Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
1963 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Organisationsform 1963 års organisation

Järnvägsstyrelsen – Statens Järnvägar
Väsentliga förändringar
• En av Kungl. Maj:t tillsatt kollegial styrelse inrättades.
• Antalet enheter i den centrala förvaltningen minskades genom att byråer och kontor sammanfördes till avdelningar. Benämningen Kungl. Järnvägsstyrelsen ersattes med SJ Centralförvaltning.
• Distrikt och sektioner sammanfördes till 11 bandistrikt och 11 driftdistrikt vars gränser sammanföll. I bandistrikten sammanfördes ban-, el-, signal- och teletjänsten och i driftdistrikten sammanfördes trafik-, maskin-, bil- och färjetjänsten.
• Ban- och driftdistrikten underställdes ban- respektive driftavdelningarna.
Genomförande och förändringar
1963-01-01: En av Kungl. Maj:t tillsatt styrelse inrättades.
1963-07-01: 1963 års omorganisation av den centrala förvaltningen påbörjades. Antalet centrala enheter minskades genom att byråer och kontor sammanfördes till 7 avdelningar. Benämningen Kungl. Järnvägsstyrelsen ersattes med SJ Centralförvaltning.
1963-07-01: Distriktsorganisationen ändrades tillfälligt vid genomförandet av 1963 års omorganisation. Fram till inrättandet av de nya bandistrikten var bansektionerna underställda Banavdelningen. På motsvarande sätt var elektro-, signal- och telesektionerna underställda Elektrotekniska byrån som 1964-01-01 införlivades med Banavdelningen.
1964-01-01: 1963 års omorganisation av den centrala förvaltningen avslutades.
1964-04-01: 1963 års omorganisation av den regionala förvaltningen påbörjades. Distrikt och sektioner sammanfördes till 11 bandistrikt och 11 driftdistrikt. I bandistrikten sammanfördes ban-, el-, signal- och teletjänsten och i driftdistrikten sammanfördes trafik-, maskin-, bil- och färjetjänsten. Distrikten underställdes Ban- respektive Driftavdelningarna.
1964-10-01: 1963 års omorganisation av den regionala förvaltningen avslutades.
1966-09-01: Firmabeteckningen Statens Järnvägar ersatte Kungl Järnvägsstyrelsen.
1972-04-01: En färjesektion inrättades inom Driftavdelningen och ansvaret för färjedriften överfördes från Malmö driftdistrikt.
1973-07-01: 1973 års omorganisation genomförd.
Instruktion
1963-01-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion den 29 januari 1960 (nr 48) för järnvägsstyrelsen med underlydande förvaltningsenheter; given Stockholms slott den 2 november 1962. SFS 1962:612.
1965-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion den 29 januari 1960 (nr 48) för järnvägsstyrelsen med underlydande förvaltningsenheter; given Stockholms slott den 3 juni 1965. SFS 1965:319.
1966-01-01: Kungl. Maj:ts instruktion för statens järnvägar; given Stockholms slott den 3 december 1965. SFS 1965:843.
1966-03-25: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion den 3 december 1965 (nr 843) för statens järnvägar; given Stockholms slott den 11 mars 1966. SFS 1966:66.
1966-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion den 3 december 1965 (nr 843) för statens järnvägar; given Stockholms slott den 3 juni 1966. SFS 1966:267.
1969-05-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion den 3 december 1965 (nr 843) för statens järnvägar; given Stockholms slott den 11 april 1969. SFS 1969:74.
1972-05-31: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktionen (1965: 843) för statens järnvägar; given Sofiero den 4 juni 1971. SFS 1971:326.
1972-05-31: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion (1965: 843) för statens järnvägar; given Stockholms slott den 19 maj 1972. SFS 1972:174.

Organisationsschema 1963 års organisation – 1965-01-01

Organisationsschema 1963 års organisation – 1965-01-01


Centrala förvaltningsenheter  1963 års organisation
Väsentliga förändringar
• En av Kungl. Maj:t tillsatt kollegial styrelse inrättades.
• Antalet enheter i den centrala förvaltningen minskades genom att byråer och kontor sammanfördes till avdelningar. Benämningen Kungl. Järnvägsstyrelsen ersattes med SJ Centralförvaltning.
Styrelse och verksledning
Järnvägsstyrelsen – SJ styrelse
Ledamöter utsedda av Kungl. Maj:t. Som ordförande fungerade generaldirektören.
1963-01-01: Ny styrelseform vid 1963 års omorganisation.
1966-09-01: Namnändring till SJ styrelse.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.
Generaldirektören (Gd)
Generaldirektören var som chef underställd styrelsen.
1963-01-01: Fortsatt verksamhet från 1928 års organisation.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Tekniska enheter
Banavdelningen (Ba)
Konstruktion, anläggning och underhåll av bana, byggnader och andra fasta anläggningar.
1963-07-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Bantekniska byrån. De regionala bandistrikten var underställda avdelningen.
1964-01-01: Elektrisk tågdrift, kraftanläggningar samt telefon- och signalanläggningar övertagen från Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Maskinavdelningen (Ma)
Konstruktion, tillverkning och förvaltning av spårgående rullande materiel samt huvudverkstadsunderhåll.
1963-07-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Maskintekniska byrån och Verkstadsbyrån. De regionala huvudverkstäderna var underställda avdelningen.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Driftenheter
Driftavdelningen (Da)
Produktion av transporttjänster samt transportförsäljning. De regionala driftdistrikten var underställda avdelningen.
1962-07-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Drifttjänstbyrån. Verksamhet övertagen från Trafikbyrån och Biltrafikbyrån.
1973-07-01: Ombildad till Trafikavdelningen vid 1973 års omorganisation.

Kommersiella enheter
Kommersiella avdelningen (Ka)
Marknadsbedömning, taxefrågor, central transportförsäljning samt resebyråverksamhet.
1963-10-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Kommersiella byrån.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Administrativa enheter
Ekonomiavdelningen (Ea)
Centrala ekonomifunktioner samt inköp och förrådshållning.
1963-07-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Ekonomibyrån och Förrådsbyrån. De regionala huvudförråden var underställda avdelningen.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Administrativa avdelningen (Aa)
Personaladministration, allmän administration etc.
1962-07-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Kanslibyrån.
1963-07-01: Verksamhet avseende försvarsfrågor respektive juridiska frågor övertagen från Försvarsbyrån och Rättsavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Utvecklingsavdelningen (Ua)
Teknisk utveckling, forskning samt ADB-frågor.
1963-09-01: Bildad vid 1963 års omorganisation genom omvandling av Utvecklings- och planeringsavdelningen (Ua).
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Juridiska avdelningen (Ja)
Juridiska ärenden.
1972-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Administrativa avdelningen.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Regionala förvaltningsenheter  1963 års organisation
Väsentliga förändringar
• Distrikten förlorade sin självständiga ställning direkt under generaldirektören. Verksamheten delades upp på ett ökat antal drift- och bandistrikt organisatoriskt underställda respektive avdelningschef.
• Sektionsnivån slopades.
• De lokala förvaltningsenheterna slogs successivt samman till större enheter betecknade områden.

Karta över Drift- respektive Bandistrikt 1964-10-01

Karta över Drift- respektive Bandistrikt 1964-10-01

Driftdistrikt (dd)
Trafikdrift, kundtjänst samt drift och löpande underhåll av lok, vagnar och annan rullande materiel. Driftdistriktschefen (ddc) tjänstgjorde på driftdistriktsexpeditionen (ddx) och var organisatoriskt underställd Driftavdelningen.
Gränsdragningen mellan distrikten var föremål för smärre justeringar.
1964-04-01: Gävle och Sundsvalls driftdistrikt bildade vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Borås, Göteborgs, Norrköpings, Stockholms och Örebro driftdistrikt bildade vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Malmö, Växjö, Umeå och Luleå driftdistrikt bildade vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Ombildade till trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation.
Lokala förvaltningsenheter
• Station (st)/Trafikområde (to).
• Billinjegrupp (bllg)/Busslinjegrupp (blg).
• Lokstation (lst)/Lokstationsområde (lo).
• Vagnstation (vgst).
• Färjedrift (fjd).
Antalet lokala förvaltningsenheter minskades successivt genom sammanslagning till större enheter. Järnvägsanstalterna sammanfördes till trafikområden. På motsvarande sätt bildades lokstationsområden.

Malmö driftdistrikt (1 dd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 10 och 27 maskinsektionen, 10, 11, 12 och 30 trafiksektionen, 3 bilsektionen, färjesektionen samt III distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Ombildat till Malmö trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö verkstadsregion.

Växjö driftdistrikt (2 dd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 10, 25 och 27 maskinsektionen, 11, 12, 26, 30 och 32 trafiksektionen, 2 och 3 bilsektionen samt III distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö och Norrköpings trafikdistrikt samt Malmö verkstadsregion.

