborgs huvudverkstad och huvudverkstaden Åmål samt Göteborgs och Borås driftdistrikt.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation. Verkstaden i Åmål överförd till Åmåls huvudverkstad.

Örebro verkstadsregion (Ör vr)

1973-07-01: Bildad vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Örebro huvudverkstad samt Örebro driftdistrikt.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Tillberga verkstadsregion (Tb vr)

1973-07-01: Bildad vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Tillberga huvudverkstad samt Stockholms driftdistrikt.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Östersunds verkstadsregion (Ös vr)

1973-07-01: Bildad vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Östersunds huvudverkstad samt Gävle och Sundsvalls driftdistrikt.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

Notvikens verkstadsregion (Nvn vr)

1973-07-01: Bildad vid 1973 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Notvikens huvudverkstad samt Umeå och Luleå driftdistrikt.
1983-02-01: Fortsatt verksamhet i 1982 års organisation.

 


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_008_1973.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild