Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


Strömstad - Skee Järnväg

Av Rolf Sten


Strömstad - Skee järnväg var ursprungligen tänkt att vara en bibana till Statsbanan Göteborg - Skee och dess tänkta förlängning till norska gränsen.
   1898 års riksdag hade ställt som villkor att byggandet av en bana mellan Strömstad och Skee skulle ske genom enskild försorg.
   Av den anledningen bildades Strömstad - Skee järnvägsaktiebolag. Koncession Line gradient söktes och den beviljades 22 december 1898.
   Banbyggnaden började 1901 och banan öppnades för allmän trafik samtidigt med statsbanedelen Uddevalla - Skee, 16 december 1903. Slutlig avsyning ägde dock rum först den 29 november 1905.
- Järnvägens längd var 6,86 kilometer.
- Den byggdes under åren 1901 - 1905.
- Största lutning var 10 promille och minsta kurvradie 300 meter.
- Rälsen var av stål och vägde 27,3 kilo per meter.
- 9 avloppstrummor hade byggts och 1 bro hade uppförts strax före Strömstad.
- 14 plankorsningar med vägar samt 1 vägport hade byggts.
- För banans bevakning hade man byggt 2 banvaktsstugor.
- Den totala byggnadskostnaden uppgick till 963 000 kronor.
Vidstående bild visar järnvägens så kallade profil. Den visar banans lutningar och respektive stations höjd över havet.

Något rullande materiel fanns inte utan banan trafikerades från början av Statens Järnvägar. Avtalet beskrev att eventuell vinst på trafiken skulle tillfalla bolaget men å andra sidan skulle bolaget få stå för eventuella förluster.
   Sedan bolaget två gånger begärt att staten skulle köpa banan beslöt 1906 års riksdag på förslag av Kungl. Maj:t att köpa banan. Anledningen till bolagets begäran var att man var i ekonomisk kris och hade svårt att upprätthålla trafiken. En bidragande orsak till att staten gick med på att köpa banan var de förändrade politiska förhållandena, gentemot Norge, som hade skett i samband med unionsupplösningen 1905. Dessa minskade möjligheten till Bohusbanans förlängning från Skee in i Norge. Därmed hade Strömstad kommit att framstå som banans naturliga slutpunkt. Slutligen ansågs att Skee station year 1904det låga priset talade för en inlösen. Man ska heller inte glömma att banan hade tillkommit efter villkor ställda av staten. Det begärda priset var 600 000 kr.
   1 januari 1907 införlivades järnvägen med Statens Järnvägar.
   Vad som har hänt sedan dess kan Du läsa om i kapitlet Statsbanan Göteborg - Skee - (Strömstad).

Vidstående bild visar Skee stationshus. Foto: Statens Järnvägars minnesskrift från 1906.


return to page top

Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

Källor: Statens Järnvägars minnesskrift 1906, Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926, Svensk Järnvägsstatistik, Järnvägsdata 1999.


© Rolf Sten
sskj_inneh.html senast uppdaterad 26 januari 2003