Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
 KBJ, Kalmar - Berga Järnväg

Av Rolf Sten

Beskrivning av järnvägen och dess omgivningar.
Description of the railway and it´s surroundings.

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


I Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift beskrevs den återstående delen av järnvägen enligt följande:

Kalmar - Berga järnväg, 77 km.

Kalmar Västra station year 1924
Kalmar Västra omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Banan utgår från den med Kalmar järnvägar gemensamma stationen i Kalmar och följer den äldre Kalmarbanan 1 km. åt väster. Från Kalmar Västra station, där Kalmar - Torsås järnväg ansluter, går banan fram genom Kalmar stads och sockens bördiga och vackra trakter förbi Skälby gård och Bergaby, där håll- och lastplats anordnats, till Kläckeberga station, bland vackra björkängar. Härifrån genom odlad trakt till Förlösa station och genom furubevuxna skogbackar till Läckeby station, vilken uppsamlar trafik från Åby och den norr därom belägna Bäckebo socken. Strax norr om Läckeby synes till höger om banan Svartingstorps mönstergård med egen lastplats, varefter man är inne i Ryssby socken och efter passerandet av järnvägens enda viadukt anländer till Rockneby station, belägen i synnerligt vacker nejd. Ryssby är lämpligt som utgångspunkt för utflykter i de vackra omgivningarna.

Sandbäckshult year 1938
Kalmar - Berga Järnväg, KBJ, Sandbäckshult omkring 1938. 17 oktober 1902 anslöts Mönsterås Järnväg, MÅJ, till stationen. 22 januari 1905 öppnades förlängningen  av Mönsterås Järnväg, linjen Sandbäckshult - Alsterbro. Bilden nedan visar från höger ett godståg på KBJ, en KBJ motorvagn, nummer 50 samt MÅJ motorvagn närmast i bild. Foto Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Efter att ha övergått Ryssbyån å en 13 m. lång bro vid Nöbble, fortsätter banan genom skogbeväxt terräng till Kåremo, Haraldsmåla och Ålems stationer. På en bro med 30 m. spann överfares Alsterån, och därefter följer linjen en ganska steril ås förbi järnvägens grustag vid Kaggetorp till Blomstermåla station. Efter passerandet av två vägportar går banan därpå in i Alsterådalen till Sandbäckshults station, där Mönsteråsbanan korsas.
KBJ bridge over Emån year 1924
KBJ bro över Emån omkring 1924. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

Nu följer omväxlande skogsterräng förbi stationerna Hornsö, Verlebo och Långemåla fram till Ruda station, vars bangård är belägen i icke mindre än tre socknar, nämligen Långemåla, Fliseryd och Högsby. Här ansluta Ruda - Oskarshamns och Ruda - Älghults järnvägar.

Ruda station year 1940
Kalmar - Berga Järnväg, KBJ, Ruda station på 1940-talet.  Föreningsstation med Östra - Smålands Järnväg, ÖSmJ , vars linje Älghultsby - Oskarshamn korsade stationen. Foto Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Banan fortsätter förbi Ruda gård med lastplats, övergår Emån med en bro av 40 m. spann och går vidare förbi Berga säteri och stora tegelbruk vid Bergagårds håll- och lastplats till Högsby station och samhälle i vacker, odlad bygd. Orten är näst Kalmar den största, som beröres av banan. Vid uppgången från Högsby till Berga station förekomma de största stigningarna på hela linjen. Berga är föreningsstation med Nässjö - Oskarshamns järnväg.
    De trakter, som banan genomlöper, äro ganska kuperade, i synnerhet mellan Kalmar och Ålem, å vilken sträcka den på omkr. 5 kms avstånd följer kusten. Efter passerandet av Ålem, därifrån den i nordvästlig riktning viker av inåt landet, stiger banan till Berga, dock med avsevärd lutning ned i Emådalen.

 

Till sidans början. To page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

  Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
kbj_beskrivning.html senast uppdaterad 2012-04-22