Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Stockholm - Roslagens Järnvägar

Av Rolf Sten

Beskrivning av SRJ linjer och dess omgivningar (Description of SRJ lines and their surroundings) (2002-07-16)

Följande beskrivning av SRJ linjer kommer från Svenska Järnvägsföreningen jubileumsskrift 1926:

Stockholm- Roslagens järnvägar utgöras av en kombination av ångdriven och elektrisk järnväg, varav den förra utgår från Stockholm Östra station, belägen i vinkeln mellan Valhallavägen och planen framför Kungl. tekniska högskolan. Sedan den 15 maj 1895 hade den elektriska banan utgått från Nedre Engelbrektsgatan. Genom beslut av Stockholms stadsfullmäktige år 1924 skulle det 1 km. långa gatuspåret mellan Engelbrektsplan och östra stationen slopas, men efter underhandlingar har banans utgångspunkt för tiden intill,1 maj 1931 förlagts å Runebergsplan vid Humlegården.
   Mellan Stockholm östra och Djursholms Danderyd är banan dubbelspårig och trafikeras gemensamt av ångtågen och de elektriska. tågen. Från Danderyd fortsätter den ångdrivna banan norrut, under det att den elektriska banan, vanligen kallad, Djursholmsbanan, redan vid Djursholms Ösby avviker med två spår genom Djursholm dels till Svalnäs, dels till Altorp, vilka båda slutstationer äro avsedda att förbindas med varandra.

Stockholm - Djursholm (Svalnäs), 13 km.
Vid Stockholm Östra lägger man märke till de storartade anläggningar, som omgiva stationsområdet, i nordost Kungl. tekniska högskolan och i norr Materialprovningsanstalten samt Röda Korsets stora byggnadskomplex. Till vänster om utfarten från stationen reser sig Epidemisjukhuset på sin lövomkransade kulle. Efter att ha passerat viadukten över Värtabanan, är man strax inne i "Vetenskapsstaden" med Veterinärhögskolans ståtliga anläggningar samt Skogshögskolan till vänster vid Brunnsvikens strand, Lantbruksakademien med Experimentalfältet till höger med hållplats, därpå närmare Freskati hållplats, på samma sida Nobelinstitutets röda tegelbyggnader, K. vetenskapsakademiens utomordentligt vackert och dominerande belägna palats samt slutligen det fribelägna imponerande Riksmuseet. Till vänster ligga Bergianska trädgårdens stora trädgårdsanläggningar. Banan har hittills gått på Norra Djurgårdens marker men kommer nu in på Bergshamraområdet med Ålkistans villasamhälle, delvis bestående av kolonistugor, med hållplats.
   Edsviken passeras på en omkr. 100m.lång järnvägsbro, från vilken en härlig utsikt öppnar sig. Därefter uppnås Stocksunds station och köping med det till denna anslutna Mörbysamhället och Djursholms stads område, vid vars gräns Djursholms Ösby station är belägen. Härifrån drager sig den elektriska järnvägen åt öster förbi den nya stadsdelen vid Bragevägens hållplats, korsar Stockholmsvägen vid Djursholms Sveavägens station, som är försedd med automatisk ljussignalanläggning både för mötesspår och vägövergång, passerar Auravägens hållplats och strax därpå hållplatsen Djursholms restaurant med utsikt över Värtan. Därefter följa Germaniavägens hållplats och Framnäsvikens station. I väster. synes åter Djursholms högt belägna slott från 1400-talet. Det har framskymtat flera gånger förut under färden. Färden går vidare förbi Vikingavägens och Eddavägens hållplatser till slutpunkten för denna gren av banan, Svalnäs. Före ankomsten dit passeras Svalnäs gård, vackert belägen med utsikt över Värtan och inbäddad i härlig lövskog, uppblandad med ädla Pinus- och Taxusarter.
   I olikhet med denna gren av elektriska banan, som hela vägen slingrar sig fram mellan vackert bebyggda tomter med präktiga trädgårdar, framgår den andra grenen Djursholms Ösby - Altorp genom till stor del obebyggd mark.

Djursholms Ösby station
Djursholms Ösby statiuon omkring år 1924. Norra infarten syns i bakgrunden. Foto från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift 1926. 

Stockholm - Österskär, 29 km.
Från det ovannämnda Djursholms Danderyd fortsätter den s. k. ånglinjen till Enebybergs villastad. Hållplatsen med samma namn ligger ett par hundra meter norr om Djursholms stadsgräns och tjänstgör även för det på högra sidan liggande villasamhället Näsby Mosstorps område, vilket liksom Enebyberg sträcker sig ända ned till stationssamhället vid Roslagsnäsby, även det rikligt bebyggt. Från sistnämnda station utgår den s. k, Södra Roslags kustbana i ost - nordostlig riktning till Österskärs villastad, ett samhälle som är statt i livlig utveckling och har en förtjusande natur och en härlig luft, beläget som det är vid Trälhavet. Mellan Roslagsnäsby och Österskär ligga stationssamhällena Viggbyholm, Rydbo, Runö och Åkersberga. Särskilt Viggbyholm har under de senaste åren vuxit ut till ett betydande omfång.

Stockholm - Rimbo, 56 km. Vallentuna station 1925.
Vallentuna station 1925. Till vänster i bild är i riktning mot Stockholm Östra. Foto Sveriges Järnvägsstationer 1926.

Linjen Stockholm - Roslagsnäsby är här ovan omtalad. Från Roslagsnäsby station fortsätter banan förbi Ensta hållpl. till Täby station vid stor villastad, municipalsamhälle.
Mellan Täby och Vallentuna stationer övergår järnvägen sin högsta punkt, 44 m. ö. h. och sträcker sig därifrån ned mot Vallentunasjön, vid vilken en ny hållpl., Bällsta, anlades 1923 i samband med linjens omläggning på en kortare sträcka. Hållplatsen har fått sitt namn efter Bällsta gård, som är avsedd att styckas för tomtförsäljning. Läget är mycket vackert.
Vallentuna har även ett rätt stort stationssamhälle med tegelbruk och hotell. Förbi Molnby hållpl. uppnår banan därefter Lindholmens station med, den öster därom invid sjön med samma namn liggande, vackert belägna "Lindholmens gård i Uppland", Gustav Vasas förmodade födelseort. Även vid denna station pågår exploatering av marken i tomter genom Lindholmens trädgårdsstad.
   Järnvägen går vidare förbi Frösunda station till Ekskogens station efter att strax förut ha passerat Salbyån, en kvarleva av den gamla segelleden från Uppsala till Garnsviken, samt fortsätter förbi Broby tegelbruk med lastpl. och Kårsta station utefter östra stranden av den vackra sjön Sparren med det vid denna härligt belägna Näs gamla herresäte över Rö till Rimbo, järnvägens största knutstation. Härifrån utgå linjerna till Norrtälje, Hallstavik, Uppsala och via Faringe även till Gimo. Rimbo är municipalsamhälle. Av industriella anläggningar finnas ett mindre sågverk, kvarn, snickerifabrik och stenhuggeri samt ett större tegelbruk.

Rimbo station 1925
Rimbo station 1925. Foto Sveriges Järnvägsstationer 1926

Rimbo - Norrtälje, 21 km.
Från Rimbo station följer järnvägen norra sidan av sjösystemet Kundbysjön, Björken och Lommaren i östlig riktning förbi Skederids kyrka, som bekant. Heliga Birgittas födelseort, nära Finsta station, där ett mindre tegelbruk finnes, med station vid Syninge och hållpl. vid Malsta fram till den gamla hamnstaden och badorten Norrtälje.

Norrtälje station 1925
Norrtälje station 1925. Hitåt i bild är i riktning mot Rimbo. Foto Sveriges Järnvägsstationer 1926

Rimbo - Hallstavik, 42 km.
Från Rimbo station sträcker sig järnvägen i nordlig riktning med dragning åt öster genom idylliska trakter med delvis rik ekvegetation till västra ändan av den vackra sjön Erken, vid vars strand det gamla herresätet Kristineholm är beläget. Denna del av banan har station vid Sättraby samt hållplatser vid Nydal och Erken. Härifrån fortsätter banan till Edsbro, vilken station är belägen omedelbart intill kyrkan mitt i en urgammal boplats, om vilken ett stort antal runstenar och gravfynd vittna. Här kvarstå ännu byggnaderna efter en gammal masugn, vid vilken driften nedlades 1919. Från Edsbro går linjen väster om sjön Närdingen förbi Ununge station till Skebobruks station. Därvarande järnbruk, som anlades 1622, är f. n. nedlagt. Järnvägen fortsätter på Skedeåns västra strand förbi Edebo håll- och lastpl. till Häverösund, ett livskraftigt stationssamhälle med ett nybyggt ståtligt tingshus för Väddö och Häveröskeppslag, samt vidare till slutstationen Hallstavik vid Edeboviken.
Järnvägen äger här en hamn för mindre djupgående fartyg med tillhörande hamn bangård, vilken står i förbindelse med en längre norrut belägen djuphamn vid Holmens bruks- och fabriksaktiebolags stora anläggningar för tillverkning av papper och pappersmassa.
Då bolaget sysselsätter 400 a 500 arbetare, har här uppvuxit ett samhälle på ett par tusen personer med bebyggelsen sträckande sig ända upp mot Häverösund.

