Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
Stockholm - Roslagens Järnvägar, Roslagsbanan, RB


Nedanstående osignerade artikel var 1951 införd i tidningen Signalen nummer 11-12. Den skrevs med anledning av att förhandlingarna om Roslagsbanans övertagande av staten hade slutförts. Karta och bild kommer från samma nummer av tidningen.

Roslagsbanan blir statligt bolag (2004-02-04)

SRJ train leaving Engelbrektsplan in StockholmBilden till vänster, som för övrigt prydde tidningens omslag, visar ett Roslagsbanetåg som just har lämnat Engelbrektsplan i Stockholm.

Efter långvariga och av allt att döma svåra förhandlingar uppnåddes den 5 mars enighet mellan parterna rörande förstatligandet av Stockholm - Rimbo järnvägsaktiebolag. I sitt slutskede leddes förhandlingarna från SJ:s sida av generaldirektör Erik Upmark. I den kommuniké som utfärdades om affären, meddelas endast följande: "Preliminärt har överenskommits om statsförvärv av aktiemajoriteten i Stockholm - Rimbo järnvägs AB, meddelar järnvägsstyrelsen.
Överenskommelsen skall inom kort underställas regeringens prövning för att eventuellt föreläggas årets riksdag i syfte att genomföras om möjligt fr. o. m. 1 juli i år. Förvärvsavtalet har ännu ej slutligt utformats, varför närmare upplysningar lämnas i samband med att avtalet underställts regeringen."

   Det är meningen att, SRJ, i vart fall till en början, icke direkt skall inlemmas i SJ utan drivas som ett statligt bolag. Denna övergångsform är, ingalunda ny beträffande Roslagsbanan. Flera av de största förstatligade privatbanorna - till exempel SVB, HNJ, GDG m. fl. - drevs den första tiden i bolagsform.
    Betänkligheterna från SJ:s sida torde dels ha rört priset - det är som bekant Handelsbanken som är huvudintressent i bolaget - dels de små utsikterna att företaget med införandet av SJ:s löner och normer samt taxor skall kunna drivas affärsmässigt., Snarare räknar man med att företaget skall bli en belastning för SJ.
   Enligt uppgift uppgår bolagets skulder till 30,5 miljoner kronor. Trafikinkomsterna beräknas till 14 miljoner kronor, varav på den egentliga järnvägsrörelsen 10 miljoner och på bussrörelsen 4 miljoner kronor. Av järnvägens trafikinkomster belöper sig omkring 8 miljoner kr. på person- och 2 miljoner kr. på godstrafiken.
   I förvärvet ingår som sagt bolagets båda bussföretag, Stockholms Läns Omnibusaktiebolag (SLO) och Norra Upplands omnibusaktiebolag (NUO). Deras sammanlagda busspark uppgår till omkring 100 vagnar, varjämte man också förfogar över lastbilar och 7 -sitsiga passagerarbilar av märket Volvo. Den sammanlagda personalen för busstrafiken jämte verkstäder och garage uppgår till mellan 200-300 man. Vagnparken är i allmänhet modern. De största bussarna rymmer 67 passagerare.
Stockholm - Rimbo järnvägsaktiebolag omfattar 325 km. järnväg och 930 km. busslinjer. Hela personalen, såväl vid järnvägen som busstrafiken, uppgår till omkring 950 personer.
I stort sett har i vart fall järnvägens huvudlinjer en hög standard och omkring 87 procent av trafikarbetet avverkas på elektrifierade linjer. Djursholmsbanan blev Sveriges första elektrifierade linje redan 1895.
Sedan 1936 har 11.660.000 kr. investerats på elektrifieringar förutom de av elektrifieringen betingade utvidgningarna och ombyggnaderna av bangårdarna i Stockholms östra och Rimbo. Praktiskt taget all rullande materiel är förnyad sedan 1935. Från detta år och t. o. m. 1949 har i företaget investerats cirka 21 miljoner kronor, varav enbart för rullande materiel 9.200.000, kr.
   År 1949 befordrade företaget över 8½ miljon resande.
   Förutom att Roslagsbanan var först med elektrifieringen har den även på andra järnvägstekniska områden legat i täten. Så har fallet varit med vissa motorvagnstyper. De första rälsbussarna med släpvagnar utrustades med den halvautomatiska Scharfenbergskopplingen. Sedan dess har hela personvagnsparken, inklusive motorvagnar och el-lok försetts med Scharfenbergskoppel och rullager. Detta koppel är nu standardkoppel vid Roslagsbanan. I stor utsträckning har lysrör införts i stället för lampor i personvagnarna, liksom f. ö. också i vägbussarna.
   Järnvägens verkstäder är belägna i Mörby och anses som fullt moderna med utmärkta anordningar för personalen, bl. a. matsal och tvättrum.
   Högsta hastighet vid järnvägen är nu 75 km/tim.
   Troligen var Roslagsbanan först i Sverige med automatiska infartssignaler, som uppsatts vid Sveavägen och Framnäsviken i Djursholm 1925. 1926 tillkom automatisk linjeblockering mellan Stockholms östra och Stocksund, som troligen var den första i sitt slag i Sverige av större omfattning., Vid SRJ har man också sedan några år ett l0-tal elektriskt manövrerade vägbommar, som utrustats med automatik för lyftning, sedan tåget passerat.

Stockholm - Roslagens Järnvägars trafikområde. Den trafikerade banlängden uppgick till 325 km och dito väglängden för bussar 930 km - samtliga siffror är hämtade från 1950.

SRJ railway lines and bus routes

 Till sidans början. To page top  

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to SRJ table of content
  Returtåg till SRJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
srj__forstatligas.html senast uppdaterad 4 februari 2004 av Rolf Sten