Return to previous page
Åter till innehållsförteckningen?
Klicka i bilden ovan

UWHJ, UVHJ
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg

av Rolf Sten

4/4

Vad hände sedan
Efter ombyggnaden år 1899 samt omläggningen kring Skansberget vid Uddevalla 1907 har järnvägslinjen fått ligga stilla med undantag för en mindre ändring vid ingången från Öxnered till Vänersborg i sammanhang med framdragande av den nya kanalleden Göteborg - Vänern. I övrigt har linjen varit föremål för ovanligt många ändrings- och omläggningsförslag utöver dem, som kommit till utförande. Sålunda har planerats och dryftats förslag till omläggning av ingången till Herrljunga och Öxnereds stationer.
I och för Vänerns reglering förutsättes ock delvis omläggning, delvis höjning av järnvägslinjen mellan Vänersborg och Vargön.

1922 byttes rälsen mellan Vänersborg och Vara till ny räls med en vikt på 30 kg/m. Samtidigt la man in nya växlar med en vikt av 34 kg/m på huvudspåret Vänersborg - Herrljunga.
Växelförreglingar installerades i början av 1920-talet på två stationer, Vänersborg och Ängebacken. Även infarten till Herrljunga station försågs med växelförregling.

I början av 1920-talet skedde en stor modernisering och säkerhetshöjning i och med att man installerade tryckluftsbroms på lok och vagnar. Det innebar också en kostnadsbesparing eftersom men efter detta inte längre behövde särskilt anställda bromsare på tågen

Den gamla rullande materielen, som ombyggts från smalspårig, har delvis slopats, delvis nyreparerats eller ombyggts. Denna materiell får ej användas i samtrafik.

The yard at Vänersborg year 1923
Vänersborg bangård omkring 1923. Till vänster skymtar UWHJ verkstads- och lokstallsområde. Till höger skymtar stationshuset med banhall. Bortåt i bild är i riktning mot Uddevalla. Foto: Svenska Järnvägs föreningens minnesskrift 1876-1926.

Förstatligande
Järnvägens dåliga lönsamhet gjorde att investeringar, bland annat upprustning av banan samt inköp av modernare lok och vagnar, sköts på framtiden. Man var i mycket stort behov av nytt kapital.
   När så riksdagen 1939 fattade ett principbeslut att de privata järnvägarna efterhand skulle inköpas av statens och föras över till Statens Järnvägar, SJ, blev UWHJ ett av de järnvägsbolag som tidigt kom att bli förstatligade.
   1 juli 1940 överfördes UWHJ till SJ och inkorporerades i dess organisation.
Större delen av personalen följde med i över till SJ där man för övrigt fick betydligt bättre villkor, bland annat lön och semestervillkoren var bättre.
   För övrigt fick nu äntligen banan en välbehövlig upprustning även om Andra Världskrigets skugga inskränkte takten i upprustningen. Belastningen på de Svenska järnvägarna var under kriget generellt mycket stor.

Elektrifiering
Beslut fattades om att järnvägen skulle elektrifieras.
Efter några års förberedande arbeten bland annat inläggning av 43 kg:s räls togs den elektriska driften i bruk 15 december 1949.

Fjärrblockering
Delar av järnvägen har under åren försetts med fjärrblockering.
Mellan Uddevalla och Öxnered togs den i drift 1 april 1996 och mellan Vänersborg - Vargön 14 juni 1999.

Automatisk tågcontrol, ATC
Hela järnvägen har fått ATC installerat. Den togs i drift 16 november 1987.

Trafiknedläggningar
Mellan Vargön och Håkantorp lades godstrafiken ned 10 juni 1991.
På sträckan Håkantorp - Herrljunga lades godstrafiken ned 8 juni 1998. I praktiken hade den lagts ned redan 1 januari 1998 eftersom man från det datumet endast körde så kallad behovstrafik.

Omläggningar
På grund av vägomläggning i Uddevalla ändrades järnvägens sträckning genom staden till ett nytt läge söder om Norra kyrkogården samt vidare i en ny tunnel genom Kålgårdsberget till väster om Kuröd där den åter anslöt till den gamla linjen. Den nya sträckningen togs i drift 30 november 1970.

12 augusti 1990 ändrades anslutningen till Herrljunga station varvid den gamla plankorsningen med Västra Stambanan togs bort

I Öxnered pågår 2004/2005 stora omläggningsarbeten vilka bland annat innebar att den gamla plankorsningen med Bergslagsbanan försvann helgen 15 - 17 oktober 2004.

UWHJ crossing with BJ at Öxnered year 1920
Det omtalade spårkorset med Bergslagernas Järnvägar i Öxnered omkring 1920. Det korsande spåret är UWHJ. Till vänster är i riktning mot Uddevalla. Bortåt i bild är Bergslagsbanan i riktning mot Falun. Foto: Stig Nyberg.

Mer om UWHJ
kan du läsa om i skriften Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg 1867 - 1967. Skriven av Jan Herentz och Per-Olov Widesheim och utgiven 1987.

UWHJ av idag!
Mer om denna järnväg kan du läsa i banguiden på järnväg.net

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning


© Rolf Sten
uwhj_historik_04..html senast uppdaterad 2004-10-24