Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 LNJ, Länna - Norrtälje Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta Länna - Norrtälje Järnväg, (facts about LNJ) (1999-11-20)


Den 6 och 7 augusti 1875 gav sig bruksförvaltaren C Qvennerstedt ut få en resa "för rangering om undersökning" av en bana som skulle bli en fortsättning av Uppsala - Länna Järnväg , en förlängning till Norrtälje.
   Det kom att dröja ända till den 14 september 1881 innan Länna - Norrtälje Järnvägsaktiebolag konstituerades på ett sammanträde i Norrtälje. Aktiekapitalet skulle uppgå till 800000 kronor och kostnadsförslaget, som var uppgjort av E Skårman, slutade på 1586000 kronor.
     Koncession söktes och beviljades den 17 februari 1882. Statslån på 750000 kronor beviljades.
Till entreprenör för järnvägbygget kontrakterades C Jehander och som bolagets kontrollant anställdes J Danielsson.
    Arbetena började i augusti 1882 och bedrevs i snabb takt. 23 oktober 1884 kunde järnvägen öppnas för allmän trafik. Vid avsyningen året därpå kunde man konstatera att byggnadskostnaden uppgick till 1604453 kronor och 89 öre.
    För detta hade man fått en 60 kilometer lång järnväg med spårvidden 891 mm. Rälsen vägde 14,32 kg/m, tillåtet hjultryck 4,5 ton och största tillåtna hastighet 30 km/t
    Inför öppnandet av Lenna -Norrtälje Järnväg (LNJ) tecknades ett samtrafiksavtal med Uppsala - Länna Järnväg.
I svensk järnvägsstatistik beskrevs den nya banan enligt följande:
"Linien Lenna - Norrtelje, tillhötig Lenna - Norrtelje jernvägsaktiebolag, som den 17 februari 1882 erhöll såväl stadsfästelse å bolagsordning som koncession å anläggningen och trafikerandet af denna samfärdsled, utgår i omdelbar fortsättning af Upsala - Lenna-banan från dennas slutpunkt vid Lenna och fortlöper derifrån genom Almunge och Knutby socknar i Närdinghundra härad samt öfver egendomarne Rånäs och Finsta i Sjuhundra härad af Stockholms län till Norrtelje, samt är utförd enligt nämda dag faststäld byggnadsplan jemte de tillägg eller ändringar deruti, hvilka sedermera faststäldes den 8 december 1882, den 8 mars 1883 och den 12 September 1884. Banan öppnades den 23 oktober 1884 för allmän trafik vid Lenna, Almunge (5 kilometer från Lenna), Färinge (12 kilometer från d:o), Knutby (20 kilometer), Rånäs (31 kilometer), Rimbo (38 kilometer), Finsta (46 kilometer) och Norrtelje (60 kilometer). För anläggningen utförande har beviljats låneunderstöd af statsmedel till belopp af 750,000 kr."
    På grund av dålig ekonomi kunde bolaget under flera år inte betala på det statliga lånet varför staten, 1904, till sist begärde att banan skulle säljas. Redan 1901 var ekonomin så dålig att bolaget den 7 november gick i likvidation.
    Stockholm - Rimbo järnvägsaktiebolag lämnade anbud på LNJ och den 7 juni 1905 kunde SRJ köpa LNJ till ett pris på 580000 kronor.
Som villkor för övertagandet sades bland annat att SRJ skulle rusta banan för en hastighet på 40 km/t.
    Den 8 juli 1905 övertogs trafiken av den nye ägaren, SRJ.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

  Return to LNJ table of content
  Returtåg till LNJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
lnj_fakta.html senast uppdaterad 3 september 2003 av Rolf Sten