Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

Statens Järnvägar med föregångare
1928 års organisation
Färglinje

Av Anders Jansson

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Organisationsform 1928 års organisation


Järnvägsstyrelsen
Väsentliga förändringar
• Distrikten förändrades till administrativa enheter genom att tjänsterna som trafik-, ban- respektive maskindirektör förvandlades till konsultativa ingenjörstjänster utan avdelningsansvar.
• Sektionsindelningen justerades och samtliga trafik-, ban- och maskinsektioner erhöll nya nummer.
Genomförande och förändringar
1928-07-01: 1928 års omorganisation genomförd. De regionala avdelningarna avskaffades. Tjänsterna som trafik-, ban- respektive maskindirektör indrogs och ersattes med konsultativa ingenjörstjänster.
1932-07-01: Huvudförråden överfördes från distrikten till Förrådsbyrån och fick status som regionala förvaltningsenheter.
1963-01-01: 1963 års omorganisation påbörjad.
1964-10-01: 1963 års omorganisation avslutad.
Instruktion
1928-07-01: Instruktion för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl. 22 juni 1928. SFS 1928, nr 216.
1931-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av § 50 i instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott den 21 maj 1931. SFS 1931:122.
1932-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 10 juni 1932. SFS 1932:259.
1934-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av §§ 13 och 67 i instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 13 april 1934. SFS 1934:76.
1935-01-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av §§ 34 och 35 i instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 14 december 1934. SFS 1934:580.
1936-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 26 juni 1936. SFS 1936:407.
1937-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 11 juni 1937. SFS 1937:361.
1939-07-16: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 22 juni 1939. SFS 1939:503.
1941-01-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av § 13 instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 13 december 1940. SFS 1940:993.
1941-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av §§ 12 och 13 instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 20 juni 1941. SFS 1941:447.
1943-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 11 juni 1943. SFS 1943:380.
1944-01-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 3 december 1943. SFS 1943:801.
1946-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 28 juni 1946. SFS 1946:457.
1947-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i vissa delar av instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 30 juni 1947. SFS 1947:407.
1952-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 30 juni 1952. SFS 1952:541.
1953-07-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktionen den 22 juni 1928 (nr 216) för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl; given Stockholms slott 5 juni 1953. SFS 1953:428.
1960-05-01: Kungl. Maj:ts instruktion för järnvägsstyrelsen med underlydande förvaltningsenheter; given Stockholms slott den 29 januari 1960. SFS 1960:48.
1962-01-01: Kungl. Maj:ts kungörelse om ändring i instruktion den 29 januari 1960 (nr 48) för järnvägsstyrelsen med underlydande förvaltningsenheter; given Stockholms slott den 10 november 1961.

Organisationsschema 1928 års organisation – 1935-01-01

Organisationsschema 1928 års organisation – 1935-01-01

 

Organisationsschema 1928 års organisation – 1962-01-01

Organisationsschema 1928 års organisation – 1962-01-01
 

Centrala förvaltningsenheter 1928 års organisation
Väsentliga förändringar
• Förändringarna avsåg i huvudsak den regionala organisationen.
Styrelse och verksledning
Järnvägsstyrelsen
Kollegial styrelse.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1963-01-01: Byte av styrelseform vid 1963 års omorganisation.
Järnvägsfullmäktige
Deltog i styrelsen då viktigare ärenden behandlades.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1963-01-01: Fullmäktige avskaffades vid 1963 års omorganisation.
Överrevisorerna
Granskning av förvaltning och räkenskaper.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1963-01-01: Överrevisorerna avskaffades vid 1963 års omorganisation.
Generaldirektören (Gd)
Generaldirektören var chef och hade ensam beslutanderätt.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-07-01: Befattningen som överdirektör och souschef drogs in. Chefen för Drifttjänstbyrån erhöll titeln överdirektör och rollen som generaldirektörens ersättare.
1963-01-01: Fortsatt verksamhet vid 1963 års omorganisation.

Tekniska enheter
Banbyrån (Bbr) – Bantekniska byrån (Bbr)
Förvaltning av byggnader, spår, broar och signaler.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-07-01: Ärenden avseende drifttjänst och personalförsörjning överförda till Drifttjänstbyrån. Namnändring till Bantekniska byrån.
1938-01-01: Ärenden avseende statens järnvägsbyggnader övertagna från Byggnadsbyrån.
1963-07-01: Byrån ombildades vid 1963 års omorganisation till Banavdelningen.
Byggnadsbyrån (Bybr)
Statens järnvägsbyggnader.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1938-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Bantekniska byrån.
Elektrotekniska byrån (Ebr)
Elektrisk tågdrift, kraftanläggningar samt upphandling av rullande materiel för elektrisk tågdrift.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1963-07-01: Överordnad elektro-, signal- och telesektionerna som temporärt övertogs från distrikten vid 1963 års omorganisation.
1964-01-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till

Banavdelningen.
Maskinbyrån (Mbr) – Maskintekniska byrån (Mbr)
Förvaltning av rullande materiel, utarbetande av normer samt konstruktion. Förvaltning av verkstäder och andra byggnader för maskindriften.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-07-01: Ärenden avseende drifttjänst och personalförsörjning överförda till Drifttjänstbyrån. Namnändring till Maskintekniska byrån.
1963-07-01: Byrån ombildades vid 1963 års omorganisation till Maskinavdelningen.
Verkstadsbyrån (Vbr)
Verksamheten vid huvudverkstäderna.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1963-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till

Maskinavdelningen.

Driftenheter
Första trafikbyrån (Tbr I)
Allmän trafiktjänst och säkerhetsordning. Behov av trafikplatser.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-07-01: Indragen. Verksamhet överförd till Drifttjänstbyrån.
Andra trafikbyrån (Tbr II) – Godstrafikbyrån (Gbr)
Godstransporter.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Verksamhet överförd till Reklamationskontoret.
1932-07-01: Namnändring till Godstrafikbyrån.
1953-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Trafikbyrån.
Tredje trafikbyrån (Tbr III) – Persontrafikbyrån (Pbr) – Trafikbyrån (Tbr)
Tidtabeller och vagnanvändning.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-07-01: Namnändring till Persontrafikbyrån.
1953-01-01: Namnändring till Trafikbyrån. Verksamhet övertagen från Godstrafikbyrån.
1962-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till

Driftavdelningen.
Milkontoret (Mk)
Hyresavräkning vid gemensam användning av rullande materiel och presenningar.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1934-07-01: Indraget.
Drifttjänstbyrån (Dbr)
Förvaltning av trafiktjänsten samt ansvar för dragfordonens fördelning och resebyråer i utlandet.
1932-07-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Första trafikbyrån, Banbyrån och

Maskinbyrån.

1962-07-01: Ombildades vid 1963 års omorganisation till Driftavdelningen.
Bilavdelningen (Bilavd) – Biltrafikbyrån (Blbr)
Buss- och biltrafik på landsväg. Tjänstebilar.
1938-08-01: Bildad. Verksamhet övertagen från övriga byråer.
1941-07-01: Ombildad från avdelning till byrå.
1962-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Driftavdelningen.

Administrativa enheter

Ekonomibyrån (Ekbr)
Ekonomi, koncessioner, statistik, bokföring, kassa och andra kamerala ärenden.
1928-07-01: Bildades vid 1928 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Administrativa byrån och Kameralbyrån.
1962-07-01: Verksamhet övertagen från Kammarkontoret, Statistiska kontoret, Revisionskontoret och Kontrollkontoret.
1962-11-01: Verksamhet övertagen från Biljett- och blankettkontoret.
1963-07-01: Byrån ombildades vid 1963 års omorganisation till Ekonomiavdelningen.
Statistiska kontoret (Ssk)
Förvaltningsberättelser, allmän järnvägsstatistik och diverse annan statistik.
1928-07-01: Överflyttades vid 1928 års omorganisation från Administrativa byrån till Ekonomibyrån.
1962-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomibyrån.
Kammarkontoret (Kmk)
Bokföring och bokslut. Pensionsärenden.
1928-07-01: Överflyttades vid 1928 års omorganisation från Kameralbyrån till Ekonomibyrån.
1962-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomibyrån.
Kanslibyrån (Kbr)
Allmänna administrativa ärenden, allmänna personalärenden samt revisionsärenden.
1928-07-01: Bildad vid 1928 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Administrativa byrån och Kameralbyrån.
1962-07-01: Ombildad till Administrativa avdelningen vid 1963 års omorganisation.
Revisionskontoret (Rvk)
Granskning av redovisning.
1928-07-01: Överflyttades vid 1928 års omorganisation från Kameralbyrån till Kanslibyrån.
1962-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomibyrån.
Kontrollkontoret (Kk)
Kontroll av trafikintäkter.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1962-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomibyrån.
Biljett- och blankettkontoret (Bbk)
Anskaffning och lagerhållning av biljetter, blanketter, papper samt trycksaker.
1928-07-01: Fick vid 1928 års omorganisation en självständig ställning efter att tidigare ha varit organisatoriskt underställt Administrativa byrån.
1962-11-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Förrådsbyrån och Ekonomibyrån.

Kommersiella enheter
Inrikes taxebyrån (Ibr)
Taxebestämmelser och avgiftsnedsättningar vid inrikes godstrafik.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Verksamhet överförd till Reklamationskontoret.
1936-07-01: Verksamhet överförd till Godsfraktkontoret.
1941-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Godstaxebyrån och Persontaxebyrån.
Utrikes taxebyrån (Ubr)
Taxor, taxebestämmelser och avgiftsnedsättningar vid utrikes godstrafik.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Verksamhet överförd till Reklamationskontoret.
1941-01-01: Indragen. Verksamhet överförd till Godstaxebyrån och Persontaxebyrån.
Godstaxebyrån (Gxbr)
Taxor, taxebestämmelser och avgiftsnedsättningar vid godstrafik.
1941-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Inrikes taxebyrån och Utrikes taxebyrån samt Godsfraktkontoret.
1953-07-01: Indragen. Verksamhet överförd till Kommersiella byrån.
Persontaxebyrån (Pxbr)
Taxor, taxebestämmelser och avgiftsnedsättningar vid persontrafik samt reklamavdelning.
1941-01-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Inrikes taxebyrån och Utrikes taxebyrån.
1953-07-01: Indragen. Verksamhet överförd till Kommersiella byrån.
Kommersiella byrån (Kmbr)
Taxor, taxebestämmelser och avgiftsnedsättningar.
1953-07-01: Bildad. Verksamhet övertagen från Godstaxebyrån och Persontaxebyrån.
1963-10-01: Byrån ombildades vid 1963 års omorganisation till Kommersiella avdelningen.
Godsfraktkontoret (Gfk)
Trafikvärvning, fraktnedsättningar, forslingsavtal och underlag för taxerevisioner
1936-07-01: Bildat Verksamhet övertagen Inrikes taxebyrån.
1941-01-01: Indraget. Verksamhet överförd till Godstaxebyrån.

Övriga enheter
Förrådsbyrån (Fbr)

Förrådshållning, upphandling och provning.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-07-01: Byrån övertog ansvaret för verksamheten vid huvudförråden från distrikten.
1962-11-01: Verksamhet övertagen från Biljett- och blankettkontoret.
1963-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Ekonomiavdelningen.
Militärbyrån (Mtbr) – Försvarsbyrån (Fsbr)
Järnvägarnas användning för militärt bruk.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1947-07-01: Namnändring till Försvarsbyrån.
1963-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Administrativa avdelningen.
Ombudsmannen (Omb) – Rättsavdelningen (Ra)
Juridiska ärenden och bestraffningar
1928-07-01: Befattningen tillkom vid 1928 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Administrativa byrån.
1949-01-01: Rättsavdelningen bildad.
1963-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Administrativa avdelningen.
Reklamationskontoret (Rk)
Ersättningar och skadereglering.
1929-01-01: Bildat vid 1928 års omorganisation. Verksamhet övertagen från Inrikes taxebyrån, Utrikes taxebyrån och Andra trafikbyrån.
1949-01-01: Kontoret organisatoriskt underställt Rättsavdelningen efter att tidigare ha varit fristående.
1963-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Administrativa avdelningen.
Utvecklings- och planeringsavdelningen (Ut)
Samordning av teknisk utveckling och planering.
1961-10-01: Bildad.
1963-09-01: Ombildad till Utvecklingsavdelningen vid 1963 års omorganisation.

Regionala förvaltningsenheter 1928 års organisation
Väsentliga förändringar
• Distriktsförvaltningen ersattes med en linjeorganisation organisatoriskt underställd distriktschefen.
• Mellannivån i form av distriktens ban-, maskin- och trafikavdelningar indragen.

Distrikt
Sammanhållande organisation för regionala och lokala förvaltningsenheter inom avgränsat område. Distriktschefen (dc) tjänstgjorde på distriktskansliet (dkl) och var organisatoriskt underställd generaldirektören. Fältverksamheten var organiserad i sektioner (regionala förvaltningsenheter).
Antalet distrikt varierade och gränsdragningen var föremål för justeringar. Indelning vid respektive års slut redovisas i den årligen utgivna publikationen Drifttjänststatistik.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation. En linjeorganisation organisatoriskt underställd distriktschefen infördes. Distriktsförvaltningen samt ban-, maskin- och trafikavdelningarna indragna
1932-07-01: Förrådshållningen överfördes från distrikten till Förrådsbyrån.
1941-09-01: Elektroverksamheten organiserades i elektrosektioner.
1952-07-01: Signal- och televerksamheten organiserades i signal- respektive telesektioner.
1961-01-01: Biltrafikverksamheten organiserades i bilsektioner.
1962-07-01: Distrikten temporärt underställda Driftavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1963-07-01: Bansektionerna temporärt avskilda och underställda Banavdelningen vid 1963 års omorganisation. Elektro-, signal- och telesektionerna temporärt avskilda och underställda Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: IV distriktet indraget vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: I och II distrikten indragna vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: III och V distrikten indragna vid 1963 års omorganisation.

Distriktskansli (Dkl)
Distriktschefens kansli.
Vid VIII distriktet tillämpades en förenklad förvaltning med distriktsexpedition (dx).
1928-01-01: Ombildat från distriktschefsexpeditionen vid 1928 års omorganisation. Verksamhet övertagen från bandirektörs-, maskindirektörs- och trafikdirektörsexpeditionerna.
Kanslibaningenjör (kbiö)
Tjänsteman med uppgift att biträda distriktschefen vid ärenden avseende bansektionernas verksamhet.
Kanslimaskiningenjör (kmiö)
Tjänsteman med uppgift att biträda distriktschefen vid ärenden avseende maskinsektionernas verksamhet.
Kanslitrafikinspektör (kti)
Tjänsteman med uppgift att biträda distriktschefen vid ärenden avseende trafiksektionernas verksamhet.
Biltrafikinspektör (blti)
Tjänsteman med ansvar för drift av buss- och billinjer samt underhåll av fordon.
Telegrafingenjör (tliö)
Tjänsteman med ansvar för drift och underhåll av fasta anläggningar för teleförbindelser och liknande.
Signalingenjör (siiö)
Tjänsteman med ansvar för drift och underhåll av signal- och säkerhetsanläggningar.
Distriktssekreterare (ds)
Ombudsman med uppgift att handlägga juridiska ärenden.
Militärassistent (mta)
Officer med uppgift att handlägga försvarsärenden.

I distriktet – Stockholm
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1950-05-01: Verksamhet överförd till VIII distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1961-07-01: Verksamhet övertagen från VIII distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till 5, 6 och 7 driftdistriktet samt 5, 6 och 7 bandistriktet.

II distriktet – Göteborg

1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1940-03-01: Verksamhet övertagen från Borås-Ulricehamns Järnväg (BUJ).
1940-07-01: Verksamhet överförd till VI distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från VII distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1958-01-01: Verksamhet övertagen från IV distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till 3 och 4 driftdistriktet samt 3 och 4 bandistriktet.

III distriktet – Malmö

1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1958-01-01: Verksamhet övertagen från VI distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-10-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till 1 och 2 driftdistriktet samt 1 och 2 bandistriktet.

IV distriktet – Östersund/Gävle

1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1950-07-01: Signal- och telesektioner bildade på prov genom omvandling av distriktets signal- och teleingenjörsbefattningar.
1953-07-01: Distriktsexpeditionen flyttad från Östersund till Gävle. Verksamhet övertagen från VII distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-04-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till 8 och 9 driftdistriktet samt 8 och 9 bandistriktet.

V distriktet – Luleå

1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1964-10-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till 10 och 11 driftdistriktet samt 10 och 11 bandistriktet.

VI distriktet – Borås

1940-07-01: Bildat vid järnvägsförstatligande.
1958-01-01: Indraget vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till II och III distriktet.

VII distriktet – Göteborg

1948-07-01: Bildat vid järnvägsförstatligande.
1953-07-01: Indraget vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till II och IV distriktet.

VIII distriktet – Norrköping

Vid distriktet tillämpades en förenklad regional förvaltning med en distriktsexpedition istället för distriktskansli. Distriktets sektionsexpeditioner var samlokaliserade med distriktsexpeditionen.
1950-05-01: Bildat vid järnvägsförstatligande. Verksamhet övertagen från I distriktet.
1961-07-01: Indraget vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till I distriktet.

Karta över distrikt och bansektioner 1929-01-01

Karta över distrikt och bansektioner 1928-års organisation

Bansektioner (bs)
Drift och underhåll av bana, byggnader och andra anläggningar. Bansektionsföreståndaren (bsf) tjänstgjorde på baningenjörsexpeditionen (biöx) och var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en baningenjör (biö) eller förste baningenjör (fbiö).
Antalet sektioner varierade och gränsdragningen var föremål för justeringar. Indelning vid respektive års slut redovisas i den årligen utgivna publikationen Drifttjänststatistik.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Sektionerna erhöll nya beteckningar genom omnumrering.
1941-09-01: Verksamhet överförd till elektrosektioner som bildades vid omorganisation av elektroverksamheten.
1952-07-01: Verksamhet överförd till signal- och telesektioner som bildades vid omorganisation av signal- respektive televerksamheten.
1963-07-01: Sektionerna tillfälligt underställda Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-10-01: III och V distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Banmästaravdelning (bma).
• Rälsjusteringsverk.
• Cementgjuteri.
• Impregneringsplats.
• Transformator- och omformarestation.

1 bansektionen (1 bs) – Stockholm – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 1/3 till 1 bansektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ).
1937-05-01: Verksamhet överförd till 4 bansektionen.
1937-10-01: Verksamhet övertagen från Sala-Gysinge-Gävle (SGGJ) och Uppsala-Enköpings Järnväg (UEJ).
1940-01-01: Verksamhet överförd till 24 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Stockholms elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1951-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 24, 31 och 35 bansektionerna.

2 bansektionen (2 bs) – Norrköping – III distriktet/I distriktet/VIII distriktet/I distriktet

1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 14 till 2 bansektionen.
1937-09-01: Verksamhet övertagen från Östra Central Järnväg (ÖCJ).
1940-01-01: Verksamhet övertagen från Mjölby-Hästholmens Järnväg (MHJ).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Örebro elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1949-07-01: Verksamhet övertagen från Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg (NVHJ).
1950-05-01: Överförd från I till VIII distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 38 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 1 signalsektionen och 1 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1959-07-01: Verksamhet övertagen från 38 bansektionen.
1961-07-01: Överförd från VIII till I distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1963-01-01: Verksamhet övertagen från 38 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings bandistrikt.

3 bansektionen (3 bs) – Örebro – I distriktet

1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 4/5 till 3 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Örebro elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 1 signalsektionen och 1 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1956-09-01: Verksamhet övertagen från 34 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Örebro och Gävle bandistrikt.

4 bansektionen (4 bs) – Stockholm/Södertälje – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 2 till 4 bansektionen.
1931-07-01: Verksamhet övertagen från Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ).
1932-07-01: Verksamhet övertagen från Mellersta Södermanlands Järnväg (MlSlJ).
1937-05-01: Verksamhet övertagen från 1 bansektionen.
1940-01-01: Verksamhet överförd till 24 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Stockholms elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 1 signalsektionen och 1 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1954-07-01: Verksamhet överförd till 24 bansektionen.
1958-07-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Stockholm till Södertälje.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Örebro bandistrikt.

5 bansektionen (5 bs) – Göteborg – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 6 till 5 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Göteborgs elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen och 2 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1955-01-01: Verksamhet övertagen från 9 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 8 bansektionen. Verksamhet övertagen från 9 och 36 bansektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs bandistrikt.

6 bansektionen (6 bs) – Kristinehamn – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 9 till 6 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Kristinehamns elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från 7 och 34 bansektionerna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen och 2 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 34 bansektionen. Verksamhet övertagen från 16 och 34 bansektionerna.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 34 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 33bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro och Gävle bandistrikt.

7 bansektionen (7 bs) – Kristinehamn – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 28 till 7 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Kristinehamns elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1951-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 6 och 16 bansektionerna.

8 bansektionen (8 bs) – Falköping – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 7/8 till 8 bansektionen.
1939-07-01: Verksamhet övertagen från Tidaholms Järnväg (TJ).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Kristinehamns elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen och 2 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 36 bansektionen.
1956-04-01: Verksamhet övertagen från 25 och 32 bansektionerna.
1956-06-03: Verksamhet övertagen från 36 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 5 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Borås, Göteborgs och Örebro bandistrikt.

9 bansektionen (9 bs) – Göteborg – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 10/16 till 9 bansektionen.
1938-07-01: Verksamhet övertagen från Varberg-Ätrans Järnväg (VbÄJ).
1939-07-01: Verksamhet övertagen från Lysekils Järnväg (LyJ).
1940-07-01: Verksamhet övertagen från Göteborg-Borås (GBJ) och Uddevalla-Lelångens Järnväg (ULB).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Göteborgs elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1945-07-01: Verksamhet överförd till 32 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen och 2 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1954-04-01: Verksamhet övertagen från 36 bansektionen.
1954-07-01: Verksamhet överförd till 25 bansektionen.
1955-01-01: Verksamhet överförd till 5 bansektionen.
1958-07-01: Verksamhet överförd till 33 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 5 bansektionen. Verksamhet övertagen från 25 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Borås och Göteborgs bandistrikt.

10 bansektionen (10 bs) – Malmö – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 11/12 till 10 bansektionen.
1940-07-01: Verksamhet övertagen från 12 bansektionen, Landskrona & Helsingborgs (L&HJ) och Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 28 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Malmö elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1948-02-01: Verksamhet övertagen från 28 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 3 signalsektionen och 3 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1955-01-01: Verksamhet övertagen från 28 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 12 bansektionen. Verksamhet övertagen från 28 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö bandistrikt.

11 bansektionen (11 bs) – Nässjö – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 13 till 11 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Nässjö elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1946-01-01: Verksamhet övertagen från Nässjö-Oskarshamns (NOJ) och Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 3 signalsektionen och 3 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Norrköpings bandistrikt.

12 bansektionen (12 bs) – Helsingborg – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 15 till 12 bansektionen.
1930-08-01: Verksamhet övertagen från Hässleholm-Markaryds (HMJ) och Markaryd-Veinge Järnväg (MaVJ).
1940-07-01: Verksamhet överförd till 10 bansektionen. Verksamhet övertagen från Helsingborg-Hässleholms (HHJ) och Skåne-Smålands Järnväg (SSJ).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Malmö elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 3 signalsektionen och 3 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 10 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Borås bandistrikt.

13 bansektionen (13 bs) – Östersund – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 20 till 13 bansektionen.
1930-12-01: Verksamhet överförd till 17 bansektionen.
1932-07-01: Verksamhet övertagen från 17 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Östersunds elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 4 signalsektionen och 4 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 16 bansektionen.
1956-07-01: Verksamhet övertagen från 15 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle och Sundsvalls bandistrikt.

14 bansektionen (14 bs) – Sundsvall – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 19 till 14 bansektionen.
1932-07-01: Verksamhet överförd till 17 bansektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan (OKB).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Östersunds elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 4 signalsektionen och 4 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 15 och 35 bansektionerna. Verksamhet övertagen från 17 bansektionen.
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 15 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls bandistrikt.

15 bansektionen (15 bs) – Storvik – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 17 till 15 bansektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan.
1938-07-01: Verksamhet övertagen från Gävle-Ockelbo Järnväg (GOJ).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Östersunds elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 4 signalsektionen och 4 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1951-07-01: Verksamhet överförd till 35 bansektionen.
1953-10-01: Verksamhet övertagen från 35 bansektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 14 bansektionen. Verksamhet övertagen från 16, 34 och 35 bansektionerna.
1956-07-01: Verksamhet överförd till 13 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle bandistrikt.

16 bansektionen (16 bs) – Orsa – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 29 till 16 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Östersunds elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 4 signalsektionen och 4 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från 7 bansektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 6 bansektionen.
1955-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 13 och 15 bansektionerna.

17 bansektionen (17 bs) – Hoting/Sollefteå – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 18 till 17 bansektionen.
1930-12-01: Verksamhet överförd till 23 bansektionen. Verksamhet övertagen från 13 bansektionen.
1932-07-01: Verksamhet övertagen från Härnösand-Sollefteå Järnväg (HdSJ)samt 14 bansektionen. Verksamhet överförd till 13 bansektionen.
1932-10-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Hoting till Sollefteå.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Östersunds elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 4 signalsektionen och 4 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 14 och 21 bansektionerna.

18 bansektionen (18 bs) – Luleå – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 24 till 18 bansektionen.
1937-08-07: Verksamhet överförd till 23 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Luleå elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 5 signalsektionen och 5 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Luleå bandistrikt.

19 bansektionen (19 bs) – Kiruna – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 27 till 19 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Kiruna elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 5 signalsektionen och 5 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Luleå bandistrikt.

20 bansektionen (20 bs) – Boden – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 25 till 20 bansektionen.
1934-01-01: Verksamhet överförd till 23 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Luleå elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 5 signalsektionen och 5 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 21 och 23 bansektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Umeå och Luleå bandistrikt.

21 bansektionen (21 bs) – Umeå – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 23 till 21 bansektionen.
1930-12-01: Verksamhet överförd 23 bansektionen.
1941-07-01: Verksamhet övertagen från 22 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Umeå elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 5 signalsektionen och 5 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 20 bansektionen. Verksamhet övertagen från 17 och 23 bansektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls och Umeå bandistrikt.

22 bansektionen (22 bs) – Örnsköldsvik – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1941-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 21 bansektionen.

23 bansektionen (23 bs) – Storuman – V distriktet
1930-12-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från 17 och 21 bansektionen.
1934-01-01: Verksamhet övertagen från 20 bansektionen.
1937-08-07: Verksamhet övertagen från 18 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Luleå elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 5 signalsektionen och 5 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 20 och 21 bansektionen.

24 bansektionen (24 bs) – Stockholm – I distriktet
1940-01-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från 1 och 4 bansektionen.
1941-09-01: Verksamhet överförd till Stockholms elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från 1 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 1 signalsektionen och 1 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1954-07-01: Verksamhet övertagen från 4 bansektionen.
1956-07-01: Verksamhet övertagen från 31 bansektionen.
1959-10-01: Verksamhet övertagen från 39 driftsektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 39 driftsektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Gävle bandistrikt.

25 bansektionen (25 bs) – Borås – VI distriktet/II distriktet
1940-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från II distriktet, Borås-Alvesta (BAJ), Falkenbergs (FJ), Varberg-Borås-Herrljunga (VBHJ) och Uddevalla.Vänersborg-Herrljunga Järnväg (UVHJ).
1945-07-01: Verksamhet överförd till 32 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 6 signalsektionen och 6 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1954-01-01: Verksamhet överförd till 36 bansektionen.
1954-07-01: Verksamhet övertagen från 9 bansektionen.
1956-04-01: Verksamhet överförd till 8 bansektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1962-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 9 och 32 bansektionerna.

26 bansektionen (26 bs) – Kalmar – VI distriktet/III distriktet
1940-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Kalmar (KJ) och Kalmar-Berga Järnväg (KBJ).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 27 bansektionen. Verksamhet övertagen från Karlskrona-Växjö (CVJ) och Växjö-Alvesta Järnväg (VAJ).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 6 signalsektionen och 6 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1958-01-01: Överförd från VI till III distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1961-01-01: Verksamhet övertagen från 27 bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö bandistrikt.

27 bansektionen (27 bs) – Växjö – VI distriktet/III distriktet
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 26 bansektionen, Kalmar-Torsås (KTJ), Växjö-Åseda-Hultsfreds (VÅHJ) och Växjö-Tingsryds Järnväg (VTJ).
1942-07-01: Verksamhet överförd till 29 bansektionen.
1946-01-01: Verksamhet övertagen från Vetlanda Järnväg (VJ).
1947-07-01: Verksamhet övertagen från Ölands Järnväg (ÖJ).
1948-07-01: Verksamhet övertagen från Ljungbyholm-Karlslunda Järnväg (LCJ).
1949-07-01: Verksamhet övertagen från Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg (NVHJ).
1950-07-01: Verksamhet överförd till 38 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 6 signalsektionen och 6 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 25 bansektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till III distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1961-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 26 bansektionen.

28 bansektionen (28 bs) – Ystad – III distriktet
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 10 bansektionen, Malmö-Ystads (MYJ), Ystad-Eslövs (YEJ), Ystad-Brösarps (YBJ), Ystads-Gärsnäs-S:t Olofs (YGStOJ) och Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ).
1941-09-01: Verksamhet överförd till Malmö elektrosektion vid omorganisation av elektroverksamheterna.
1943-07-01: Verksamhet övertagen från Malmö-Simrishamns (MSJ), Malmö-Trelleborgs (MTJ) och Trelleborg-Rydsgårds Järnväg (TRJ).
1948-02-01: Verksamhet överförd till 10 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 3 signalsektionen och 3 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1955-01-01: Verksamhet överförd till 10 bansektionen. Verksamhet övertagen från 30 bansektionen.
1962-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 10 och 30 bansektionen.

29 bansektionen (29 bs) – Ronneby/Karlshamn – VI distriktet
1942-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 27 bansektionen och Blekinge Kustbanor (BKB).
1943-07-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Ronneby till Karlshamn.
1943-07-01: Verksamhet övertagen från Karlshamn-Vislanda-Bolmens (KVBJ) och Östra Blekinge Järnväg (ÖBlJ).
1947-07-01: Verksamhet övertagen från Halmstad-Bolmens Järnväg (HBJ).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 6 signalsektionen och 6 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1958-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 26, 27 och 30 bansektionerna.

30 bansektionen (30 bs) – Kristianstad – III distriktet
1944-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Kristianstad-Hässleholms (CHJ) och Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg (SOEJ).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 3 signalsektionen och 3 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1955-01-01: Verksamhet överförd till 28 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 32 bansektionen. Verksamhet övertagen från 28 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö bandistrikt.

31 bansektionen (31 bs) – Västerås – I distriktet
1945-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB).
1951-07-01: Verksamhet överförd till 34 bansektionen. Verksamhet övertagen från 1 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet övertagen från Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg (KURJ). Verksamhet överförd till 1 signalsektionen och 1 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1956-07-01: Verksamhet överförd till 24 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Örebro bandistrikt.

32 bansektionen (32 bs) – Halmstad – VI distriktet/II distriktet
1945-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 9 och 25 bansektionerna samt Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 6 signalsektionen och 6 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1956-04-01: Verksamhet överförd till 8 bansektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 25 och 30 bansektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö och Borås bandistrikt.

33 bansektionen (33 bs) – Göteborg – VII distriktet/II distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas (BJ) och Dalslands Järnväg (DJ).
1948-10-01: Verksamhet övertagen från 34 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 7 signalsektionen och 7 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Överförd från VII till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1954-04-01: Verksamhet övertagen från 36 bansektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 6 bansektionen. Verksamhet övertagen från 36 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs och Gävle bandistrikt.

34 bansektionen (34 bs) – Borlänge – VII distriktet/VI distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas Järnväg (BJ).
1948-10-01: Verksamhet överförd till 33 bansektionen.
1951-07-01: Verksamhet överförd till 6 bansektionen. Verksamhet övertagen från 31 och 35 bansektionen.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 7 signalsektionen och 7 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Överförd från VII till IV distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 6 och 35 bansektionerna. Verksamhet övertagen från 6 bansektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 15 bansektionen. Verksamhet övertagen från 6 bansektionen.
1956-07-01: Verksamhet överförd till 3 bansektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro och Gävle bandistrikt.

35 bansektionen (35 bs) – Gävle – VII distriktet/IV distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Gävle-Dala (GDJ) och Södra Dalarnas Järnväg (SDJ).
1951-07-01: Verksamhet överförd till 34 bansektionen. Verksamhet övertagen från 1 och 15 bansektionerna.
1952-07-01: Verksamhet överförd till 7 signalsektionen och 7 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1953-07-01: Överförd från VII till IV distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 15 bansektionen. Verksamhet övertagen från 14, 15 och 34 bansektionerna.
1953-10-01: Verksamhet överförd till 15 bansektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 15 bansektionen.
1963-01-01: Verksamhet övertagen från 13 och 15 bansektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Banavdelningen vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle och Sundsvalls bandistrikt.

36 bansektionen (36 bs) – Lidköping – II distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Västergötland-Göteborgs (VGJ), Lidköpings (LJ) och Hjo-Stenstorps Järnväg (HSJ).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen och 2 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1954-01-01: Verksamhet övertagen från 25 bansektionen.
1954-04-01: Verksamhet överförd till 9 och 33 bansektionerna.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 8 bansektionen.
1956-06-03: Verksamhet överförd till 8 bansektionen.

38 bansektionen (38 bs) – Norrköping – VIII distriktet/I distriktet
1950-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 2 och 27 bansektionerna, Norra Östergötlands (NÖJ), Mellersta Östergötlands (MÖJ) och Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg (VB).
1952-07-01: Verksamhet överförd till 1 signalsektionen och 1 telesektionen vid omorganisation av signal- och televerksamheterna.
1959-07-01: Verksamhet överförd till 2 bansektionen.
1961-07-01: Överförd från VIII till I distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1963-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 2 bansektionen.

23 år senare, Karta över distrikt och bansektioner 1952-04-01

Karta över distrikt och bansektioner 1952-04-01


Maskinsektioner (ms)
Drift och löpande underhåll av lok, vagnar och annan rullande materiel. Maskinsektionsföreståndaren (msf) tjänstgjorde på maskiningenjörsexpeditionen (miöx) och var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en maskiningenjör (miö) eller förste maskiningenjör (fmiö).
Antalet sektioner varierade och gränsdragningen var föremål för justeringar. Indelning vid respektive års slut redovisas i den årligen utgivna publikationen Drifttjänststatistik.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Sektionerna erhöll nya beteckningar genom omnumrering.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
1964-10-01: III och V distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Lokstation (lst).
• Driftverkstad (dvst).
• Vagnstation.
• Skrotningsplats.
• Gasverk.
• Tvättinrättning.
• Batteriverkstad.
• Presenningsverkstad.

Karta över distrikt och maskinsektioner 1929-01-01

Karta över distrikt och maskinsektioner 1929-01-01

1 maskinsektionen (1 ms) – Stockholm – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 1/2 till 1 maskinsektionen.
1931-07-01: Verksamhet övertagen från Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ).
1932-07-01: Verksamhet övertagen från Mellersta Södermanlands Järnväg (MlSlJ).
1937-10-01: Verksamhet övertagen från Uppsala-Enköpings Järnväg (UEJ).
1938-01-01: Verksamhet övertagen från 15 maskinsektionen.
1951-07-01: Verksamhet överförd till 31 och 35 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 31 maskinsektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Örebro driftdistrikt.

2 maskinsektionen (2 ms) – Norrköping – I distriktet/VIII distriktet/I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 16 till 2 maskinsektionen.
1933-01-01: Verksamhet övertagen från 3 maskinsektionen.
1937-09-01: Verksamhet övertagen från Östra Central Järnväg (ÖCJ).
1940-01-01: Verksamhet övertagen från Mjölby-Hästholmens Järnväg (MHJ).
1949-07-01: Verksamhet övertagen från Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg (NVHJ).
1950-05-01: Överförd från I till VIII distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 31 maskinsektionen.
1950-07-01: Verksamhet övertagen från 27 maskinsektionen, Norra Östergötlands (NÖJ), Mellersta Östergötlands (MÖJ) och Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg (VB).
1951-01-01: Verkstäderna i Västervik och Finspång överförda till huvudverkstäderna Tomteboda-Tillberga respektive Örebro-Borås.
1961-07-01: Överförd från VIII till I distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings driftdistrikt.

3 maskinsektionen (3 ms) – Örebro – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1933-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 2 maskinsektionen.

5 maskinsektionen (5 ms) – Göteborg – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 4/17 till 5 maskinsektionen.
1933-01-01: Verksamhet övertagen från 11 maskinsektionen.
1938-07-01: Verksamhet övertagen från Varberg-Ätrans Järnväg (VbÄJ).
1939-07-01: Verksamhet övertagen från Lysekils (LyJ) och Tidaholms Järnväg (TJ).
1940-07-01: Verksamhet övertagen från Göteborg-Borås (GBJ) och Uddevalla-Lelångens Järnväg (ULB).
1945-07-01: Verksamhet överförd till 25 maskinsektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 33 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 33 och 36 maskinsektionen.
1954-07-01: Verksamhet överförd till 25 maskinsektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 35 maskinsektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Borås, Göteborgs och Örebro driftdistrikt.

6 maskinsektionen (6 ms) – Kristinehamn – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 6/18 till 6 maskinsektionen.
1948-10-01: Verksamhet övertagen från 33 maskinsektionen.
1951-07-01: Verksamhet överförd till 13 maskinsektionen.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 16 och 33 maskinsektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 35 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 33 maskinsektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs, Örebro och Gävle driftdistrikt.

10 maskinsektionen (10 ms) – Malmö – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 7/8 till 10 maskinsektionen.
1930-08-01: Verksamhet övertagen från Hässleholm-Markaryds (HMJ) och Markaryd-Veinge Järnväg (MaVJ).
1933-01-01: Verksamhet övertagen från 11 maskinsektionen.
1940-07-01: Verksamhet övertagen från Landskrona & Helsingborgs (L&HJ), Landskrona-Lund-Trelleborgs (LLTJ), Helsingborg-Hässlehoms (HHJ) och Skåne-Smålands Järnväg (SSJ).
1946-01-01: Verksamhet övertagen från Nässjö-Oskarshamns (NOJ) och Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ).
1948-02-01: Verksamhet övertagen från 28 maskinsektionen.
1941-03-01: Verkstaden i Helsingborg ombildad till huvudverkstaden Helsingborg.
1941-07-01: Verksamhet överförd till 28 maskinsektionen.
1954-07-01: Verksamhet övertagen från 28 maskinsektionen.
1954-10-01: Verksamhet överförd till 27 maskinsektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 27 maskinsektionen.
1958-01-01: Verksamhet överförd till 27 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 27 maskinsektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Borås driftdistrikt.
11 maskinsektionen (11 ms) – Nässjö – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 9 till 11 maskinsektionen.
1933-01-01: Verksamhet överförd till 5 maskinsektionen.
1933-10-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 10 maskinsektionen.

13 maskinsektionen (13 ms) – Östersund – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 10 till 13 maskinsektionen.
1930-12-01: Verksamhet överförd till från 21 maskinsektionen.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från 6 och 35 maskinsektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 6 och 21 maskinsektionen.
1959-07-01: Verksamhet övertagen från 14, 15 och 35 maskinsektionen.
1963-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 15 och 35 maskinsektionen.

14 maskinsektionen (14 ms) – Ånge – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 11 till 14 maskinsektionen.
1932-07-01: Verksamhet övertagen från Härnösand-Sollefteå Järnväg (HdSJ).
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan (OKB).
1953-07-01: Verksamhet överförd till 21 maskinsektionen.
1959-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 13 och 15 maskinsektionen.

15 maskinsektionen (15 ms) – Bollnäs – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 12 till 15 maskinsektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ) och Ostkustbanan (OKB).
1937-10-01: Verksamhet övertagen från Sala-Gysinge-Gävle Järnväg (SGGJ).
1938-01-01: Verksamhet överförd till 1 maskinsektionen.
1938-07-01: Verksamhet övertagen från Gävle-Ockelbo Järnväg (GOJ).
1951-07-01: Verksamhet överförd till 35 maskinsektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 35 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 14 maskinsektionen.
1959-07-01: Verksamhet överförd till 13 och 35 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 14 maskinsektionen.
1963-01-01: Verksamhet överförd till 35 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 13 maskinsektionen.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle, Sundsvalls och Umeå driftdistrikt.

19 maskinsektionen (19 ms) – Kiruna – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 15 till 19 maskinsektionen.
1937-08-07: Verksamhet överförd till 20 maskinsektionen.
1961-09-01: Verksamhet övertagen från 20 maskinsektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Umeå och Luleå driftdistrikt.

20 maskinsektionen (20 ms) – Boden – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 13 till 20 maskinsektionen.
1937-08-07: Verksamhet övertagen från 19 maskinsektionen.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 21 maskinsektionen.
1961-09-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 19 och 21 maskinsektionen.

21 maskinsektionen (21 ms) – Vännäs – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 14 till 21 maskinsektionen.
1930-12-01: Verksamhet övertagen från 13 maskinsektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 20 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 13 och 14 maskinsektionen.
1961-09-01: Verksamhet övertagen från 20 maskinsektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls och Umeå driftdistrikt.

25 maskinsektionen (25 ms) – Borås – VI distriktet/II distriktet
1940-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från II distriktet, Borås-Alvesta (BAJ), Falkenbergs (FJ), Varberg-Borås-Herrljunga (VBHJ), Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga (UVHJ), Kalmar (KJ) och Kalmar-Berga Järnväg (KBJ).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 27 maskinsektionen.
1945-07-01: Verksamhet övertagen från 5 maskinsektionen och Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ).
1946-10-01: Verkstaden i Halmstad övertagen från huvudverkstaden Helsingborg-Halmstad-Ronneby och ombildad till driftverkstad.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 33 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 27 maskinsektionen.
1954-07-01: Verksamhet övertagen från 5 maskinsektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 27 maskinsektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö och Borås driftdistrikt.

27 maskinsektionen (27 ms) – Växjö – VI distriktet/III distriktet
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 25 maskinsektionen, Karlskrona-Växjö (CVJ), Växjö-Alvesta (VAJ), Kalmar-Torsås (KTJ), Växjö-Åseda.Hultsfreds (VÅHJ) och Växjö-Tingsryds Järnväg (VTJ).
1942-07-01: Verksamhet övertagen från Blekinge Kustbanor (BKB).
1943-07-01: Verksamhet övertagen från Karlshamn-Vislanda-Bolmens (KVBJ) och Östra-Blekinge Järnväg (ÖBlJ).
1944-07-01: Verksamhet övertagen från Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg (SOEJ).
1946-01-01: Verksamhet övertagen från Vetlanda Järnväg (VJ).
1947-07-01: Verksamhet övertagen från Ölands (ÖJ) och Halmstad-Bolmens Järnväg (HBJ).
1948-07-01: Verksamhet övertagen från Ljungbyholm-Karlslunda Järnväg (LCJ).
1949-07-01: Verksamhet övertagen från Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg (NVHJ).
1950-07-01: Verksamhet överförd till 2 maskinsektionen.
1954-10-01: Verksamhet övertagen från 10 maskinsektionen.
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 10 maskinsektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till III distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 10 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 10 maskinsektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 25 maskinsektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Norrköpings driftdistrikt.

28 maskinsektionen (28 ms) – Ystad – III distriktet
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 10 maskinsektionen, Malmö-Ystads (MYJ), Ystad-Eslövs (YEJ), Ystad-Brösarps (YBJ), Ystads-Gärsnäs-S:t Olofs (YGStOJ) och Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ).
1943-07-01: Verksamhet övertagen från Malmö-Simrishamns (MSJ), Malmö-Trelleborgs (MTJ) och Trelleborg-Rydsgårds Järnväg (TRJ).
1944-07-01: Verksamhet övertagen från Kristianstad-Hässleholms Järnväg (CHJ).
1948-02-01: Verksamhet överförd till 10 maskinsektionen.
1954-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 10 maskinsektionen.

31 maskinsektionen (31 ms) – Västerås – I distriktet
1945-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB)
1950-05-01: Verksamhet övertagen från 2 maskinsektionen.
1951-07-01: Verksamhet överförd till 1 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 1 och 35 maskinsektionen.
1952-07-01: Verksamhet övertagen från Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg (KURJ).
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Stockholms och Örebro driftdistrikt.

33 maskinsektionen (33 ms) – Åmål – VII distriktet/II distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas (BJ) och Dalslands Järnväg (DJ).
1948-10-01: Verksamhet överförd till 6 maskinsektionen.
1953-07-01: Överförd från VII till II distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 5, 6 och 35 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 5 och 25 maskinsektionen.
1955-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 5 och 6 maskinsektionen.

35 maskinsektionen (35 ms) – Gävle – VII distriktet/IV distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas, Gävle-Dala (GDJ) och Södra-Dalarnas Järnväg (SDJ).
1951-07-01: Verksamhet överförd till 13 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 1, 15 och 31 maskinsektionen.
1953-07-01: Överförd från VII till IV distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet övertagen från 33 maskinsektionen.
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 6 maskinsektionen.
1959-07-01: Verksamhet överförd till 13 maskinsektionen. Verksamhet övertagen från 15 maskinsektionen.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms, Örebro, Gävle och Sundsvalls driftdistrikt.

36 maskinsektionen (36 ms) – Skara (Göteborg) – II distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Västergötland-Göteborgs (VGJ), Lidköpings (LJ) och Hjo-Stenstorps Järnväg (HSJ).
1948-10-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Göteborg till Skara.
1953-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 5 maskinsektionen.

23 år senare, distrikt och maskinsektioner 1952-04-01

23 år senare distrikt och maskinsektioner 1952-04-01Trafiksektioner (ts)
Trafikdrift och kundtjänst. Trafiksektionsföreståndaren (tsf) tjänstgjorde på trafikinspektörsexpeditionen (tix) och var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en trafikinspektör (ti) eller första trafikinspektör (fti)
Antalet sektioner varierade och gränsdragningen var föremål för justeringar. Indelning vid respektive års slut redovisas i den årligen utgivna publikationen Drifttjänststatistik.
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Sektionerna erhöll nya beteckningar genom omnumrering.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
1964-10-01: III och V distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Järnvägsanstalt (station, lastplats, hållplats).
• Resebyrå.
• Upplysningsbyrå/SJ resetjänst.
• Billinje/Billinjegrupp.

Karta över distrikt och trafiksektioner 1929-01-01

Karta över distrikt och trafiksektioner 1929-01-01

1 trafiksektionen (1 ts) – Stockholm – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 2 till 1 trafiksektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ).
1937-09-01: Verksamhet överförd till 4 trafiksektionen.
1937-10-01: Verksamhet övertagen från Sala-Gysinge-Gävle (SGGJ) och Uppsala-Enköpings Järnväg (UEJ).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 24 trafiksektionen.
1951-11-01: Verksamhet överförd till 35 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 31 trafiksektionen.
1952-07-01: Verksamhet övertagen från Köping-Uttersberg-Riddarhyttans-Järnväg (KURJ).
1959-10-01: Verksamhet övertagen från 39 drs.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Örebro driftdistrikt.

2 trafiksektionen (2 ts) – Norrköping – I distriktet/VIII distriktet/I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 16 till 2 trafiksektionen.
1937-09-01: Verksamhet övertagen från Östra Central Järnväg (ÖCJ).
1940-01-01: Verksamhet övertagen från Mjölby-Hästholmens Järnväg (MHJ).
1949-07-01: Verksamhet övertagen från Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg (NVHJ).
1950-05-01: Överförd från I till VIII distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1950-07-01: Verksamhet överförd till 38 trafiksektionen.
1959-07-01: Verksamhet övertagen från 38 trafiksektionen.
1961-01-01: Verksamhet övertagen från 38 trafiksektionen.
1961-07-01: Överförd från VIII till I distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings driftdistrikt.

3 trafiksektionen (3 ts) – Örebro – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1958-07-01: Verksamhet övertagen från 34 trafiksektionen.
1961-01-01: Verksamhet övertagen från 38 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Örebro och Gävle driftdistrikt.

4 trafiksektionen (4 ts) – Stockholm – I distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 1 till 4 trafiksektionen.
1931-07-01: Verksamhet övertagen från Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ).
1932-07-01: Verksamhet övertagen från Mellersta Södermanlands Järnväg (MlSlJ).
1937-09-01: Verksamhet övertagen från 1 trafiksektionen.
1941-07-01: Verksamhet överförd till 24 trafiksektionen.
1963-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 24 trafiksektionen.

5 trafiksektionen (5 ts) – Göteborg – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 4 till 5 trafiksektionen.
1941-07-01: Verksamhet övertagen från 8 trafiksektionen.
1948-10-01: Verksamhet överförd till 8 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 36 trafiksektionen.
1956-06-03: Verksamhet överförd till 8 trafiksektionen.
1957-01-01: Verksamhet överförd till 8 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs driftdistrikt.

6 trafiksektionen (6 ts) – Kristinehamn – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från 34 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 34 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 16 och 34 trafiksektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 34 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro och Gävle driftdistrikt.

7 trafiksektionen (7 ts) – Kristinehamn – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 18 till 7 trafiksektionen.
1951-11-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 6 och 16 trafiksektionen.

8 trafiksektionen (8 ts) – Falköping – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 5 till 8 trafiksektionen.
1939-07-01: Verksamhet övertagen från Tidaholms Järnväg (TJ).
1941-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 5 trafiksektionen.
1948-10-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från 5 trafiksektionen.
1956-06-03: Verksamhet övertagen från 5 trafiksektionen.
1957-01-01: Verksamhet övertagen från 5 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Borås, Göteborgs och Örebro driftdistrikt.

9 trafiksektionen (9 ts) – Göteborg – II distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 17 till 9 trafiksektionen.
1938-07-01: Verksamhet övertagen från Varberg-Ätrans Järnväg (VbÄJ).
1939-07-01: Verksamhet övertagen från Lysekils Järnväg (LyJ).
1940-07-01: Verksamhet övertagen från Göteborg-Borås (GBJ) och Uddevalla-Lelångens Järnväg (ULB).
1945-07-01: Verksamhet överförd till 32 trafiksektionen.
1954-07-01: Verksamhet överförd till 25 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Borås och Göteborgs driftdistrikt.

10 trafiksektionen (10 ts) – Malmö – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 7 till 10 trafiksektionen.
1940-07-01: Verksamhet övertagen från 10 trafiksektionen, Landskrona & Helsingsborgs (L&HJ) och Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 28 trafiksektionen.
1948-02-01: Verksamhet övertagen från 28 trafiksektionen.
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 28 trafiksektionen.
1961-10-01: Verksamhet övertagen från 30 trafiksektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö driftdistrikt.

11 trafiksektionen (11 ts) – Nässjö – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 9 till 11 trafiksektionen.
1946-01-01: Verksamhet övertagen från Nässjö-Oskarshamns (NOJ) och Eksjö-Österbymo Järnväg (EÖJ).
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Norrköpings driftdistrikt.

12 trafiksektionen (12 ts) – Helsingborg – III distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 8 till 12 trafiksektionen.
1930-08-01: Verksamhet övertagen från Hässleholm-Markaryds (HMJ) och Markaryd-Veinge Järnväg (MaVJ).
1940-07-01: Verksamhet överförd till 10 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från Helsingborg-Hässleholms (HHJ) och Skåne-Smålands Järnväg (SSJ).
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Borås driftdistrikt.

13 trafiksektionen (13 ts) – Östersund – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 10 till 13 trafiksektionen.
1930-12-01: Verksamhet överförd till 21 trafiksektionen.
1932-07-01: Verksamhet överförd till 17 trafiksektionen.
1941-07-01: Verksamhet övertagen från 17 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 21 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 16 trafiksektionen.
1961-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 14 och 34 trafiksektionen.

14 trafiksektionen (14 ts) – Ånge/Sundsvall – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 11 till 14 trafiksektionen.
1932-07-01: Verksamhet överförd till 17 trafiksektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan (OKB).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 15 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 17 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 21 trafiksektionen.
1956-04-16: Sektionsexpeditionen flyttad från Ånge till Sundsvall.
1961-07-01: Verksamhet övertagen från 13 trafiksektionen.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls driftdistrikt.

15 trafiksektionen (15 ts) – Bollnäs – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 12 till 15 trafiksektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan (OKB).
1938-07-01: Verksamhet övertagen från Gävle-Ockelbo Järnväg (GOJ).
1941-07-01: Verksamhet övertagen från 14 trafiksektionen.
1951-11-01: Verksamhet överförd till 35 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 35 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 16 trafiksektionen-
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle och Sundsvalls driftdistrikt.

16 trafiksektionen (16 ts) – Orsa – IV distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 19 till 16 trafiksektionen.
1951-11-01: Verksamhet övertagen från 7 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 6 trafiksektionen.
1953-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 6, 13, 15 och 34 trafiksektionen.

17 trafiksektionen (17 ts) – Sollefteå – IV distriktet
1932-07-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från Härnösand-Sollefteå Järnväg (HdSJ) samt 13, 14 och 21 trafiksektionen.
1933-08-01: Verksamhet övertagen från Ostkustbanan (OKB).
1941-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 13 och 14 trafiksektionen.

19 trafiksektionen (19 ts) – Kiruna/Luleå – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 15 till 19 trafiksektionen.
1937-08-07: Verksamhet överförd till 23 trafiksektionen.
1942-10-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Kiruna till Luleå.
1961-09-01: Verksamhet övertagen från 20 trafiksektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Umeå och Luleå driftdistrikt.

20 trafiksektionen (20 ts) – Boden – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 13 till 20 trafiksektionen.
1933-10-01: Verksamhet överförd till 23 trafiksektionen.
1939-10-01: Verksamhet övertagen från 23 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 20 trafiksektionen.
1961-09-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 19 och 21 trafiksektionen.

21 trafiksektionen (21 ts) – Umeå – V distriktet
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1929-01-01: Namnändring från 14 till 21 trafiksektionen.
1930-12-01: Verksamhet övertagen från 13 trafiksektionen.
1932-07-01: Verksamhet överförd till 17 trafiksektionen.
1933-10-01: Verksamhet överförd till 23 trafiksektionen.
1939-10-01: Verksamhet övertagen från 23 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 20 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 13 och 14 trafiksektionen.
1961-09-01: Verksamhet övertagen från 20 trafiksektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Umeå och Luleå driftdistrikt.

23 trafiksektionen (23 ts) – Arvidsjaur – V distriktet
1933-10-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från 20 och 21 trafiksektionen.
1937-08-07: Verksamhet övertagen från 19 trafiksektionen.
1939-10-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 20 och 21 trafiksektionen.

24 trafiksektionen (24 ts) – Stockholm – I distriktet
1941-07-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från 1 och 4 trafiksektionen.
1963-07-01: Verksamhet övertagen från 4 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Örebro driftdistrikt.

25 trafiksektionen (25 ts) – Borås – VI distriktet/II distriktet
1940-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från II distriktet, Borås-Alvesta (BAJ), Falkenbergs (FJ), Varberg - Borås - Herrljunga (VBHJ) och Uddevalla-Vänersborg - Herrljunga Järnväg (UVHJ).
1945-07-01: Verksamhet överförd till 32 trafiksektionen.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 33 trafiksektionen.
1954-07-01: Verksamhet övertagen från 9 trafiksektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Borås driftdistrikt.

26 trafiksektionen (26 ts) – Kalmar/Växjö – VI distriktet/III distriktet
1940-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Kalmar (KJ) och Kalmar-Berga Järnväg (KBJ).
1941-07-01: Verksamhet överförd till 27 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från Karlskrona-Växjö (CVJ) och Växjö-Alvesta (VAJ) Järnväg.
1947-08-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Kalmar till Växjö.
1958-01-01: Överförd från VI till III distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1961-01-01: Verksamhet övertagen från 27 trafiksektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö driftdistrikt.

27 trafiksektionen (27 ts) – Växjö/Kalmar – VI distriktet/III distriktet
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 26 trafiksektionen, Kalmar-Torsås (KTJ), Växjö-Åseda-Hultsfreds (VÅHJ) och Växjö-Tingsryds Järnväg (VTJ).
1942-07-01: Verksamhet överförd till 29 trafiksektionen.
1946-01-01: Verksamhet övertagen från Vetlanda Järnväg (VJ).
1947-07-01: Verksamhet övertagen från Ölands Järnväg (ÖJ).
1947-08-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Växjö till Kalmar.
1948-07-01: Verksamhet övertagen från Ljungbyholm-Karlslunda Järnväg (LCJ).
1949-07-01: Verksamhet övertagen från Norsholm-Västervik-Hultsfreds Järnväg (NVHJ).
1950-07-01: Verksamhet överförd till 38 trafiksektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till III distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1961-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 26 trafiksektionen och 3 bilsektionen.

28 trafiksektionen (28 ts) – Ystad – III distriktet
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 10 trafiksektionen, Malmö-Ystads (MYJ), Ystad-Eslövs (YEJ), Ystad-Brösarps (YBJ), Ystads-Gärsnäs-S:t Olofs (YGStOJ) och Börringe-Östratorps Järnväg (BÖJ).
1943-07-01: Verksamhet övertagen från Malmö-Simrishamns (MSJ), Malmö-Trelleborgs (MTJ) och Trelleborg-Rydsgårds Järnväg (TRJ).
1948-02-01: Verksamhet överförd till 10 trafiksektionen.
1955-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 10 och 30 trafiksektionen.

29 trafiksektionen (29 ts) – Ronneby – VI distriktet
1942-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 27 trafiksektionen och Blekinge Kustbana (BKB).
1943-07-01: Verksamhet övertagen från Karlshamn-Vislanda-Bolmens (KVBJ) och Östra-Blekinge Järnväg (ÖBlJ).
1947-07-01: Verksamhet övertagen från Halmstad-Bolmens Järnväg (HBJ).
1958-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 26, 27 och 30 trafiksektionen.

30 trafiksektionen (30 ts) – Kristianstad – III distriktet
1944-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Kristianstad-Hässleholms (CHJ) och Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg (SOEJ).
1955-07-01: Verksamhet övertagen från 28 trafiksektionen.
1961-10-01: Verksamhet överförd till 10 trafiksektionen.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 32 trafiksektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö och Växjö driftdistrikt.

31 trafiksektionen (31 ts) – Västerås – I distriktet
1945-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB).
1951-11-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 1 och 34 trafiksektionen.

32 trafiksektionen (32 ts) – Halmstad – VI distriktet/II distriktet
1945-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 9 och 25 trafiksektionen och Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ).
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 30 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö och Borås driftdistrikt.

33 trafiksektionen (33 ts) – Göteborg – VII distriktet/II distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas (BJ) och Dalslands Järnväg (DJ).
1948-10-01: Verksamhet övertagen från 34 trafiksektionen.
1953-07-01: Överförd från VII till II distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet övertagen från 25 och 34 trafiksektionen.
1958-07-01: Verksamhet övertagen från 9 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs och Örebro driftdistrikt.

34 trafiksektionen (34 ts) – Filipstad/Falun – VII distriktet/IV distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas Järnväg (BJ).
1948-10-01: Verksamhet överförd till 33 trafiksektionen.
1951-07-01: Verksamhet överförd till 6 trafiksektionen.
1951-11-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Filipstad till Falun. Verksamhet övertagen från 31 och 35 trafiksektionen.
1953-07-01: Överförd från VII till IV distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 6 och 33 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 6 och 16 trafiksektionen.
1955-07-01: Verksamhet överförd till 34 trafiksektionen.
1958-07-01: Verksamhet överförd till 3 trafiksektionen.
1961-07-01: Verksamhet övertagen från 13 trafiksektionen.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro och Gävle driftdistrikt.

35 trafiksektionen (35 ts) – Gävle – VII distriktet/IV distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Gävle-Dala (GDJ) och Södra-Dalarnas Järnväg (SDJ).
1951-11-01: Verksamhet överförd till 34 trafiksektionen. Verksamhet övertagen från 1 och 15 trafiksektionen.
1953-07-01: Överförd från VII till IV distriktet vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet övertagen från 15 trafiksektionen.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Gävle driftdistrikt.

36 trafiksektionen (36 ts) – Skara (Göteborg) – II distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Västergötland-Göteborgs (VGJ), Lidköpings (LJ) och Hjo-Stenstorps Järnväg (HSJ).
1948-10-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Göteborg till Skara.
1953-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 5 trafiksektionen.

38 trafiksektionen (38 ts) – Norrköping – VIII distriktet
1950-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från 2 och 27 trafiksektionen samt Norra Östergötlands (NÖJ), Mellersta Östergötlands (MÖJ) och Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnväg (VB).
1959-07-01: Verksamhet överförd till 2 trafiksektionen.
1961-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 2 och 3 trafiksektionen.

23 år senare, distrikt och trafiksektioner 1952-04-01

distrikt och trafiksektioner 1952-04-01


Driftsektioner (drs)
Samlad verksamhet motsvarande övriga sektioner. Driftsektionsföreståndaren (drsf) var organisatoriskt underställd distriktschefen.
Antalet sektioner varierade och gränsdragningen var föremål för justeringar. Indelning vid respektive års slut redovisas i den årligen utgivna publikationen Drifttjänststatistik.
1948-07-01: Organisationsformen införd vid övertagandet av järnvägarna på Gotland.
1964-07-01: I distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.

37 driftsektionen (37 drs) – Visby – I distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Gotlands (GJ), Klintehamn-Roma (KlRJ) och Slite-Roma Järnväg (SlRJ).
1961-01-01: Verksamhet överförd till 1 bilsektionen.
1961-02-01: Indragen.

39 driftsektionen (39 drs) – Stockholm – I distriktet
1959-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Stockholm-Roslagens Järnväg (SRJ).
1959-10-01: Verksamhet överförd till 24 bansektionen och 1 trafiksektionen.
1961-01-01: Verksamhet överförd till 1 bilsektionen.
1963-07-01: Verksamhet temporärt överförd till 24 bansektionen och Elektrotekniska sektionen Stockholm Ö vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Gävle driftdistrikt.

Elektrosektioner (es)
Drift och underhåll av anläggningar för kraftförsörjning och liknande. Elektrosektionsföreståndaren (esf) tjänstgjorde på elektroingenjörsexpeditionen (eiöx) och var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en elektroingenjör (eiö). Administrativa arbetsuppgifter utfördes av bansektion på huvudorten.
Antalet sektioner varierade och gränsdragningen var föremål för justeringar.
1941-09-01: Bildade vid omorganisation av den regionala elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från distrikt och bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställda Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-10-01: III och V distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Omformarestation/Driftcentral.
• Transformatorstation/Driftcentral.
• Kraft- och belysningsunderhållsområde.

Borås elektrosektion (es Bs) – Borås – VI distriktet/II distriktet
1953-07-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från Göteborgs, Malmö och Nässjö elektrosektioner samt 6 telesektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1959-01-01: Ombildad till Norrköpings elektrosektion vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till Norrköpings, Göteborgs och Malmö elektrosektioner.

Gävle elektrosektion (es Gc) – Gävle – IV distriktet
1953-07-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från Kristinehamns, Östersunds och VII distriktets elektrosektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle, Sundsvalls och Örebro bandistrikt.

Göteborgs elektrosektion (es G) – Göteborg – II distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Göteborg samt 5 och 9 bansektionerna.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från VII distriktets elektrosektion.
1953-07-01: Verksamhet överförd till Borås och Malmö elektrosektioner. Verksamhet övertagen från VII distriktets elektrosektion.
1959-01-01: Verksamhet övertagen från Borås elektrosektion.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Göteborgs och Borås bandistrikt.

Kiruna elektrosektion (es Kra) – Kiruna – V distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Kiruna samt 19 bansektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Luleå bandistrikt.

Kristinehamns elektrosektion (es Khn) – Kristinehamn – II distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Kristinehamn samt 6, 7 och 8 bansektionerna.
1951-07-01: Verksamhet överförd till Storviks elektrosektion. Verksamhet övertagen från VII distriktets elektrosektion.
1953-07-01: Verksamhet överförd till Gävle och Örebro elektrosektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro och Göteborgs bandistrikt.

Luleå elektrosektion (es Le) – Luleå – V distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Luleå samt 18, 20 och 23 bansektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Luleå bandistrikt.

Malmö elektrosektion (es M) – Malmö – III distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Malmö samt 10, 12 och 28 bansektionerna.
1953-07-01: Verksamhet överförd till Borås elektrosektion. Verksamhet övertagen från Göteborgs elektrosektion.
1959-01-01: Verksamhet övertagen från Borås elektrosektion.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö och Borås bandistrikt.

Norrköpings elektrosektion (es Nr) – Norrköping – VIII distriktet/I distriktet

1959-01-01: Ombildad från Borås elektrosektion vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet övertagen från Borås, Stockholms och Örebro elektrosektioner.
1961-07-01: Överförd från VIII till I distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1962-07-01: Verksamhet övertagen från Örebro elektrosektion.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Växjö, Borås och Göteborgs bandistrikt.

Nässjö elektrosektion (es N) – Nässjö – III distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Nässjö samt 11 bansektionen.
1953-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till Borås och Örebro elektrosektioner.

Stockholms elektrosektion (es Cst) – Stockholm – I distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Stockholm samt 1, 4 och 24 bansektionerna.
1951-07-01: Verksamhet överförd till Örebro och VII distriktets elektrosektioner.
1959-01-01: Verksamhet överförd till Norrköpings elektrosektion.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms bandistrikt.

Storviks elektrosektion (es Sv) – Storvik – IV distriktet
1945-06-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamhet övertagen från Östersunds elektrosektion.
1951-07-01: Verksamhet överförd till Örebro elektrosektion. Verksamhet övertagen från Kristinehamns elektrosektion.
1952-01-21: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till Östersunds elektrosektion.

Umeå elektrosektion (es Uå) – Umeå – V distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Umeå samt 21 bansektionen.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från Östersunds elektrosektion.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Umeå och Sundsvalls bandistrikt.

Örebro elektrosektion (es Ör) – Örebro – I distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Örebro samt 2 och 3 bansektionerna.
1951-07-01: Verksamhet övertagen från Stockholms, Storviks och VII distriktets elektrosektioner.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från Kristinehamns och Nässjö elektrosektioner.
1959-01-01: Verksamhet överförd till Norrköpings elektrosektion.
1962-07-01: Verksamhet överförd till Norrköpings elektrosektion.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro, Stockholm och Gävle bandistrikt.

Östersunds elektrosektionen (es Ös) – Östersund – IV distriktet
1941-09-01: Bildad vid omorganisation av elektroverksamheten. Verksamhet övertagen från elektroingenjören i Östersund samt 13, 14, 15, 16 och 17 bansektionerna.
1945-06-01: Verksamhet överförd till Storviks elektrosektion.
1952-01-21: Verksamhet övertagen från Storviks elektrosektion.
1953-07-01: Verksamhet överförd till Gävle och Umeå elektrosektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls bandistrikt.

VII distriktets elektrosektion (es VII) – Göteborg – VII distriktet
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Bergslagernas (BJ), Dalslands (DJ), Gävle-Dala (GDJ) och Södra Dalarnas Järnväg (SDJ).
1951-07-01: Verksamhet överförd till Göteborgs, Kristinehamns och Örebro elektrosektioner. Verksamhet övertagen från Stockholms elektrosektion.
1953-07-01: Indragen vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till Gävle och Göteborgs elektrosektioner.

Elektrotekniska sektionen Stockholm Ö (es Öst)– Stockholm – I distriktet
1963-07-01: Bildad tillfälligt vid 1963 års omorganisation. Verksamhet övertagen från 39 driftsektionen.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms och Gävle bandistrikt.

Signalsektioner (sis)
Drift och underhåll av signal- och säkerhetsanläggningar. Signalsektionsföreståndaren (sisf) tjänstgjorde på signalingenjörsexpeditionen (siiöx) och var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en signalingenjör (siiö).
Antalet sektioner varierade. Normalt fanns en sektion per distrikt med undantag för VIII distriktet som delade sektion med I distriktet. Gränsdragningen mellan sektionerna var föremål för justeringar.
1952-07-01: Bildade vid omorganisation av den regionala signalverksamheten. Verksamhet övertagen från distrikt och bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställda Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-10-01: III och V distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Signalunderhållsområde.

1 signalsektionen (1 sis) – Stockholm – I distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av signalverksamheten. Verksamhet övertagen från I distriktets signalingenjör samt I och VIII distriktens bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Stockholms, Örebro och Gävle bandistrikt.

2 signalsektionen (2 sis) – Göteborg – II distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av signalverksamheten. Verksamhet övertagen från II distriktets signalingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 6 och 7 sigalsektionerna. Verksamhet överförd till 4 signalsektionerna.
1962-01-01: Verksamhet övertagen från 3 signalsektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö, Borås, Göteborgs, Örebro och Gävle bandistrikt.

3 signalsektionen (3 sis) – Malmö – II distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av signalverksamheten. Verksamhet övertagen från III distriktets signalingenjör och bansektioner.
1962-01-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö, Borås och Norrköpings bandistrikt.

4 signalsektionen (4 sis) – Östersund/Gävle – IV distriktet
1950-07-01: Bildad på försök genom omorganisation av signalverksamheten inom IV distriktet. Verksamhet övertagen från IV distriktets signalingenjör och bansektioner.
1952-07-01: Permanentad vid omorganisation av signalverksamheten.
1953-07-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Östersund till Gävle. Verksamhet övertagen från 2 och 7 signalsektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro, Gävle och Sundsvalls bandistrikt.

5 signalsektionen (5 sis) – Luleå – V distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av signalverksamheten. Verksamhet övertagen från V distriktets signalingenjör och bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls, Umeå och Luleå bandistrikt.

6 signalsektionen (6 sis) – Borås – VI distriktet/II distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av signalverksamheten. Verksamhet övertagen från VI distriktets signalingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 2 telesektionen.
1958-01-01: Överförd från VI till II distriktet vid ändrad distriktsindelning.
1961-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verksamhet överförd till 2 och 3 signalsektionerna.

7 signalsektionen (7 sis) – Göteborg – VII distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av signalverksamheten. Verksamhet övertagen från VII distriktets signalingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Indragen vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 2 och 4 signalsektionerna.

Telesektioner (tels)
Drift och underhåll av fasta anläggningar för teleförbindelser och liknande. Telesektionsföreståndaren (telsf) tjänstgjorde på teleingenjörsexpeditionen (tliöx) och var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en teleingenjör (tliö).
Antalet sektioner varierade. Normalt fanns en sektion per distrikt med undantag för VIII distriktet som delade sektion med I distriktet. Gränsdragningen mellan sektionerna var föremål för justeringar.
1952-07-01: Bildade vid omorganisation av den regionala televerksamheten. Verksamhet övertagen från distrikt och bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställda Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
1964-10-01: III och V distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till bandistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Teleunderhållsområde.

1 telesektionen (1 tels) – Stockholm – I distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av televerksamheten. Verksamhet övertagen från I distriktets telegrafingenjör samt I och VIII distriktens bansektioner.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Stockholms, Örebro och Gävle bandistrikt.

2 telesektionen (2 tels) – Göteborg – II distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av televerksamheten. Verksamhet övertagen från II distriktets telegrafingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 6 och 7 telesektionerna. Verksamhet överförd till 4 telesektionen.
1958-01-01: Verksamhet övertagen från 6 telesektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö, Borås, Göteborgs, Örebro och Gävle bandistrikt.

3 telesektionen (3 tels) – Malmö – III distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av televerksamheten. Verksamhet övertagen från III distriktets telegrafingenjör och bansektioner.
1958-01-01: Verksamhet övertagen från 6 telesektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö, Borås och Norrköpings bandistrikt.

4 telesektionen (4 tels) – Östersund/Gävle – IV distriktet
1950-07-01: Bildad på försök genom omorganisation av televerksamheten inom IV distriktet. Verksamhet övertagen från IV distriktets telegrafingenjör och bansektioner.
1952-07-01: Permanentad vid omorganisation av televerksamheten.
1953-07-01: Sektionsexpeditionen flyttad från Östersund till Gävle. Verksamhet överförd till 5 telesektionen. Verksamhet övertagen från 2 och 7 telesektionerna.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Örebro, Gävle och Sundsvalls bandistrikt.

5 telesektionen (5 tels) – Luleå – V distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av televerksamheten. Verksamhet övertagen från V distriktets telegrafingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Verksamhet övertagen från 4 telesektionen.
1963-07-01: Temporärt underställd Elektrotekniska byrån vid 1963 års omorganisation.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Sundsvalls, Umeå och Luleå bandistrikt.

6 telesektionen (6 tels) – Borås – VI distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av televerksamheten. Verksamhet övertagen från VI distriktets telegrafingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Verksamhet överförd till 2 signalsektionen och Borås elsektion.
1958-01-01: Indragen vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 2 och 3 telesektionerna.

7 telesektionen (7 tels) – Göteborg – VII distriktet
1952-07-01: Bildad vid omorganisation av televerksamheten. Verksamhet övertagen från VII distriktets telegrafingenjör och bansektioner.
1953-07-01: Indragen vid ändrad distriktsindelning. Verksamhet överförd till 2 och 4 telesektionerna.

Tågfärjesektion (tfjs)
Drift av tågfärjeleder samt löpande underhåll av färjor och hamnanläggningar. Tågfärjesektionsföreståndaren (tfjsf) var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en maskiningenjör (miö) eller förste maskiningenjör (fmiö).
1952-07-01: Bildad vid regional omorganisation. Verksamheten hade tidigare bedrivits under sektionsliknande former med kanslimaskiningenjören i Malmö som föreståndare.
1964-09-01: Ombildad till lokalt förvaltningsorgan.
Lokala förvaltningsenheter
• Tågfärjeled.

Tågfärjesektionen (tfjs) – Malmö
1952-07-01: Bildad. Verksamhet övertagen från III distriktets kanslimaskiningenjör.
1964-09-01: Ombildad till det lokala förvaltningsorganet Färjedriften vid 1963 års omorganisation.

Bilsektioner (bls)
Drift av buss- och billinjer samt underhåll av fordon. Bilsektionsföreståndaren (blsf) var organisatoriskt underställd distriktschefen. Befattningen upprätthölls vanligen av en biltrafikinspektör (blti).
Det fanns en sektion per distrikt med undantag för V distriktet. Gränsdragningen mellan sektionerna var föremål för justeringar.
1961-01-01: Bildade vid omorganisation av den regionala biltrafikverksamheten. Verksamhet övertagen från distrikt.
1964-04-01: IV distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
1964-07-01: I och II distriktens sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
1964-10-01: III distriktets sektioner indragna vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till driftdistrikt.
Lokala förvaltningsenheter
• Billinjegrupp (bllg).

1 bilsektionen (1 bls) – Stockholm – I distriktet
1961-01-01: Bildad vid omorganisation av biltrafikverksamheten. Verksamhet övertagen från I distriktets biltrafikinspektör samt 37 och 39 driftsektionen.
1964-10-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Norrköpings, Stockholms, Örebro och Gävle driftdistrikt.

2 bilsektionen (2 bls) – Göteborg – II distriktet
1961-01-01: Bildad vid omorganisation av biltrafikverksamheten. Verksamhet övertagen från II distriktets biltrafikinspektör.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Växjö, Borås, Göteborgs, Örebro och Gävle driftdistrikt.

3 bilsektionen (3 bls) – Malmö – III distriktet
1961-01-01: Bildad vid omorganisation av biltrafikverksamheten. Verksamhet övertagen från III distriktets biltrafikinspektör samt 27 trafiksektionen.
1964-07-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Malmö, Växjö, Borås och Norrköpings driftdistrikt.

4 bilsektionen (4 bls) – Gävle – IV distriktet
1961-01-01: Bildad vid omorganisation av biltrafikverksamheten. Verksamhet övertagen från IV distriktets biltrafikinspektör.
1964-04-01: Indragen vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Stockholms, Örebro, Gävle och Sundsvalls driftdistrikt.

Huvudverkstäder (hvst)
Revisioner och större reparationer av spårfordon och annan maskinell utrustning. Verkstadsföreståndaren (vstf) var organisatoriskt underställd Verkstadsbyrån. Befattningen upprätthölls vanligen av en förste verkstadsingenjör (fvstiö) eller verkstadsöveringenjör (vstöiö).
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.
Lokala förvaltningsenheter
• Filialverkstad (fvst).

Huvudverkstaden Bollnäs (hvst Bn)
1939-01-01: Bildad vid regional omorganisation. Verkstaden i Bollnäs övertagen från huvudverkstaden Östersund-Bollnäs.
1948-07-01: Namnändring från huvudverkstaden Bollnäs till huvudverkstaden Bollnäs-Gävle. Verkstaden i Gävle övertagen från Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle (GDG).
1959-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verkstaden i Bollnäs överförd till huvudverkstaden Östersund-Bollnäs. Verkstaden i Gävle överförd till huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Gävle-Varberg.

Huvudverkstaden Göteborg (hvst G)
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1940-07-01: Namnändring från huvudverkstaden Göteborg till huvudverkstaden Göteborg-Borås-Varberg. Verkstaden i Borås övertagen från Göteborg-Borås-Alvesta Järnväg (GBAJ). Verkstaden i Varberg övertagen från Varberg-Borås-Herrljunga Järnväg (VBHJ).
1947-10-01: Namnändring från huvudverkstaden Göteborg-Borås-Varberg till huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Varberg. Verkstaden i Borås överförd till huvudverkstaden Örebro-Borås. Verkstaden i Helsingborg övertagen från huvudverkstaden Helsingborg-Ronneby.
1959-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Varberg till huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Gävle-Varberg. Verkstaden i Gävle övertagen från huvudverkstaden Bollnäs-Gävle.
1961-02-01: Namnändring från huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Gävle-Varberg till huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Gävle. Verkstaden i Varberg nedlagd.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Huvudverkstaden Helsingborg (hvst Hb)
1941-03-01: Bildad vid förstatligande. Verkstaden i Helsingborg övertagen från 10 maskinsektionen.
1942-07-01: Namnändring från huvudverkstaden Helsingborg till huvudverkstaden Helsingborg-Ystad-Ronneby. Verkstaden i Ystad övertagen från huvudverkstaden Ystad. Verkstaden i Ronneby övertagen från Blekinge Kustbanor (BKB).
1945-07-01: Namnändring från huvudverkstaden Helsingborg-Ystad-Ronneby till huvudverkstaden Helsingborg-Halmstad-Ronneby. Verkstaden i Ystad överförd till huvudverkstaden Malmö-Ystad. Verkstaden i Halmstad övertagen från Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ).
1946-10-01: Namnändring från huvudverkstaden Helsingborg-Halmstad-Ronneby till huvudverkstaden Helsingborg-Ronneby. Verkstaden i Halmstad överförd till 25 maskinsektionen och ombildad till driftverkstad.
1947-10-01: Indragen vid regional omorganisation. Verkstaden i Helsingborg överförd till huvudverkstaden Göteborg-Helsingborg-Varberg. Verkstaden i Ronneby överförd till huvudverkstaden Malmö-Ystad-Ronneby.

Huvudverkstaden Malmö (hvst M)
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1945-07-01: Namnändring från huvudverkstaden Malmö till huvudverkstaden Malmö-Ystad. Verkstaden i Ystad övertagen från huvudverkstaden Helsingborg-Ystad-Ronneby.
1947-10-01: Namnändring från huvudverkstaden Malmö-Ystad till huvudverkstaden Malmö-Ystad-Ronneby. Verkstaden i Ronneby övertagen från huvudverkstaden Helsingborg-Ronneby.
1957-10-01: Namnändring från huvudverkstaden Malmö-Ystad-Ronneby till huvudverkstaden Malmö-Ystad. Verkstaden i Ronneby nedlagd.
1959-05-01: Namnändring från huvudverkstaden Malmö-Ystad till huvudverkstaden Malmö. Verkstaden i Ystad nedlagd.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Huvudverkstaden Notviken (hvst Nvn)
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1932-09-05: Namnändring från huvudverkstaden Notviken-Boden till huvudverkstaden Notviken. Verkstaden i Boden nedlagd.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Huvudverkstaden Tomteboda (hvst Tm)/Huvudverkstaden Tillberga (hvst Tb)
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation som huvudverkstaden Liljeholmen-Tomteboda.
1930-10-01: Verkstaden i Liljeholmen nedlagd.
1931-01-01: Indragen vid regional omorganisation. Verkstaden i Tomteboda överförd till huvudverkstaden Örebro-Tomteboda.
1939-01-01: Bildad vid regional omorganisation. Verkstaden i Tomteboda övertagen från huvudverkstaden Örebro-Tomteboda.
1945-07-01: Namnändring från huvudverkstaden Tomteboda till huvudverkstaden Tomteboda-Tillberga. Verkstaden i Tillberga övertagen från Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB).
1951-01-01: Verkstaden i Västervik övertagen från 2 maskinsektionen.
1960-04-01: Verkstaden i Västervik nedlagd.
1963-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Tomteboda-Tillberga till huvudverkstaden Tillberga-Tomteboda. Huvudort ändrad från Tomteboda till Tillberga.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Huvudverkstaden Ystad (hvst Y)
1941-07-01: Bildad vid förstatligande. Verkstaden i Ystad övertagen från Ystads Järnväg (YJ).
1942-07-01: Indragen vid regional omorganisation. Verkstaden i Ystad överförd till huvudverkstaden Helsingborg-Ystad-Ronneby.

Huvudverkstaden Åmål (hvst Ål)
1948-07-01: Bildad vid förstatligande. Verkstaden i Åmål övertagen från Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle (GDG).
1963-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Åmål till huvudverkstaden Åmål-Borås. Verkstaden i Borås övertagen från huvudverkstaden Örebro-Borås-Finspång.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Huvudverkstaden Örebro (hvst Ör)
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1931-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Örebro till huvudverkstaden Örebro-Tomteboda. Verkstaden i Tomteboda övertagen från huvudverkstaden Tomteboda.
1932-07-01: Förrådshållning överförd förrådsavdelningen Örebro.
1939-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Örebro-Tomteboda till huvudverkstaden Örebro. Verkstaden i Tomteboda överförd till huvudverkstaden Tomteboda.
1947-10-01: Namnändring från huvudverkstaden Örebro till huvudverkstaden Örebro-Borås. Verkstaden i Borås övertagen från huvudverkstaden Göteborg-Borås. Varberg.
1951-01-01: Verkstaden i Finspång övertagen från 2 maskinsektionen.
1959-??-??: Namnändring från huvudverkstaden Örebro-Borås till huvudverkstaden Örebro-Borås-Finspång.
1963-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Örebro-Borås-Finspång till huvudverkstaden Örebro-Finspång. Verkstaden i Borås överförd till huvudverkstaden Åmål-Borås.
1963-10-01: Namnändring från huvudverkstaden Örebro-Finspång till huvudverkstaden Örebro. Verkstaden i Finspång nedlagd.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Huvudverkstaden Östersund (hvst Ös)
1928-07-01: Fortsatt verksamhet från 1907 års organisation.
1939-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Östersund-Bollnäs till huvudverkstaden Östersund. Verkstaden i Bollnäs överförd till huvudverkstaden Bollnäs.
1959-01-01: Namnändring från huvudverkstaden Östersund till huvudverkstaden Östersund-Bollnäs. Verkstaden i Bollnäs övertagen från huvudverkstaden Bollnäs-Gävle.
1963-07-01: Fortsatt verksamhet i 1963 års organisation.

Förrådsavdelningar (fda)/Förrådsområden (fdomr)
Inköp och förrådshållning av förbrukningsartiklar. Förrådsintendenten (fdint) tjänstgjorde på förrådsintendentkontoret (fdintk) och var organisatoriskt underställd Förrådsbyrån. Befattningen upprätthölls vanligen av en förrådsintendent (fdint).
1932-07-01: Bildade vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från distrikten.
1950-01-01: Under året ändrades beteckningen från förrådsavdelning till förrådsområde.
1963-07-01: Ombildade till huvudförråd vid 1963 års omorganisation.
Lokala förvaltningsenheter
• Centralförråd (cfd).
• Huvudförråd (hfd).
• Annexförråd (axfd).

Karta över förrådsområden 1962-01-01

Karta över förrådsområden 1962-01-01

Gävle förrådsområde (Fdomr Gä)
1955-10-15: Ombildat från Åmåls förrådsområde.
1963-07-01: Ombildat till Gävle huvudförråd vid 1963 års organisation.

Förrådsavdelningen Göteborg (Fda G)/Göteborgs förrådsområde (Fdomr G)
1932-07-01: Bildad vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från II distriktet.
1955-10-15: Verksamhet övertagen från Åmåls förrådsområde.
1963-07-01: Ombildat till Göteborgs huvudförråd vid 1963 års organisation.

Förrådsavdelningen Luleå (Fda Le)/Luleå förrådsområde (Fdomr Le)
1932-07-01: Bildad vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från V distriktet.
1963-07-01: Ombildat till Luleå huvudförråd vid 1963 års organisation.

Förrådsavdelningen Malmö (Fda M)/Malmö förrådsområde (Fdomr M)
1932-07-01: Bildad vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från III distriktet.
1963-07-01: Ombildat till Malmö huvudförråd vid 1963 års organisation.

Förrådsavdelningen Stockholm (Fda Cst)
1932-07-01: Bildad vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från I distriktet.
1936-10-01: Indragen. Verksamhet överförd till Förrådsavdelningen Örebro.

Förrådsavdelningen Åmål (Fda Ål)/Åmåls förrådsområde (Fdomr Ål)
1948-07-01: Bildat vid förstatligande. Verksamhet övertagen från Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle (GDG).
1955-10-15: Ombildat till Gävle förrådsområde. Verksamhet överförd till Göteborgs förrådsområde.

Förrådsavdelningen Örebro (Fda Ör)/Örebro förrådsområde (Fdomr Ör)
1932-07-01: Bildad vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från huvudverkstaden Örebro.
1936-10-01: Verksamhet övertagen från Förrådsavdelningen Stockholm.
1963-07-01: Ombildat till Örebro huvudförråd vid 1963 års organisation.

Förrådsavdelningen Östersund (Fda Ös)/Östersunds förrådsområde (Fdomr Ös)
1932-07-01: Bildad vid omorganisation av förrådshållningen. Verksamhet övertagen från IV distriktet.
1963-07-01: Indraget vid 1963 års omorganisation. Verksamhet överförd till Gävle huvudförråd.


Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next pageTrain back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


Spår

© Anders Jansson & Rolf Sten
sj_org_007_1928.html senast uppdaterad 2009-11-08
Adressbild