Rimbo - Uppsala, 60 km.
Linjen sträcker sig från Rimbo åt nordväst upp mot Faringe samt framgår först mellan sjöarna Skedviken och Syningen. Vid norra stranden av den sistnämnda ligger Ekebyholms gård, för vars räkning en hållplats anlagts. Banan fortsätter förbi Rånäs station och bruk, där ett större sågverk är uppfört nära Gafvellångsjön, följer därefter stranden av denna sjö upp mot sjön Konan och vidare över Knutby socken med station av samma namn utefter sjön Kärven till Faringe.
   Här delar sig banan med en gren till Gimo och en till Uppsala, båda av omkr. 32 km. längd. Uppsalalinjen drar sig mot östra ändan av Långsjön och Almunge station, följer därefter nämnda, vackra sjö, som järnvägen korsar på bro över Näcksundet, fram till den forna ändpunkten för Uppsala - Länna järnväg, Länna station. Det närbelägna Länna bruk driver numera endast sågverksrörelse och snickerifabrik. De gamla masugnarna ävensom ett senare uppfört aduceringsverk äro nedlagda sedan lång tid tillbaka.
   De trakter, som järnvägen nu genomlöper från Almunge till Marielunds station, äro bland de vackraste, om icke rent av de vackraste utmed hela banan. En resa denna väg på våren, då ekar, björkar och lönnar stå i sin vårskrud, då slänter och gläntor äro översållade med sippor, gullvivor eller konvaljer, då solen lyser genom de månghundraåriga ekarnas höga kronor och solstrålarna dansa på ytan av Långsjön, Lötsjön och Trehörningen med deras vackra strandpartier, är en sällsynt njutning.
   Från Marielund går järnvägen i huvudsak västerut, korsar Fundboån på bro om 15 m. spann. Från Bärby station går den genom omväxlande åker och skogsmark med hållplatser vid Skölsta och Arsta till Uppsala Östra station, som är belägen helt nära Uppsala Centralstation. Redan på långt avstånd synas slottet och domkyrkan behärska slätten.

Faringe - Gimo, 32 km.
Denna linje går norrut från Faringe station å linjen Rimbo - Uppsala över delvis sanka marker till Österedinge hållpl. och Upplandstuna station. Alunda station är nästa trafikpl. Här har bebyggelsen tagit fart, liksom här även den största rörelsen på denna bandel råder. Över sanka ängar fortsätter banan till Haberga by med sin hållplats och vidare över omväxlande bördiga och skogrika trakter genom Vettsta, där hållpl. anlagts, samt vidare till Gimo, föreningsstation med Dannemora - Hargs järnväg, vid Gimo stora brukssamhälle.
Mellan Gimo samt Östhammar och Öregrund finnes reguljär bilförbindelse, vilken uppehålles i samtrafik med Roslagsbanan med flera turer dagligen i anslutning till tågturerna i Gimo.

Dannemora - Hargs järnväg,
linjerna Dannemora - Hargshamn, 39 km. (utom bispår), och Norrmon - Lövstabruk, 29 km.

Dannemora - Hargshamn, 39 km.
Från Dannemora station, som är föreningsstation med bandelen Örbyhus - Dannemora av Uppsala -- Gävle järnvägar och belägen vid de världsberömda Dannemora gruvfälten, går järnvägen till Österbybruks station vid brukssamhället med samma namn. Bruket är järnbruk med masugn, vallonsmedjor, brännstålsugnar, degelgjutstålverk, martinverk, stålsmedja, valsverk, mekanisk verkstad, gjuteri, sågblads- och knivfabrik m. m. samt har tillika stort lantbruk. Härifrån är banan dragen genom skog till Knaby station, från vilken ett 8 km. långt bispår för uteslutande godstrafik utgår till Ramhäll vid Ramhälls järngruvor.
Alltjämt i skogsmark går järnvägen vidare till Gimo station, föreningsstation med bandelen Faringe - Gimo och belägen vid Gimo brukssamhälle. Gimo bruk omfattar järnbruk med två masugnar och sinterverk, sågverk med hyvleri samt tegelbruk och stort lantbruk. Från Gimo finnes bilförbindelse med städerna Östhammar och Öregrund (samtrafik med Stockholm - Roslagens järnvägars linjer för såväl resande som gods. Vidare går banan till Risinge lastplats.
   Från denna plats, belägen 3 km. från Gimo station, går en bibana av 8,2 km. längd söderut genom skog till den vid sjön Vällens norra ända belägna lastplatsen Norrvällen.
Från Risinge fortsätter banan till Hargs station vid Hargs bruk. Detta bruk är även järnbruk med vallonsmälthärdar, räckhärdar, lancashirehärdar, hammare och grovvalsverk. Dessutom finnes sågverk med hyvleri och stort lantbruk. Banans ändpunkt är Hargshamn vid Singöfjärden. Hamnen är god och så djup, att även större fartyg kunna ligga vid kajen och intaga full last.

Norrmon - Lövstabruk, 29 km.
Linjen går norrut från Norrmons lastplats å linjen Dannemora - Hargshamn genom skogstrakt och mossmarker till Gubba, där torvströfabrik finnes. Vidare fortsätter linjen genom skog till Rörbergs och Vigelsbo järngruvor, de sistnämnda vid lastplatsen Vigelsbo, med anriknings- och briketteringsverk. Härifrån går banan, fortfarande huvudsakligen genom skog, förbi Gräsbo och Finnsjöns lastplatser till Lövstabruk, järnbruk med vallonsmälthärdar, räckhärdar, ånghammare och vatten hammare samt betydande lantbruk.

Källor:
Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från192, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

Previous page Föregående sida

  Return to SRJ table of content
  Returtåg till SRJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
srj_beskrivning.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten