Return tp previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Karlshamn - Vislanda Järnväg
Vislanda - Bolmens Järnväg
Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


Järnvägarna sammanslås och bildar, KVBJ, Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg
1889
öppnades Halmstad - Bolmens Järnväg , HBJ, för allmän trafik. Detta medförde att en stor del av den trafik som tidigare gått på Vislanda - Bolmens Järnväg, ViBJ kom att ta den betydligt kortare vägen till Halmstad i stället för att via KWJ gå till hamnen i Karlshamn. Bland annat detta medförde att ekonomin för ViBJ kraftigt försämrades. 1907 erbjöd sig KWJ att sammanslå de båda banorna till ett på villkor att KWJ övertog tillgångar och skulder i ViBJ samt att två stamaktier i ViBJ fick bytas mot en i KWJ.
   Detta accepterades och i juli 1908 gick KWJ och ViBJ ihop och bildade KVBJ, Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg

KWJ Svängsta
Mörrumsån vid Svängsta. Svängsta station skymtar till vänster bakom vattentornet. Bilden är tagen i riktning mot Karlshamn. året är 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minneskrift 1926.

   Sträckan Vislanda - Bolmen rustades till samma standard som KWJ vilket innebar att hela huvudspåret hade räls med en vikt på 24,8 kilo per meter och att största hastigheten var satt till 60 km/tim.
    Hela längden på KVBJ uppgick nu till 129 kilometer.
   1932 köpte KVBJ Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg, HKJ, av Växjö - Tingsryd Järnväg. HKJ kom dock formellt av kvarstå som enskilt järnvägsbolag.
   1941 bestod den rullande materielen vid KVBJ av 11 ånglok (tank), 1 rälsbuss, 10 tvåaxliga och nio 4-axliga personvagnar samt 1 tvåaxlig postvagn. Dessutom fanns det resgods- och godsvagnar, 328 stycken. Av dessa var 263 öppna vagnar.

Norraryd station year 1920
Norraryd station på 1920-talet. Föreningsstation med Hönshylte - Kvarnamåla Järnväg, HKJ. Tåget är ett HKJ-tåg draget av lok nummer 2. Bortåt i bild är i riktning mot Ryd. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.g.

Järnvägen förstatligas
Järnvägens dåliga lönsamhet gjorde att investeringar, bland annat upprustning av banan samt inköp av modernare lok och vagnar, sköts på framtiden.
1939 fattade riksdagen  ett principbeslut att de privata järnvägarna efterhand skulle inköpas av staten och föras över till Statens Järnvägar. Beslut fattades att KVBJ skulle lösas in av staten. Detta blev räddningen eftersom det nu kom resurser till upprustning. 1 Juli 1942 förstatligades KVBJ och införlivades i Statens Järnvägars organisation.

The tunel at Svängsta
Tunneln vid Svängsta. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minneskrift 1926.

Omläggning i Karlshamn
När Blekinge Kustbanor breddades till Normalspår gjordes 1957 en omläggning av järnvägsspåren i Karlshamn. En ny normalspårig station för persontrafiken, Karlshamn C, byggdes norr om staden. Ett nytt 1067 spår byggdes från den gamla stationen till den nya persontrafikstationen medan godstrafiken blev kvar på den gamla, då kallad Karlshamn V. Sedan persontrafiken upphört på gamla KVBJ, maj 1970, revs 1067 spåret upp till Karlshamn C.

Nedläggning
Efter Andra Världskriget ökade konkurrensen från landsvägstrafiken allt mer. Detta innebar till slut att beslut fattades om järnvägens nedläggning.
   Oktober 1966 lades all trafik ned mellan Bolmen och Vislanda.
   Bandelen Norraryd - Vislanda lades ned helt maj 1970.
   Mellan Karlshamn och Norraryd lades persontrafiken ned maj 1970.
   Mellan Ryd och Norraryd lades godstrafiken ned mars 1971.
   Mellan Karlshamn och Ryd lades godstrafiken ned mars 1981. I praktiken hade den upphört redan juni 1979.

Rivning
Mellan Vislanda och Norraryd revs spåren upp 1970 -1971
Sträckan Norra Ryd - Karlshamn revs upp 1972.
När sträckan Vislanda - Bolmen revs är inte känt men troligen skedde det någon gång mellan 1967 - 1970.?

Fridafors station year 1920
Fridafors station på 1920-talet. Loket är KWJ nummer 15. Bortåt i bild är i riktning mot Karlshamn. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Bolmen station year 1925. Engine KVBJ No 5
Bolmen station 1925. Föreningsstation med Halmstad - Bolmens Järnväg, HBJ.  Loket är KVBJ nummer 5. Hitåt i bild är i riktning mot Vislanda. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata.

Till sidans början. To page top
 
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to KWJ, ViBJ, KVBJ table of content
  Returtåg till KWJ, ViBJ, KVBJ "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
kvbj_fakta_2.html senast uppdaterad 2011-11-30