Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 FGJ, Faringe - Gimo Järnväg

Av Rolf Sten

 Snabbfakta Faringe - Gimo Järnväg, (facts about FGJ) (1999-11-20)

Tillsammans med ett antal kommuner och andra intressenter begärde SRJ koncession på en järnväg mellan Faringe och Gimo. Kostnadsförslaget hade gjorts av trafikchefen E Skårman och ingenjören August Dahlström. Kostnaden beräknades till 1000000 utan rullande materiel. Koncessionen skulle utfärdas på SRJ.
Koncessionen beviljades den 3 december 1915.
    Koncessionsbestämmelserna sa att banbygget skulle påbörjas före den 1 oktober 1917, vilket också skedde.
    Till entreprenör kontrakterades AB Kasper Höglund och i september 1917 började byggandet på sträckan Faringe - Tuna kyrka. I den kristid som rådde kom det till öppen konflikt med rallarna, strejk utbröt 16 maj 1918. Entreprenören önskade att få bygga vidare på löpande räkning vilket FGJ motsatte sig. Resultatet blev att bolaget fortsatte banbygget i egen regi under ledning av ingenjören L Granfeldt. Arbetena återupptogs 27 juli 1918.
    15 maj 1918 konstituerades Faringe - Gimo järnvägsaktiebolag (FGJ). FGJ kom att redan från början bli ett helägt dotterbolag till SRJ.
Arbetena forcerades och den 20 december 1918 anlände inspektionståget till den provisoriska bangården i Tuna. 16 januari 1919 öppnades bandelen för allmän godstrafik.
    Den 2 november 1920 hade arbetet kommit så långt att delen Tuna - Alunda kunde öppnas för allmän trafik samtidigt medgas även persontrafik på bandelen Faringe - Tuna.
Arbetet koncentrerades nu på den återstående bandelen Alunda - Gimo och äntligen den 1 oktober 1921 kunde hela FGJ invigas. För övrigt på dagen fyra år efter arbetenas start.
 Gimo station 1925
   Gimo station vid Dannemora - Hargs Järnväg. I och med Faringe - Gimo järnvägs anslutning till stationen, 1925, utökades spårområdena avsevärt. Från början var det bara två spår på stationen.. Linjen mot Hargshamn är bortåt i bild. Foto 1925 från Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.

    
Man kunde konstatera att kostnaden utan rullande materiel uppgick till 5655939 kronor. Alltså långt över det beräknade 1450000 kronor.
     Banan belades med räls vägande 24,8 kg/m. Största tillåtna hjultryck var 6 ton och största tillåtna hastighet var 40 km/t.
Banan var 32 kilometer lång och spårvidden 891 mm
    1 januari 1935 såldes FGJ till Dannemora - Hargs Järnvägsaktiebolag (DHJ). SRJ hade för övrigt aktiemajoriteten i DHJ och sedan 1 januari 1926 var DHJ ett dotterbolag till SRJ.
    FGJ förstatligades 1 juli 1951 och ingick i ett särskilt statligt bolag. 1 juli 1959 införlivades FGJ med Statens Järnvägar.
    Trafiken nedlades 1 februari 1960. På sträckan Alunda - Gimo kom dock malmtransporter att pågå från Alunda till Hargshamn ända fram till juli 1970.
- 1971 revs spåren upp mellan Gimo och Alunda
- 1972 revs spåren upp mellan Alunda och Faringe
    Sverige hade blivit 32 kilometer smalspår kortare!

Källor:
Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, järnvägsdata samt Svensk järnvägsstatistik.

Till sidans början. To page top  

  Return to FGJ table of content
  Returtåg till FGJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
fgj_fakta.html senast uppdaterad 4 september 2003 av Rolf Sten