Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan
 
MÖJ, Mellersta Östergötlands Järnvägar
Linje

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Mellersta Östergötlands Nya Järnvägsaktiebolag
Det nya bolaget tog från 1 januari 1929 över från det gamla bolaget. Enligt stiftelseurkunden från 4 juli 1928 framgick att aktiekapitalet skulle vara minst 1 000 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

Hur gick det sedan?
"Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944. Boken gavs ut 1944 av styrelserna för NÖJ och MÖJ.Den fortsatta texten kommer från en bok "Norra Östergötlands Järnvägar och Mellersta Östergötlands Järnvägar under åren 1924 - 1944. Boken gavs ut 1944 av styrelserna för NÖJ och MÖJ. Vidstående bild från bokens omslag.  Texten är något redigerad för att bli lite mer lättläst.
Kommentarer och tillägg är gjorda av Rolf Sten och är då skrivna i avvikande stilsort, Arial.

 

 


I boken använda förkortningar.
I boken använda förkortningarKonkurrensen tär på ekonomin
"Det nya bolagets styrelse möttes av samma svårigheter, som det äldre bolaget och likvidatorerna haft att brottas med.
Konkurrensen från andra trafikmedel skärptes ytterligare, sockerbetsodlingen fluktuerade men nådde aldrig upp till förkrigsnivån, trafiken på Motala övergick allt mera till Statens Järnvägar över Mjölby. Endast i ett hänseende låg linjerna för bedömandet av den framtida utvecklingen klarare.
   De sedan ett par tiotal år svävande frågorna om dels nya taxor för lokaltrafik, dels nya föreskrifter angående godssamtrafik hade nämligen fått sin lösning genom Kungl. Maj:ts resolution av den 27 juni 1929.
   Till sina huvuddrag var de nya taxorna kända genom av Kungl. Järnvägsstyrelsen vid skilda tidpunkter utfärdade publikationer, varigenom styrelsen kommit i tillfälle att genomgående pröva det vid en ny taxas tillkomst uppkommande läget beträffande bolagets lokala trafik, men beträffande samtrafiken kvarstod olika meningar dels mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och Svenska Järnvägsföreningen, dels inom den av Kungl. Maj:t tillsatta kommittén för yttrande i berörda fråga. Först genom ovan nämnda resolution gavs slutligt besked, så att järnvägsförvaltningarna i allmänhet kunde beräkna, hur de nya bestämmelserna kom att verka för vederbörande företag. Endast i ett fall var de nya godssamtrafiksbestämmelserna otydliga, nämligen i fråga om begreppet en järnväg.

T. Ö: J. trafikerar V. S. B. J.
 I samband med denna överenskommelse träffades avtal mellan Riksgäldskontoret och likvidatorerna av Väderstad—Skänninge—Bränninge Järnvägs A.-B. å ena sidan och samförvaltningen å andra sidan, varigenom samförvaltningen övertog trafikeringen av nämnda järnväg under 3 år.

Samtliga här ovan omförmälda överenskommelser och avtal godkändes av ordinarie bolagsstämma den 30 juli 1930.

Sedan Kungl. Maj:t avslagit de tre bolagens ansökan om gemensam taxa, ingav bolagen var för sig ansökan om fastställelse av lika lydande taxa. Genom resolution den 23 maj 1930 fastställde Kungl. Maj:t det ingivna taxeförslaget att tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1930. Då det emellertid visade sig, att med taxeförändringen förenat arbete icke kunde hinna avslutas till sagda tidpunkt, föreskrev Kungl. Maj:t, att ikraftträdandet av den nya taxan skulle anstå till den 1 oktober 1930. I enlighet därmed tillämpades den nya taxan från och med anförda dag. Samtidigt övertog T. Ö. J. trafikskötseln av bolagets järnvägar. Härigenom bortföll behovet av förvaltningslokaler i Linköping, varför Styrelsen försålde för berörda ändamål förut förvärvade stadsfastigheten S:t Larsgatan 128 a.

I sin förvaltningsberättelse till 1931  års bolagsstämma meddelade Styrelsen,
"att tillfölje dels den alltmer skärpta konkurrensen från motordrivna fordon och farkoster, dels försämringen av konjunkturläget för jordbruksnäringen, av vilken näring bolagets järnvägar röna starkt inflytande, har någon förbättring av bolagets ekonomiska ställning icke kunnat uppnås.
   För att undersöka möjligheterna till en förbättring av denna ställning har Styrelsen hos de större borgenärerna utverkat moratorium av förfallande räntor och amorteringar till den i december 1931."

Vinst- och förlustkontot för år 1930 utvisade:
- från 1929 kvarstående förlust Kr.    62 793: 52
- årets förlust                                     73 762: 60
--------------------------------------------------
                                          Kronor  136 556:12

Konkurs igen
Under år 1931 försämrades bolagets ekonomiska ställning ytterligare. Förhoppningarna att kunna erlägga förfallande räntor och amorteringar inom moratorietiden infriades icke, varför bolaget trädde i konkurs den 1 december 1931.
   Den fortsatta driften av MÖJ kom nu att drivas av konkursförvaltaren fram till 1 januari 1934. Konkursförvaltaren hade naturligtvis ingen kunskap om att driva en järnväg utan man tecknade ett avtal med NÖJ om att dom tills vidare skulle sköta driften av MÖJ.

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
moj_fakta_09.html senast uppdaterad 2009-01-30