Linjen Ulriksfors - Volgsjön, 121 km.


 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Bangårdar.
Stationer har anlagts vid Lövberga (20 km från Ulriksfors), Hoting (52 km) och Dorotea (73 km), håll-, last och mötesplatser vid Flåsjön (26 km), Stornäset (37 km), Rörström (64 km), Saxvattnet (82 km), Granberget (94 km), Meselefors (107 km) och Volgsjöfors (119 km) samt håll- och mötesplats vid Österkälen (11 km).
   Mötesspårets längd på tågmötesplatserna är enligt föreskrifterna minst 400 m mellan fripålarna.
   Vattenstationer finns anordnade, förutom vid Ulriksfors, vid Flåsjön, Hoting, Dorotea och Meselefors.
   Samtliga trafikplatser har utrustats med en envingad semafor i vardera ändan i förbindelse med ställbock vid stationshuset eller stationsstugan och med försignaler, där så befunnits nödvändigt. Försignalerna är installerade med klippljus. På håll-, last- och mötesplatserna har anordnats spårspärrar i till tåg- och mötesspår anslutande sidospår, varjämte tågvagarnas växlar, semaforer, spår spärrar och ställbockar förreglats medels kontrollås på så sätt, att signalerna inte kan ställas för infart, om inte tågvägen ligger klar samt växlar och spårspärrar är låsta i rätta lägen.

Ulriksfors station.
Då Ulriksfors var anordnad som ändstation på statsbanan Östersund— Ulriksfors, har för den nya statsbanans vidkommande där endast behövt anläggas en vagnvåg medförande en kostnad på omkring 2 800 kr.
 

Österkälens håll- och mötesplats.
Hållplatsen är anordnad för byarna Österkälen och Västerkälen. Mötesspår har anlagts av militära betingelser. Vidkommande trafikförestandare och husbyggnader å denna och följande trafikplatser hänvisas till redogörelsen för husbyggnader.
   Trafikplatsen kostade omkring 28 500 kr.
Österkälens håll- och mötesplats

Lövberga station.
Stationen är belägen vid södra ändan av Flåsjön samt avsedd för Lövberga och de väster om Flåsjön belägna byarna.
   Byggnadskostnaden uppgick till omkring 48 500 kr.
Lövberga station.

Flåsjöns håll-, last- och mötesplats.
Platsen har anlagts för upptagande av trafiken på Flåsjön och därför har ett 740 m. långt hamnspår utdragits till kaj vid nämnda sjö.
Vattentornet vid Flåsjön   På trafikplatsen har anordnats vattenstation, bestående av pumphus med intagsbrunn vid Flåsjön, vattentorn av armerad betong och fristående vatten kran. Från pumphuset leds vattnet i en 650 m lång 5" tryckledning till vattentornet och därifrån i en 32 m lång 8" ledning till vattenkastaren. Vattentornet (se vidstående bild), som utförts på entreprenad av Aktiebolaget Arcus, inrymmer vattencistern om 40 kbm rymd. Förutom omsorgsfulla isoleringar av rör och vattencistern har för skyddande mot kölden anordnats värmeledning från en varmvattenpanna, som installerats i väl ombonat skjul under vattentornet.
   Vattenuppfordringen verkställs med en råoljepumpmotor av Aktiebolaget Atlas tillverkning om 8 hästkrafter med en kapacitet av omkring 40 kbm i timmen. Förutom detta aggregat har uppsatts ett reservpumpverk, bestående av en 3 hästkrafters Archimedes motor och en Arnesens rotationspump med en avverkningsförmåga av 8 kbm vatten i timmen. Pumpmaskinerna är uppställda i en pumpkällare av betong, uppförd på och i samband med intagsbrunnen vid Flåsjön.
   Stationens anläggningskostnad inklusive vattentagningsanordningar uppgick till omkring 121 500 kr.
Flåsjöns håll-, last- och mötesplats.

Stornäsets håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är belägen inom Tåsjö socken och är anlagd för att i första hand tillgodose byarna omkring Stora Skyrsjön.
   Kostnaderna för trafikplatsens anläggning uppgick sig till omkring 34 000 kr.
Stornäsets håll-, last- och mötesplats.

Hotings station.
Hoting är huvudstation för Tåsjö och den stora bygden utefter Tåsjön och runt Hotingsjön samt kommer, intill dess tvärbanan Forsmo—Hoting fullbordats, att även betjäna Bodums och Fjällsjö socknar. Stationen får, vid tvärbanans fullbordande, betydelse som grenstation för trafikens avledande efter ådalen till norra stambanan och Östersjöhamnarna.
   Vattenstation är här anordnad på följande sätt. Strax norr om bangården finns uppställd en fristående vattenkran, som erhåller vatten ifrån den nordost om bangården och 14 m högre än vattenkastarens arm belägna sjön Jämmervattnet. I denna sjö är anordnad en avlagringsbassäng av trä för vattnets renande från dyslam, vilken bassäng genom en 36 m lång trätrumma står i förbindelse med en intagsbrunn av betong. Från intagsbrunnen leds sedan vattnet i en 1 380 m lång tryckledning av gjutna järnrör med 8" diameter till vattenkastaren.
   I samband med vattenstationen har anordnats vattenledning till stationshuset och en vattenpost utanför boställshuset.
   Kostnaden för stationen inklusive vattentagningsanordningar uppgick till omkring 147 000 kr.
Hotings station.

Rörströms håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen har att i huvudsak uppta trafiken från Rörströms- och Bellvikssjöarna.
    Trafikplatsens anläggning kostade omkring 32 000 kr.
Rörströms håll-, last- och mötesplats.
Stationsstuga vid Rörström.
Stationsstuga vid Rörström. Foto: Teknisk och Ekonomisk beskrivning av statsbanan Ulriksfors - Volgsjön.

Dorotea station.
Dorotea är huvudstation för socknen med samma namn och kommer att förmedla trafiken såväl västerut med de stora byarna Avaträsk och Ormsjö som österut med Åsele.
Betingelserna för anläggande av en vattenstation var de bästa. Från intagsbrunn med avlagringsbassäng i sjön Bergvattnet leds vattnet med självtryck i en 640 m lång 8" ledning till vattenkastare i norra ändan av bangården. Höjdskillnaden mellan lågvattenytan i sjön och vattenkastarens arm är 21 m. Anordningarna är i övrigt lika de vid Hoting utförda.
   Anläggningskostnaderna för stationen inklusive vattentagningsanordningar uppgick till omkring 114 000 kr.
Dorotea station.

Saxvattnets håll-, last- och mötesplats.
Saxvattnet är trafikplats för den intill liggande Mårdsjö by, men torde även kunna räkna med trafik från trakterna omkring Fjällan samt från Häggås och Ullsjöberg.
   Trafikplatsens anläggning drog en kostnad av omkring 31 000 kr.
Saxvattnets håll-, last- och mötesplats.

Granbergets håll-, last- och mötesplats.
Granbergets trafikområde är begränsat till skogstrakterna i närheten av trafikplatsen.
    Trafikplatsens anläggning kostade omkring 28 000 kr.
Granbergets håll-, last- och mötesplats.

Meselefors, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är belägen invid Ångermanälven och nedanför det sel, som älven här bildar efter sitt utrinnande ur Volgsjön, varför platsen lämpar sig som upptagningsstation för virke. Meselefors är också station för Råsele by samt för Åsele, sedan landsvägsförbindelse med denna sockens kyrkplats erhållits. Platsens läge möjliggör även eventuell framtida anslutning med en tvärbana.
   För den här anordnade vattenstationen har uppförts ett vattentorn av tegel av den vid statsbanorna vanliga typen med betongcistern om 40 kbm rymd på armerat bjälklag. Betongcisternen och bjälklaget har utförts av Svenska Betongbolaget i Stockholm. Vattenstationen är i övrigt anordnad på samma sätt som i Flåsjön med pumphus och intagsbrunn i ett sammanhang av betong och med 210 m lång 5" tryckledning från intagsbrunnen vid Meselebäckens utlopp i Ångermanälven till vattentornet på bangården. 8" ledningen mellan vattentornet och vattenkastaren på bangårdens södra ända har en längd av 112 m. Pumpmaskineriet består av en motordriven Nya Aktiebolaget Atlas kolvpump om 50 kbm vattenleverans pr timme. Den härtill hörande råoljemotorn utvecklar normalt 8 hästkrafter. Jämte det egentliga pumpmaskineriet är insatt en reservpump om 10 kbm vattenleverans pr timme och driven av en 2¼ hästkrafters fotogenmotor.
   Anläggningskostnaden för trafikplatsen inklusive vattentagningsanordningar uppgick till omkring 92 500 kr.
Meselefors, håll-, last- och mötesplats.

Volgsjöfors håll-, last- och mötesplats.
Volgsjöfors utgör ändstationen på bandelen Ulriksfors—Volgsjön och får efter statsbanans utsträckande till Vilhelmina mindre betydelse ur trafiksynpunkt.
   Kostnaden för trafikplatsen uppgick till omkring 34 500 kr.
Volgsjöfors håll-, last- och mötesplats.

Den totala kostnaden för bangårdsanläggningarna har uppgått till sammanlagt
716 642:18 kr. motsvarande en kostnad på omkring 6 000 kr. pr bankm.

Efterhand som banan färdigställdes öppnades den för allmän trafik:
- Ulriksfors - Hoting 1 november 1914,
- Hoting - Dorotea 1 november 1915,
- Dorotea - Volgsjön 16 februari 1918.

Anslagen för banans byggande uppgick till 9 170 000 kr.
Vid sammanräkningen av alla kostnader, inklusive rullande materiel, uppgick dessa till
8 970 000 kr. Även här hade man lyckats bygga banan billigare än kalkylerat, 200 000 kr.!

Åter till sidans början. Return
Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Return to Swedish state railways, table of content
  Returtåg till Inlandsbanan"innehåll"

© Rolf Sten
inlb_norra_ul_volgsj_2.html senast uppdaterad 2008-01-26