Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 RSJ, Rimbo - Sunds Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta Rimbo - Sunds Järnväg, (facts about RSJ) (1999-11-20)


Efter långdragna diskussioner om järnvägens sträckning kom man efterhand fram till att en järnväg mellan Skebo bruk och Rimbo var det lämpligaste. Koncession begärdes och inbjudan till aktieteckning i ett blivande järnvägsbolag Rimbo - Skebo bruk utfärdades den 9 augusti 1890.
    Ritningar och kostnadsförslag hade utförts av ingenjören W Engström. Koncessionen beviljades den 5 juni 1891 och den 26 augusti konstituerades Rimbo - Skebo järnvägsaktiebolag. Koncessionsvillkoren statuerade att banan skulle vara klar för trafik senast 1 juli 1895.
Svårigheten med att få in tillräckligt med kapital gjorde att man fick begära uppskov med färdigställandet
    Det framkom att en förlängning av banan till Sund i Häverö socken skulle göra att fler intressenter skulle bidraga till aktieteckningen. Av bland annat detta skäl beslöt bolaget i september 1896 att järnvägen skulle förlängas från Skebo till Sund.
Byggnadskostnaden för hela järnvägen beräknades till 710000 kronor. Banan skulle trafikeras av SRJ och därför ingick ingen kostnad för rullande materiel i kalkylen.
Ändringen i koncessionen beviljades 24 juli 1896. Än en gång fick man nu begära förlängning av tiden till dess att banan skulle vara klar. Nytt färdigdatum sattes till den 1 juni 1899.
    I och med banans nya slutpunkt bildades ett nytt bolag Rimbo - Sunds Järnvägsaktiebolag (RSJ) och man begärde att koncessionen skulle övergöras till det nya bolaget. Detta beviljades 6 november 1896.
    För banbyggnaden kontrakterades C G Borgström och byggnadsarbetena började nyåret 1897 och bedrevs i snabb takt. Den 17 december 1897 kunde så äntligen järnvägen högtidligen invigas. Allmän trafik startade dagen efter. Vid slutbesiktningen 1899 kunde man konstatera att kostnaden för bananläggningen hade uppgått till 675199 kronor och 40 öre.
    Den 39 kilometer långa banan mellan Rimbo och Häverösund, med 891 mm spårvidd, belades från början med räls vägande 17,2 kg/m. Högsta tillåtna hjultryck var 4,5 ton . Största tillåtna hastighet var 30 km/t vilket höjdes till 40 vid slutbesiktningen 1899. Trafikeringen sköttes av SRJ och reglerades i ett arrendeavtal med RSJ

Linjen Häverösund - Hallstavik
K
oncession beviljades den 22 januari 1915 för en förlängning av RSJ till Hallstavik. Den 3 kilometer långa bandelen öppnades för persontrafik den 1 oktober 1915 och några dagar senare , 15 oktober öppnades den även för godstrafik. För trafikeringen svarade SRJ.
   1913 hade SRJ förvärvat nästan alla aktier i Rimbo - Sunds Järnvägsaktiebolag. I praktiken ägdes RSJ av SRJ men det kom att dröja ända fram till den 1 januari 1935 innan SRJ formellt övertog RSJ.
Gruståg med lok 2 Troligen i Häverösund
(Gruståg 1910 draget av SRJ lok 2. Troligen i Häverösund. Foto: Stig Nyberg).

Källor:
Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

  Return to RSJ table of content
  Returtåg till RSJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
rsj_fakta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten