Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Trafiken, traffic Trafiken, traffic (2004-03-05) 

Den första tidtabellen bestod av två dagliga blandade tågpar. Dessa tåg bestod av både gods- och personvagnar.
Med tiden blev det många fler tåg. De blandade tågen ersattes av renodlade person respektive godståg.

Gävle - Ockelbo Järnväg, GOJ trafikeras
Planerna på en järnväg mellan Gävle och Ockelbo var något som stöddes helhjärtat av UGJ eftersom man såg stora möjligheter att få ökad trafik. Järnvägsmässigt skulle det bli kortare att köra Norrlandstrafiken via UGJ. Inför Gävle - Ockelbo Järnvägs, GOJ, öppnande för allmän trafik 15 oktober 1884 tecknade UGJ ett avtal med GOJ om att UGJ skulle sköta både trafikering och administration av GOJ.
Subway crossing  between UGJ and GOJ year 1916
Bilden visar Gävle - Ockelbo Järnvägs, GOJ, planfria korsning med Gävle - Dala Järnväg, GDJ, strax innan infarten till Gävle Central. Tåget som "vadar" är ett ankommande tåg från Ockelbo draget av UGJ tanklok litt. E. Året är 1916 och som synes var vårfloden ovanligt besvärlig det här året. På den här platsen är det idag dubbelspår eftersom Ostkustbanans spår lades parallellt med GOJ mellan Gävle och Strömsbro.
Ovanpå viadukten syns ett GDJ K-lok som är på väg att backgående dra in ett persontågssätt från GDJ personvagnsbangård till Gävle Central. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Ostkustbanan kommer till
Vid Ostkustbanans, OKB, tillkomst 1927 insattes direktgående snälltåg Härnösand - Stockholm med få stopp på mellanstationerna. Lokbyten mellan de inblandade banorna, OKB, UGJ och SJ skedde i Gävle Södra och Uppsala.
   Lokaltrafiken söder om Gävle ökade så starkt att man 1925 satte in motorvagnar i förortstrafiken.
   Tidtabellen från 1930 speglar utvecklingen från starten 1874 med två blandade tågpar per dag fram till 1930-talets stora mängd med tåg.

UGJ engine No 23 year 1908
Året är 1908 och UGJ fotograferar sin stolthet, det nya Faluloket nummer 23 med moderna boggievagnar, dåtidens högteknologi! Bilden är tagen vid det södra koloniområdet och tåget är på väg in till Gävle Södra. Strax bortom tågsättets slut, till vänster, ligger idag Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.

Samarbete med OKB
Från UGJ:s sida gjordes mycket stora insatser att få den planerade Ostkustbanan, OKB, mellan Härnösand och Gävle. Man deltog aktivt i planeringen och i olika kommittéer. Bolaget var övertygat om att: "Ostkustbanan kommer att tillföra Uppsala - Gävle Järnvägsaktiebolag ökade trafikinkomster i sådan omfattning, att bolagets insatser i företaget kunna anses ekonomiskt motiverade". Under åren 1901 - 1903 köpte UGJ 2 600 000 kr. 1919 köptes ytterligare aktier för 1 miljon kr. 1923 köptes dessutom 10000 preferensaktier.
   För att kunna slutföra Ostkustbanebygget begärde OKB i början av 1920-talet att få ytterligare lån från staten. En del i lösningen för att få låna mer pengar bestod i att UGJ utfäste sig att staten vid behov skulle ha rätt att lösa in UGJ.

Gävle Södra new station October 31Th 1927
Nya Gävle Södra station, gemensam för UGJ och OKB, 31 oktober 1927. Stationen är festprydd eftersom Ostkustbanans invigningståg kommer att anlända framåt kvällen. Bortåt i bild är i riktning mot Gävle Central. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Trafikförbundet Uppsala -Norrland, TUN
UGJ och OKB var tidigt överens om ett omfattande samarbete mellan de båda banorna.
Samarbetet formaliserades 23 december 1922 då de båda bolagen kom överens om en gemensam trafikförvaltning kallad för Trafikförbundet Uppsala - Norrland, TUN.
Avsikten var att TUN skulle träda i kraft samtidigt som Ostkustbanan öppnades för trafik. Nu tjuvstartade det hela något då det i TUN ingående trafikutskottet fick börja sin verksamhet redan 1 juli 1927. I trafikförvaltningen ingick även GOJ.
   Man kom överens om att ha en gemensam bangård och stationshus vid Gävle Södra.    Bangården genomgick en stor ombyggnad och man uppförde ett nytt stort stationshus. Det nya huset byggdes på det gamlas plats sedan detta provisoriskt flyttats en bit norrut
   Inom TUN bildade de båda bolagen ett gemensamt dotterbolag, AB Trafikförbundets verkstäder, som i Gävle uppförde gemensamma reparationsverkstäder och förrådsbyggnader.
   Efter förstatligandet av UGJ och OKB 1933 upplöstes TUN. Verkstäderna blev ett helägt dotterbolag till SJ, AGEVE, Aktiebolaget Gävle VagnVerkstäder. Verksamheten övertogs senare av ABB Maintenance vilka drev verksamheten till 1992 varefter den lades ned. I dag används lokalerna av Gävle Järnvägsteknik AB.

 

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_11..html senast uppdaterad
2004-03-05