Return to previous oage
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

UGJ, Uppsala - Gävle Järnväg

Av Rolf Sten

Drift och underhåll, maintenance Drift och underhåll, maintenance (2004-03-05) 

För lokens drift och underhåll uppfördes ett antal lokstallar.
I södra änden på bangården i Gävle uppfördes 1873 ett så kallat parallellstall med tre spår. Man lade även ned en 12 meters vändskiva.

UGJ engineshed and workshops year 1907
Bilden visar lokstall och verkstäder vid Gävle Södra 1907. Byggnaderna är från vänster räknat plåt - och godsvagnsverkstad uppförda 1882 - 1884, lokstallet uppfört 1874 samt verkstaden för personvagnar uppförd i början av 1890-talet. Spåret mellan lokstallet och personvagnsverkstaden är huvudlinjen mot Uppsala. Framför lokstallet står loken nummer 14, 16 och 10. Verkstäder och lokstallar revs under åren 1919 - 1925 för att ge plats för bangårdens utbyggnad. Foto: Stig Nyberg.

   I slutet av 1890-talet planerade UGJ att skaffa större ånglok. Inför detta behövde lokstallarna i Gävle utökas. Utrymmet för utbyggnad var begränsat varför man köpte mark vid Sörby Urfjäll, några hundra meter söder om stationen. Med början 1899 uppfördes ett så kallat rundstall med tre platser beläget väster om och alldeles intill bibanan till Bomhus. En 16 meters vändskiva lades ned framför stallet.
I samband med inköpet av de så kallade Faluloken byggdes stallet till med två platser. Samtidigt uppfördes ett vattentorn i anslutning till stallet. 1912 var det dags igen, stallet utökades med ytterligare två platser.
Samtidigt som UGJ 1915 beställde ytterligare fem ånglok byggde man ut stallet med ytterligare sex stallplatser. Hittills hade man använt både det gamla stallet borta vid stationen och den nya vid Sörby Urfjäll parallellt. I och med den senaste utbyggnaden flyttades efterhand hela verksamheten över till de nya stallarna i Sörby Urfjäll. Det gamla lokstalls och verkstadsområdet började rivas 1919 och var helt borta 1925. Anledningen till rivningen var att man inför Ostkustbanans anslutning till Gävle Södra behövde göra stora utvidgningar av bangården.
1922 gjordes en sista tillbyggnad av lokstallet, då ytterligare två stallplatser byggdes. UGJ-stallarna används idag av Sveriges Järnvägsmuseum.

I Harnäs uppfördes 1883 för växelloket ett enkelt parallellstall i trä med ett spår. Stallet är rivet.

I Tierp, på norra änden av bangården, uppfördes i början av 1880-talet ett enkelt parallellstall i trä med plats för ett tanklok. Anledning var att man börjat köra lokaltåg till och från Tierp och stallet behövdes för "överliggande" lok.
   Den ökande lokaltrafiken och planerna på en bibana till Strömsberg gjorde att man beslutade uppföra ett nytt lokstall. Det nya stallet uppfördes ungefär på det gamlas plats och stod färdigt 28 oktober 1914. Det nya stallet var ett rundstall med två platser samt en 12 meters vändskiva nedlagd framför stallet. I anslutning till stallet hade man även byggt ett vattentorn samt lokaler för administration och överliggning för lokpersonal.
   I och med att Strömsbergsbanan öppnades för trafik behövdes fler stallplatser. 1919 stod därför ytterligare två platser klara för användning. Stallet finns kvar och används i dag av Banverket.

I Uppsala uppfördes 1874, cirka 50 meter söder om SJ-lokstall, ett parallellstall i trä med två spår. I anslutning till byggnaden uppfördes en enklare verkstad.På grund av en bangårdsutbyggnad revs stallet 1913 varefter UGJ i stället hyrde stallplatser i SJ-stallet

Verkstäderna
De första åren hade UGJ ingen egen verkstad utan man lejde ut arbetet på andra järnvägsverkstäder. Man insåg snart att detta var både orationellt och dyrbart. I bortre delen av lokstallet inreddes den första något provisoriska lokverkstaden. 1882 - 1884 uppfördes öster om och vägg i vägg med lokstallet en till utseendet likadan byggnad. Den var försedd med tre spår och användes som vagn- och plåtslagarverkstad. Nu fick man resurser att på egen verkstad bygga både person- och godsvagnar.
   Efter några år blev verkstaden för trång och man beslöt att bygga en separat personvagnsverkstad väster om huvudspåret. Även den verkstaden hade i princip samma utseende som de två andra byggnaderna, tre parallella spår och tak med lanterniner.

AB Trafikförbundets Verkstäder
Inför Ostkustbanans byggnad kom de båda bolagen UGJ och OKB överens om att bilda ett verkstadsbolag där man kunde utföra större reparationer, revisioner och nybyggnader. AB Trafikförbundets Verkstäder konstituerades 17 november 1919. Tomtmark anskaffades öster om de nya UGJ-stallarna på Sörby Urfjäll. Hösten 1923 började verkstadsbygget och det togs i bruk, mars 1925. De gamla verkstäderna revs omedelbart för att ge plats åt den nya bangården vid Gävle Södra.
   Efter förstatligandet av UGJ och OKB 1933 upplöstes TUN. Verkstäderna blev ett helägt dotterbolag till SJ, AGEVE, Aktiebolaget Gävle VagnVerkstäder. Verksamheten övertogs senare av ABB Maintenance vilka drev verksamheten till 1992 varefter den lades ned. . I dag används lokalerna av Gävle Järnvägsteknik AB.

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till UGJ historik innehållsförteckning


© Rolf Sten
ugj_historik_06..html senast uppdaterad
2004-03-05