Borås driftdistrikt (3 dd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 5, 10 och 25 maskinsektionen, 8, 9, 12, 25 och 32 trafiksektionen, 2 och 3 bilsektionen samt II distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs och Norrköpings trafikdistrikt samt Göteborgs och Malmö verkstadsregion

Göteborgs driftdistrikt (4 dd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 5 och 6 maskinsektionen, 5, 8, 9 och 33 trafiksektionen, 2 bilsektionen samt II distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Ombildat till Göteborgs trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs verkstadsregion.

Norrköpings driftdistrikt (5 dd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 2, 27 och 31 maskinsektionen, 2, 4 och 11 trafiksektionen, 1 och 3 bilsektionen samt I distriktet.
1973-07-01: Ombildat till Norrköping trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö verkstadsregion.

Stockholms driftdistrikt (6 dd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 1, 31 och 35 maskinsektionen, 1, 24 och 35 trafiksektionen, 39 driftsektionen, 1 och 4 bilsektionen samt I distriktet.
1972-10-01: Gränsdragningen anpassad till länsgränser.
1973-07-01: Ombildat till Stockholms trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Tillberga verkstadsregion.

Örebro driftdistrikt (7 dd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 1, 5, 6, 31 och 35 maskinsektionen, 1, 3, 6, 8, 24, 34 och 35 trafiksektionen, 1, 2 och 4 bilsektionen samt I distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Ombildat till Örebro trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro verkstadsregion.

Gävle driftdistrikt (8 dd)
1964-04-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 6, 15 och 35 maskinsektionen, 3, 6, 15, 33, 34 och 35 trafiksektionen, 39 driftsektionen, 1 och 4 bilsektionen samt IV distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Ombildat till Gävle trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Östersunds verkstadsregion.

Sundsvalls driftdistrikt (9 dd)
1964-04-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 15, 21 och 35 maskinsektionen, 14, 15 och 21 trafiksektionen, 4 bilsektionen samt IV distriktet.
1973-07-01: Ombildat till Sundsvall trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Östersunds verkstadsregion.

Umeå driftdistrikt (10 dd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 15, 19 och 21 maskinsektionen, 19 och 21 trafiksektionen samt V distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Luleå trafikdistrikt och Notvikens verkstadsregion.

Luleå driftdistrikt (11 dd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 19 maskinsektion, 19 och 21 trafiksektionen samt V distriktet.
1972-10-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Ombildat till Luleå trafikdistrikt vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Notvikens verkstadsregion.

Bandistrikt (bd)
Drift och underhåll av bana, byggnader och andra anläggningar. Bandistriktschefen (bdc) tjänstgjorde på bandistriktsexpeditionen (bdx) och var organisatoriskt underställd Banavdelningen.
Gränsdragningen mellan distrikten var föremål för smärre justeringar.
1964-04-01: Gävle och Sundsvalls bandistrikt bildade vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Borås, Göteborgs, Norrköpings, Stockholms och Örebro bandistrikt bildade vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Malmö, Växjö, Umeå och Luleå bandistrikt bildade vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.
Lokala förvaltningsenheter
• Banunderhållsområde (buo).
• Elunderhållsområde (euo).
• Signalunderhållsområde (suo).
• Teleunderhållsområde (tuo).
Antalet lokala förvaltningsenheter minskades successivt genom sammanslagning till större enheter.

Malmö bandistrikt (1 bd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 10, 12 och 30 bansektionen, 3 telesektionen, 3 signalsektionen samt Malmö elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Växjö bandistrikt (2 bd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 11, 12, 26, 30 och 32 bansektionen, 2 och 3 telesektionen, 2 och 3 signalsektionen samt Malmö och Norrköpings elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö och Norrköpings bandistrikt.

Borås bandistrikt (3 bd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 8, 9, 12 och 32 bansektionen, 2 och 3 telesektionen, 2 och 3 signalsektionen samt Göteborgs, Norrköpings och Malmö elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs och Norrköpings bandistrikt.

Göteborgs bandistrikt (4 bd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 5, 8, 9 och 33 bansektionen, 2 telesektionen, 2 signalsektionen samt Göteborgs, Kristinehamns och Norrköpings elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Norrköping bandistrikt (5 bd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 2, 3 och 11 bansektionen, 1 och 3 telesektionen, 1 och 3 signalsektionen samt Norrköpings elektrosektion.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Stockholms bandistrikt (6 bd)
1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 4, 24 och 31 bansektionen, 1 telesektionen, 1 signalsektionen samt Stockholms och Örebro elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Örebro bandistrikt (7 bd)

1964-07-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 3, 4, 6, 8, 31, 33 och 34 bansektionen, 1, 2 och 4 telesektionen, 1, 2 och 4 signalsektionen samt Örebro, Kristinehamns, och Gävle elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Gävle bandistrikt (8 bd)
1964-04-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 3, 6, 13, 15, 24, 34 och 35 bansektionen, 1 och 4 telesektionen, 1 och 4 signalsektionen samt Gävle och Örebro elektrosektion.
1973-01-01: Anpassning till länsgränser.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Sundsvalls bandistrikt (9 bd)
1964-04-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 13, 14, 21 och 35 bansektionen, 4 och 5 telesektionen, 4 och 5 signalsektionen samt Östersunds, Gävle och Umeå elektrosektion.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.
 

Umeå bandistrikt (10 bd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 20 och 21 bansektionen, 5 telesektionen, 5 signalsektionen samt Umeå elektrosektion.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Luleå bandistrikt.

Luleå bandistrikt (11 bd)
1964-10-01: Bildat vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 18, 19 och 20 bansektionen, 5 telesektionen, 5 signalsektionen samt Luleå och Kiruna elektrosektion.
1973-07-01: Fortsatt verksamhet i 1973 års organisation.

Huvudverkstäder (hvst)
Revisioner och större reparationer av spårfordon och annan maskinell utrustning. Huvudverkstadschefen (hvstc) var organisatoriskt underställd Maskinavdelningen.
Lokala förvaltningsenheter
• Filialverkstad (fvst).
1963-07-01: Fortsatt verksamhet från 1928 års organisation. Organisatoriskt överförda från Verkstadsbyrån till Maskinavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1965-01-01: Under året ändrades namnformen från Huvudverkstaden X-Y-Z till X huvudverkstad.
1973-07-01: Indragna vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till verkstadsregionerna.

Göteborgs huvudverkstad (hvst G)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Gävle från 1928 års organisation.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs verkstadsregion.

Malmö huvudverkstad (hvst M)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Malmö från 1928 års organisation.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö verkstadsregion.

Notvikens huvudverkstad (hvst Nvn)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Notviken från 1928 års organisation.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Notvikens verkstadsregion.

Tillberga huvudverkstad (hvst Tb)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Tillberga-Tomteboda från 1928 års organisation.
1968-01-01: Verkstaden i Tomteboda nedlagd.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Tillberga verkstadsregion.

Åmåls huvudverkstad (hvst Ål)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Åmål-Borås från 1928 års organisation.
1965-05-01: Namnändring från huvudverkstaden Åmål-Borås till Åmåls huvudverkstad. Verkstaden i Borås nedlagd.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs verkstadsregion.

Örebro huvudverkstad (hvst Ör)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Örebro från 1928 års organisation.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro verkstadsregion.

Östersunds huvudverkstad (hvst Ös)
1963-07-01: Fortsatt verksamhet som huvudverkstaden Östersund-Bollnäs från 1928 års organisation.
1973-07-01: Indragen vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Östersunds verkstadsregion.

Huvudförråd (hfd)
Inköp och försäljning samt förrådshållning av förbrukningsartiklar. Huvudförrådschefen (hfdc) var organisatoriskt underställd Ekonomiavdelningen
1963-07-01: Ombildade från förrådsregioner och organisatoriskt överförda från Förrådsbyrån till Ekonomiavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Indragna vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomiavdelningen.
Lokala förvaltningsenheter
• Centralförråd (cfd).
• Filialförråd (ffd).

Gävle huvudförråd (hfd Gä)
1963-07-01: Ombildat från Gävle förrådsregion vid 1963 års omorganisation.
1968-10-01: Sammanslaget med Luleå huvudförråd vid regional omorganisation.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomiavdelningens materialsektion.

Göteborgs huvudförråd (hfd G)
1963-07-01: Ombildat från Göteborgs förrådsregion vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomiavdelningens materialsektion.

Luleå huvudförråd (hfd Le)
1963-07-01: Ombildat från Luleå förrådsregion vid 1963 års omorganisation.
1968-10-01: Sammanslaget med Gävle huvudförråd vid regional omorganisation.

Malmö huvudförråd (hfd M)
1963-07-01: Ombildat från Malmö förrådsregion vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomiavdelningens materialsektion.

Örebro huvudförråd (hfd Ör)
1963-07-01: Ombildat från Örebro förrådsregion vid 1963 års omorganisation.
1973-07-01: Indraget vid 1973 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomiavdelningens materialsektion.

Kartbilagor 1963 års organisation

Drift- respektive Bandistrikt 1964-10-01:


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_007_1963.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild