Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 Järnvägssignaturer

Shortening of Swedish railway company names  

Synpunkter, tillägg, önskemål, felaktigheter? Tveka inte att kontakta
Föregående sida    Nästa sida Järnvägssignaturer N - Ö sorterade efter namn (sorted "name")

Om dessa sidor (About this site)

Allmänt (General)
Den här sidan med järnvägar och deras signaturer gör inte anspråk på att vara fullständig. Ämnesområdet är mycket omfattande och därmed nästan omöjligt att allt har kommit med.
Jag är därför intresserad av Din hjälp. Har Du synpunkter, mer information eller något annat som Du vill framföra är Du välkommen att höra av dig till Rolf Sten. Jag kommer med vissa mellanrum att införa kompletteringar och rättelser.
Källmaterialet kommer från Svensk Järnvägsstatistik, Riksarkivet, Järnvägsdata samt diverse historikskrifter om olika Svenska järnvägar.
Om Du finner den här Information symbolen i tabellen så innebär det att om Du klickar på den får du fram mer information om just den järnvägen. (If you find this Information symbol in the table there are more information available about just this specific railway. Just click on the symbol.)

Namn (Name)
Här anges järnvägens namn. Ordet "järnväg" har i de flesta fall utelämnats medvetet. Järnvägarnas namn talar ofta om mellan vilka orter som järnvägen gick. (In this column "Namn" you will find the name of the railway. In the most cases the last name "Järnväg" (Railway) is excluded. The name of the railways tells you, in many cases, between which geographical places the railway was in operation.)

Sign. Signatur (shortening)
Järnvägarnas signaturer , oftast bestående av första bokstaven i de orts- eller geografiska namn mellan vilka järnvägen gick. Signaturen avslutades med "J" för Järnväg. Ett exempel på detta var Dala - Ockelbo Norrsundets Järnväg. Dess signatur blev då DONJ. Denna förkortning var naturligtvis mycket enklare att använda vid märkning av det rullande materielet samt i stället för att alltid skriva ut hela namnet.
(The shortening was used instead of using the whole name of the railway. Let us as an example take the Railway Dala-Ockelbo - Norrsundets Järnväg. The shortening was DONJ. Much easier to use in writing instead of the whole name.)

Spv. Spårvidd (Gauge)
Järnvägens spårvidd mätt i millimeter. Om järnvägens namn återkommer med en annan spårvidd betyder det att banan har byggts om till annan spårvidd. De smalspåriga järnvägar som byggdes om ändrades till normalspår, 1435 mm.
(This column show the railway gauge)

 

Anm. Anmärkning ( Remark )
Om det står en järnvägssignatur i den här kolumnen anger det att det är järnvägsbolaget bakom denna signatur som skötte trafiken åt den här järnvägen redan från banans öppnande.
Om järnvägssignaturen står tillsammans med ett årtal betyder det att banan är övertagen/inköpt av bolaget bakom signaturen och det är från det här årtalet som det nya förhållandet råder.
(If there is a shortening in this column it means that it is the railway company behind the shortening that is operating this railway. If there is both a shortening and a year it means that this railway is taken over/ purchased of the railway company behind the shortening.)

SJ. Statens Järnvägar (Swedish State Railways)
Ett årtal i den här kolumnen anger vilket år som järnvägen fullständigt uppgick i SJ
(A year in this column tell you which year that the railway was transfered in to the Swedish State Railway organization.)

Back to page top
 
Föregående sida   

Nästa sida

Järnvägssignaturer N - Ö sorterade efter namn (sorted "name")

 

 Train back to shortening main page
  Returtåg till signaturer huvudsida© Rolf Sten
sign_about.html senast uppdaterad (last update) 2022-03-27